Unicode Utilities: UnicodeSet

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

1,437 Code Points


[áÁàÀâÂåÅäÄãà æÆ çÇ ꞓꞒ ðÐ éÉèÈêÊëË Ɜ Ɡ Ɦ íÍìÌîÎïÏ Ɬ ñÑ ꞑꞐ óÓòÒôÔöÖõÕøØ ß úÚùÙûÛüÜ Ɥ ýÝÿ þÞ αΑάΆ βΒ γΓ δΔ εΕέΈ ζΖ ηΗήΉ θΘ ιΙίΊϊΪΐ ϳͿ κΚ λΛ μΜ νΝ ξΞ οΟόΌ πΠ ρΡ σςΣ τΤ υΥύΎϋΫΰ φΦ χΧ ψΨ ωΩώΏ 𐍐-𐍵 ⴧჇ ჹᲹ ჺᲺ 𐤀-𐤕 ࠀ-ࠕ ࡀ-ࡘ ߊ-ߧ ⴰ-ⴻ ⵦ ⴼ-ⵓ ⵧ ⵔ-ⵥ ꯀ-ꯚ 𑱲-𑲏 ᱍ-ᱏ ᯀ-ᯥ 𐴀-𐴜 ꦄ-ꦲ ᱚ-ᱷ ᚠ-ᚢᚤ-ᚩᚬ-ᚷ ᚹᛩ ᚺ-ᛈᛕ ᛉ-ᛋᛪᛌ-ᛔ ᛖ-ᛟ ᚪ ᚫ ᚣ ᛠ ᛣ ᚸ ᛤ ᛡ ᛢ ᛥ-ᛨ 𑾰 𞋀-𞋫 𞓐-𞓪 𐊀-𐊜 𐊠-𐋐 𐤠-𐤹 𐌀-𐌚 𐌰-𐍊 𐒀-𐒝 𐔀-𐔧 𐔰-𐕣 𑃨 𖩀-𖩞 𐩠-𐩼 𐪀-𐪜 𐡠-𐡬 𐡮𐡭 𐡯-𐡶 𐢁𐢀 𐢃𐢂 𐢄 𐢅 𐢇𐢆 𐢈-𐢋 𐢍𐢌 𐢏𐢎 𐢑𐢐 𐢓𐢒 𐢕𐢔 𐢖-𐢛 𐢝𐢜 𐢞 𐣠-𐣲 𐣴 𐣵 𐡀-𐡕 𐭀-𐭕 𐭠-𐭲 𐮀-𐮑 𐿠-𐿵 𐫀-𐫇 𐫉-𐫤 𐼀-𐼜 𐼰-𐽄 𐽰-𐾁 𐺀-𐺩 𐾰-𐿄 𐎀-𐎝]


Latin 1 SupplementLetter
items: 62

 À U+00C0LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
 Á U+00C1LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
 Â U+00C2LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 Ã U+00C3LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
 Ä U+00C4LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
 Å U+00C5LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
 Æ U+00C6LATIN CAPITAL LETTER AE
 Ç U+00C7LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
 È U+00C8LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
 É U+00C9LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
 Ê U+00CALATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 Ë U+00CBLATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
 Ì U+00CCLATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
 Í U+00CDLATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
 Î U+00CELATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 Ï U+00CFLATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
 Ð U+00D0LATIN CAPITAL LETTER ETH
 Ñ U+00D1LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
 Ò U+00D2LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
 Ó U+00D3LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
 Ô U+00D4LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 Õ U+00D5LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
 Ö U+00D6LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
 Ø U+00D8LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
 Ù U+00D9LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
 Ú U+00DALATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
 Û U+00DBLATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 Ü U+00DCLATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
 Ý U+00DDLATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
 Þ U+00DELATIN CAPITAL LETTER THORN
 ß U+00DFLATIN SMALL LETTER SHARP S
 à U+00E0LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
 á U+00E1LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
 â U+00E2LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 ã U+00E3LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
 ä U+00E4LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
 å U+00E5LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
 æ U+00E6LATIN SMALL LETTER AE
 ç U+00E7LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
 è U+00E8LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
 é U+00E9LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
 ê U+00EALATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 ë U+00EBLATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
 ì U+00ECLATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
 í U+00EDLATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
 î U+00EELATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 ï U+00EFLATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
 ð U+00F0LATIN SMALL LETTER ETH
 ñ U+00F1LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
 ò U+00F2LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
 ó U+00F3LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
 ô U+00F4LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 õ U+00F5LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
 ö U+00F6LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
 ø U+00F8LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
 ù U+00F9LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
 ú U+00FALATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
 û U+00FBLATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 ü U+00FCLATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
 ý U+00FDLATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
 þ U+00FELATIN SMALL LETTER THORN
 ÿ U+00FFLATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

Greek And CopticLetter
items: 71

 Ϳ U+037FGREEK CAPITAL LETTER YOT
 Ά U+0386GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
 Έ U+0388GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
 Ή U+0389GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
 Ί U+038AGREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
 Ό U+038CGREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
 Ύ U+038EGREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
 Ώ U+038FGREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
 ΐ U+0390GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
 Α U+0391GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
 Β U+0392GREEK CAPITAL LETTER BETA
 Γ U+0393GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
 Δ U+0394GREEK CAPITAL LETTER DELTA
 Ε U+0395GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
 Ζ U+0396GREEK CAPITAL LETTER ZETA
 Η U+0397GREEK CAPITAL LETTER ETA
 Θ U+0398GREEK CAPITAL LETTER THETA
 Ι U+0399GREEK CAPITAL LETTER IOTA
 Κ U+039AGREEK CAPITAL LETTER KAPPA
 Λ U+039BGREEK CAPITAL LETTER LAMDA
 Μ U+039CGREEK CAPITAL LETTER MU
 Ν U+039DGREEK CAPITAL LETTER NU
 Ξ U+039EGREEK CAPITAL LETTER XI
 Ο U+039FGREEK CAPITAL LETTER OMICRON
 Π U+03A0GREEK CAPITAL LETTER PI
 Ρ U+03A1GREEK CAPITAL LETTER RHO
 Σ U+03A3GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
 Τ U+03A4GREEK CAPITAL LETTER TAU
 Υ U+03A5GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
 Φ U+03A6GREEK CAPITAL LETTER PHI
 Χ U+03A7GREEK CAPITAL LETTER CHI
 Ψ U+03A8GREEK CAPITAL LETTER PSI
 Ω U+03A9GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
 Ϊ U+03AAGREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 Ϋ U+03ABGREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 ά U+03ACGREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
 έ U+03ADGREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
 ή U+03AEGREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
 ί U+03AFGREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
 ΰ U+03B0GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
 α U+03B1GREEK SMALL LETTER ALPHA
 β U+03B2GREEK SMALL LETTER BETA
 γ U+03B3GREEK SMALL LETTER GAMMA
 δ U+03B4GREEK SMALL LETTER DELTA
 ε U+03B5GREEK SMALL LETTER EPSILON
 ζ U+03B6GREEK SMALL LETTER ZETA
 η U+03B7GREEK SMALL LETTER ETA
 θ U+03B8GREEK SMALL LETTER THETA
 ι U+03B9GREEK SMALL LETTER IOTA
 κ U+03BAGREEK SMALL LETTER KAPPA
 λ U+03BBGREEK SMALL LETTER LAMDA
 μ U+03BCGREEK SMALL LETTER MU
 ν U+03BDGREEK SMALL LETTER NU
 ξ U+03BEGREEK SMALL LETTER XI
 ο U+03BFGREEK SMALL LETTER OMICRON
 π U+03C0GREEK SMALL LETTER PI
 ρ U+03C1GREEK SMALL LETTER RHO
 ς U+03C2GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
 σ U+03C3GREEK SMALL LETTER SIGMA
 τ U+03C4GREEK SMALL LETTER TAU
 υ U+03C5GREEK SMALL LETTER UPSILON
 φ U+03C6GREEK SMALL LETTER PHI
 χ U+03C7GREEK SMALL LETTER CHI
 ψ U+03C8GREEK SMALL LETTER PSI
 ω U+03C9GREEK SMALL LETTER OMEGA
 ϊ U+03CAGREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 ϋ U+03CBGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 ό U+03CCGREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
 ύ U+03CDGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
 ώ U+03CEGREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
 ϳ U+03F3GREEK LETTER YOT

NKoLetter
items: 30

 ‎ߊ‎ U+07CANKO LETTER A
 ‎ߋ‎ U+07CBNKO LETTER EE
 ‎ߌ‎ U+07CCNKO LETTER I
 ‎ߍ‎ U+07CDNKO LETTER E
 ‎ߎ‎ U+07CENKO LETTER U
 ‎ߏ‎ U+07CFNKO LETTER OO
 ‎ߐ‎ U+07D0NKO LETTER O
 ‎ߑ‎ U+07D1NKO LETTER DAGBASINNA
 ‎ߒ‎ U+07D2NKO LETTER N
 ‎ߓ‎ U+07D3NKO LETTER BA
 ‎ߔ‎ U+07D4NKO LETTER PA
 ‎ߕ‎ U+07D5NKO LETTER TA
 ‎ߖ‎ U+07D6NKO LETTER JA
 ‎ߗ‎ U+07D7NKO LETTER CHA
 ‎ߘ‎ U+07D8NKO LETTER DA
 ‎ߙ‎ U+07D9NKO LETTER RA
 ‎ߚ‎ U+07DANKO LETTER RRA
 ‎ߛ‎ U+07DBNKO LETTER SA
 ‎ߜ‎ U+07DCNKO LETTER GBA
 ‎ߝ‎ U+07DDNKO LETTER FA
 ‎ߞ‎ U+07DENKO LETTER KA
 ‎ߟ‎ U+07DFNKO LETTER LA
 ‎ߠ‎ U+07E0NKO LETTER NA WOLOSO
 ‎ߡ‎ U+07E1NKO LETTER MA
 ‎ߢ‎ U+07E2NKO LETTER NYA
 ‎ߣ‎ U+07E3NKO LETTER NA
 ‎ߤ‎ U+07E4NKO LETTER HA
 ‎ߥ‎ U+07E5NKO LETTER WA
 ‎ߦ‎ U+07E6NKO LETTER YA
 ‎ߧ‎ U+07E7NKO LETTER NYA WOLOSO

SamaritanLetter
items: 22

 ‎ࠀ‎ U+0800SAMARITAN LETTER ALAF
 ‎ࠁ‎ U+0801SAMARITAN LETTER BIT
 ‎ࠂ‎ U+0802SAMARITAN LETTER GAMAN
 ‎ࠃ‎ U+0803SAMARITAN LETTER DALAT
 ‎ࠄ‎ U+0804SAMARITAN LETTER IY
 ‎ࠅ‎ U+0805SAMARITAN LETTER BAA
 ‎ࠆ‎ U+0806SAMARITAN LETTER ZEN
 ‎ࠇ‎ U+0807SAMARITAN LETTER IT
 ‎ࠈ‎ U+0808SAMARITAN LETTER TIT
 ‎ࠉ‎ U+0809SAMARITAN LETTER YUT
 ‎ࠊ‎ U+080ASAMARITAN LETTER KAAF
 ‎ࠋ‎ U+080BSAMARITAN LETTER LABAT
 ‎ࠌ‎ U+080CSAMARITAN LETTER MIM
 ‎ࠍ‎ U+080DSAMARITAN LETTER NUN
 ‎ࠎ‎ U+080ESAMARITAN LETTER SINGAAT
 ‎ࠏ‎ U+080FSAMARITAN LETTER IN
 ‎ࠐ‎ U+0810SAMARITAN LETTER FI
 ‎ࠑ‎ U+0811SAMARITAN LETTER TSAADIY
 ‎ࠒ‎ U+0812SAMARITAN LETTER QUF
 ‎ࠓ‎ U+0813SAMARITAN LETTER RISH
 ‎ࠔ‎ U+0814SAMARITAN LETTER SHAN
 ‎ࠕ‎ U+0815SAMARITAN LETTER TAAF

MandaicLetter
items: 25

 ‎ࡀ‎ U+0840MANDAIC LETTER HALQA
 ‎ࡁ‎ U+0841MANDAIC LETTER AB
 ‎ࡂ‎ U+0842MANDAIC LETTER AG
 ‎ࡃ‎ U+0843MANDAIC LETTER AD
 ‎ࡄ‎ U+0844MANDAIC LETTER AH
 ‎ࡅ‎ U+0845MANDAIC LETTER USHENNA
 ‎ࡆ‎ U+0846MANDAIC LETTER AZ
 ‎ࡇ‎ U+0847MANDAIC LETTER IT
 ‎ࡈ‎ U+0848MANDAIC LETTER ATT
 ‎ࡉ‎ U+0849MANDAIC LETTER AKSA
 ‎ࡊ‎ U+084AMANDAIC LETTER AK
 ‎ࡋ‎ U+084BMANDAIC LETTER AL
 ‎ࡌ‎ U+084CMANDAIC LETTER AM
 ‎ࡍ‎ U+084DMANDAIC LETTER AN
 ‎ࡎ‎ U+084EMANDAIC LETTER AS
 ‎ࡏ‎ U+084FMANDAIC LETTER IN
 ‎ࡐ‎ U+0850MANDAIC LETTER AP
 ‎ࡑ‎ U+0851MANDAIC LETTER ASZ
 ‎ࡒ‎ U+0852MANDAIC LETTER AQ
 ‎ࡓ‎ U+0853MANDAIC LETTER AR
 ‎ࡔ‎ U+0854MANDAIC LETTER ASH
 ‎ࡕ‎ U+0855MANDAIC LETTER AT
 ‎ࡖ‎ U+0856MANDAIC LETTER DUSHENNA
 ‎ࡗ‎ U+0857MANDAIC LETTER KAD
 ‎ࡘ‎ U+0858MANDAIC LETTER AIN

GeorgianLetter
items: 3

 Ⴧ U+10C7GEORGIAN CAPITAL LETTER YN
 ჹ U+10F9GEORGIAN LETTER TURNED GAN
 ჺ U+10FAGEORGIAN LETTER AIN

RunicLetter
items: 75

 ᚠ U+16A0RUNIC LETTER FEHU FEOH FE F
 ᚡ U+16A1RUNIC LETTER V
 ᚢ U+16A2RUNIC LETTER URUZ UR U
 ᚣ U+16A3RUNIC LETTER YR
 ᚤ U+16A4RUNIC LETTER Y
 ᚥ U+16A5RUNIC LETTER W
 ᚦ U+16A6RUNIC LETTER THURISAZ THURS THORN
 ᚧ U+16A7RUNIC LETTER ETH
 ᚨ U+16A8RUNIC LETTER ANSUZ A
 ᚩ U+16A9RUNIC LETTER OS O
 ᚪ U+16AARUNIC LETTER AC A
 ᚫ U+16ABRUNIC LETTER AESC
 ᚬ U+16ACRUNIC LETTER LONG-BRANCH-OSS O
 ᚭ U+16ADRUNIC LETTER SHORT-TWIG-OSS O
 ᚮ U+16AERUNIC LETTER O
 ᚯ U+16AFRUNIC LETTER OE
 ᚰ U+16B0RUNIC LETTER ON
 ᚱ U+16B1RUNIC LETTER RAIDO RAD REID R
 ᚲ U+16B2RUNIC LETTER KAUNA
 ᚳ U+16B3RUNIC LETTER CEN
 ᚴ U+16B4RUNIC LETTER KAUN K
 ᚵ U+16B5RUNIC LETTER G
 ᚶ U+16B6RUNIC LETTER ENG
 ᚷ U+16B7RUNIC LETTER GEBO GYFU G
 ᚸ U+16B8RUNIC LETTER GAR
 ᚹ U+16B9RUNIC LETTER WUNJO WYNN W
 ᚺ U+16BARUNIC LETTER HAGLAZ H
 ᚻ U+16BBRUNIC LETTER HAEGL H
 ᚼ U+16BCRUNIC LETTER LONG-BRANCH-HAGALL H
 ᚽ U+16BDRUNIC LETTER SHORT-TWIG-HAGALL H
 ᚾ U+16BERUNIC LETTER NAUDIZ NYD NAUD N
 ᚿ U+16BFRUNIC LETTER SHORT-TWIG-NAUD N
 ᛀ U+16C0RUNIC LETTER DOTTED-N
 ᛁ U+16C1RUNIC LETTER ISAZ IS ISS I
 ᛂ U+16C2RUNIC LETTER E
 ᛃ U+16C3RUNIC LETTER JERAN J
 ᛄ U+16C4RUNIC LETTER GER
 ᛅ U+16C5RUNIC LETTER LONG-BRANCH-AR AE
 ᛆ U+16C6RUNIC LETTER SHORT-TWIG-AR A
 ᛇ U+16C7RUNIC LETTER IWAZ EOH
 ᛈ U+16C8RUNIC LETTER PERTHO PEORTH P
 ᛉ U+16C9RUNIC LETTER ALGIZ EOLHX
 ᛊ U+16CARUNIC LETTER SOWILO S
 ᛋ U+16CBRUNIC LETTER SIGEL LONG-BRANCH-SOL S
 ᛌ U+16CCRUNIC LETTER SHORT-TWIG-SOL S
 ᛍ U+16CDRUNIC LETTER C
 ᛎ U+16CERUNIC LETTER Z
 ᛏ U+16CFRUNIC LETTER TIWAZ TIR TYR T
 ᛐ U+16D0RUNIC LETTER SHORT-TWIG-TYR T
 ᛑ U+16D1RUNIC LETTER D
 ᛒ U+16D2RUNIC LETTER BERKANAN BEORC BJARKAN B
 ᛓ U+16D3RUNIC LETTER SHORT-TWIG-BJARKAN B
 ᛔ U+16D4RUNIC LETTER DOTTED-P
 ᛕ U+16D5RUNIC LETTER OPEN-P
 ᛖ U+16D6RUNIC LETTER EHWAZ EH E
 ᛗ U+16D7RUNIC LETTER MANNAZ MAN M
 ᛘ U+16D8RUNIC LETTER LONG-BRANCH-MADR M
 ᛙ U+16D9RUNIC LETTER SHORT-TWIG-MADR M
 ᛚ U+16DARUNIC LETTER LAUKAZ LAGU LOGR L
 ᛛ U+16DBRUNIC LETTER DOTTED-L
 ᛜ U+16DCRUNIC LETTER INGWAZ
 ᛝ U+16DDRUNIC LETTER ING
 ᛞ U+16DERUNIC LETTER DAGAZ DAEG D
 ᛟ U+16DFRUNIC LETTER OTHALAN ETHEL O
 ᛠ U+16E0RUNIC LETTER EAR
 ᛡ U+16E1RUNIC LETTER IOR
 ᛢ U+16E2RUNIC LETTER CWEORTH
 ᛣ U+16E3RUNIC LETTER CALC
 ᛤ U+16E4RUNIC LETTER CEALC
 ᛥ U+16E5RUNIC LETTER STAN
 ᛦ U+16E6RUNIC LETTER LONG-BRANCH-YR
 ᛧ U+16E7RUNIC LETTER SHORT-TWIG-YR
 ᛨ U+16E8RUNIC LETTER ICELANDIC-YR
 ᛩ U+16E9RUNIC LETTER Q
 ᛪ U+16EARUNIC LETTER X

BatakLetter
items: 38

 ᯀ U+1BC0BATAK LETTER A
 ᯁ U+1BC1BATAK LETTER SIMALUNGUN A
 ᯂ U+1BC2BATAK LETTER HA
 ᯃ U+1BC3BATAK LETTER SIMALUNGUN HA
 ᯄ U+1BC4BATAK LETTER MANDAILING HA
 ᯅ U+1BC5BATAK LETTER BA
 ᯆ U+1BC6BATAK LETTER KARO BA
 ᯇ U+1BC7BATAK LETTER PA
 ᯈ U+1BC8BATAK LETTER SIMALUNGUN PA
 ᯉ U+1BC9BATAK LETTER NA
 ᯊ U+1BCABATAK LETTER MANDAILING NA
 ᯋ U+1BCBBATAK LETTER WA
 ᯌ U+1BCCBATAK LETTER SIMALUNGUN WA
 ᯍ U+1BCDBATAK LETTER PAKPAK WA
 ᯎ U+1BCEBATAK LETTER GA
 ᯏ U+1BCFBATAK LETTER SIMALUNGUN GA
 ᯐ U+1BD0BATAK LETTER JA
 ᯑ U+1BD1BATAK LETTER DA
 ᯒ U+1BD2BATAK LETTER RA
 ᯓ U+1BD3BATAK LETTER SIMALUNGUN RA
 ᯔ U+1BD4BATAK LETTER MA
 ᯕ U+1BD5BATAK LETTER SIMALUNGUN MA
 ᯖ U+1BD6BATAK LETTER SOUTHERN TA
 ᯗ U+1BD7BATAK LETTER NORTHERN TA
 ᯘ U+1BD8BATAK LETTER SA
 ᯙ U+1BD9BATAK LETTER SIMALUNGUN SA
 ᯚ U+1BDABATAK LETTER MANDAILING SA
 ᯛ U+1BDBBATAK LETTER YA
 ᯜ U+1BDCBATAK LETTER SIMALUNGUN YA
 ᯝ U+1BDDBATAK LETTER NGA
 ᯞ U+1BDEBATAK LETTER LA
 ᯟ U+1BDFBATAK LETTER SIMALUNGUN LA
 ᯠ U+1BE0BATAK LETTER NYA
 ᯡ U+1BE1BATAK LETTER CA
 ᯢ U+1BE2BATAK LETTER NDA
 ᯣ U+1BE3BATAK LETTER MBA
 ᯤ U+1BE4BATAK LETTER I
 ᯥ U+1BE5BATAK LETTER U

LepchaLetter
items: 3

 ᱍ U+1C4DLEPCHA LETTER TTA
 ᱎ U+1C4ELEPCHA LETTER TTHA
 ᱏ U+1C4FLEPCHA LETTER DDA

Ol ChikiLetter
items: 30

 ᱚ U+1C5AOL CHIKI LETTER LA
 ᱛ U+1C5BOL CHIKI LETTER AT
 ᱜ U+1C5COL CHIKI LETTER AG
 ᱝ U+1C5DOL CHIKI LETTER ANG
 ᱞ U+1C5EOL CHIKI LETTER AL
 ᱟ U+1C5FOL CHIKI LETTER LAA
 ᱠ U+1C60OL CHIKI LETTER AAK
 ᱡ U+1C61OL CHIKI LETTER AAJ
 ᱢ U+1C62OL CHIKI LETTER AAM
 ᱣ U+1C63OL CHIKI LETTER AAW
 ᱤ U+1C64OL CHIKI LETTER LI
 ᱥ U+1C65OL CHIKI LETTER IS
 ᱦ U+1C66OL CHIKI LETTER IH
 ᱧ U+1C67OL CHIKI LETTER INY
 ᱨ U+1C68OL CHIKI LETTER IR
 ᱩ U+1C69OL CHIKI LETTER LU
 ᱪ U+1C6AOL CHIKI LETTER UC
 ᱫ U+1C6BOL CHIKI LETTER UD
 ᱬ U+1C6COL CHIKI LETTER UNN
 ᱭ U+1C6DOL CHIKI LETTER UY
 ᱮ U+1C6EOL CHIKI LETTER LE
 ᱯ U+1C6FOL CHIKI LETTER EP
 ᱰ U+1C70OL CHIKI LETTER EDD
 ᱱ U+1C71OL CHIKI LETTER EN
 ᱲ U+1C72OL CHIKI LETTER ERR
 ᱳ U+1C73OL CHIKI LETTER LO
 ᱴ U+1C74OL CHIKI LETTER OTT
 ᱵ U+1C75OL CHIKI LETTER OB
 ᱶ U+1C76OL CHIKI LETTER OV
 ᱷ U+1C77OL CHIKI LETTER OH

Georgian ExtendedLetter
items: 2

 Ჹ U+1CB9GEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER TURNED GAN
 Ჺ U+1CBAGEORGIAN MTAVRULI CAPITAL LETTER AIN

Georgian SupplementLetter
items: 1

 ⴧ U+2D27GEORGIAN SMALL LETTER YN

TifinaghLetter
items: 56

 ⴰ U+2D30TIFINAGH LETTER YA
 ⴱ U+2D31TIFINAGH LETTER YAB
 ⴲ U+2D32TIFINAGH LETTER YABH
 ⴳ U+2D33TIFINAGH LETTER YAG
 ⴴ U+2D34TIFINAGH LETTER YAGHH
 ⴵ U+2D35TIFINAGH LETTER BERBER ACADEMY YAJ
 ⴶ U+2D36TIFINAGH LETTER YAJ
 ⴷ U+2D37TIFINAGH LETTER YAD
 ⴸ U+2D38TIFINAGH LETTER YADH
 ⴹ U+2D39TIFINAGH LETTER YADD
 ⴺ U+2D3ATIFINAGH LETTER YADDH
 ⴻ U+2D3BTIFINAGH LETTER YEY
 ⴼ U+2D3CTIFINAGH LETTER YAF
 ⴽ U+2D3DTIFINAGH LETTER YAK
 ⴾ U+2D3ETIFINAGH LETTER TUAREG YAK
 ⴿ U+2D3FTIFINAGH LETTER YAKHH
 ⵀ U+2D40TIFINAGH LETTER YAH
 ⵁ U+2D41TIFINAGH LETTER BERBER ACADEMY YAH
 ⵂ U+2D42TIFINAGH LETTER TUAREG YAH
 ⵃ U+2D43TIFINAGH LETTER YAHH
 ⵄ U+2D44TIFINAGH LETTER YAA
 ⵅ U+2D45TIFINAGH LETTER YAKH
 ⵆ U+2D46TIFINAGH LETTER TUAREG YAKH
 ⵇ U+2D47TIFINAGH LETTER YAQ
 ⵈ U+2D48TIFINAGH LETTER TUAREG YAQ
 ⵉ U+2D49TIFINAGH LETTER YI
 ⵊ U+2D4ATIFINAGH LETTER YAZH
 ⵋ U+2D4BTIFINAGH LETTER AHAGGAR YAZH
 ⵌ U+2D4CTIFINAGH LETTER TUAREG YAZH
 ⵍ U+2D4DTIFINAGH LETTER YAL
 ⵎ U+2D4ETIFINAGH LETTER YAM
 ⵏ U+2D4FTIFINAGH LETTER YAN
 ⵐ U+2D50TIFINAGH LETTER TUAREG YAGN
 ⵑ U+2D51TIFINAGH LETTER TUAREG YANG
 ⵒ U+2D52TIFINAGH LETTER YAP
 ⵓ U+2D53TIFINAGH LETTER YU
 ⵔ U+2D54TIFINAGH LETTER YAR
 ⵕ U+2D55TIFINAGH LETTER YARR
 ⵖ U+2D56TIFINAGH LETTER YAGH
 ⵗ U+2D57TIFINAGH LETTER TUAREG YAGH
 ⵘ U+2D58TIFINAGH LETTER AYER YAGH
 ⵙ U+2D59TIFINAGH LETTER YAS
 ⵚ U+2D5ATIFINAGH LETTER YASS
 ⵛ U+2D5BTIFINAGH LETTER YASH
 ⵜ U+2D5CTIFINAGH LETTER YAT
 ⵝ U+2D5DTIFINAGH LETTER YATH
 ⵞ U+2D5ETIFINAGH LETTER YACH
 ⵟ U+2D5FTIFINAGH LETTER YATT
 ⵠ U+2D60TIFINAGH LETTER YAV
 ⵡ U+2D61TIFINAGH LETTER YAW
 ⵢ U+2D62TIFINAGH LETTER YAY
 ⵣ U+2D63TIFINAGH LETTER YAZ
 ⵤ U+2D64TIFINAGH LETTER TAWELLEMET YAZ
 ⵥ U+2D65TIFINAGH LETTER YAZZ
 ⵦ U+2D66TIFINAGH LETTER YE
 ⵧ U+2D67TIFINAGH LETTER YO

Latin Extended DLetter
items: 9

 Ɥ U+A78DLATIN CAPITAL LETTER TURNED H
 Ꞑ U+A790LATIN CAPITAL LETTER N WITH DESCENDER
 ꞑ U+A791LATIN SMALL LETTER N WITH DESCENDER
 Ꞓ U+A792LATIN CAPITAL LETTER C WITH BAR
 ꞓ U+A793LATIN SMALL LETTER C WITH BAR
 Ɦ U+A7AALATIN CAPITAL LETTER H WITH HOOK
 Ɜ U+A7ABLATIN CAPITAL LETTER REVERSED OPEN E
 Ɡ U+A7ACLATIN CAPITAL LETTER SCRIPT G
 Ɬ U+A7ADLATIN CAPITAL LETTER L WITH BELT

JavaneseLetter
items: 47

 ꦄ U+A984JAVANESE LETTER A
 ꦅ U+A985JAVANESE LETTER I KAWI
 ꦆ U+A986JAVANESE LETTER I
 ꦇ U+A987JAVANESE LETTER II
 ꦈ U+A988JAVANESE LETTER U
 ꦉ U+A989JAVANESE LETTER PA CEREK
 ꦊ U+A98AJAVANESE LETTER NGA LELET
 ꦋ U+A98BJAVANESE LETTER NGA LELET RASWADI
 ꦌ U+A98CJAVANESE LETTER E
 ꦍ U+A98DJAVANESE LETTER AI
 ꦎ U+A98EJAVANESE LETTER O
 ꦏ U+A98FJAVANESE LETTER KA
 ꦐ U+A990JAVANESE LETTER KA SASAK
 ꦑ U+A991JAVANESE LETTER KA MURDA
 ꦒ U+A992JAVANESE LETTER GA
 ꦓ U+A993JAVANESE LETTER GA MURDA
 ꦔ U+A994JAVANESE LETTER NGA
 ꦕ U+A995JAVANESE LETTER CA
 ꦖ U+A996JAVANESE LETTER CA MURDA
 ꦗ U+A997JAVANESE LETTER JA
 ꦘ U+A998JAVANESE LETTER NYA MURDA
 ꦙ U+A999JAVANESE LETTER JA MAHAPRANA
 ꦚ U+A99AJAVANESE LETTER NYA
 ꦛ U+A99BJAVANESE LETTER TTA
 ꦜ U+A99CJAVANESE LETTER TTA MAHAPRANA
 ꦝ U+A99DJAVANESE LETTER DDA
 ꦞ U+A99EJAVANESE LETTER DDA MAHAPRANA
 ꦟ U+A99FJAVANESE LETTER NA MURDA
 ꦠ U+A9A0JAVANESE LETTER TA
 ꦡ U+A9A1JAVANESE LETTER TA MURDA
 ꦢ U+A9A2JAVANESE LETTER DA
 ꦣ U+A9A3JAVANESE LETTER DA MAHAPRANA
 ꦤ U+A9A4JAVANESE LETTER NA
 ꦥ U+A9A5JAVANESE LETTER PA
 ꦦ U+A9A6JAVANESE LETTER PA MURDA
 ꦧ U+A9A7JAVANESE LETTER BA
 ꦨ U+A9A8JAVANESE LETTER BA MURDA
 ꦩ U+A9A9JAVANESE LETTER MA
 ꦪ U+A9AAJAVANESE LETTER YA
 ꦫ U+A9ABJAVANESE LETTER RA
 ꦬ U+A9ACJAVANESE LETTER RA AGUNG
 ꦭ U+A9ADJAVANESE LETTER LA
 ꦮ U+A9AEJAVANESE LETTER WA
 ꦯ U+A9AFJAVANESE LETTER SA MURDA
 ꦰ U+A9B0JAVANESE LETTER SA MAHAPRANA
 ꦱ U+A9B1JAVANESE LETTER SA
 ꦲ U+A9B2JAVANESE LETTER HA

Meetei MayekLetter
items: 27

 ꯀ U+ABC0MEETEI MAYEK LETTER KOK
 ꯁ U+ABC1MEETEI MAYEK LETTER SAM
 ꯂ U+ABC2MEETEI MAYEK LETTER LAI
 ꯃ U+ABC3MEETEI MAYEK LETTER MIT
 ꯄ U+ABC4MEETEI MAYEK LETTER PA
 ꯅ U+ABC5MEETEI MAYEK LETTER NA
 ꯆ U+ABC6MEETEI MAYEK LETTER CHIL
 ꯇ U+ABC7MEETEI MAYEK LETTER TIL
 ꯈ U+ABC8MEETEI MAYEK LETTER KHOU
 ꯉ U+ABC9MEETEI MAYEK LETTER NGOU
 ꯊ U+ABCAMEETEI MAYEK LETTER THOU
 ꯋ U+ABCBMEETEI MAYEK LETTER WAI
 ꯌ U+ABCCMEETEI MAYEK LETTER YANG
 ꯍ U+ABCDMEETEI MAYEK LETTER HUK
 ꯎ U+ABCEMEETEI MAYEK LETTER UN
 ꯏ U+ABCFMEETEI MAYEK LETTER I
 ꯐ U+ABD0MEETEI MAYEK LETTER PHAM
 ꯑ U+ABD1MEETEI MAYEK LETTER ATIYA
 ꯒ U+ABD2MEETEI MAYEK LETTER GOK
 ꯓ U+ABD3MEETEI MAYEK LETTER JHAM
 ꯔ U+ABD4MEETEI MAYEK LETTER RAI
 ꯕ U+ABD5MEETEI MAYEK LETTER BA
 ꯖ U+ABD6MEETEI MAYEK LETTER JIL
 ꯗ U+ABD7MEETEI MAYEK LETTER DIL
 ꯘ U+ABD8MEETEI MAYEK LETTER GHOU
 ꯙ U+ABD9MEETEI MAYEK LETTER DHOU
 ꯚ U+ABDAMEETEI MAYEK LETTER BHAM

LycianLetter
items: 29

 𐊀 U+10280LYCIAN LETTER A
 𐊁 U+10281LYCIAN LETTER E
 𐊂 U+10282LYCIAN LETTER B
 𐊃 U+10283LYCIAN LETTER BH
 𐊄 U+10284LYCIAN LETTER G
 𐊅 U+10285LYCIAN LETTER D
 𐊆 U+10286LYCIAN LETTER I
 𐊇 U+10287LYCIAN LETTER W
 𐊈 U+10288LYCIAN LETTER Z
 𐊉 U+10289LYCIAN LETTER TH
 𐊊 U+1028ALYCIAN LETTER J
 𐊋 U+1028BLYCIAN LETTER K
 𐊌 U+1028CLYCIAN LETTER Q
 𐊍 U+1028DLYCIAN LETTER L
 𐊎 U+1028ELYCIAN LETTER M
 𐊏 U+1028FLYCIAN LETTER N
 𐊐 U+10290LYCIAN LETTER MM
 𐊑 U+10291LYCIAN LETTER NN
 𐊒 U+10292LYCIAN LETTER U
 𐊓 U+10293LYCIAN LETTER P
 𐊔 U+10294LYCIAN LETTER KK
 𐊕 U+10295LYCIAN LETTER R
 𐊖 U+10296LYCIAN LETTER S
 𐊗 U+10297LYCIAN LETTER T
 𐊘 U+10298LYCIAN LETTER TT
 𐊙 U+10299LYCIAN LETTER AN
 𐊚 U+1029ALYCIAN LETTER EN
 𐊛 U+1029BLYCIAN LETTER H
 𐊜 U+1029CLYCIAN LETTER X

CarianLetter
items: 49

 𐊠 U+102A0CARIAN LETTER A
 𐊡 U+102A1CARIAN LETTER P2
 𐊢 U+102A2CARIAN LETTER D
 𐊣 U+102A3CARIAN LETTER L
 𐊤 U+102A4CARIAN LETTER UUU
 𐊥 U+102A5CARIAN LETTER R
 𐊦 U+102A6CARIAN LETTER LD
 𐊧 U+102A7CARIAN LETTER A2
 𐊨 U+102A8CARIAN LETTER Q
 𐊩 U+102A9CARIAN LETTER B
 𐊪 U+102AACARIAN LETTER M
 𐊫 U+102ABCARIAN LETTER O
 𐊬 U+102ACCARIAN LETTER D2
 𐊭 U+102ADCARIAN LETTER T
 𐊮 U+102AECARIAN LETTER SH
 𐊯 U+102AFCARIAN LETTER SH2
 𐊰 U+102B0CARIAN LETTER S
 𐊱 U+102B1CARIAN LETTER C-18
 𐊲 U+102B2CARIAN LETTER U
 𐊳 U+102B3CARIAN LETTER NN
 𐊴 U+102B4CARIAN LETTER X
 𐊵 U+102B5CARIAN LETTER N
 𐊶 U+102B6CARIAN LETTER TT2
 𐊷 U+102B7CARIAN LETTER P
 𐊸 U+102B8CARIAN LETTER SS
 𐊹 U+102B9CARIAN LETTER I
 𐊺 U+102BACARIAN LETTER E
 𐊻 U+102BBCARIAN LETTER UUUU
 𐊼 U+102BCCARIAN LETTER K
 𐊽 U+102BDCARIAN LETTER K2
 𐊾 U+102BECARIAN LETTER ND
 𐊿 U+102BFCARIAN LETTER UU
 𐋀 U+102C0CARIAN LETTER G
 𐋁 U+102C1CARIAN LETTER G2
 𐋂 U+102C2CARIAN LETTER ST
 𐋃 U+102C3CARIAN LETTER ST2
 𐋄 U+102C4CARIAN LETTER NG
 𐋅 U+102C5CARIAN LETTER II
 𐋆 U+102C6CARIAN LETTER C-39
 𐋇 U+102C7CARIAN LETTER TT
 𐋈 U+102C8CARIAN LETTER UUU2
 𐋉 U+102C9CARIAN LETTER RR
 𐋊 U+102CACARIAN LETTER MB
 𐋋 U+102CBCARIAN LETTER MB2
 𐋌 U+102CCCARIAN LETTER MB3
 𐋍 U+102CDCARIAN LETTER MB4
 𐋎 U+102CECARIAN LETTER LD2
 𐋏 U+102CFCARIAN LETTER E2
 𐋐 U+102D0CARIAN LETTER UUU3

Old ItalicLetter
items: 27

 𐌀 U+10300OLD ITALIC LETTER A
 𐌁 U+10301OLD ITALIC LETTER BE
 𐌂 U+10302OLD ITALIC LETTER KE
 𐌃 U+10303OLD ITALIC LETTER DE
 𐌄 U+10304OLD ITALIC LETTER E
 𐌅 U+10305OLD ITALIC LETTER VE
 𐌆 U+10306OLD ITALIC LETTER ZE
 𐌇 U+10307OLD ITALIC LETTER HE
 𐌈 U+10308OLD ITALIC LETTER THE
 𐌉 U+10309OLD ITALIC LETTER I
 𐌊 U+1030AOLD ITALIC LETTER KA
 𐌋 U+1030BOLD ITALIC LETTER EL
 𐌌 U+1030COLD ITALIC LETTER EM
 𐌍 U+1030DOLD ITALIC LETTER EN
 𐌎 U+1030EOLD ITALIC LETTER ESH
 𐌏 U+1030FOLD ITALIC LETTER O
 𐌐 U+10310OLD ITALIC LETTER PE
 𐌑 U+10311OLD ITALIC LETTER SHE
 𐌒 U+10312OLD ITALIC LETTER KU
 𐌓 U+10313OLD ITALIC LETTER ER
 𐌔 U+10314OLD ITALIC LETTER ES
 𐌕 U+10315OLD ITALIC LETTER TE
 𐌖 U+10316OLD ITALIC LETTER U
 𐌗 U+10317OLD ITALIC LETTER EKS
 𐌘 U+10318OLD ITALIC LETTER PHE
 𐌙 U+10319OLD ITALIC LETTER KHE
 𐌚 U+1031AOLD ITALIC LETTER EF

GothicLetter
items: 27

 𐌰 U+10330GOTHIC LETTER AHSA
 𐌱 U+10331GOTHIC LETTER BAIRKAN
 𐌲 U+10332GOTHIC LETTER GIBA
 𐌳 U+10333GOTHIC LETTER DAGS
 𐌴 U+10334GOTHIC LETTER AIHVUS
 𐌵 U+10335GOTHIC LETTER QAIRTHRA
 𐌶 U+10336GOTHIC LETTER IUJA
 𐌷 U+10337GOTHIC LETTER HAGL
 𐌸 U+10338GOTHIC LETTER THIUTH
 𐌹 U+10339GOTHIC LETTER EIS
 𐌺 U+1033AGOTHIC LETTER KUSMA
 𐌻 U+1033BGOTHIC LETTER LAGUS
 𐌼 U+1033CGOTHIC LETTER MANNA
 𐌽 U+1033DGOTHIC LETTER NAUTHS
 𐌾 U+1033EGOTHIC LETTER JER
 𐌿 U+1033FGOTHIC LETTER URUS
 𐍀 U+10340GOTHIC LETTER PAIRTHRA
 𐍁 U+10341GOTHIC LETTER NINETY
 𐍂 U+10342GOTHIC LETTER RAIDA
 𐍃 U+10343GOTHIC LETTER SAUIL
 𐍄 U+10344GOTHIC LETTER TEIWS
 𐍅 U+10345GOTHIC LETTER WINJA
 𐍆 U+10346GOTHIC LETTER FAIHU
 𐍇 U+10347GOTHIC LETTER IGGWS
 𐍈 U+10348GOTHIC LETTER HWAIR
 𐍉 U+10349GOTHIC LETTER OTHAL
 𐍊 U+1034AGOTHIC LETTER NINE HUNDRED

Old PermicLetter
items: 38

 𐍐 U+10350OLD PERMIC LETTER AN
 𐍑 U+10351OLD PERMIC LETTER BUR
 𐍒 U+10352OLD PERMIC LETTER GAI
 𐍓 U+10353OLD PERMIC LETTER DOI
 𐍔 U+10354OLD PERMIC LETTER E
 𐍕 U+10355OLD PERMIC LETTER ZHOI
 𐍖 U+10356OLD PERMIC LETTER DZHOI
 𐍗 U+10357OLD PERMIC LETTER ZATA
 𐍘 U+10358OLD PERMIC LETTER DZITA
 𐍙 U+10359OLD PERMIC LETTER I
 𐍚 U+1035AOLD PERMIC LETTER KOKE
 𐍛 U+1035BOLD PERMIC LETTER LEI
 𐍜 U+1035COLD PERMIC LETTER MENOE
 𐍝 U+1035DOLD PERMIC LETTER NENOE
 𐍞 U+1035EOLD PERMIC LETTER VOOI
 𐍟 U+1035FOLD PERMIC LETTER PEEI
 𐍠 U+10360OLD PERMIC LETTER REI
 𐍡 U+10361OLD PERMIC LETTER SII
 𐍢 U+10362OLD PERMIC LETTER TAI
 𐍣 U+10363OLD PERMIC LETTER U
 𐍤 U+10364OLD PERMIC LETTER CHERY
 𐍥 U+10365OLD PERMIC LETTER SHOOI
 𐍦 U+10366OLD PERMIC LETTER SHCHOOI
 𐍧 U+10367OLD PERMIC LETTER YRY
 𐍨 U+10368OLD PERMIC LETTER YERU
 𐍩 U+10369OLD PERMIC LETTER O
 𐍪 U+1036AOLD PERMIC LETTER OO
 𐍫 U+1036BOLD PERMIC LETTER EF
 𐍬 U+1036COLD PERMIC LETTER HA
 𐍭 U+1036DOLD PERMIC LETTER TSIU
 𐍮 U+1036EOLD PERMIC LETTER VER
 𐍯 U+1036FOLD PERMIC LETTER YER
 𐍰 U+10370OLD PERMIC LETTER YERI
 𐍱 U+10371OLD PERMIC LETTER YAT
 𐍲 U+10372OLD PERMIC LETTER IE
 𐍳 U+10373OLD PERMIC LETTER YU
 𐍴 U+10374OLD PERMIC LETTER YA
 𐍵 U+10375OLD PERMIC LETTER IA

UgariticLetter
items: 30

 𐎀 U+10380UGARITIC LETTER ALPA
 𐎁 U+10381UGARITIC LETTER BETA
 𐎂 U+10382UGARITIC LETTER GAMLA
 𐎃 U+10383UGARITIC LETTER KHA
 𐎄 U+10384UGARITIC LETTER DELTA
 𐎅 U+10385UGARITIC LETTER HO
 𐎆 U+10386UGARITIC LETTER WO
 𐎇 U+10387UGARITIC LETTER ZETA
 𐎈 U+10388UGARITIC LETTER HOTA
 𐎉 U+10389UGARITIC LETTER TET
 𐎊 U+1038AUGARITIC LETTER YOD
 𐎋 U+1038BUGARITIC LETTER KAF
 𐎌 U+1038CUGARITIC LETTER SHIN
 𐎍 U+1038DUGARITIC LETTER LAMDA
 𐎎 U+1038EUGARITIC LETTER MEM
 𐎏 U+1038FUGARITIC LETTER DHAL
 𐎐 U+10390UGARITIC LETTER NUN
 𐎑 U+10391UGARITIC LETTER ZU
 𐎒 U+10392UGARITIC LETTER SAMKA
 𐎓 U+10393UGARITIC LETTER AIN
 𐎔 U+10394UGARITIC LETTER PU
 𐎕 U+10395UGARITIC LETTER SADE
 𐎖 U+10396UGARITIC LETTER QOPA
 𐎗 U+10397UGARITIC LETTER RASHA
 𐎘 U+10398UGARITIC LETTER THANNA
 𐎙 U+10399UGARITIC LETTER GHAIN
 𐎚 U+1039AUGARITIC LETTER TO
 𐎛 U+1039BUGARITIC LETTER I
 𐎜 U+1039CUGARITIC LETTER U
 𐎝 U+1039DUGARITIC LETTER SSU

OsmanyaLetter
items: 30

 𐒀 U+10480OSMANYA LETTER ALEF
 𐒁 U+10481OSMANYA LETTER BA
 𐒂 U+10482OSMANYA LETTER TA
 𐒃 U+10483OSMANYA LETTER JA
 𐒄 U+10484OSMANYA LETTER XA
 𐒅 U+10485OSMANYA LETTER KHA
 𐒆 U+10486OSMANYA LETTER DEEL
 𐒇 U+10487OSMANYA LETTER RA
 𐒈 U+10488OSMANYA LETTER SA
 𐒉 U+10489OSMANYA LETTER SHIIN
 𐒊 U+1048AOSMANYA LETTER DHA
 𐒋 U+1048BOSMANYA LETTER CAYN
 𐒌 U+1048COSMANYA LETTER GA
 𐒍 U+1048DOSMANYA LETTER FA
 𐒎 U+1048EOSMANYA LETTER QAAF
 𐒏 U+1048FOSMANYA LETTER KAAF
 𐒐 U+10490OSMANYA LETTER LAAN
 𐒑 U+10491OSMANYA LETTER MIIN
 𐒒 U+10492OSMANYA LETTER NUUN
 𐒓 U+10493OSMANYA LETTER WAW
 𐒔 U+10494OSMANYA LETTER HA
 𐒕 U+10495OSMANYA LETTER YA
 𐒖 U+10496OSMANYA LETTER A
 𐒗 U+10497OSMANYA LETTER E
 𐒘 U+10498OSMANYA LETTER I
 𐒙 U+10499OSMANYA LETTER O
 𐒚 U+1049AOSMANYA LETTER U
 𐒛 U+1049BOSMANYA LETTER AA
 𐒜 U+1049COSMANYA LETTER EE
 𐒝 U+1049DOSMANYA LETTER OO

ElbasanLetter
items: 40

 𐔀 U+10500ELBASAN LETTER A
 𐔁 U+10501ELBASAN LETTER BE
 𐔂 U+10502ELBASAN LETTER CE
 𐔃 U+10503ELBASAN LETTER CHE
 𐔄 U+10504ELBASAN LETTER DE
 𐔅 U+10505ELBASAN LETTER NDE
 𐔆 U+10506ELBASAN LETTER DHE
 𐔇 U+10507ELBASAN LETTER EI
 𐔈 U+10508ELBASAN LETTER E
 𐔉 U+10509ELBASAN LETTER FE
 𐔊 U+1050AELBASAN LETTER GE
 𐔋 U+1050BELBASAN LETTER GJE
 𐔌 U+1050CELBASAN LETTER HE
 𐔍 U+1050DELBASAN LETTER I
 𐔎 U+1050EELBASAN LETTER JE
 𐔏 U+1050FELBASAN LETTER KE
 𐔐 U+10510ELBASAN LETTER LE
 𐔑 U+10511ELBASAN LETTER LLE
 𐔒 U+10512ELBASAN LETTER ME
 𐔓 U+10513ELBASAN LETTER NE
 𐔔 U+10514ELBASAN LETTER NA
 𐔕 U+10515ELBASAN LETTER NJE
 𐔖 U+10516ELBASAN LETTER O
 𐔗 U+10517ELBASAN LETTER PE
 𐔘 U+10518ELBASAN LETTER QE
 𐔙 U+10519ELBASAN LETTER RE
 𐔚 U+1051AELBASAN LETTER RRE
 𐔛 U+1051BELBASAN LETTER SE
 𐔜 U+1051CELBASAN LETTER SHE
 𐔝 U+1051DELBASAN LETTER TE
 𐔞 U+1051EELBASAN LETTER THE
 𐔟 U+1051FELBASAN LETTER U
 𐔠 U+10520ELBASAN LETTER VE
 𐔡 U+10521ELBASAN LETTER XE
 𐔢 U+10522ELBASAN LETTER Y
 𐔣 U+10523ELBASAN LETTER ZE
 𐔤 U+10524ELBASAN LETTER ZHE
 𐔥 U+10525ELBASAN LETTER GHE
 𐔦 U+10526ELBASAN LETTER GHAMMA
 𐔧 U+10527ELBASAN LETTER KHE

Caucasian AlbanianLetter
items: 52

 𐔰 U+10530CAUCASIAN ALBANIAN LETTER ALT
 𐔱 U+10531CAUCASIAN ALBANIAN LETTER BET
 𐔲 U+10532CAUCASIAN ALBANIAN LETTER GIM
 𐔳 U+10533CAUCASIAN ALBANIAN LETTER DAT
 𐔴 U+10534CAUCASIAN ALBANIAN LETTER EB
 𐔵 U+10535CAUCASIAN ALBANIAN LETTER ZARL
 𐔶 U+10536CAUCASIAN ALBANIAN LETTER EYN
 𐔷 U+10537CAUCASIAN ALBANIAN LETTER ZHIL
 𐔸 U+10538CAUCASIAN ALBANIAN LETTER TAS
 𐔹 U+10539CAUCASIAN ALBANIAN LETTER CHA
 𐔺 U+1053ACAUCASIAN ALBANIAN LETTER YOWD
 𐔻 U+1053BCAUCASIAN ALBANIAN LETTER ZHA
 𐔼 U+1053CCAUCASIAN ALBANIAN LETTER IRB
 𐔽 U+1053DCAUCASIAN ALBANIAN LETTER SHA
 𐔾 U+1053ECAUCASIAN ALBANIAN LETTER LAN
 𐔿 U+1053FCAUCASIAN ALBANIAN LETTER INYA
 𐕀 U+10540CAUCASIAN ALBANIAN LETTER XEYN
 𐕁 U+10541CAUCASIAN ALBANIAN LETTER DYAN
 𐕂 U+10542CAUCASIAN ALBANIAN LETTER CAR
 𐕃 U+10543CAUCASIAN ALBANIAN LETTER JHOX
 𐕄 U+10544CAUCASIAN ALBANIAN LETTER KAR
 𐕅 U+10545CAUCASIAN ALBANIAN LETTER LYIT
 𐕆 U+10546CAUCASIAN ALBANIAN LETTER HEYT
 𐕇 U+10547CAUCASIAN ALBANIAN LETTER QAY
 𐕈 U+10548CAUCASIAN ALBANIAN LETTER AOR
 𐕉 U+10549CAUCASIAN ALBANIAN LETTER CHOY
 𐕊 U+1054ACAUCASIAN ALBANIAN LETTER CHI
 𐕋 U+1054BCAUCASIAN ALBANIAN LETTER CYAY
 𐕌 U+1054CCAUCASIAN ALBANIAN LETTER MAQ
 𐕍 U+1054DCAUCASIAN ALBANIAN LETTER QAR
 𐕎 U+1054ECAUCASIAN ALBANIAN LETTER NOWC
 𐕏 U+1054FCAUCASIAN ALBANIAN LETTER DZYAY
 𐕐 U+10550CAUCASIAN ALBANIAN LETTER SHAK
 𐕑 U+10551CAUCASIAN ALBANIAN LETTER JAYN
 𐕒 U+10552CAUCASIAN ALBANIAN LETTER ON
 𐕓 U+10553CAUCASIAN ALBANIAN LETTER TYAY
 𐕔 U+10554CAUCASIAN ALBANIAN LETTER FAM
 𐕕 U+10555CAUCASIAN ALBANIAN LETTER DZAY
 𐕖 U+10556CAUCASIAN ALBANIAN LETTER CHAT
 𐕗 U+10557CAUCASIAN ALBANIAN LETTER PEN
 𐕘 U+10558CAUCASIAN ALBANIAN LETTER GHEYS
 𐕙 U+10559CAUCASIAN ALBANIAN LETTER RAT
 𐕚 U+1055ACAUCASIAN ALBANIAN LETTER SEYK
 𐕛 U+1055BCAUCASIAN ALBANIAN LETTER VEYZ
 𐕜 U+1055CCAUCASIAN ALBANIAN LETTER TIWR
 𐕝 U+1055DCAUCASIAN ALBANIAN LETTER SHOY
 𐕞 U+1055ECAUCASIAN ALBANIAN LETTER IWN
 𐕟 U+1055FCAUCASIAN ALBANIAN LETTER CYAW
 𐕠 U+10560CAUCASIAN ALBANIAN LETTER CAYN
 𐕡 U+10561CAUCASIAN ALBANIAN LETTER YAYD
 𐕢 U+10562CAUCASIAN ALBANIAN LETTER PIWR
 𐕣 U+10563CAUCASIAN ALBANIAN LETTER KIW

Imperial AramaicLetter
items: 22

 ‎𐡀‎ U+10840IMPERIAL ARAMAIC LETTER ALEPH
 ‎𐡁‎ U+10841IMPERIAL ARAMAIC LETTER BETH
 ‎𐡂‎ U+10842IMPERIAL ARAMAIC LETTER GIMEL
 ‎𐡃‎ U+10843IMPERIAL ARAMAIC LETTER DALETH
 ‎𐡄‎ U+10844IMPERIAL ARAMAIC LETTER HE
 ‎𐡅‎ U+10845IMPERIAL ARAMAIC LETTER WAW
 ‎𐡆‎ U+10846IMPERIAL ARAMAIC LETTER ZAYIN
 ‎𐡇‎ U+10847IMPERIAL ARAMAIC LETTER HETH
 ‎𐡈‎ U+10848IMPERIAL ARAMAIC LETTER TETH
 ‎𐡉‎ U+10849IMPERIAL ARAMAIC LETTER YODH
 ‎𐡊‎ U+1084AIMPERIAL ARAMAIC LETTER KAPH
 ‎𐡋‎ U+1084BIMPERIAL ARAMAIC LETTER LAMEDH
 ‎𐡌‎ U+1084CIMPERIAL ARAMAIC LETTER MEM
 ‎𐡍‎ U+1084DIMPERIAL ARAMAIC LETTER NUN
 ‎𐡎‎ U+1084EIMPERIAL ARAMAIC LETTER SAMEKH
 ‎𐡏‎ U+1084FIMPERIAL ARAMAIC LETTER AYIN
 ‎𐡐‎ U+10850IMPERIAL ARAMAIC LETTER PE
 ‎𐡑‎ U+10851IMPERIAL ARAMAIC LETTER SADHE
 ‎𐡒‎ U+10852IMPERIAL ARAMAIC LETTER QOPH
 ‎𐡓‎ U+10853IMPERIAL ARAMAIC LETTER RESH
 ‎𐡔‎ U+10854IMPERIAL ARAMAIC LETTER SHIN
 ‎𐡕‎ U+10855IMPERIAL ARAMAIC LETTER TAW

PalmyreneLetter
items: 23

 ‎𐡠‎ U+10860PALMYRENE LETTER ALEPH
 ‎𐡡‎ U+10861PALMYRENE LETTER BETH
 ‎𐡢‎ U+10862PALMYRENE LETTER GIMEL
 ‎𐡣‎ U+10863PALMYRENE LETTER DALETH
 ‎𐡤‎ U+10864PALMYRENE LETTER HE
 ‎𐡥‎ U+10865PALMYRENE LETTER WAW
 ‎𐡦‎ U+10866PALMYRENE LETTER ZAYIN
 ‎𐡧‎ U+10867PALMYRENE LETTER HETH
 ‎𐡨‎ U+10868PALMYRENE LETTER TETH
 ‎𐡩‎ U+10869PALMYRENE LETTER YODH
 ‎𐡪‎ U+1086APALMYRENE LETTER KAPH
 ‎𐡫‎ U+1086BPALMYRENE LETTER LAMEDH
 ‎𐡬‎ U+1086CPALMYRENE LETTER MEM
 ‎𐡭‎ U+1086DPALMYRENE LETTER FINAL NUN
 ‎𐡮‎ U+1086EPALMYRENE LETTER NUN
 ‎𐡯‎ U+1086FPALMYRENE LETTER SAMEKH
 ‎𐡰‎ U+10870PALMYRENE LETTER AYIN
 ‎𐡱‎ U+10871PALMYRENE LETTER PE
 ‎𐡲‎ U+10872PALMYRENE LETTER SADHE
 ‎𐡳‎ U+10873PALMYRENE LETTER QOPH
 ‎𐡴‎ U+10874PALMYRENE LETTER RESH
 ‎𐡵‎ U+10875PALMYRENE LETTER SHIN
 ‎𐡶‎ U+10876PALMYRENE LETTER TAW

NabataeanLetter
items: 31

 ‎𐢀‎ U+10880NABATAEAN LETTER FINAL ALEPH
 ‎𐢁‎ U+10881NABATAEAN LETTER ALEPH
 ‎𐢂‎ U+10882NABATAEAN LETTER FINAL BETH
 ‎𐢃‎ U+10883NABATAEAN LETTER BETH
 ‎𐢄‎ U+10884NABATAEAN LETTER GIMEL
 ‎𐢅‎ U+10885NABATAEAN LETTER DALETH
 ‎𐢆‎ U+10886NABATAEAN LETTER FINAL HE
 ‎𐢇‎ U+10887NABATAEAN LETTER HE
 ‎𐢈‎ U+10888NABATAEAN LETTER WAW
 ‎𐢉‎ U+10889NABATAEAN LETTER ZAYIN
 ‎𐢊‎ U+1088ANABATAEAN LETTER HETH
 ‎𐢋‎ U+1088BNABATAEAN LETTER TETH
 ‎𐢌‎ U+1088CNABATAEAN LETTER FINAL YODH
 ‎𐢍‎ U+1088DNABATAEAN LETTER YODH
 ‎𐢎‎ U+1088ENABATAEAN LETTER FINAL KAPH
 ‎𐢏‎ U+1088FNABATAEAN LETTER KAPH
 ‎𐢐‎ U+10890NABATAEAN LETTER FINAL LAMEDH
 ‎𐢑‎ U+10891NABATAEAN LETTER LAMEDH
 ‎𐢒‎ U+10892NABATAEAN LETTER FINAL MEM
 ‎𐢓‎ U+10893NABATAEAN LETTER MEM
 ‎𐢔‎ U+10894NABATAEAN LETTER FINAL NUN
 ‎𐢕‎ U+10895NABATAEAN LETTER NUN
 ‎𐢖‎ U+10896NABATAEAN LETTER SAMEKH
 ‎𐢗‎ U+10897NABATAEAN LETTER AYIN
 ‎𐢘‎ U+10898NABATAEAN LETTER PE
 ‎𐢙‎ U+10899NABATAEAN LETTER SADHE
 ‎𐢚‎ U+1089ANABATAEAN LETTER QOPH
 ‎𐢛‎ U+1089BNABATAEAN LETTER RESH
 ‎𐢜‎ U+1089CNABATAEAN LETTER FINAL SHIN
 ‎𐢝‎ U+1089DNABATAEAN LETTER SHIN
 ‎𐢞‎ U+1089ENABATAEAN LETTER TAW

HatranLetter
items: 21

 ‎𐣠‎ U+108E0HATRAN LETTER ALEPH
 ‎𐣡‎ U+108E1HATRAN LETTER BETH
 ‎𐣢‎ U+108E2HATRAN LETTER GIMEL
 ‎𐣣‎ U+108E3HATRAN LETTER DALETH-RESH
 ‎𐣤‎ U+108E4HATRAN LETTER HE
 ‎𐣥‎ U+108E5HATRAN LETTER WAW
 ‎𐣦‎ U+108E6HATRAN LETTER ZAYN
 ‎𐣧‎ U+108E7HATRAN LETTER HETH
 ‎𐣨‎ U+108E8HATRAN LETTER TETH
 ‎𐣩‎ U+108E9HATRAN LETTER YODH
 ‎𐣪‎ U+108EAHATRAN LETTER KAPH
 ‎𐣫‎ U+108EBHATRAN LETTER LAMEDH
 ‎𐣬‎ U+108ECHATRAN LETTER MEM
 ‎𐣭‎ U+108EDHATRAN LETTER NUN
 ‎𐣮‎ U+108EEHATRAN LETTER SAMEKH
 ‎𐣯‎ U+108EFHATRAN LETTER AYN
 ‎𐣰‎ U+108F0HATRAN LETTER PE
 ‎𐣱‎ U+108F1HATRAN LETTER SADHE
 ‎𐣲‎ U+108F2HATRAN LETTER QOPH
 ‎𐣴‎ U+108F4HATRAN LETTER SHIN
 ‎𐣵‎ U+108F5HATRAN LETTER TAW

PhoenicianLetter
items: 22

 ‎𐤀‎ U+10900PHOENICIAN LETTER ALF
 ‎𐤁‎ U+10901PHOENICIAN LETTER BET
 ‎𐤂‎ U+10902PHOENICIAN LETTER GAML
 ‎𐤃‎ U+10903PHOENICIAN LETTER DELT
 ‎𐤄‎ U+10904PHOENICIAN LETTER HE
 ‎𐤅‎ U+10905PHOENICIAN LETTER WAU
 ‎𐤆‎ U+10906PHOENICIAN LETTER ZAI
 ‎𐤇‎ U+10907PHOENICIAN LETTER HET
 ‎𐤈‎ U+10908PHOENICIAN LETTER TET
 ‎𐤉‎ U+10909PHOENICIAN LETTER YOD
 ‎𐤊‎ U+1090APHOENICIAN LETTER KAF
 ‎𐤋‎ U+1090BPHOENICIAN LETTER LAMD
 ‎𐤌‎ U+1090CPHOENICIAN LETTER MEM
 ‎𐤍‎ U+1090DPHOENICIAN LETTER NUN
 ‎𐤎‎ U+1090EPHOENICIAN LETTER SEMK
 ‎𐤏‎ U+1090FPHOENICIAN LETTER AIN
 ‎𐤐‎ U+10910PHOENICIAN LETTER PE
 ‎𐤑‎ U+10911PHOENICIAN LETTER SADE
 ‎𐤒‎ U+10912PHOENICIAN LETTER QOF
 ‎𐤓‎ U+10913PHOENICIAN LETTER ROSH
 ‎𐤔‎ U+10914PHOENICIAN LETTER SHIN
 ‎𐤕‎ U+10915PHOENICIAN LETTER TAU

LydianLetter
items: 26

 ‎𐤠‎ U+10920LYDIAN LETTER A
 ‎𐤡‎ U+10921LYDIAN LETTER B
 ‎𐤢‎ U+10922LYDIAN LETTER G
 ‎𐤣‎ U+10923LYDIAN LETTER D
 ‎𐤤‎ U+10924LYDIAN LETTER E
 ‎𐤥‎ U+10925LYDIAN LETTER V
 ‎𐤦‎ U+10926LYDIAN LETTER I
 ‎𐤧‎ U+10927LYDIAN LETTER Y
 ‎𐤨‎ U+10928LYDIAN LETTER K
 ‎𐤩‎ U+10929LYDIAN LETTER L
 ‎𐤪‎ U+1092ALYDIAN LETTER M
 ‎𐤫‎ U+1092BLYDIAN LETTER N
 ‎𐤬‎ U+1092CLYDIAN LETTER O
 ‎𐤭‎ U+1092DLYDIAN LETTER R
 ‎𐤮‎ U+1092ELYDIAN LETTER SS
 ‎𐤯‎ U+1092FLYDIAN LETTER T
 ‎𐤰‎ U+10930LYDIAN LETTER U
 ‎𐤱‎ U+10931LYDIAN LETTER F
 ‎𐤲‎ U+10932LYDIAN LETTER Q
 ‎𐤳‎ U+10933LYDIAN LETTER S
 ‎𐤴‎ U+10934LYDIAN LETTER TT
 ‎𐤵‎ U+10935LYDIAN LETTER AN
 ‎𐤶‎ U+10936LYDIAN LETTER EN
 ‎𐤷‎ U+10937LYDIAN LETTER LY
 ‎𐤸‎ U+10938LYDIAN LETTER NN
 ‎𐤹‎ U+10939LYDIAN LETTER C

Old South ArabianLetter
items: 29

 ‎𐩠‎ U+10A60OLD SOUTH ARABIAN LETTER HE
 ‎𐩡‎ U+10A61OLD SOUTH ARABIAN LETTER LAMEDH
 ‎𐩢‎ U+10A62OLD SOUTH ARABIAN LETTER HETH
 ‎𐩣‎ U+10A63OLD SOUTH ARABIAN LETTER MEM
 ‎𐩤‎ U+10A64OLD SOUTH ARABIAN LETTER QOPH
 ‎𐩥‎ U+10A65OLD SOUTH ARABIAN LETTER WAW
 ‎𐩦‎ U+10A66OLD SOUTH ARABIAN LETTER SHIN
 ‎𐩧‎ U+10A67OLD SOUTH ARABIAN LETTER RESH
 ‎𐩨‎ U+10A68OLD SOUTH ARABIAN LETTER BETH
 ‎𐩩‎ U+10A69OLD SOUTH ARABIAN LETTER TAW
 ‎𐩪‎ U+10A6AOLD SOUTH ARABIAN LETTER SAT
 ‎𐩫‎ U+10A6BOLD SOUTH ARABIAN LETTER KAPH
 ‎𐩬‎ U+10A6COLD SOUTH ARABIAN LETTER NUN
 ‎𐩭‎ U+10A6DOLD SOUTH ARABIAN LETTER KHETH
 ‎𐩮‎ U+10A6EOLD SOUTH ARABIAN LETTER SADHE
 ‎𐩯‎ U+10A6FOLD SOUTH ARABIAN LETTER SAMEKH
 ‎𐩰‎ U+10A70OLD SOUTH ARABIAN LETTER FE
 ‎𐩱‎ U+10A71OLD SOUTH ARABIAN LETTER ALEF
 ‎𐩲‎ U+10A72OLD SOUTH ARABIAN LETTER AYN
 ‎𐩳‎ U+10A73OLD SOUTH ARABIAN LETTER DHADHE
 ‎𐩴‎ U+10A74OLD SOUTH ARABIAN LETTER GIMEL
 ‎𐩵‎ U+10A75OLD SOUTH ARABIAN LETTER DALETH
 ‎𐩶‎ U+10A76OLD SOUTH ARABIAN LETTER GHAYN
 ‎𐩷‎ U+10A77OLD SOUTH ARABIAN LETTER TETH
 ‎𐩸‎ U+10A78OLD SOUTH ARABIAN LETTER ZAYN
 ‎𐩹‎ U+10A79OLD SOUTH ARABIAN LETTER DHALETH
 ‎𐩺‎ U+10A7AOLD SOUTH ARABIAN LETTER YODH
 ‎𐩻‎ U+10A7BOLD SOUTH ARABIAN LETTER THAW
 ‎𐩼‎ U+10A7COLD SOUTH ARABIAN LETTER THETH

Old North ArabianLetter
items: 29

 ‎𐪀‎ U+10A80OLD NORTH ARABIAN LETTER HEH
 ‎𐪁‎ U+10A81OLD NORTH ARABIAN LETTER LAM
 ‎𐪂‎ U+10A82OLD NORTH ARABIAN LETTER HAH
 ‎𐪃‎ U+10A83OLD NORTH ARABIAN LETTER MEEM
 ‎𐪄‎ U+10A84OLD NORTH ARABIAN LETTER QAF
 ‎𐪅‎ U+10A85OLD NORTH ARABIAN LETTER WAW
 ‎𐪆‎ U+10A86OLD NORTH ARABIAN LETTER ES-2
 ‎𐪇‎ U+10A87OLD NORTH ARABIAN LETTER REH
 ‎𐪈‎ U+10A88OLD NORTH ARABIAN LETTER BEH
 ‎𐪉‎ U+10A89OLD NORTH ARABIAN LETTER TEH
 ‎𐪊‎ U+10A8AOLD NORTH ARABIAN LETTER ES-1
 ‎𐪋‎ U+10A8BOLD NORTH ARABIAN LETTER KAF
 ‎𐪌‎ U+10A8COLD NORTH ARABIAN LETTER NOON
 ‎𐪍‎ U+10A8DOLD NORTH ARABIAN LETTER KHAH
 ‎𐪎‎ U+10A8EOLD NORTH ARABIAN LETTER SAD
 ‎𐪏‎ U+10A8FOLD NORTH ARABIAN LETTER ES-3
 ‎𐪐‎ U+10A90OLD NORTH ARABIAN LETTER FEH
 ‎𐪑‎ U+10A91OLD NORTH ARABIAN LETTER ALEF
 ‎𐪒‎ U+10A92OLD NORTH ARABIAN LETTER AIN
 ‎𐪓‎ U+10A93OLD NORTH ARABIAN LETTER DAD
 ‎𐪔‎ U+10A94OLD NORTH ARABIAN LETTER GEEM
 ‎𐪕‎ U+10A95OLD NORTH ARABIAN LETTER DAL
 ‎𐪖‎ U+10A96OLD NORTH ARABIAN LETTER GHAIN
 ‎𐪗‎ U+10A97OLD NORTH ARABIAN LETTER TAH
 ‎𐪘‎ U+10A98OLD NORTH ARABIAN LETTER ZAIN
 ‎𐪙‎ U+10A99OLD NORTH ARABIAN LETTER THAL
 ‎𐪚‎ U+10A9AOLD NORTH ARABIAN LETTER YEH
 ‎𐪛‎ U+10A9BOLD NORTH ARABIAN LETTER THEH
 ‎𐪜‎ U+10A9COLD NORTH ARABIAN LETTER ZAH

ManichaeanLetter
items: 36

 ‎𐫀‎ U+10AC0MANICHAEAN LETTER ALEPH
 ‎𐫁‎ U+10AC1MANICHAEAN LETTER BETH
 ‎𐫂‎ U+10AC2MANICHAEAN LETTER BHETH
 ‎𐫃‎ U+10AC3MANICHAEAN LETTER GIMEL
 ‎𐫄‎ U+10AC4MANICHAEAN LETTER GHIMEL
 ‎𐫅‎ U+10AC5MANICHAEAN LETTER DALETH
 ‎𐫆‎ U+10AC6MANICHAEAN LETTER HE
 ‎𐫇‎ U+10AC7MANICHAEAN LETTER WAW
 ‎𐫉‎ U+10AC9MANICHAEAN LETTER ZAYIN
 ‎𐫊‎ U+10ACAMANICHAEAN LETTER ZHAYIN
 ‎𐫋‎ U+10ACBMANICHAEAN LETTER JAYIN
 ‎𐫌‎ U+10ACCMANICHAEAN LETTER JHAYIN
 ‎𐫍‎ U+10ACDMANICHAEAN LETTER HETH
 ‎𐫎‎ U+10ACEMANICHAEAN LETTER TETH
 ‎𐫏‎ U+10ACFMANICHAEAN LETTER YODH
 ‎𐫐‎ U+10AD0MANICHAEAN LETTER KAPH
 ‎𐫑‎ U+10AD1MANICHAEAN LETTER XAPH
 ‎𐫒‎ U+10AD2MANICHAEAN LETTER KHAPH
 ‎𐫓‎ U+10AD3MANICHAEAN LETTER LAMEDH
 ‎𐫔‎ U+10AD4MANICHAEAN LETTER DHAMEDH
 ‎𐫕‎ U+10AD5MANICHAEAN LETTER THAMEDH
 ‎𐫖‎ U+10AD6MANICHAEAN LETTER MEM
 ‎𐫗‎ U+10AD7MANICHAEAN LETTER NUN
 ‎𐫘‎ U+10AD8MANICHAEAN LETTER SAMEKH
 ‎𐫙‎ U+10AD9MANICHAEAN LETTER AYIN
 ‎𐫚‎ U+10ADAMANICHAEAN LETTER AAYIN
 ‎𐫛‎ U+10ADBMANICHAEAN LETTER PE
 ‎𐫜‎ U+10ADCMANICHAEAN LETTER FE
 ‎𐫝‎ U+10ADDMANICHAEAN LETTER SADHE
 ‎𐫞‎ U+10ADEMANICHAEAN LETTER QOPH
 ‎𐫟‎ U+10ADFMANICHAEAN LETTER XOPH
 ‎𐫠‎ U+10AE0MANICHAEAN LETTER QHOPH
 ‎𐫡‎ U+10AE1MANICHAEAN LETTER RESH
 ‎𐫢‎ U+10AE2MANICHAEAN LETTER SHIN
 ‎𐫣‎ U+10AE3MANICHAEAN LETTER SSHIN
 ‎𐫤‎ U+10AE4MANICHAEAN LETTER TAW

Inscriptional ParthianLetter
items: 22

 ‎𐭀‎ U+10B40INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER ALEPH
 ‎𐭁‎ U+10B41INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER BETH
 ‎𐭂‎ U+10B42INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER GIMEL
 ‎𐭃‎ U+10B43INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER DALETH
 ‎𐭄‎ U+10B44INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER HE
 ‎𐭅‎ U+10B45INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER WAW
 ‎𐭆‎ U+10B46INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER ZAYIN
 ‎𐭇‎ U+10B47INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER HETH
 ‎𐭈‎ U+10B48INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER TETH
 ‎𐭉‎ U+10B49INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER YODH
 ‎𐭊‎ U+10B4AINSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER KAPH
 ‎𐭋‎ U+10B4BINSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER LAMEDH
 ‎𐭌‎ U+10B4CINSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER MEM
 ‎𐭍‎ U+10B4DINSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER NUN
 ‎𐭎‎ U+10B4EINSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SAMEKH
 ‎𐭏‎ U+10B4FINSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER AYIN
 ‎𐭐‎ U+10B50INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER PE
 ‎𐭑‎ U+10B51INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SADHE
 ‎𐭒‎ U+10B52INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER QOPH
 ‎𐭓‎ U+10B53INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER RESH
 ‎𐭔‎ U+10B54INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SHIN
 ‎𐭕‎ U+10B55INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER TAW

Inscriptional PahlaviLetter
items: 19

 ‎𐭠‎ U+10B60INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER ALEPH
 ‎𐭡‎ U+10B61INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER BETH
 ‎𐭢‎ U+10B62INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER GIMEL
 ‎𐭣‎ U+10B63INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER DALETH
 ‎𐭤‎ U+10B64INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER HE
 ‎𐭥‎ U+10B65INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER WAW-AYIN-RESH
 ‎𐭦‎ U+10B66INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER ZAYIN
 ‎𐭧‎ U+10B67INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER HETH
 ‎𐭨‎ U+10B68INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER TETH
 ‎𐭩‎ U+10B69INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER YODH
 ‎𐭪‎ U+10B6AINSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER KAPH
 ‎𐭫‎ U+10B6BINSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER LAMEDH
 ‎𐭬‎ U+10B6CINSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER MEM-QOPH
 ‎𐭭‎ U+10B6DINSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER NUN
 ‎𐭮‎ U+10B6EINSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER SAMEKH
 ‎𐭯‎ U+10B6FINSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER PE
 ‎𐭰‎ U+10B70INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER SADHE
 ‎𐭱‎ U+10B71INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER SHIN
 ‎𐭲‎ U+10B72INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER TAW

Psalter PahlaviLetter
items: 18

 ‎𐮀‎ U+10B80PSALTER PAHLAVI LETTER ALEPH
 ‎𐮁‎ U+10B81PSALTER PAHLAVI LETTER BETH
 ‎𐮂‎ U+10B82PSALTER PAHLAVI LETTER GIMEL
 ‎𐮃‎ U+10B83PSALTER PAHLAVI LETTER DALETH
 ‎𐮄‎ U+10B84PSALTER PAHLAVI LETTER HE
 ‎𐮅‎ U+10B85PSALTER PAHLAVI LETTER WAW-AYIN-RESH
 ‎𐮆‎ U+10B86PSALTER PAHLAVI LETTER ZAYIN
 ‎𐮇‎ U+10B87PSALTER PAHLAVI LETTER HETH
 ‎𐮈‎ U+10B88PSALTER PAHLAVI LETTER YODH
 ‎𐮉‎ U+10B89PSALTER PAHLAVI LETTER KAPH
 ‎𐮊‎ U+10B8APSALTER PAHLAVI LETTER LAMEDH
 ‎𐮋‎ U+10B8BPSALTER PAHLAVI LETTER MEM-QOPH
 ‎𐮌‎ U+10B8CPSALTER PAHLAVI LETTER NUN
 ‎𐮍‎ U+10B8DPSALTER PAHLAVI LETTER SAMEKH
 ‎𐮎‎ U+10B8EPSALTER PAHLAVI LETTER PE
 ‎𐮏‎ U+10B8FPSALTER PAHLAVI LETTER SADHE
 ‎𐮐‎ U+10B90PSALTER PAHLAVI LETTER SHIN
 ‎𐮑‎ U+10B91PSALTER PAHLAVI LETTER TAW

Hanifi RohingyaLetter
items: 29

 ‎𐴀‎ U+10D00HANIFI ROHINGYA LETTER A
 ‎𐴁‎ U+10D01HANIFI ROHINGYA LETTER BA
 ‎𐴂‎ U+10D02HANIFI ROHINGYA LETTER PA
 ‎𐴃‎ U+10D03HANIFI ROHINGYA LETTER TA
 ‎𐴄‎ U+10D04HANIFI ROHINGYA LETTER TTA
 ‎𐴅‎ U+10D05HANIFI ROHINGYA LETTER JA
 ‎𐴆‎ U+10D06HANIFI ROHINGYA LETTER CA
 ‎𐴇‎ U+10D07HANIFI ROHINGYA LETTER HA
 ‎𐴈‎ U+10D08HANIFI ROHINGYA LETTER KHA
 ‎𐴉‎ U+10D09HANIFI ROHINGYA LETTER FA
 ‎𐴊‎ U+10D0AHANIFI ROHINGYA LETTER DA
 ‎𐴋‎ U+10D0BHANIFI ROHINGYA LETTER DDA
 ‎𐴌‎ U+10D0CHANIFI ROHINGYA LETTER RA
 ‎𐴍‎ U+10D0DHANIFI ROHINGYA LETTER RRA
 ‎𐴎‎ U+10D0EHANIFI ROHINGYA LETTER ZA
 ‎𐴏‎ U+10D0FHANIFI ROHINGYA LETTER SA
 ‎𐴐‎ U+10D10HANIFI ROHINGYA LETTER SHA
 ‎𐴑‎ U+10D11HANIFI ROHINGYA LETTER KA
 ‎𐴒‎ U+10D12HANIFI ROHINGYA LETTER GA
 ‎𐴓‎ U+10D13HANIFI ROHINGYA LETTER LA
 ‎𐴔‎ U+10D14HANIFI ROHINGYA LETTER MA
 ‎𐴕‎ U+10D15HANIFI ROHINGYA LETTER NA
 ‎𐴖‎ U+10D16HANIFI ROHINGYA LETTER WA
 ‎𐴗‎ U+10D17HANIFI ROHINGYA LETTER KINNA WA
 ‎𐴘‎ U+10D18HANIFI ROHINGYA LETTER YA
 ‎𐴙‎ U+10D19HANIFI ROHINGYA LETTER KINNA YA
 ‎𐴚‎ U+10D1AHANIFI ROHINGYA LETTER NGA
 ‎𐴛‎ U+10D1BHANIFI ROHINGYA LETTER NYA
 ‎𐴜‎ U+10D1CHANIFI ROHINGYA LETTER VA

YezidiLetter
items: 42

 ‎𐺀‎ U+10E80YEZIDI LETTER ELIF
 ‎𐺁‎ U+10E81YEZIDI LETTER BE
 ‎𐺂‎ U+10E82YEZIDI LETTER PE
 ‎𐺃‎ U+10E83YEZIDI LETTER PHE
 ‎𐺄‎ U+10E84YEZIDI LETTER THE
 ‎𐺅‎ U+10E85YEZIDI LETTER SE
 ‎𐺆‎ U+10E86YEZIDI LETTER CIM
 ‎𐺇‎ U+10E87YEZIDI LETTER CHIM
 ‎𐺈‎ U+10E88YEZIDI LETTER CHHIM
 ‎𐺉‎ U+10E89YEZIDI LETTER HHA
 ‎𐺊‎ U+10E8AYEZIDI LETTER XA
 ‎𐺋‎ U+10E8BYEZIDI LETTER DAL
 ‎𐺌‎ U+10E8CYEZIDI LETTER ZAL
 ‎𐺍‎ U+10E8DYEZIDI LETTER RA
 ‎𐺎‎ U+10E8EYEZIDI LETTER RHA
 ‎𐺏‎ U+10E8FYEZIDI LETTER ZA
 ‎𐺐‎ U+10E90YEZIDI LETTER JA
 ‎𐺑‎ U+10E91YEZIDI LETTER SIN
 ‎𐺒‎ U+10E92YEZIDI LETTER SHIN
 ‎𐺓‎ U+10E93YEZIDI LETTER SAD
 ‎𐺔‎ U+10E94YEZIDI LETTER DAD
 ‎𐺕‎ U+10E95YEZIDI LETTER TA
 ‎𐺖‎ U+10E96YEZIDI LETTER ZE
 ‎𐺗‎ U+10E97YEZIDI LETTER EYN
 ‎𐺘‎ U+10E98YEZIDI LETTER XHEYN
 ‎𐺙‎ U+10E99YEZIDI LETTER FA
 ‎𐺚‎ U+10E9AYEZIDI LETTER VA
 ‎𐺛‎ U+10E9BYEZIDI LETTER VA ALTERNATE FORM
 ‎𐺜‎ U+10E9CYEZIDI LETTER QAF
 ‎𐺝‎ U+10E9DYEZIDI LETTER KAF
 ‎𐺞‎ U+10E9EYEZIDI LETTER KHAF
 ‎𐺟‎ U+10E9FYEZIDI LETTER GAF
 ‎𐺠‎ U+10EA0YEZIDI LETTER LAM
 ‎𐺡‎ U+10EA1YEZIDI LETTER MIM
 ‎𐺢‎ U+10EA2YEZIDI LETTER NUN
 ‎𐺣‎ U+10EA3YEZIDI LETTER UM
 ‎𐺤‎ U+10EA4YEZIDI LETTER WAW
 ‎𐺥‎ U+10EA5YEZIDI LETTER OW
 ‎𐺦‎ U+10EA6YEZIDI LETTER EW
 ‎𐺧‎ U+10EA7YEZIDI LETTER HAY
 ‎𐺨‎ U+10EA8YEZIDI LETTER YOT
 ‎𐺩‎ U+10EA9YEZIDI LETTER ET

Old SogdianLetter
items: 29

 ‎𐼀‎ U+10F00OLD SOGDIAN LETTER ALEPH
 ‎𐼁‎ U+10F01OLD SOGDIAN LETTER FINAL ALEPH
 ‎𐼂‎ U+10F02OLD SOGDIAN LETTER BETH
 ‎𐼃‎ U+10F03OLD SOGDIAN LETTER FINAL BETH
 ‎𐼄‎ U+10F04OLD SOGDIAN LETTER GIMEL
 ‎𐼅‎ U+10F05OLD SOGDIAN LETTER HE
 ‎𐼆‎ U+10F06OLD SOGDIAN LETTER FINAL HE
 ‎𐼇‎ U+10F07OLD SOGDIAN LETTER WAW
 ‎𐼈‎ U+10F08OLD SOGDIAN LETTER ZAYIN
 ‎𐼉‎ U+10F09OLD SOGDIAN LETTER HETH
 ‎𐼊‎ U+10F0AOLD SOGDIAN LETTER YODH
 ‎𐼋‎ U+10F0BOLD SOGDIAN LETTER KAPH
 ‎𐼌‎ U+10F0COLD SOGDIAN LETTER LAMEDH
 ‎𐼍‎ U+10F0DOLD SOGDIAN LETTER MEM
 ‎𐼎‎ U+10F0EOLD SOGDIAN LETTER NUN
 ‎𐼏‎ U+10F0FOLD SOGDIAN LETTER FINAL NUN
 ‎𐼐‎ U+10F10OLD SOGDIAN LETTER FINAL NUN WITH VERTICAL TAIL
 ‎𐼑‎ U+10F11OLD SOGDIAN LETTER SAMEKH
 ‎𐼒‎ U+10F12OLD SOGDIAN LETTER AYIN
 ‎𐼓‎ U+10F13OLD SOGDIAN LETTER ALTERNATE AYIN
 ‎𐼔‎ U+10F14OLD SOGDIAN LETTER PE
 ‎𐼕‎ U+10F15OLD SOGDIAN LETTER SADHE
 ‎𐼖‎ U+10F16OLD SOGDIAN LETTER FINAL SADHE
 ‎𐼗‎ U+10F17OLD SOGDIAN LETTER FINAL SADHE WITH VERTICAL TAIL
 ‎𐼘‎ U+10F18OLD SOGDIAN LETTER RESH-AYIN-DALETH
 ‎𐼙‎ U+10F19OLD SOGDIAN LETTER SHIN
 ‎𐼚‎ U+10F1AOLD SOGDIAN LETTER TAW
 ‎𐼛‎ U+10F1BOLD SOGDIAN LETTER FINAL TAW
 ‎𐼜‎ U+10F1COLD SOGDIAN LETTER FINAL TAW WITH VERTICAL TAIL

SogdianLetter
items: 21

 ‎𐼰‎ U+10F30SOGDIAN LETTER ALEPH
 ‎𐼱‎ U+10F31SOGDIAN LETTER BETH
 ‎𐼲‎ U+10F32SOGDIAN LETTER GIMEL
 ‎𐼳‎ U+10F33SOGDIAN LETTER HE
 ‎𐼴‎ U+10F34SOGDIAN LETTER WAW
 ‎𐼵‎ U+10F35SOGDIAN LETTER ZAYIN
 ‎𐼶‎ U+10F36SOGDIAN LETTER HETH
 ‎𐼷‎ U+10F37SOGDIAN LETTER YODH
 ‎𐼸‎ U+10F38SOGDIAN LETTER KAPH
 ‎𐼹‎ U+10F39SOGDIAN LETTER LAMEDH
 ‎𐼺‎ U+10F3ASOGDIAN LETTER MEM
 ‎𐼻‎ U+10F3BSOGDIAN LETTER NUN
 ‎𐼼‎ U+10F3CSOGDIAN LETTER SAMEKH
 ‎𐼽‎ U+10F3DSOGDIAN LETTER AYIN
 ‎𐼾‎ U+10F3ESOGDIAN LETTER PE
 ‎𐼿‎ U+10F3FSOGDIAN LETTER SADHE
 ‎𐽀‎ U+10F40SOGDIAN LETTER RESH-AYIN
 ‎𐽁‎ U+10F41SOGDIAN LETTER SHIN
 ‎𐽂‎ U+10F42SOGDIAN LETTER TAW
 ‎𐽃‎ U+10F43SOGDIAN LETTER FETH
 ‎𐽄‎ U+10F44SOGDIAN LETTER LESH

Old UyghurLetter
items: 18

 ‎𐽰‎ U+10F70OLD UYGHUR LETTER ALEPH
 ‎𐽱‎ U+10F71OLD UYGHUR LETTER BETH
 ‎𐽲‎ U+10F72OLD UYGHUR LETTER GIMEL-HETH
 ‎𐽳‎ U+10F73OLD UYGHUR LETTER WAW
 ‎𐽴‎ U+10F74OLD UYGHUR LETTER ZAYIN
 ‎𐽵‎ U+10F75OLD UYGHUR LETTER FINAL HETH
 ‎𐽶‎ U+10F76OLD UYGHUR LETTER YODH
 ‎𐽷‎ U+10F77OLD UYGHUR LETTER KAPH
 ‎𐽸‎ U+10F78OLD UYGHUR LETTER LAMEDH
 ‎𐽹‎ U+10F79OLD UYGHUR LETTER MEM
 ‎𐽺‎ U+10F7AOLD UYGHUR LETTER NUN
 ‎𐽻‎ U+10F7BOLD UYGHUR LETTER SAMEKH
 ‎𐽼‎ U+10F7COLD UYGHUR LETTER PE
 ‎𐽽‎ U+10F7DOLD UYGHUR LETTER SADHE
 ‎𐽾‎ U+10F7EOLD UYGHUR LETTER RESH
 ‎𐽿‎ U+10F7FOLD UYGHUR LETTER SHIN
 ‎𐾀‎ U+10F80OLD UYGHUR LETTER TAW
 ‎𐾁‎ U+10F81OLD UYGHUR LETTER LESH

ChorasmianLetter
items: 21

 ‎𐾰‎ U+10FB0CHORASMIAN LETTER ALEPH
 ‎𐾱‎ U+10FB1CHORASMIAN LETTER SMALL ALEPH
 ‎𐾲‎ U+10FB2CHORASMIAN LETTER BETH
 ‎𐾳‎ U+10FB3CHORASMIAN LETTER GIMEL
 ‎𐾴‎ U+10FB4CHORASMIAN LETTER DALETH
 ‎𐾵‎ U+10FB5CHORASMIAN LETTER HE
 ‎𐾶‎ U+10FB6CHORASMIAN LETTER WAW
 ‎𐾷‎ U+10FB7CHORASMIAN LETTER CURLED WAW
 ‎𐾸‎ U+10FB8CHORASMIAN LETTER ZAYIN
 ‎𐾹‎ U+10FB9CHORASMIAN LETTER HETH
 ‎𐾺‎ U+10FBACHORASMIAN LETTER YODH
 ‎𐾻‎ U+10FBBCHORASMIAN LETTER KAPH
 ‎𐾼‎ U+10FBCCHORASMIAN LETTER LAMEDH
 ‎𐾽‎ U+10FBDCHORASMIAN LETTER MEM
 ‎𐾾‎ U+10FBECHORASMIAN LETTER NUN
 ‎𐾿‎ U+10FBFCHORASMIAN LETTER SAMEKH
 ‎𐿀‎ U+10FC0CHORASMIAN LETTER AYIN
 ‎𐿁‎ U+10FC1CHORASMIAN LETTER PE
 ‎𐿂‎ U+10FC2CHORASMIAN LETTER RESH
 ‎𐿃‎ U+10FC3CHORASMIAN LETTER SHIN
 ‎𐿄‎ U+10FC4CHORASMIAN LETTER TAW

ElymaicLetter
items: 22

 ‎𐿠‎ U+10FE0ELYMAIC LETTER ALEPH
 ‎𐿡‎ U+10FE1ELYMAIC LETTER BETH
 ‎𐿢‎ U+10FE2ELYMAIC LETTER GIMEL
 ‎𐿣‎ U+10FE3ELYMAIC LETTER DALETH
 ‎𐿤‎ U+10FE4ELYMAIC LETTER HE
 ‎𐿥‎ U+10FE5ELYMAIC LETTER WAW
 ‎𐿦‎ U+10FE6ELYMAIC LETTER ZAYIN
 ‎𐿧‎ U+10FE7ELYMAIC LETTER HETH
 ‎𐿨‎ U+10FE8ELYMAIC LETTER TETH
 ‎𐿩‎ U+10FE9ELYMAIC LETTER YODH
 ‎𐿪‎ U+10FEAELYMAIC LETTER KAPH
 ‎𐿫‎ U+10FEBELYMAIC LETTER LAMEDH
 ‎𐿬‎ U+10FECELYMAIC LETTER MEM
 ‎𐿭‎ U+10FEDELYMAIC LETTER NUN
 ‎𐿮‎ U+10FEEELYMAIC LETTER SAMEKH
 ‎𐿯‎ U+10FEFELYMAIC LETTER AYIN
 ‎𐿰‎ U+10FF0ELYMAIC LETTER PE
 ‎𐿱‎ U+10FF1ELYMAIC LETTER SADHE
 ‎𐿲‎ U+10FF2ELYMAIC LETTER QOPH
 ‎𐿳‎ U+10FF3ELYMAIC LETTER RESH
 ‎𐿴‎ U+10FF4ELYMAIC LETTER SHIN
 ‎𐿵‎ U+10FF5ELYMAIC LETTER TAW

Sora SompengLetter
items: 1

 𑃨 U+110E8SORA SOMPENG LETTER MAE

MarchenLetter
items: 30

 𑱲 U+11C72MARCHEN LETTER KA
 𑱳 U+11C73MARCHEN LETTER KHA
 𑱴 U+11C74MARCHEN LETTER GA
 𑱵 U+11C75MARCHEN LETTER NGA
 𑱶 U+11C76MARCHEN LETTER CA
 𑱷 U+11C77MARCHEN LETTER CHA
 𑱸 U+11C78MARCHEN LETTER JA
 𑱹 U+11C79MARCHEN LETTER NYA
 𑱺 U+11C7AMARCHEN LETTER TA
 𑱻 U+11C7BMARCHEN LETTER THA
 𑱼 U+11C7CMARCHEN LETTER DA
 𑱽 U+11C7DMARCHEN LETTER NA
 𑱾 U+11C7EMARCHEN LETTER PA
 𑱿 U+11C7FMARCHEN LETTER PHA
 𑲀 U+11C80MARCHEN LETTER BA
 𑲁 U+11C81MARCHEN LETTER MA
 𑲂 U+11C82MARCHEN LETTER TSA
 𑲃 U+11C83MARCHEN LETTER TSHA
 𑲄 U+11C84MARCHEN LETTER DZA
 𑲅 U+11C85MARCHEN LETTER WA
 𑲆 U+11C86MARCHEN LETTER ZHA
 𑲇 U+11C87MARCHEN LETTER ZA
 𑲈 U+11C88MARCHEN LETTER -A
 𑲉 U+11C89MARCHEN LETTER YA
 𑲊 U+11C8AMARCHEN LETTER RA
 𑲋 U+11C8BMARCHEN LETTER LA
 𑲌 U+11C8CMARCHEN LETTER SHA
 𑲍 U+11C8DMARCHEN LETTER SA
 𑲎 U+11C8EMARCHEN LETTER HA
 𑲏 U+11C8FMARCHEN LETTER A

Lisu SupplementLetter
items: 1

 𑾰 U+11FB0LISU LETTER YHA

MroLetter
items: 31

 𖩀 U+16A40MRO LETTER TA
 𖩁 U+16A41MRO LETTER NGI
 𖩂 U+16A42MRO LETTER YO
 𖩃 U+16A43MRO LETTER MIM
 𖩄 U+16A44MRO LETTER BA
 𖩅 U+16A45MRO LETTER DA
 𖩆 U+16A46MRO LETTER A
 𖩇 U+16A47MRO LETTER PHI
 𖩈 U+16A48MRO LETTER KHAI
 𖩉 U+16A49MRO LETTER HAO
 𖩊 U+16A4AMRO LETTER DAI
 𖩋 U+16A4BMRO LETTER CHU
 𖩌 U+16A4CMRO LETTER KEAAE
 𖩍 U+16A4DMRO LETTER OL
 𖩎 U+16A4EMRO LETTER MAEM
 𖩏 U+16A4FMRO LETTER NIN
 𖩐 U+16A50MRO LETTER PA
 𖩑 U+16A51MRO LETTER OO
 𖩒 U+16A52MRO LETTER O
 𖩓 U+16A53MRO LETTER RO
 𖩔 U+16A54MRO LETTER SHI
 𖩕 U+16A55MRO LETTER THEA
 𖩖 U+16A56MRO LETTER EA
 𖩗 U+16A57MRO LETTER WA
 𖩘 U+16A58MRO LETTER E
 𖩙 U+16A59MRO LETTER KO
 𖩚 U+16A5AMRO LETTER LAN
 𖩛 U+16A5BMRO LETTER LA
 𖩜 U+16A5CMRO LETTER HAI
 𖩝 U+16A5DMRO LETTER RI
 𖩞 U+16A5EMRO LETTER TEK

WanchoLetter
items: 44

 𞋀 U+1E2C0WANCHO LETTER AA
 𞋁 U+1E2C1WANCHO LETTER A
 𞋂 U+1E2C2WANCHO LETTER BA
 𞋃 U+1E2C3WANCHO LETTER CA
 𞋄 U+1E2C4WANCHO LETTER DA
 𞋅 U+1E2C5WANCHO LETTER GA
 𞋆 U+1E2C6WANCHO LETTER YA
 𞋇 U+1E2C7WANCHO LETTER PHA
 𞋈 U+1E2C8WANCHO LETTER LA
 𞋉 U+1E2C9WANCHO LETTER NA
 𞋊 U+1E2CAWANCHO LETTER PA
 𞋋 U+1E2CBWANCHO LETTER TA
 𞋌 U+1E2CCWANCHO LETTER THA
 𞋍 U+1E2CDWANCHO LETTER FA
 𞋎 U+1E2CEWANCHO LETTER SA
 𞋏 U+1E2CFWANCHO LETTER SHA
 𞋐 U+1E2D0WANCHO LETTER JA
 𞋑 U+1E2D1WANCHO LETTER ZA
 𞋒 U+1E2D2WANCHO LETTER WA
 𞋓 U+1E2D3WANCHO LETTER VA
 𞋔 U+1E2D4WANCHO LETTER KA
 𞋕 U+1E2D5WANCHO LETTER O
 𞋖 U+1E2D6WANCHO LETTER AU
 𞋗 U+1E2D7WANCHO LETTER RA
 𞋘 U+1E2D8WANCHO LETTER MA
 𞋙 U+1E2D9WANCHO LETTER KHA
 𞋚 U+1E2DAWANCHO LETTER HA
 𞋛 U+1E2DBWANCHO LETTER E
 𞋜 U+1E2DCWANCHO LETTER I
 𞋝 U+1E2DDWANCHO LETTER NGA
 𞋞 U+1E2DEWANCHO LETTER U
 𞋟 U+1E2DFWANCHO LETTER LLHA
 𞋠 U+1E2E0WANCHO LETTER TSA
 𞋡 U+1E2E1WANCHO LETTER TRA
 𞋢 U+1E2E2WANCHO LETTER ONG
 𞋣 U+1E2E3WANCHO LETTER AANG
 𞋤 U+1E2E4WANCHO LETTER ANG
 𞋥 U+1E2E5WANCHO LETTER ING
 𞋦 U+1E2E6WANCHO LETTER ON
 𞋧 U+1E2E7WANCHO LETTER EN
 𞋨 U+1E2E8WANCHO LETTER AAN
 𞋩 U+1E2E9WANCHO LETTER NYA
 𞋪 U+1E2EAWANCHO LETTER UEN
 𞋫 U+1E2EBWANCHO LETTER YIH

Nag MundariLetter
items: 27

 𞓐 U+1E4D0NAG MUNDARI LETTER O
 𞓑 U+1E4D1NAG MUNDARI LETTER OP
 𞓒 U+1E4D2NAG MUNDARI LETTER OL
 𞓓 U+1E4D3NAG MUNDARI LETTER OY
 𞓔 U+1E4D4NAG MUNDARI LETTER ONG
 𞓕 U+1E4D5NAG MUNDARI LETTER A
 𞓖 U+1E4D6NAG MUNDARI LETTER AJ
 𞓗 U+1E4D7NAG MUNDARI LETTER AB
 𞓘 U+1E4D8NAG MUNDARI LETTER ANY
 𞓙 U+1E4D9NAG MUNDARI LETTER AH
 𞓚 U+1E4DANAG MUNDARI LETTER I
 𞓛 U+1E4DBNAG MUNDARI LETTER IS
 𞓜 U+1E4DCNAG MUNDARI LETTER IDD
 𞓝 U+1E4DDNAG MUNDARI LETTER IT
 𞓞 U+1E4DENAG MUNDARI LETTER IH
 𞓟 U+1E4DFNAG MUNDARI LETTER U
 𞓠 U+1E4E0NAG MUNDARI LETTER UC
 𞓡 U+1E4E1NAG MUNDARI LETTER UD
 𞓢 U+1E4E2NAG MUNDARI LETTER UK
 𞓣 U+1E4E3NAG MUNDARI LETTER UR
 𞓤 U+1E4E4NAG MUNDARI LETTER E
 𞓥 U+1E4E5NAG MUNDARI LETTER ENN
 𞓦 U+1E4E6NAG MUNDARI LETTER EG
 𞓧 U+1E4E7NAG MUNDARI LETTER EM
 𞓨 U+1E4E8NAG MUNDARI LETTER EN
 𞓩 U+1E4E9NAG MUNDARI LETTER ETT
 𞓪 U+1E4EANAG MUNDARI LETTER ELL

Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.

Version 3.9; ICU version: 72.0; Unicode/Emoji version: 15.0;