Unicode Utilities: UnicodeSet

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

2,340 Code Points


[ͅ ℹ aa𝐚𝑎𝒂𝒶𝓪𝔞𝕒𝖆𝖺𝗮𝘢𝙖𝚊ⓐªᵃₐᴬ áàăắằẵẳâấầẫẩǎåǻäꞛǟãȧǡ ąāảȁȃạặậḁ ꜳ æᴭǽǣ ꜵ ꜷ ꜹꜻ ꜽ ẚ ᴀ ⱥ ᶏ ꞻ ᴁ ᴂᵆ ꬱ ɐᵄ ɑᵅ ꬰ ᶐ ɒᶛ ꭤ bb𝐛𝑏𝒃𝒷𝓫𝔟𝕓𝖇𝖻𝗯𝘣𝙗𝚋ⓑᵇᴮḃḅ ḇ ʙ ƀ ᴯ ᴃ ᵬ ꞗ ᶀ ɓ ƃ ꞵ ccⅽ𝐜𝑐𝒄𝒸𝓬𝔠𝕔𝖈𝖼𝗰𝘤𝙘𝚌ⓒᶜćĉ čċçḉ ᴄ ȼ ꞓ ꞔ ƈ ɕᶝ ↄ ꜿ ddⅾⅆ𝐝𝑑𝒅𝒹𝓭𝔡𝕕𝖉𝖽𝗱𝘥𝙙𝚍ⓓᵈᴰ ďḋḑđḍḓḏðᶞꝺ ȸ dzʣdž ꭦ ʥ ʤ ᴅ ᴆ ᵭ ᶁ ɖ ɗ ᶑ ƌ ȡ ꝱ ẟ eeℯⅇ𝐞𝑒𝒆𝓮𝔢𝕖𝖊𝖾𝗲𝘦𝙚𝚎ⓔᵉₑᴱ éèĕêếềễểěëẽėȩḝęēḗḕẻȅȇ ẹệḙḛ ᴇ ꬲ ꬳ ɇ ᶒ ꬴ ⱸ ǝᴲ ⱻ əᵊₔ ᶕ ɛᵋ ᶓ ɘ ɚ ɜᶟ ᶔ ᴈᵌ ɝ ɞ ʚ ɤ ff𝐟𝑓𝒇𝒻𝓯𝔣𝕗𝖋𝖿𝗳𝘧𝙛𝚏ⓕᶠḟꝼ ff ffi ffl fi fl ʩ ꜰ ꬵ ꞙ ᵮ ᶂ ƒ ⅎ ggℊ𝐠𝑔𝒈𝓰𝔤𝕘𝖌𝗀𝗴𝘨𝙜𝚐ⓖᵍᴳǵğ ĝǧġģḡꞡᵹ ɡᶢ ꬶ ɢ ǥ ᶃ ɠ ʛ ᵷ ꝿ ɣˠ ƣ hhℎ𝐡𝒉𝒽𝓱𝔥𝕙𝖍𝗁𝗵𝘩𝙝𝚑ⓗʰₕᴴĥ ȟḧḣḩħℏꟸḥḫẖ ʜ ƕ ꞕ ɦʱ ⱨ ⱶ ꜧꭜ ɧ iiⅰⅈ𝐢𝑖𝒊𝒾𝓲𝔦𝕚𝖎𝗂𝗶𝘪𝙞𝚒ⓘⁱᵢ ᴵíìĭîǐïḯĩįīỉȉȋịḭ ⅱ ⅲ ij ⅳ ⅸ ı𝚤 ɪᶦ ᴉᵎ ɨᶤ ᵻᶧ ᶖ ꞽ ɩᶥ ᵼ jjⅉ𝐣𝑗𝒋𝒿𝓳𝔧𝕛𝖏𝗃𝗷𝘫𝙟𝚓ⓙʲⱼᴶ ĵǰ ȷ𝚥 ᴊ ɉ ʝᶨ ɟᶡ ʄ kk𝐤𝑘𝒌𝓀𝓴𝔨𝕜𝖐𝗄𝗸𝘬𝙠𝚔ⓚᵏₖᴷḱ ǩķꞣḳḵ ᴋ ᶄ ƙ ⱪ ꝁ ꝃ ꝅ ʞ llⅼℓ𝐥𝑙𝒍𝓁𝓵𝔩𝕝𝖑𝗅𝗹𝘭𝙡𝚕ⓛˡₗ ᴸĺľļłḷḹḽḻŀ lj ỻ ʪ ʫ ʟᶫ ꝇ ᴌ ꝉ ƚ ⱡ ɫꭞ ꬸ ꬹ ɬ ꬷꭝ ᶅᶪ ɭᶩ ꞎ ȴ ꝲ ɮ ꞁ ƛ ʎ mmⅿ𝐦𝑚𝒎𝓂𝓶𝔪𝕞𝖒𝗆𝗺𝘮𝙢𝚖ⓜᵐₘᴹ ḿṁṃ ᴍ ᵯ ᶆ ɱᶬ ꬺ ꝳ nn𝐧𝑛𝒏𝓃𝓷𝔫𝕟𝖓𝗇𝗻𝘯𝙣𝚗ⓝⁿₙᴺń ǹňñṅņꞥṇṋṉ nj ɴᶰ ᴻ ᴎ ᵰ ɲᶮ ƞ ꞑ ᶇ ɳᶯ ȵ ꬻ ꝴ ŋᵑ ꬼ ooℴ𝐨𝑜𝒐𝓸𝔬𝕠𝖔𝗈𝗼𝘰𝙤𝚘ⓞºᵒₒᴼ óòŏôốồỗổǒöꞝȫőõṍṏȭȯȱøǿ ǫǭōṓṑỏȍȏơớờỡởợọộ œꟹ ꝏ ᴏ ᴑ ꬽ ɶ ᴔ ꭁ ꭂ ꭀ ꭃ ꭄ ᴓ ꬾ ɔᵓ ᴐ ᴒ ꬿ ᶗ ꭢ ꝍ ᴖᵔ ᴗᵕ ⱺ ɵᶱ ꝋ ɷ ꞷ ȣᴽ ᴕ pp𝐩𝑝𝒑𝓅𝓹𝔭𝕡𝖕𝗉𝗽𝘱𝙥𝚙ⓟᵖₚᴾṕ ṗ ᴘ ᵽ ꝑ ᵱ ᶈ ƥ ꝓ ꝕ ɸᶲ ⱷ qq𝐪𝑞𝒒𝓆𝓺𝔮𝕢𝖖𝗊𝗾𝘲𝙦𝚚ⓠ ȹ ꞯ ꝗ ꝙ ʠ ɋ ĸ rr𝐫𝑟𝒓𝓇𝓻𝔯𝕣𝖗𝗋𝗿𝘳𝙧𝚛ⓡʳᵣᴿŕ řṙŗꞧȑȓṛṝṟꞃ ꭅ ʀ ꭆ ꝛ ᴙ ɍ ᵲ ɹʴ ᴚ ɺ ᶉ ɻʵ ⱹ ɼ ɽ ꭉ ɾ ᵳ ɿ ꭇ ꭈ ꭊ-ꭌ ʁʶ ꝵ ꝶ ꝝ ss𝐬𝑠𝒔𝓈𝓼𝔰𝕤𝖘𝗌𝘀𝘴𝙨𝚜ⓢˢₛśṥ ŝšṧṡşꞩṣṩșſꞅẛ ß stſt ꜱ ᵴ ᶊ ʂᶳ ȿ ẜ ẝ ʃᶴ ꭍ ᶋ ƪ ʅ ᶘ ʆ tt𝐭𝑡𝒕𝓉𝓽𝔱𝕥𝖙𝗍𝘁𝘵𝙩𝚝ⓣᵗₜᵀť ẗṫţṭțṱṯꞇ ʨ ᵺ ƾʦ ꭧ ʧ ꜩ ᴛ ŧ ⱦ ᵵ ƫᶵ ƭ ʈ ȶ ꝷ ʇ uu𝐮𝑢𝒖𝓊𝓾𝔲𝕦𝖚𝗎𝘂𝘶𝙪𝚞ⓤᵘᵤᵁú ùŭûǔůüꞟǘǜǚǖűũṹųūṻủȕȗư ứừữửựụṳṷṵ ᴜᶸ ꭎ ᴝᵙ ᴞ ᵫ ꭐ ꭑ ʉᶶ ꭏ ꞹ ᵾ ᶙ ꭒꭟ ꞿ ɥᶣ ʮ ʯ ɯᵚ ꟺ ᴟ ɰᶭ ʊᶷ ᵿ vvⅴ𝐯𝑣𝒗𝓋𝓿𝔳𝕧𝖛𝗏𝘃𝘷𝙫𝚟ⓥᵛᵥⱽ ṽṿ ⅵ-ⅷ ꝡ ᴠ ꝟ ᶌ ʋᶹ ⱱ ⱴ ỽ ʌᶺ ww𝐰𝑤𝒘𝓌𝔀𝔴𝕨𝖜𝗐𝘄𝘸𝙬𝚠ⓦʷᵂẃẁ ŵẘẅẇẉ ᴡ ꟃ ⱳ ʍ xxⅹ𝐱𝑥𝒙𝓍𝔁𝔵𝕩𝖝𝗑𝘅𝘹𝙭𝚡ⓧˣₓẍ ẋ ⅺ ⅻ ᶍ ꭖ-ꭙ ꭓ-ꭕ yy𝐲𝑦𝒚𝓎𝔂𝔶𝕪𝖞𝗒𝘆𝘺𝙮𝚢ⓨʸýỳŷ ẙÿỹẏȳỷỵ ʏ ɏ ƴ ỿ ꭚ ȝ zz𝐳𝑧𝒛𝓏𝔃𝔷𝕫𝖟𝗓𝘇𝘻𝙯𝚣ⓩᶻźẑž żẓẕ ƍ ᴢ ƶ ᵶ ᶎ ȥ ʐᶼ ʑᶽ ɀ ⱬ ꝣ ʒᶾǯ ᴣ ƹ ᶚ ƺ ʓ þ ꝥ ꝧ ƿ ꝩ ꭠ ꭡ ꭣ ꝫ ꝭ ꝯ ꝰ ꝸ ꜫ ꜭ ꜯ ƨ ƽ ƅ ɂ ˀ ʼn ꜣ ꞌ ʕˤ ˁ ᴤ ᴥᵜ ꜥ ʡ ʢ ʖ-ʘ ʬ ʭ α𝛂𝛼𝜶𝝰𝞪ἀἄᾄἂᾂἆᾆᾀἁἅᾅἃᾃἇ ᾇᾁάάᾴὰᾲᾰᾶᾷᾱᾳ βϐ𝛃𝛽𝜷𝝱𝞫ᵝᵦ γℽ𝛄𝛾𝜸𝝲𝞬ᵞᵧ ᴦ δ𝛅𝛿𝜹𝝳𝞭ᵟ εϵ𝛆𝛜𝜀𝜖𝜺𝝐𝝴𝞊𝞮𝟄ἐἔἒἑἕἓέέ ὲ ϝ𝟋 ͷ ϛ ζ𝛇𝜁𝜻𝝵𝞯 ͱ η𝛈𝜂𝜼𝝶𝞰ἠἤᾔἢᾒἦᾖᾐἡἥᾕἣᾓἧ ᾗᾑήήῄὴῂῆῇῃ θϑ𝛉𝛝𝜃𝜗𝜽𝝑𝝷𝞋𝞱𝟅ᶿ ιιͺ𝛊𝜄𝜾𝝸𝞲ἰἴἲἶἱἵἳἷίίὶῐ ῖϊΐΐῒῗῑ ϳ κϰ𝛋𝛞𝜅𝜘𝜿𝝒𝝹𝞌𝞳𝟆 ϗ λ𝛌𝜆𝝀𝝺𝞴 ᴧ μµ𝛍𝜇𝝁𝝻𝞵 ν𝛎𝜈𝝂𝝼𝞶 ξ𝛏𝜉𝝃𝝽𝞷 ο𝛐𝜊𝝄𝝾𝞸ὀὄὂὁὅὃόόὸ πϖℼ𝛑𝛡𝜋𝜛𝝅𝝕𝝿𝞏𝞹𝟉 ᴨ ϻ ϟ ϙ ρϱ𝛒𝛠𝜌𝜚𝝆𝝔𝞀𝞎𝞺𝟈ᵨῤῥ ᴩ ϼ σϲ𝛓𝛔𝜍𝜎𝝇𝝈𝞁𝞂𝞻𝞼ς ͼ ͻ ͽ τ𝛕𝜏𝝉𝞃𝞽 υ𝛖𝜐𝝊𝞄𝞾ὐὔὒὖὑὕὓὗύύὺῠῦϋ ΰΰῢῧῡ φϕ𝛗𝛟𝜑𝜙𝝋𝝓𝞅𝞍𝞿𝟇ᵠᵩ χ𝛘𝜒𝝌𝞆𝟀ᵡᵪ ψ𝛙𝜓𝝍𝞇𝟁 ᴪ ω𝛚𝜔𝝎𝞈𝟂ὠὤᾤὢᾢὦᾦᾠὡὥᾥὣᾣὧ ᾧᾡώώῴὼῲῶῷῳ ꭥ ϡ ͳ ϸ ⲁ ⲃ ⲅ ⲇ ⲉ ⲷ ⲋ ⲍ ⲏ ⲑ ⲓ ⲕ ⳤ ⲹ ⲗ ⲙ ⲛ ⲻ ⲽ ⲝ ⲟ ⲡ ⲣ ⲥ ⲧ ⲩ ⲫ ⲭ ⲯ ⲱ ⲿ ⳁ ϣ ⳬ ⳃ ⳅ ⳇ ϥ ϧ ⳳ ⳉ ϩ ⳋ ⳍ ⳏ ⳑ ⳓ ⳕ ϫ ⳮ ⳗ ϭ ⳙ ⳛ ⳝ ϯ ⲳ ⲵ ⳟ ⳡ ⳣ аӑӓ әӛ ӕ б вᲀ гѓґ ғ ӻ ҕ ӷ дᲁ ԁ ꚁ ђ ꙣ ԃ ҙ еѐӗё є жӂӝ ԫ ꚅ җ зӟ ꙁ ԅ ԑ ꙃ ѕ ꙅ ӡ ꚉ ԇ ꚃ иѝӥӣ ҋ і ї ꙇ й ј ꙉ кќ қ ӄ ҡ ҟ ҝ ԟ ԛ л ᴫ ӆ ԯ ԓ ԡ љ ꙥ ԉ ԕ м ӎ ꙧ нᵸ ԩ ӊ ң ӈ ԣ ҥ њ ԋ оᲂꙩꙫꙭꚙꚛӧ өӫ п ԥ ҧ ҁ р ҏ ԗ сᲃ ԍ ҫ тᲄᲅ ꚍ ԏ ҭ ꚋ ћ уўӱӳӯ ү ұ ꙋᲈ ѹ ф х ӽ ӿ ҳ һ ԧ ꚕ ѡ ѿ ꙍ ѽ ѻ ц ꙡ ꚏ ҵ ꚑ чӵ ԭ ꚓ ҷ ӌ ҹ ꚇ ҽ ҿ џ ш ꚗ щ ꙏ ъᲆꚜ ꙑ ыӹ ьꚝ ҍ ѣᲇ ꙓ эӭ ю ꙕ ꙗ я ԙ ѥ ѧ ꙙ ѫ ꙛ ѩ ꙝ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵѷ ꙟ ҩ ԝ ӏ ⰰ-ⱞ ა ⴀ ბ ⴁ გ ⴂ დ ⴃ ე ⴄ ვ ⴅ ზ ⴆ ჱ ⴡ თ ⴇ ი ⴈ კ ⴉ ლ ⴊ მ ⴋ ნ ⴌ ჲ ⴢ ო ⴍ პ ⴎ ჟ ⴏ რ ⴐ ს ⴑ ტ ⴒ ჳ ⴣ უ ⴓ ფ ⴔ ქ ⴕ ღ ⴖ ყ ⴗ შ ⴘ ჩ ⴙ ც ⴚ ძ ⴛ წ ⴜ ჭ ⴝ ხ ⴞ ჴ ⴤ ჯ ⴟ ჰ ⴠ ჵ ⴥ ჶ ჷ ⴧ ჸ-ჺ ჽ ⴭ ჾ ჿ ա ՠ բ-ե և զ-մ ﬔ ﬕ ﬗ ﬓ յ ֈ ն-վ ﬖ տ-ֆ ꭰ-ꮿ ᏸ-ᏽ 𐓘-𐓻 𐳀-𐳲 𖹠-𖹿 𞤢-𞥃 𑣀-𑣟 𐐨-𐑏]


Basic LatinLowercase Latin alphabet
items: 26

 a U+0061null
 b U+0062null
 c U+0063null
 d U+0064null
 e U+0065null
 f U+0066null
 g U+0067null
 h U+0068null
 i U+0069null
 j U+006Anull
 k U+006Bnull
 l U+006Cnull
 m U+006Dnull
 n U+006Enull
 o U+006Fnull
 p U+0070null
 q U+0071null
 r U+0072null
 s U+0073null
 t U+0074null
 u U+0075null
 v U+0076null
 w U+0077null
 x U+0078null
 y U+0079null
 z U+007Anull

Latin 1 SupplementLatin-1 punctuation and symbols
items: 3

 ª U+00AAnull
 µ U+00B5null
 º U+00BAnull

Latin 1 SupplementLetter
items: 32

 ß U+00DFnull
 à U+00E0null
 á U+00E1null
 â U+00E2null
 ã U+00E3null
 ä U+00E4null
 å U+00E5null
 æ U+00E6null
 ç U+00E7null
 è U+00E8null
 é U+00E9null
 ê U+00EAnull
 ë U+00EBnull
 ì U+00ECnull
 í U+00EDnull
 î U+00EEnull
 ï U+00EFnull
 ð U+00F0null
 ñ U+00F1null
 ò U+00F2null
 ó U+00F3null
 ô U+00F4null
 õ U+00F5null
 ö U+00F6null
 ø U+00F8null
 ù U+00F9null
 ú U+00FAnull
 û U+00FBnull
 ü U+00FCnull
 ý U+00FDnull
 þ U+00FEnull
 ÿ U+00FFnull

Latin Extended AEuropean Latin
items: 64

 ā U+0101null
 ă U+0103null
 ą U+0105null
 ć U+0107null
 ĉ U+0109null
 ċ U+010Bnull
 č U+010Dnull
 ď U+010Fnull
 đ U+0111null
 ē U+0113null
 ĕ U+0115null
 ė U+0117null
 ę U+0119null
 ě U+011Bnull
 ĝ U+011Dnull
 ğ U+011Fnull
 ġ U+0121null
 ģ U+0123null
 ĥ U+0125null
 ħ U+0127null
 ĩ U+0129null
 ī U+012Bnull
 ĭ U+012Dnull
 į U+012Fnull
 ı U+0131null
 ij U+0133null
 ĵ U+0135null
 ķ U+0137null
 ĸ U+0138null
 ĺ U+013Anull
 ļ U+013Cnull
 ľ U+013Enull
 ŀ U+0140null
 ł U+0142null
 ń U+0144null
 ņ U+0146null
 ň U+0148null
 ŋ U+014Bnull
 ō U+014Dnull
 ŏ U+014Fnull
 ő U+0151null
 œ U+0153null
 ŕ U+0155null
 ŗ U+0157null
 ř U+0159null
 ś U+015Bnull
 ŝ U+015Dnull
 ş U+015Fnull
 š U+0161null
 ţ U+0163null
 ť U+0165null
 ŧ U+0167null
 ũ U+0169null
 ū U+016Bnull
 ŭ U+016Dnull
 ů U+016Fnull
 ű U+0171null
 ų U+0173null
 ŵ U+0175null
 ŷ U+0177null
 ź U+017Anull
 ż U+017Cnull
 ž U+017Enull
 ſ U+017Fnull

Latin Extended ADeprecated letter
items: 1

 ʼn U+0149null

Latin Extended BNon-European and historic Latin
items: 27

 ƀ U+0180null
 ƃ U+0183null
 ƅ U+0185null
 ƈ U+0188null
 ƌ U+018Cnull
 ƍ U+018Dnull
 ƒ U+0192null
 ƕ U+0195null
 ƙ U+0199null
 ƚ U+019Anull
 ƛ U+019Bnull
 ƞ U+019Enull
 ơ U+01A1null
 ƣ U+01A3null
 ƥ U+01A5null
 ƨ U+01A8null
 ƪ U+01AAnull
 ƫ U+01ABnull
 ƭ U+01ADnull
 ư U+01B0null
 ƴ U+01B4null
 ƶ U+01B6null
 ƹ U+01B9null
 ƺ U+01BAnull
 ƽ U+01BDnull
 ƾ U+01BEnull
 ƿ U+01BFnull

Latin Extended BCroatian digraphs matching Serbian Cyrillic letters
items: 3

 dž U+01C6null
 lj U+01C9null
 nj U+01CCnull

Latin Extended BPinyin diacritic-vowel combinations
items: 8

 ǎ U+01CEnull
 ǐ U+01D0null
 ǒ U+01D2null
 ǔ U+01D4null
 ǖ U+01D6null
 ǘ U+01D8null
 ǚ U+01DAnull
 ǜ U+01DCnull

Latin Extended BPhonetic and historic letters
items: 17

 ǝ U+01DDnull
 ǟ U+01DFnull
 ǡ U+01E1null
 ǣ U+01E3null
 ǥ U+01E5null
 ǧ U+01E7null
 ǩ U+01E9null
 ǫ U+01EBnull
 ǭ U+01EDnull
 ǯ U+01EFnull
 ǰ U+01F0null
 dz U+01F3null
 ǵ U+01F5null
 ǹ U+01F9null
 ǻ U+01FBnull
 ǽ U+01FDnull
 ǿ U+01FFnull

Latin Extended BAdditions for Slovenian and Croatian
items: 12

 ȁ U+0201null
 ȃ U+0203null
 ȅ U+0205null
 ȇ U+0207null
 ȉ U+0209null
 ȋ U+020Bnull
 ȍ U+020Dnull
 ȏ U+020Fnull
 ȑ U+0211null
 ȓ U+0213null
 ȕ U+0215null
 ȗ U+0217null

Latin Extended BAdditions for Romanian
items: 2

 ș U+0219null
 ț U+021Bnull

Latin Extended BMiscellaneous addition
items: 14

 ȝ U+021Dnull
 ȟ U+021Fnull
 ȡ U+0221null
 ȣ U+0223null
 ȥ U+0225null
 ȧ U+0227null
 ȩ U+0229null
 ȷ U+0237null
 ɂ U+0242null
 ɇ U+0247null
 ɉ U+0249null
 ɋ U+024Bnull
 ɍ U+024Dnull
 ɏ U+024Fnull

Latin Extended BAdditions for Livonian
items: 5

 ȫ U+022Bnull
 ȭ U+022Dnull
 ȯ U+022Fnull
 ȱ U+0231null
 ȳ U+0233null

Latin Extended BAdditions for Sinology
items: 3

 ȴ U+0234null
 ȵ U+0235null
 ȶ U+0236null

Latin Extended BAdditions for Africanist linguistics
items: 4

 ȸ U+0238null
 ȹ U+0239null
 ȿ U+023Fnull
 ɀ U+0240null

Latin Extended BAdditions for Sencoten
items: 1

 ȼ U+023Cnull

IPA ExtensionsIPA extensions
items: 88

 ɐ U+0250null
 ɑ U+0251null
 ɒ U+0252null
 ɓ U+0253null
 ɔ U+0254null
 ɕ U+0255null
 ɖ U+0256null
 ɗ U+0257null
 ɘ U+0258null
 ə U+0259null
 ɚ U+025Anull
 ɛ U+025Bnull
 ɜ U+025Cnull
 ɝ U+025Dnull
 ɞ U+025Enull
 ɟ U+025Fnull
 ɠ U+0260null
 ɡ U+0261null
 ɢ U+0262null
 ɣ U+0263null
 ɤ U+0264null
 ɥ U+0265null
 ɦ U+0266null
 ɧ U+0267null
 ɨ U+0268null
 ɩ U+0269null
 ɪ U+026Anull
 ɫ U+026Bnull
 ɬ U+026Cnull
 ɭ U+026Dnull
 ɮ U+026Enull
 ɯ U+026Fnull
 ɰ U+0270null
 ɱ U+0271null
 ɲ U+0272null
 ɳ U+0273null
 ɴ U+0274null
 ɵ U+0275null
 ɶ U+0276null
 ɷ U+0277null
 ɸ U+0278null
 ɹ U+0279null
 ɺ U+027Anull
 ɻ U+027Bnull
 ɼ U+027Cnull
 ɽ U+027Dnull
 ɾ U+027Enull
 ɿ U+027Fnull
 ʀ U+0280null
 ʁ U+0281null
 ʂ U+0282null
 ʃ U+0283null
 ʄ U+0284null
 ʅ U+0285null
 ʆ U+0286null
 ʇ U+0287null
 ʈ U+0288null
 ʉ U+0289null
 ʊ U+028Anull
 ʋ U+028Bnull
 ʌ U+028Cnull
 ʍ U+028Dnull
 ʎ U+028Enull
 ʏ U+028Fnull
 ʐ U+0290null
 ʑ U+0291null
 ʒ U+0292null
 ʓ U+0293null
 ʕ U+0295null
 ʖ U+0296null
 ʗ U+0297null
 ʘ U+0298null
 ʙ U+0299null
 ʚ U+029Anull
 ʛ U+029Bnull
 ʜ U+029Cnull
 ʝ U+029Dnull
 ʞ U+029Enull
 ʟ U+029Fnull
 ʠ U+02A0null
 ʡ U+02A1null
 ʢ U+02A2null
 ʣ U+02A3null
 ʤ U+02A4null
 ʥ U+02A5null
 ʦ U+02A6null
 ʧ U+02A7null
 ʨ U+02A8null

IPA ExtensionsIPA characters for disordered speech
items: 5

 ʩ U+02A9null
 ʪ U+02AAnull
 ʫ U+02ABnull
 ʬ U+02ACnull
 ʭ U+02ADnull

IPA ExtensionsAdditions for Sinology
items: 2

 ʮ U+02AEnull
 ʯ U+02AFnull

Spacing Modifier LettersLatin superscript modifier letters
items: 9

 ʰ U+02B0null
 ʱ U+02B1null
 ʲ U+02B2null
 ʳ U+02B3null
 ʴ U+02B4null
 ʵ U+02B5null
 ʶ U+02B6null
 ʷ U+02B7null
 ʸ U+02B8null

Spacing Modifier LettersMiscellaneous phonetic modifiers
items: 2

 ˀ U+02C0null
 ˁ U+02C1null

Spacing Modifier LettersAdditions based on 1989 IPA
items: 5

 ˠ U+02E0null
 ˡ U+02E1null
 ˢ U+02E2null
 ˣ U+02E3null
 ˤ U+02E4null

Combining Diacritical MarksAdditions for Greek
items: 1

 ͅ U+0345null

Greek And CopticArchaic letters
items: 9

 ͱ U+0371null
 ͳ U+0373null
 ͷ U+0377null
 ϙ U+03D9null
 ϛ U+03DBnull
 ϝ U+03DDnull
 ϟ U+03DFnull
 ϡ U+03E1null
 ϻ U+03FBnull

Greek And CopticIota subscript
items: 1

 ͺ U+037Anull

Greek And CopticLowercase of editorial symbols
items: 3

 ͻ U+037Bnull
 ͼ U+037Cnull
 ͽ U+037Dnull

Greek And CopticLetter
items: 37

 ΐ U+0390null
 ά U+03ACnull
 έ U+03ADnull
 ή U+03AEnull
 ί U+03AFnull
 ΰ U+03B0null
 α U+03B1null
 β U+03B2null
 γ U+03B3null
 δ U+03B4null
 ε U+03B5null
 ζ U+03B6null
 η U+03B7null
 θ U+03B8null
 ι U+03B9null
 κ U+03BAnull
 λ U+03BBnull
 μ U+03BCnull
 ν U+03BDnull
 ξ U+03BEnull
 ο U+03BFnull
 π U+03C0null
 ρ U+03C1null
 ς U+03C2null
 σ U+03C3null
 τ U+03C4null
 υ U+03C5null
 φ U+03C6null
 χ U+03C7null
 ψ U+03C8null
 ω U+03C9null
 ϊ U+03CAnull
 ϋ U+03CBnull
 ό U+03CCnull
 ύ U+03CDnull
 ώ U+03CEnull
 ϳ U+03F3null

Greek And CopticVariant letterform
items: 8

 ϐ U+03D0null
 ϑ U+03D1null
 ϕ U+03D5null
 ϖ U+03D6null
 ϗ U+03D7null
 ϰ U+03F0null
 ϱ U+03F1null
 ϲ U+03F2null

Greek And CopticCoptic letters derived from Demotic
items: 7

 ϣ U+03E3null
 ϥ U+03E5null
 ϧ U+03E7null
 ϩ U+03E9null
 ϫ U+03EBnull
 ϭ U+03EDnull
 ϯ U+03EFnull

Greek And CopticVariant letterforms and symbols
items: 1

 ϵ U+03F5null

Greek And CopticAdditional archaic letters for Bactrian
items: 1

 ϸ U+03F8null

Greek And CopticSign
items: 1

 ϼ U+03FCnull

CyrillicBasic Russian alphabet
items: 32

 а U+0430null
 б U+0431null
 в U+0432null
 г U+0433null
 д U+0434null
 е U+0435null
 ж U+0436null
 з U+0437null
 и U+0438null
 й U+0439null
 к U+043Anull
 л U+043Bnull
 м U+043Cnull
 н U+043Dnull
 о U+043Enull
 п U+043Fnull
 р U+0440null
 с U+0441null
 т U+0442null
 у U+0443null
 ф U+0444null
 х U+0445null
 ц U+0446null
 ч U+0447null
 ш U+0448null
 щ U+0449null
 ъ U+044Anull
 ы U+044Bnull
 ь U+044Cnull
 э U+044Dnull
 ю U+044Enull
 я U+044Fnull

CyrillicCyrillic extensions
items: 16

 ѐ U+0450null
 ё U+0451null
 ђ U+0452null
 ѓ U+0453null
 є U+0454null
 ѕ U+0455null
 і U+0456null
 ї U+0457null
 ј U+0458null
 љ U+0459null
 њ U+045Anull
 ћ U+045Bnull
 ќ U+045Cnull
 ѝ U+045Dnull
 ў U+045Enull
 џ U+045Fnull

CyrillicArchaic letters
items: 16

 ѡ U+0461null
 ѣ U+0463null
 ѥ U+0465null
 ѧ U+0467null
 ѩ U+0469null
 ѫ U+046Bnull
 ѭ U+046Dnull
 ѯ U+046Fnull
 ѱ U+0471null
 ѳ U+0473null
 ѵ U+0475null
 ѷ U+0477null
 ѻ U+047Bnull
 ѽ U+047Dnull
 ѿ U+047Fnull
 ҁ U+0481null

CyrillicHistoric digraphs
items: 1

 ѹ U+0479null

CyrillicExtended Cyrillic
items: 56

 ҋ U+048Bnull
 ҍ U+048Dnull
 ҏ U+048Fnull
 ґ U+0491null
 ғ U+0493null
 ҕ U+0495null
 җ U+0497null
 ҙ U+0499null
 қ U+049Bnull
 ҝ U+049Dnull
 ҟ U+049Fnull
 ҡ U+04A1null
 ң U+04A3null
 ҥ U+04A5null
 ҧ U+04A7null
 ҩ U+04A9null
 ҫ U+04ABnull
 ҭ U+04ADnull
 ү U+04AFnull
 ұ U+04B1null
 ҳ U+04B3null
 ҵ U+04B5null
 ҷ U+04B7null
 ҹ U+04B9null
 һ U+04BBnull
 ҽ U+04BDnull
 ҿ U+04BFnull
 ӂ U+04C2null
 ӄ U+04C4null
 ӆ U+04C6null
 ӈ U+04C8null
 ӊ U+04CAnull
 ӌ U+04CCnull
 ӎ U+04CEnull
 ӏ U+04CFnull
 ӑ U+04D1null
 ӓ U+04D3null
 ӕ U+04D5null
 ӗ U+04D7null
 ә U+04D9null
 ӛ U+04DBnull
 ӝ U+04DDnull
 ӟ U+04DFnull
 ӡ U+04E1null
 ӣ U+04E3null
 ӥ U+04E5null
 ӧ U+04E7null
 ө U+04E9null
 ӫ U+04EBnull
 ӭ U+04EDnull
 ӯ U+04EFnull
 ӱ U+04F1null
 ӳ U+04F3null
 ӵ U+04F5null
 ӷ U+04F7null
 ӹ U+04F9null

CyrillicAdditions for Nivkh
items: 3

 ӻ U+04FBnull
 ӽ U+04FDnull
 ӿ U+04FFnull

Cyrillic SupplementKomi letters
items: 10

 ԁ U+0501null
 ԃ U+0503null
 ԅ U+0505null
 ԇ U+0507null
 ԉ U+0509null
 ԋ U+050Bnull
 ԍ U+050Dnull
 ԏ U+050Fnull
 ԫ U+052Bnull
 ԭ U+052Dnull

Cyrillic SupplementKhanty letters
items: 2

 ԑ U+0511null
 ԯ U+052Fnull

Cyrillic SupplementChukchi letters
items: 1

 ԓ U+0513null

Cyrillic SupplementMordvin letters
items: 3

 ԕ U+0515null
 ԗ U+0517null
 ԙ U+0519null

Cyrillic SupplementKurdish letters
items: 2

 ԛ U+051Bnull
 ԝ U+051Dnull

Cyrillic SupplementAleut letters
items: 1

 ԟ U+051Fnull

Cyrillic SupplementChuvash letters
items: 2

 ԡ U+0521null
 ԣ U+0523null

Cyrillic SupplementAbkhaz letters
items: 1

 ԥ U+0525null

Cyrillic SupplementAzerbaijani letters
items: 1

 ԧ U+0527null

Cyrillic SupplementOrok letters
items: 1

 ԩ U+0529null

ArmenianLowercase letters
items: 41

 ՠ U+0560null
 ա U+0561null
 բ U+0562null
 գ U+0563null
 դ U+0564null
 ե U+0565null
 զ U+0566null
 է U+0567null
 ը U+0568null
 թ U+0569null
 ժ U+056Anull
 ի U+056Bnull
 լ U+056Cnull
 խ U+056Dnull
 ծ U+056Enull
 կ U+056Fnull
 հ U+0570null
 ձ U+0571null
 ղ U+0572null
 ճ U+0573null
 մ U+0574null
 յ U+0575null
 ն U+0576null
 շ U+0577null
 ո U+0578null
 չ U+0579null
 պ U+057Anull
 ջ U+057Bnull
 ռ U+057Cnull
 ս U+057Dnull
 վ U+057Enull
 տ U+057Fnull
 ր U+0580null
 ց U+0581null
 ւ U+0582null
 փ U+0583null
 ք U+0584null
 օ U+0585null
 ֆ U+0586null
 և U+0587null
 ֈ U+0588null

GeorgianMkhedruli
items: 33

 ა U+10D0null
 ბ U+10D1null
 გ U+10D2null
 დ U+10D3null
 ე U+10D4null
 ვ U+10D5null
 ზ U+10D6null
 თ U+10D7null
 ი U+10D8null
 კ U+10D9null
 ლ U+10DAnull
 მ U+10DBnull
 ნ U+10DCnull
 ო U+10DDnull
 პ U+10DEnull
 ჟ U+10DFnull
 რ U+10E0null
 ს U+10E1null
 ტ U+10E2null
 უ U+10E3null
 ფ U+10E4null
 ქ U+10E5null
 ღ U+10E6null
 ყ U+10E7null
 შ U+10E8null
 ჩ U+10E9null
 ც U+10EAnull
 ძ U+10EBnull
 წ U+10ECnull
 ჭ U+10EDnull
 ხ U+10EEnull
 ჯ U+10EFnull
 ჰ U+10F0null

GeorgianArchaic letters
items: 6

 ჱ U+10F1null
 ჲ U+10F2null
 ჳ U+10F3null
 ჴ U+10F4null
 ჵ U+10F5null
 ჶ U+10F6null

GeorgianAdditional letters for Mingrelian and Svan
items: 2

 ჷ U+10F7null
 ჸ U+10F8null

GeorgianLetter
items: 2

 ჹ U+10F9null
 ჺ U+10FAnull

GeorgianAdditional letters for Ossetian and Abkhaz
items: 3

 ჽ U+10FDnull
 ჾ U+10FEnull
 ჿ U+10FFnull

CherokeeLowercase syllables
items: 5

 ᏸ U+13F8null
 ᏹ U+13F9null
 ᏺ U+13FAnull
 ᏻ U+13FBnull
 ᏼ U+13FCnull

CherokeeArchaic lowercase syllable
items: 1

 ᏽ U+13FDnull

Cyrillic Extended CHistoric letter variants
items: 9

 ᲀ U+1C80null
 ᲁ U+1C81null
 ᲂ U+1C82null
 ᲃ U+1C83null
 ᲄ U+1C84null
 ᲅ U+1C85null
 ᲆ U+1C86null
 ᲇ U+1C87null
 ᲈ U+1C88null

Phonetic ExtensionsLatin letter
items: 39

 ᴀ U+1D00null
 ᴁ U+1D01null
 ᴂ U+1D02null
 ᴃ U+1D03null
 ᴄ U+1D04null
 ᴅ U+1D05null
 ᴆ U+1D06null
 ᴇ U+1D07null
 ᴈ U+1D08null
 ᴉ U+1D09null
 ᴊ U+1D0Anull
 ᴋ U+1D0Bnull
 ᴌ U+1D0Cnull
 ᴍ U+1D0Dnull
 ᴎ U+1D0Enull
 ᴏ U+1D0Fnull
 ᴐ U+1D10null
 ᴑ U+1D11null
 ᴒ U+1D12null
 ᴓ U+1D13null
 ᴔ U+1D14null
 ᴕ U+1D15null
 ᴖ U+1D16null
 ᴗ U+1D17null
 ᴘ U+1D18null
 ᴙ U+1D19null
 ᴚ U+1D1Anull
 ᴛ U+1D1Bnull
 ᴜ U+1D1Cnull
 ᴝ U+1D1Dnull
 ᴞ U+1D1Enull
 ᴟ U+1D1Fnull
 ᴠ U+1D20null
 ᴡ U+1D21null
 ᴢ U+1D22null
 ᴣ U+1D23null
 ᴤ U+1D24null
 ᴥ U+1D25null
 ᵫ U+1D6Bnull

Phonetic ExtensionsGreek letters
items: 5

 ᴦ U+1D26null
 ᴧ U+1D27null
 ᴨ U+1D28null
 ᴩ U+1D29null
 ᴪ U+1D2Anull

Phonetic ExtensionsCyrillic letter
items: 1

 ᴫ U+1D2Bnull

Phonetic ExtensionsLatin superscript modifier letters
items: 49

 ᴬ U+1D2Cnull
 ᴭ U+1D2Dnull
 ᴮ U+1D2Enull
 ᴯ U+1D2Fnull
 ᴰ U+1D30null
 ᴱ U+1D31null
 ᴲ U+1D32null
 ᴳ U+1D33null
 ᴴ U+1D34null
 ᴵ U+1D35null
 ᴶ U+1D36null
 ᴷ U+1D37null
 ᴸ U+1D38null
 ᴹ U+1D39null
 ᴺ U+1D3Anull
 ᴻ U+1D3Bnull
 ᴼ U+1D3Cnull
 ᴽ U+1D3Dnull
 ᴾ U+1D3Enull
 ᴿ U+1D3Fnull
 ᵀ U+1D40null
 ᵁ U+1D41null
 ᵂ U+1D42null
 ᵃ U+1D43null
 ᵄ U+1D44null
 ᵅ U+1D45null
 ᵆ U+1D46null
 ᵇ U+1D47null
 ᵈ U+1D48null
 ᵉ U+1D49null
 ᵊ U+1D4Anull
 ᵋ U+1D4Bnull
 ᵌ U+1D4Cnull
 ᵍ U+1D4Dnull
 ᵎ U+1D4Enull
 ᵏ U+1D4Fnull
 ᵐ U+1D50null
 ᵑ U+1D51null
 ᵒ U+1D52null
 ᵓ U+1D53null
 ᵔ U+1D54null
 ᵕ U+1D55null
 ᵖ U+1D56null
 ᵗ U+1D57null
 ᵘ U+1D58null
 ᵙ U+1D59null
 ᵚ U+1D5Anull
 ᵛ U+1D5Bnull
 ᵜ U+1D5Cnull

Phonetic ExtensionsGreek superscript modifier letters
items: 5

 ᵝ U+1D5Dnull
 ᵞ U+1D5Enull
 ᵟ U+1D5Fnull
 ᵠ U+1D60null
 ᵡ U+1D61null

Phonetic ExtensionsLatin subscript modifier letters
items: 4

 ᵢ U+1D62null
 ᵣ U+1D63null
 ᵤ U+1D64null
 ᵥ U+1D65null

Phonetic ExtensionsGreek subscript modifier letters
items: 5

 ᵦ U+1D66null
 ᵧ U+1D67null
 ᵨ U+1D68null
 ᵩ U+1D69null
 ᵪ U+1D6Anull

Phonetic ExtensionsLatin letters with middle tilde
items: 11

 ᵬ U+1D6Cnull
 ᵭ U+1D6Dnull
 ᵮ U+1D6Enull
 ᵯ U+1D6Fnull
 ᵰ U+1D70null
 ᵱ U+1D71null
 ᵲ U+1D72null
 ᵳ U+1D73null
 ᵴ U+1D74null
 ᵵ U+1D75null
 ᵶ U+1D76null

Phonetic ExtensionsCaucasian linguistics
items: 2

 ᵷ U+1D77null
 ᵸ U+1D78null

Phonetic ExtensionsPhonetic symbol
items: 7

 ᵹ U+1D79null
 ᵺ U+1D7Anull
 ᵻ U+1D7Bnull
 ᵼ U+1D7Cnull
 ᵽ U+1D7Dnull
 ᵾ U+1D7Enull
 ᵿ U+1D7Fnull

Phonetic Extensions SupplementLatin letters with palatal hook
items: 15

 ᶀ U+1D80null
 ᶁ U+1D81null
 ᶂ U+1D82null
 ᶃ U+1D83null
 ᶄ U+1D84null
 ᶅ U+1D85null
 ᶆ U+1D86null
 ᶇ U+1D87null
 ᶈ U+1D88null
 ᶉ U+1D89null
 ᶊ U+1D8Anull
 ᶋ U+1D8Bnull
 ᶌ U+1D8Cnull
 ᶍ U+1D8Dnull
 ᶎ U+1D8Enull

Phonetic Extensions SupplementLatin letters with retroflex hook
items: 12

 ᶏ U+1D8Fnull
 ᶐ U+1D90null
 ᶑ U+1D91null
 ᶒ U+1D92null
 ᶓ U+1D93null
 ᶔ U+1D94null
 ᶕ U+1D95null
 ᶖ U+1D96null
 ᶗ U+1D97null
 ᶘ U+1D98null
 ᶙ U+1D99null
 ᶚ U+1D9Anull

Phonetic Extensions SupplementModifier letter
items: 37

 ᶛ U+1D9Bnull
 ᶜ U+1D9Cnull
 ᶝ U+1D9Dnull
 ᶞ U+1D9Enull
 ᶟ U+1D9Fnull
 ᶠ U+1DA0null
 ᶡ U+1DA1null
 ᶢ U+1DA2null
 ᶣ U+1DA3null
 ᶤ U+1DA4null
 ᶥ U+1DA5null
 ᶦ U+1DA6null
 ᶧ U+1DA7null
 ᶨ U+1DA8null
 ᶩ U+1DA9null
 ᶪ U+1DAAnull
 ᶫ U+1DABnull
 ᶬ U+1DACnull
 ᶭ U+1DADnull
 ᶮ U+1DAEnull
 ᶯ U+1DAFnull
 ᶰ U+1DB0null
 ᶱ U+1DB1null
 ᶲ U+1DB2null
 ᶳ U+1DB3null
 ᶴ U+1DB4null
 ᶵ U+1DB5null
 ᶶ U+1DB6null
 ᶷ U+1DB7null
 ᶸ U+1DB8null
 ᶹ U+1DB9null
 ᶺ U+1DBAnull
 ᶻ U+1DBBnull
 ᶼ U+1DBCnull
 ᶽ U+1DBDnull
 ᶾ U+1DBEnull
 ᶿ U+1DBFnull

Latin Extended AdditionalLatin general extensions
items: 85

 ḁ U+1E01null
 ḃ U+1E03null
 ḅ U+1E05null
 ḇ U+1E07null
 ḉ U+1E09null
 ḋ U+1E0Bnull
 ḍ U+1E0Dnull
 ḏ U+1E0Fnull
 ḑ U+1E11null
 ḓ U+1E13null
 ḕ U+1E15null
 ḗ U+1E17null
 ḙ U+1E19null
 ḛ U+1E1Bnull
 ḝ U+1E1Dnull
 ḟ U+1E1Fnull
 ḡ U+1E21null
 ḣ U+1E23null
 ḥ U+1E25null
 ḧ U+1E27null
 ḩ U+1E29null
 ḫ U+1E2Bnull
 ḭ U+1E2Dnull
 ḯ U+1E2Fnull
 ḱ U+1E31null
 ḳ U+1E33null
 ḵ U+1E35null
 ḷ U+1E37null
 ḹ U+1E39null
 ḻ U+1E3Bnull
 ḽ U+1E3Dnull
 ḿ U+1E3Fnull
 ṁ U+1E41null
 ṃ U+1E43null
 ṅ U+1E45null
 ṇ U+1E47null
 ṉ U+1E49null
 ṋ U+1E4Bnull
 ṍ U+1E4Dnull
 ṏ U+1E4Fnull
 ṑ U+1E51null
 ṓ U+1E53null
 ṕ U+1E55null
 ṗ U+1E57null
 ṙ U+1E59null
 ṛ U+1E5Bnull
 ṝ U+1E5Dnull
 ṟ U+1E5Fnull
 ṡ U+1E61null
 ṣ U+1E63null
 ṥ U+1E65null
 ṧ U+1E67null
 ṩ U+1E69null
 ṫ U+1E6Bnull
 ṭ U+1E6Dnull
 ṯ U+1E6Fnull
 ṱ U+1E71null
 ṳ U+1E73null
 ṵ U+1E75null
 ṷ U+1E77null
 ṹ U+1E79null
 ṻ U+1E7Bnull
 ṽ U+1E7Dnull
 ṿ U+1E7Fnull
 ẁ U+1E81null
 ẃ U+1E83null
 ẅ U+1E85null
 ẇ U+1E87null
 ẉ U+1E89null
 ẋ U+1E8Bnull
 ẍ U+1E8Dnull
 ẏ U+1E8Fnull
 ẑ U+1E91null
 ẓ U+1E93null
 ẕ U+1E95null
 ẖ U+1E96null
 ẗ U+1E97null
 ẘ U+1E98null
 ẙ U+1E99null
 ẚ U+1E9Anull
 ẛ U+1E9Bnull
 ỳ U+1EF3null
 ỵ U+1EF5null
 ỷ U+1EF7null
 ỹ U+1EF9null

Latin Extended AdditionalMedievalist addition
items: 6

 ẜ U+1E9Cnull
 ẝ U+1E9Dnull
 ẟ U+1E9Fnull
 ỻ U+1EFBnull
 ỽ U+1EFDnull
 ỿ U+1EFFnull

Latin Extended AdditionalLatin extensions for Vietnamese
items: 41

 ạ U+1EA1null
 ả U+1EA3null
 ấ U+1EA5null
 ầ U+1EA7null
 ẩ U+1EA9null
 ẫ U+1EABnull
 ậ U+1EADnull
 ắ U+1EAFnull
 ằ U+1EB1null
 ẳ U+1EB3null
 ẵ U+1EB5null
 ặ U+1EB7null
 ẹ U+1EB9null
 ẻ U+1EBBnull
 ẽ U+1EBDnull
 ế U+1EBFnull
 ề U+1EC1null
 ể U+1EC3null
 ễ U+1EC5null
 ệ U+1EC7null
 ỉ U+1EC9null
 ị U+1ECBnull
 ọ U+1ECDnull
 ỏ U+1ECFnull
 ố U+1ED1null
 ồ U+1ED3null
 ổ U+1ED5null
 ỗ U+1ED7null
 ộ U+1ED9null
 ớ U+1EDBnull
 ờ U+1EDDnull
 ở U+1EDFnull
 ỡ U+1EE1null
 ợ U+1EE3null
 ụ U+1EE5null
 ủ U+1EE7null
 ứ U+1EE9null
 ừ U+1EEBnull
 ử U+1EEDnull
 ữ U+1EEFnull
 ự U+1EF1null

Greek ExtendedPrecomposed polytonic Greek
items: 122

 ἀ U+1F00null
 ἁ U+1F01null
 ἂ U+1F02null
 ἃ U+1F03null
 ἄ U+1F04null
 ἅ U+1F05null
 ἆ U+1F06null
 ἇ U+1F07null
 ἐ U+1F10null
 ἑ U+1F11null
 ἒ U+1F12null
 ἓ U+1F13null
 ἔ U+1F14null
 ἕ U+1F15null
 ἠ U+1F20null
 ἡ U+1F21null
 ἢ U+1F22null
 ἣ U+1F23null
 ἤ U+1F24null
 ἥ U+1F25null
 ἦ U+1F26null
 ἧ U+1F27null
 ἰ U+1F30null
 ἱ U+1F31null
 ἲ U+1F32null
 ἳ U+1F33null
 ἴ U+1F34null
 ἵ U+1F35null
 ἶ U+1F36null
 ἷ U+1F37null
 ὀ U+1F40null
 ὁ U+1F41null
 ὂ U+1F42null
 ὃ U+1F43null
 ὄ U+1F44null
 ὅ U+1F45null
 ὐ U+1F50null
 ὑ U+1F51null
 ὒ U+1F52null
 ὓ U+1F53null
 ὔ U+1F54null
 ὕ U+1F55null
 ὖ U+1F56null
 ὗ U+1F57null
 ὠ U+1F60null
 ὡ U+1F61null
 ὢ U+1F62null
 ὣ U+1F63null
 ὤ U+1F64null
 ὥ U+1F65null
 ὦ U+1F66null
 ὧ U+1F67null
 ὰ U+1F70null
 ά U+1F71null
 ὲ U+1F72null
 έ U+1F73null
 ὴ U+1F74null
 ή U+1F75null
 ὶ U+1F76null
 ί U+1F77null
 ὸ U+1F78null
 ό U+1F79null
 ὺ U+1F7Anull
 ύ U+1F7Bnull
 ὼ U+1F7Cnull
 ώ U+1F7Dnull
 ᾀ U+1F80null
 ᾁ U+1F81null
 ᾂ U+1F82null
 ᾃ U+1F83null
 ᾄ U+1F84null
 ᾅ U+1F85null
 ᾆ U+1F86null
 ᾇ U+1F87null
 ᾐ U+1F90null
 ᾑ U+1F91null
 ᾒ U+1F92null
 ᾓ U+1F93null
 ᾔ U+1F94null
 ᾕ U+1F95null
 ᾖ U+1F96null
 ᾗ U+1F97null
 ᾠ U+1FA0null
 ᾡ U+1FA1null
 ᾢ U+1FA2null
 ᾣ U+1FA3null
 ᾤ U+1FA4null
 ᾥ U+1FA5null
 ᾦ U+1FA6null
 ᾧ U+1FA7null
 ᾰ U+1FB0null
 ᾱ U+1FB1null
 ᾲ U+1FB2null
 ᾳ U+1FB3null
 ᾴ U+1FB4null
 ᾶ U+1FB6null
 ᾷ U+1FB7null
 ι U+1FBEnull
 ῂ U+1FC2null
 ῃ U+1FC3null
 ῄ U+1FC4null
 ῆ U+1FC6null
 ῇ U+1FC7null
 ῐ U+1FD0null
 ῑ U+1FD1null
 ῒ U+1FD2null
 ΐ U+1FD3null
 ῖ U+1FD6null
 ῗ U+1FD7null
 ῠ U+1FE0null
 ῡ U+1FE1null
 ῢ U+1FE2null
 ΰ U+1FE3null
 ῤ U+1FE4null
 ῥ U+1FE5null
 ῦ U+1FE6null
 ῧ U+1FE7null
 ῲ U+1FF2null
 ῳ U+1FF3null
 ῴ U+1FF4null
 ῶ U+1FF6null
 ῷ U+1FF7null

Superscripts And SubscriptsSuperscripts
items: 2

 ⁱ U+2071null
 ⁿ U+207Fnull

Superscripts And SubscriptsSubscripts
items: 5

 ₐ U+2090null
 ₑ U+2091null
 ₒ U+2092null
 ₓ U+2093null
 ₔ U+2094null

Superscripts And SubscriptsSubscripts for UPA
items: 8

 ₕ U+2095null
 ₖ U+2096null
 ₗ U+2097null
 ₘ U+2098null
 ₙ U+2099null
 ₚ U+209Anull
 ₛ U+209Bnull
 ₜ U+209Cnull

Letterlike SymbolsLetterlike symbol
items: 9

 ℊ U+210Anull
 ℎ U+210Enull
 ℏ U+210Fnull
 ℓ U+2113null
 ℯ U+212Fnull
 ℴ U+2134null
 ℹ U+2139null
 ℼ U+213Cnull
 ℽ U+213Dnull

Letterlike SymbolsDouble-struck italic math symbols
items: 4

 ⅆ U+2146null
 ⅇ U+2147null
 ⅈ U+2148null
 ⅉ U+2149null

Letterlike SymbolsLowercase Claudian letter
items: 1

 ⅎ U+214Enull

Number FormsRoman numerals
items: 16

 ⅰ U+2170null
 ⅱ U+2171null
 ⅲ U+2172null
 ⅳ U+2173null
 ⅴ U+2174null
 ⅵ U+2175null
 ⅶ U+2176null
 ⅷ U+2177null
 ⅸ U+2178null
 ⅹ U+2179null
 ⅺ U+217Anull
 ⅻ U+217Bnull
 ⅼ U+217Cnull
 ⅽ U+217Dnull
 ⅾ U+217Enull
 ⅿ U+217Fnull

Number FormsLowercase Claudian letter
items: 1

 ↄ U+2184null

Enclosed AlphanumericsCircled Latin letters
items: 26

 ⓐ U+24D0null
 ⓑ U+24D1null
 ⓒ U+24D2null
 ⓓ U+24D3null
 ⓔ U+24D4null
 ⓕ U+24D5null
 ⓖ U+24D6null
 ⓗ U+24D7null
 ⓘ U+24D8null
 ⓙ U+24D9null
 ⓚ U+24DAnull
 ⓛ U+24DBnull
 ⓜ U+24DCnull
 ⓝ U+24DDnull
 ⓞ U+24DEnull
 ⓟ U+24DFnull
 ⓠ U+24E0null
 ⓡ U+24E1null
 ⓢ U+24E2null
 ⓣ U+24E3null
 ⓤ U+24E4null
 ⓥ U+24E5null
 ⓦ U+24E6null
 ⓧ U+24E7null
 ⓨ U+24E8null
 ⓩ U+24E9null

GlagoliticSmall letters
items: 47

 ⰰ U+2C30null
 ⰱ U+2C31null
 ⰲ U+2C32null
 ⰳ U+2C33null
 ⰴ U+2C34null
 ⰵ U+2C35null
 ⰶ U+2C36null
 ⰷ U+2C37null
 ⰸ U+2C38null
 ⰹ U+2C39null
 ⰺ U+2C3Anull
 ⰻ U+2C3Bnull
 ⰼ U+2C3Cnull
 ⰽ U+2C3Dnull
 ⰾ U+2C3Enull
 ⰿ U+2C3Fnull
 ⱀ U+2C40null
 ⱁ U+2C41null
 ⱂ U+2C42null
 ⱃ U+2C43null
 ⱄ U+2C44null
 ⱅ U+2C45null
 ⱆ U+2C46null
 ⱇ U+2C47null
 ⱈ U+2C48null
 ⱉ U+2C49null
 ⱊ U+2C4Anull
 ⱋ U+2C4Bnull
 ⱌ U+2C4Cnull
 ⱍ U+2C4Dnull
 ⱎ U+2C4Enull
 ⱏ U+2C4Fnull
 ⱐ U+2C50null
 ⱑ U+2C51null
 ⱒ U+2C52null
 ⱓ U+2C53null
 ⱔ U+2C54null
 ⱕ U+2C55null
 ⱖ U+2C56null
 ⱗ U+2C57null
 ⱘ U+2C58null
 ⱙ U+2C59null
 ⱚ U+2C5Anull
 ⱛ U+2C5Bnull
 ⱜ U+2C5Cnull
 ⱝ U+2C5Dnull
 ⱞ U+2C5Enull

Latin Extended COrthographic Latin additions
items: 3

 ⱡ U+2C61null
 ⱥ U+2C65null
 ⱦ U+2C66null

Latin Extended CAdditions for Uighur
items: 3

 ⱨ U+2C68null
 ⱪ U+2C6Anull
 ⱬ U+2C6Cnull

Latin Extended CMiscellaneous addition
items: 3

 ⱱ U+2C71null
 ⱳ U+2C73null
 ⱴ U+2C74null

Latin Extended CClaudian letters
items: 1

 ⱶ U+2C76null

Latin Extended CAddition for UPA
items: 7

 ⱷ U+2C77null
 ⱸ U+2C78null
 ⱹ U+2C79null
 ⱺ U+2C7Anull
 ⱻ U+2C7Bnull
 ⱼ U+2C7Cnull
 ⱽ U+2C7Dnull

CopticBohairic Coptic letters
items: 26

 ⲁ U+2C81null
 ⲃ U+2C83null
 ⲅ U+2C85null
 ⲇ U+2C87null
 ⲉ U+2C89null
 ⲋ U+2C8Bnull
 ⲍ U+2C8Dnull
 ⲏ U+2C8Fnull
 ⲑ U+2C91null
 ⲓ U+2C93null
 ⲕ U+2C95null
 ⲗ U+2C97null
 ⲙ U+2C99null
 ⲛ U+2C9Bnull
 ⲝ U+2C9Dnull
 ⲟ U+2C9Fnull
 ⲡ U+2CA1null
 ⲣ U+2CA3null
 ⲥ U+2CA5null
 ⲧ U+2CA7null
 ⲩ U+2CA9null
 ⲫ U+2CABnull
 ⲭ U+2CADnull
 ⲯ U+2CAFnull
 ⲱ U+2CB1null
 ⳳ U+2CF3null

CopticOld Coptic and dialect letters
items: 21

 ⲳ U+2CB3null
 ⲵ U+2CB5null
 ⲷ U+2CB7null
 ⲹ U+2CB9null
 ⲻ U+2CBBnull
 ⲽ U+2CBDnull
 ⲿ U+2CBFnull
 ⳁ U+2CC1null
 ⳃ U+2CC3null
 ⳅ U+2CC5null
 ⳇ U+2CC7null
 ⳉ U+2CC9null
 ⳋ U+2CCBnull
 ⳍ U+2CCDnull
 ⳏ U+2CCFnull
 ⳑ U+2CD1null
 ⳓ U+2CD3null
 ⳕ U+2CD5null
 ⳗ U+2CD7null
 ⳙ U+2CD9null
 ⳛ U+2CDBnull

CopticOld Nubian letters
items: 4

 ⳝ U+2CDDnull
 ⳟ U+2CDFnull
 ⳡ U+2CE1null
 ⳣ U+2CE3null

CopticSign
items: 1

 ⳤ U+2CE4null

CopticCryptogrammic letters
items: 2

 ⳬ U+2CECnull
 ⳮ U+2CEEnull

Georgian SupplementSmall letters (Khutsuri)
items: 38

 ⴀ U+2D00null
 ⴁ U+2D01null
 ⴂ U+2D02null
 ⴃ U+2D03null
 ⴄ U+2D04null
 ⴅ U+2D05null
 ⴆ U+2D06null
 ⴇ U+2D07null
 ⴈ U+2D08null
 ⴉ U+2D09null
 ⴊ U+2D0Anull
 ⴋ U+2D0Bnull
 ⴌ U+2D0Cnull
 ⴍ U+2D0Dnull
 ⴎ U+2D0Enull
 ⴏ U+2D0Fnull
 ⴐ U+2D10null
 ⴑ U+2D11null
 ⴒ U+2D12null
 ⴓ U+2D13null
 ⴔ U+2D14null
 ⴕ U+2D15null
 ⴖ U+2D16null
 ⴗ U+2D17null
 ⴘ U+2D18null
 ⴙ U+2D19null
 ⴚ U+2D1Anull
 ⴛ U+2D1Bnull
 ⴜ U+2D1Cnull
 ⴝ U+2D1Dnull
 ⴞ U+2D1Enull
 ⴟ U+2D1Fnull
 ⴠ U+2D20null
 ⴡ U+2D21null
 ⴢ U+2D22null
 ⴣ U+2D23null
 ⴤ U+2D24null
 ⴥ U+2D25null

Georgian SupplementLetter
items: 1

 ⴧ U+2D27null

Georgian SupplementAdditional letter for Ossetian
items: 1

 ⴭ U+2D2Dnull

Cyrillic Extended BLetters for Old Cyrillic
items: 25

 ꙁ U+A641null
 ꙃ U+A643null
 ꙅ U+A645null
 ꙇ U+A647null
 ꙉ U+A649null
 ꙋ U+A64Bnull
 ꙍ U+A64Dnull
 ꙏ U+A64Fnull
 ꙑ U+A651null
 ꙓ U+A653null
 ꙕ U+A655null
 ꙗ U+A657null
 ꙙ U+A659null
 ꙛ U+A65Bnull
 ꙝ U+A65Dnull
 ꙟ U+A65Fnull
 ꙡ U+A661null
 ꙣ U+A663null
 ꙥ U+A665null
 ꙧ U+A667null
 ꙩ U+A669null
 ꙫ U+A66Bnull
 ꙭ U+A66Dnull
 ꚙ U+A699null
 ꚛ U+A69Bnull

Cyrillic Extended BLetters for Old Abkhasian orthography
items: 12

 ꚁ U+A681null
 ꚃ U+A683null
 ꚅ U+A685null
 ꚇ U+A687null
 ꚉ U+A689null
 ꚋ U+A68Bnull
 ꚍ U+A68Dnull
 ꚏ U+A68Fnull
 ꚑ U+A691null
 ꚓ U+A693null
 ꚕ U+A695null
 ꚗ U+A697null

Cyrillic Extended BIntonation marks for Lithuanian dialectology
items: 2

 ꚜ U+A69Cnull
 ꚝ U+A69Dnull

Latin Extended DEgyptological additions
items: 2

 ꜣ U+A723null
 ꜥ U+A725null

Latin Extended DMayanist additions
items: 5

 ꜧ U+A727null
 ꜩ U+A729null
 ꜫ U+A72Bnull
 ꜭ U+A72Dnull
 ꜯ U+A72Fnull

Latin Extended DMedievalist addition
items: 42

 ꜰ U+A730null
 ꜱ U+A731null
 ꜳ U+A733null
 ꜵ U+A735null
 ꜷ U+A737null
 ꜹ U+A739null
 ꜻ U+A73Bnull
 ꜽ U+A73Dnull
 ꜿ U+A73Fnull
 ꝁ U+A741null
 ꝃ U+A743null
 ꝅ U+A745null
 ꝇ U+A747null
 ꝉ U+A749null
 ꝋ U+A74Bnull
 ꝍ U+A74Dnull
 ꝏ U+A74Fnull
 ꝑ U+A751null
 ꝓ U+A753null
 ꝕ U+A755null
 ꝗ U+A757null
 ꝙ U+A759null
 ꝛ U+A75Bnull
 ꝝ U+A75Dnull
 ꝟ U+A75Fnull
 ꝡ U+A761null
 ꝣ U+A763null
 ꝥ U+A765null
 ꝧ U+A767null
 ꝩ U+A769null
 ꝫ U+A76Bnull
 ꝭ U+A76Dnull
 ꝯ U+A76Fnull
 ꝰ U+A770null
 ꝱ U+A771null
 ꝲ U+A772null
 ꝳ U+A773null
 ꝴ U+A774null
 ꝵ U+A775null
 ꝶ U+A776null
 ꝷ U+A777null
 ꝸ U+A778null

Latin Extended DInsular and Celticist letters
items: 7

 ꝺ U+A77Anull
 ꝼ U+A77Cnull
 ꝿ U+A77Fnull
 ꞁ U+A781null
 ꞃ U+A783null
 ꞅ U+A785null
 ꞇ U+A787null

Latin Extended DOrthographic letters for glottals
items: 1

 ꞌ U+A78Cnull

Latin Extended DPhonetic symbol
items: 1

 ꞎ U+A78Enull

Latin Extended DLetter
items: 3

 ꞑ U+A791null
 ꞓ U+A793null
 ꟃ U+A7C3null

Latin Extended DAdditions for Lithuanian dialectology
items: 2

 ꞔ U+A794null
 ꞕ U+A795null

Latin Extended DLetters for Middle Vietnamese
items: 1

 ꞗ U+A797null

Latin Extended DArchaic letters for Ewe
items: 1

 ꞙ U+A799null

Latin Extended DArchaic letters for Volapük
items: 3

 ꞛ U+A79Bnull
 ꞝ U+A79Dnull
 ꞟ U+A79Fnull

Latin Extended DLetters for pre-1921 Latvian orthography
items: 5

 ꞡ U+A7A1null
 ꞣ U+A7A3null
 ꞥ U+A7A5null
 ꞧ U+A7A7null
 ꞩ U+A7A9null

Latin Extended DLetter for Japanese phonemic transcription
items: 1

 ꞯ U+A7AFnull

Latin Extended DLetter for African languages
items: 2

 ꞵ U+A7B5null
 ꞷ U+A7B7null

Latin Extended DLetters for Mazahua (Mexico)
items: 1

 ꞹ U+A7B9null

Latin Extended DLetters for Ugaritic and Egyptological transliteration
items: 3

 ꞻ U+A7BBnull
 ꞽ U+A7BDnull
 ꞿ U+A7BFnull

Latin Extended DAdditions for IPA
items: 2

 ꟸ U+A7F8null
 ꟹ U+A7F9null

Latin Extended DAddition for UPA
items: 1

 ꟺ U+A7FAnull

Latin Extended ELetter for German dialectology
items: 43

 ꬰ U+AB30null
 ꬱ U+AB31null
 ꬲ U+AB32null
 ꬳ U+AB33null
 ꬴ U+AB34null
 ꬵ U+AB35null
 ꬶ U+AB36null
 ꬷ U+AB37null
 ꬸ U+AB38null
 ꬹ U+AB39null
 ꬺ U+AB3Anull
 ꬻ U+AB3Bnull
 ꬼ U+AB3Cnull
 ꬽ U+AB3Dnull
 ꬾ U+AB3Enull
 ꬿ U+AB3Fnull
 ꭀ U+AB40null
 ꭁ U+AB41null
 ꭂ U+AB42null
 ꭃ U+AB43null
 ꭄ U+AB44null
 ꭅ U+AB45null
 ꭆ U+AB46null
 ꭇ U+AB47null
 ꭈ U+AB48null
 ꭉ U+AB49null
 ꭊ U+AB4Anull
 ꭋ U+AB4Bnull
 ꭌ U+AB4Cnull
 ꭍ U+AB4Dnull
 ꭎ U+AB4Enull
 ꭏ U+AB4Fnull
 ꭐ U+AB50null
 ꭑ U+AB51null
 ꭒ U+AB52null
 ꭓ U+AB53null
 ꭔ U+AB54null
 ꭕ U+AB55null
 ꭖ U+AB56null
 ꭗ U+AB57null
 ꭘ U+AB58null
 ꭙ U+AB59null
 ꭚ U+AB5Anull

Latin Extended EModifier letters for German dialectology
items: 4

 ꭜ U+AB5Cnull
 ꭝ U+AB5Dnull
 ꭞ U+AB5Enull
 ꭟ U+AB5Fnull

Latin Extended EHistoric letters for Sakha (Yakut)
items: 4

 ꭠ U+AB60null
 ꭡ U+AB61null
 ꭢ U+AB62null
 ꭣ U+AB63null

Latin Extended ELetters for Americanist orthographies
items: 2

 ꭤ U+AB64null
 ꭥ U+AB65null

Latin Extended ELetters for Sinological transcription
items: 2

 ꭦ U+AB66null
 ꭧ U+AB67null

Cherokee SupplementLowercase syllables
items: 80

 ꭰ U+AB70null
 ꭱ U+AB71null
 ꭲ U+AB72null
 ꭳ U+AB73null
 ꭴ U+AB74null
 ꭵ U+AB75null
 ꭶ U+AB76null
 ꭷ U+AB77null
 ꭸ U+AB78null
 ꭹ U+AB79null
 ꭺ U+AB7Anull
 ꭻ U+AB7Bnull
 ꭼ U+AB7Cnull
 ꭽ U+AB7Dnull
 ꭾ U+AB7Enull
 ꭿ U+AB7Fnull
 ꮀ U+AB80null
 ꮁ U+AB81null
 ꮂ U+AB82null
 ꮃ U+AB83null
 ꮄ U+AB84null
 ꮅ U+AB85null
 ꮆ U+AB86null
 ꮇ U+AB87null
 ꮈ U+AB88null
 ꮉ U+AB89null
 ꮊ U+AB8Anull
 ꮋ U+AB8Bnull
 ꮌ U+AB8Cnull
 ꮍ U+AB8Dnull
 ꮎ U+AB8Enull
 ꮏ U+AB8Fnull
 ꮐ U+AB90null
 ꮑ U+AB91null
 ꮒ U+AB92null
 ꮓ U+AB93null
 ꮔ U+AB94null
 ꮕ U+AB95null
 ꮖ U+AB96null
 ꮗ U+AB97null
 ꮘ U+AB98null
 ꮙ U+AB99null
 ꮚ U+AB9Anull
 ꮛ U+AB9Bnull
 ꮜ U+AB9Cnull
 ꮝ U+AB9Dnull
 ꮞ U+AB9Enull
 ꮟ U+AB9Fnull
 ꮠ U+ABA0null
 ꮡ U+ABA1null
 ꮢ U+ABA2null
 ꮣ U+ABA3null
 ꮤ U+ABA4null
 ꮥ U+ABA5null
 ꮦ U+ABA6null
 ꮧ U+ABA7null
 ꮨ U+ABA8null
 ꮩ U+ABA9null
 ꮪ U+ABAAnull
 ꮫ U+ABABnull
 ꮬ U+ABACnull
 ꮭ U+ABADnull
 ꮮ U+ABAEnull
 ꮯ U+ABAFnull
 ꮰ U+ABB0null
 ꮱ U+ABB1null
 ꮲ U+ABB2null
 ꮳ U+ABB3null
 ꮴ U+ABB4null
 ꮵ U+ABB5null
 ꮶ U+ABB6null
 ꮷ U+ABB7null
 ꮸ U+ABB8null
 ꮹ U+ABB9null
 ꮺ U+ABBAnull
 ꮻ U+ABBBnull
 ꮼ U+ABBCnull
 ꮽ U+ABBDnull
 ꮾ U+ABBEnull
 ꮿ U+ABBFnull

Alphabetic Presentation FormsLatin ligatures
items: 7

 ff U+FB00null
 fi U+FB01null
 fl U+FB02null
 ffi U+FB03null
 ffl U+FB04null
 ſt U+FB05null
 st U+FB06null

Alphabetic Presentation FormsArmenian ligatures
items: 5

 ﬓ U+FB13null
 ﬔ U+FB14null
 ﬕ U+FB15null
 ﬖ U+FB16null
 ﬗ U+FB17null

Halfwidth And Fullwidth FormsFullwidth ASCII variants
items: 26

 a U+FF41null
 b U+FF42null
 c U+FF43null
 d U+FF44null
 e U+FF45null
 f U+FF46null
 g U+FF47null
 h U+FF48null
 i U+FF49null
 j U+FF4Anull
 k U+FF4Bnull
 l U+FF4Cnull
 m U+FF4Dnull
 n U+FF4Enull
 o U+FF4Fnull
 p U+FF50null
 q U+FF51null
 r U+FF52null
 s U+FF53null
 t U+FF54null
 u U+FF55null
 v U+FF56null
 w U+FF57null
 x U+FF58null
 y U+FF59null
 z U+FF5Anull

DeseretLowercase letters
items: 40

 𐐨 U+10428null
 𐐩 U+10429null
 𐐪 U+1042Anull
 𐐫 U+1042Bnull
 𐐬 U+1042Cnull
 𐐭 U+1042Dnull
 𐐮 U+1042Enull
 𐐯 U+1042Fnull
 𐐰 U+10430null
 𐐱 U+10431null
 𐐲 U+10432null
 𐐳 U+10433null
 𐐴 U+10434null
 𐐵 U+10435null
 𐐶 U+10436null
 𐐷 U+10437null
 𐐸 U+10438null
 𐐹 U+10439null
 𐐺 U+1043Anull
 𐐻 U+1043Bnull
 𐐼 U+1043Cnull
 𐐽 U+1043Dnull
 𐐾 U+1043Enull
 𐐿 U+1043Fnull
 𐑀 U+10440null
 𐑁 U+10441null
 𐑂 U+10442null
 𐑃 U+10443null
 𐑄 U+10444null
 𐑅 U+10445null
 𐑆 U+10446null
 𐑇 U+10447null
 𐑈 U+10448null
 𐑉 U+10449null
 𐑊 U+1044Anull
 𐑋 U+1044Bnull
 𐑌 U+1044Cnull
 𐑍 U+1044Dnull
 𐑎 U+1044Enull
 𐑏 U+1044Fnull

OsageLowercase letters
items: 36

 𐓘 U+104D8null
 𐓙 U+104D9null
 𐓚 U+104DAnull
 𐓛 U+104DBnull
 𐓜 U+104DCnull
 𐓝 U+104DDnull
 𐓞 U+104DEnull
 𐓟 U+104DFnull
 𐓠 U+104E0null
 𐓡 U+104E1null
 𐓢 U+104E2null
 𐓣 U+104E3null
 𐓤 U+104E4null
 𐓥 U+104E5null
 𐓦 U+104E6null
 𐓧 U+104E7null
 𐓨 U+104E8null
 𐓩 U+104E9null
 𐓪 U+104EAnull
 𐓫 U+104EBnull
 𐓬 U+104ECnull
 𐓭 U+104EDnull
 𐓮 U+104EEnull
 𐓯 U+104EFnull
 𐓰 U+104F0null
 𐓱 U+104F1null
 𐓲 U+104F2null
 𐓳 U+104F3null
 𐓴 U+104F4null
 𐓵 U+104F5null
 𐓶 U+104F6null
 𐓷 U+104F7null
 𐓸 U+104F8null
 𐓹 U+104F9null
 𐓺 U+104FAnull
 𐓻 U+104FBnull

Old HungarianLowercase letters
items: 51

 ‎𐳀‎ U+10CC0null
 ‎𐳁‎ U+10CC1null
 ‎𐳂‎ U+10CC2null
 ‎𐳃‎ U+10CC3null
 ‎𐳄‎ U+10CC4null
 ‎𐳅‎ U+10CC5null
 ‎𐳆‎ U+10CC6null
 ‎𐳇‎ U+10CC7null
 ‎𐳈‎ U+10CC8null
 ‎𐳉‎ U+10CC9null
 ‎𐳊‎ U+10CCAnull
 ‎𐳋‎ U+10CCBnull
 ‎𐳌‎ U+10CCCnull
 ‎𐳍‎ U+10CCDnull
 ‎𐳎‎ U+10CCEnull
 ‎𐳏‎ U+10CCFnull
 ‎𐳐‎ U+10CD0null
 ‎𐳑‎ U+10CD1null
 ‎𐳒‎ U+10CD2null
 ‎𐳓‎ U+10CD3null
 ‎𐳔‎ U+10CD4null
 ‎𐳕‎ U+10CD5null
 ‎𐳖‎ U+10CD6null
 ‎𐳗‎ U+10CD7null
 ‎𐳘‎ U+10CD8null
 ‎𐳙‎ U+10CD9null
 ‎𐳚‎ U+10CDAnull
 ‎𐳛‎ U+10CDBnull
 ‎𐳜‎ U+10CDCnull
 ‎𐳝‎ U+10CDDnull
 ‎𐳞‎ U+10CDEnull
 ‎𐳟‎ U+10CDFnull
 ‎𐳠‎ U+10CE0null
 ‎𐳡‎ U+10CE1null
 ‎𐳢‎ U+10CE2null
 ‎𐳣‎ U+10CE3null
 ‎𐳤‎ U+10CE4null
 ‎𐳥‎ U+10CE5null
 ‎𐳦‎ U+10CE6null
 ‎𐳧‎ U+10CE7null
 ‎𐳨‎ U+10CE8null
 ‎𐳩‎ U+10CE9null
 ‎𐳪‎ U+10CEAnull
 ‎𐳫‎ U+10CEBnull
 ‎𐳬‎ U+10CECnull
 ‎𐳭‎ U+10CEDnull
 ‎𐳮‎ U+10CEEnull
 ‎𐳯‎ U+10CEFnull
 ‎𐳰‎ U+10CF0null
 ‎𐳱‎ U+10CF1null
 ‎𐳲‎ U+10CF2null

Warang CitiLowercase vowels
items: 10

 𑣀 U+118C0null
 𑣁 U+118C1null
 𑣂 U+118C2null
 𑣃 U+118C3null
 𑣄 U+118C4null
 𑣅 U+118C5null
 𑣆 U+118C6null
 𑣇 U+118C7null
 𑣈 U+118C8null
 𑣉 U+118C9null

Warang CitiLowercase consonants
items: 22

 𑣊 U+118CAnull
 𑣋 U+118CBnull
 𑣌 U+118CCnull
 𑣍 U+118CDnull
 𑣎 U+118CEnull
 𑣏 U+118CFnull
 𑣐 U+118D0null
 𑣑 U+118D1null
 𑣒 U+118D2null
 𑣓 U+118D3null
 𑣔 U+118D4null
 𑣕 U+118D5null
 𑣖 U+118D6null
 𑣗 U+118D7null
 𑣘 U+118D8null
 𑣙 U+118D9null
 𑣚 U+118DAnull
 𑣛 U+118DBnull
 𑣜 U+118DCnull
 𑣝 U+118DDnull
 𑣞 U+118DEnull
 𑣟 U+118DFnull

MedefaidrinLowercase letters
items: 32

 𖹠 U+16E60null
 𖹡 U+16E61null
 𖹢 U+16E62null
 𖹣 U+16E63null
 𖹤 U+16E64null
 𖹥 U+16E65null
 𖹦 U+16E66null
 𖹧 U+16E67null
 𖹨 U+16E68null
 𖹩 U+16E69null
 𖹪 U+16E6Anull
 𖹫 U+16E6Bnull
 𖹬 U+16E6Cnull
 𖹭 U+16E6Dnull
 𖹮 U+16E6Enull
 𖹯 U+16E6Fnull
 𖹰 U+16E70null
 𖹱 U+16E71null
 𖹲 U+16E72null
 𖹳 U+16E73null
 𖹴 U+16E74null
 𖹵 U+16E75null
 𖹶 U+16E76null
 𖹷 U+16E77null
 𖹸 U+16E78null
 𖹹 U+16E79null
 𖹺 U+16E7Anull
 𖹻 U+16E7Bnull
 𖹼 U+16E7Cnull
 𖹽 U+16E7Dnull
 𖹾 U+16E7Enull
 𖹿 U+16E7Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold symbols
items: 26

 𝐚 U+1D41Anull
 𝐛 U+1D41Bnull
 𝐜 U+1D41Cnull
 𝐝 U+1D41Dnull
 𝐞 U+1D41Enull
 𝐟 U+1D41Fnull
 𝐠 U+1D420null
 𝐡 U+1D421null
 𝐢 U+1D422null
 𝐣 U+1D423null
 𝐤 U+1D424null
 𝐥 U+1D425null
 𝐦 U+1D426null
 𝐧 U+1D427null
 𝐨 U+1D428null
 𝐩 U+1D429null
 𝐪 U+1D42Anull
 𝐫 U+1D42Bnull
 𝐬 U+1D42Cnull
 𝐭 U+1D42Dnull
 𝐮 U+1D42Enull
 𝐯 U+1D42Fnull
 𝐰 U+1D430null
 𝐱 U+1D431null
 𝐲 U+1D432null
 𝐳 U+1D433null

Mathematical Alphanumeric SymbolsItalic symbols
items: 25

 𝑎 U+1D44Enull
 𝑏 U+1D44Fnull
 𝑐 U+1D450null
 𝑑 U+1D451null
 𝑒 U+1D452null
 𝑓 U+1D453null
 𝑔 U+1D454null
 𝑖 U+1D456null
 𝑗 U+1D457null
 𝑘 U+1D458null
 𝑙 U+1D459null
 𝑚 U+1D45Anull
 𝑛 U+1D45Bnull
 𝑜 U+1D45Cnull
 𝑝 U+1D45Dnull
 𝑞 U+1D45Enull
 𝑟 U+1D45Fnull
 𝑠 U+1D460null
 𝑡 U+1D461null
 𝑢 U+1D462null
 𝑣 U+1D463null
 𝑤 U+1D464null
 𝑥 U+1D465null
 𝑦 U+1D466null
 𝑧 U+1D467null

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold italic symbols
items: 26

 𝒂 U+1D482null
 𝒃 U+1D483null
 𝒄 U+1D484null
 𝒅 U+1D485null
 𝒆 U+1D486null
 𝒇 U+1D487null
 𝒈 U+1D488null
 𝒉 U+1D489null
 𝒊 U+1D48Anull
 𝒋 U+1D48Bnull
 𝒌 U+1D48Cnull
 𝒍 U+1D48Dnull
 𝒎 U+1D48Enull
 𝒏 U+1D48Fnull
 𝒐 U+1D490null
 𝒑 U+1D491null
 𝒒 U+1D492null
 𝒓 U+1D493null
 𝒔 U+1D494null
 𝒕 U+1D495null
 𝒖 U+1D496null
 𝒗 U+1D497null
 𝒘 U+1D498null
 𝒙 U+1D499null
 𝒚 U+1D49Anull
 𝒛 U+1D49Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsScript symbols
items: 23

 𝒶 U+1D4B6null
 𝒷 U+1D4B7null
 𝒸 U+1D4B8null
 𝒹 U+1D4B9null
 𝒻 U+1D4BBnull
 𝒽 U+1D4BDnull
 𝒾 U+1D4BEnull
 𝒿 U+1D4BFnull
 𝓀 U+1D4C0null
 𝓁 U+1D4C1null
 𝓂 U+1D4C2null
 𝓃 U+1D4C3null
 𝓅 U+1D4C5null
 𝓆 U+1D4C6null
 𝓇 U+1D4C7null
 𝓈 U+1D4C8null
 𝓉 U+1D4C9null
 𝓊 U+1D4CAnull
 𝓋 U+1D4CBnull
 𝓌 U+1D4CCnull
 𝓍 U+1D4CDnull
 𝓎 U+1D4CEnull
 𝓏 U+1D4CFnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold script symbols
items: 26

 𝓪 U+1D4EAnull
 𝓫 U+1D4EBnull
 𝓬 U+1D4ECnull
 𝓭 U+1D4EDnull
 𝓮 U+1D4EEnull
 𝓯 U+1D4EFnull
 𝓰 U+1D4F0null
 𝓱 U+1D4F1null
 𝓲 U+1D4F2null
 𝓳 U+1D4F3null
 𝓴 U+1D4F4null
 𝓵 U+1D4F5null
 𝓶 U+1D4F6null
 𝓷 U+1D4F7null
 𝓸 U+1D4F8null
 𝓹 U+1D4F9null
 𝓺 U+1D4FAnull
 𝓻 U+1D4FBnull
 𝓼 U+1D4FCnull
 𝓽 U+1D4FDnull
 𝓾 U+1D4FEnull
 𝓿 U+1D4FFnull
 𝔀 U+1D500null
 𝔁 U+1D501null
 𝔂 U+1D502null
 𝔃 U+1D503null

Mathematical Alphanumeric SymbolsFraktur symbols
items: 26

 𝔞 U+1D51Enull
 𝔟 U+1D51Fnull
 𝔠 U+1D520null
 𝔡 U+1D521null
 𝔢 U+1D522null
 𝔣 U+1D523null
 𝔤 U+1D524null
 𝔥 U+1D525null
 𝔦 U+1D526null
 𝔧 U+1D527null
 𝔨 U+1D528null
 𝔩 U+1D529null
 𝔪 U+1D52Anull
 𝔫 U+1D52Bnull
 𝔬 U+1D52Cnull
 𝔭 U+1D52Dnull
 𝔮 U+1D52Enull
 𝔯 U+1D52Fnull
 𝔰 U+1D530null
 𝔱 U+1D531null
 𝔲 U+1D532null
 𝔳 U+1D533null
 𝔴 U+1D534null
 𝔵 U+1D535null
 𝔶 U+1D536null
 𝔷 U+1D537null

Mathematical Alphanumeric SymbolsDouble-struck symbols
items: 26

 𝕒 U+1D552null
 𝕓 U+1D553null
 𝕔 U+1D554null
 𝕕 U+1D555null
 𝕖 U+1D556null
 𝕗 U+1D557null
 𝕘 U+1D558null
 𝕙 U+1D559null
 𝕚 U+1D55Anull
 𝕛 U+1D55Bnull
 𝕜 U+1D55Cnull
 𝕝 U+1D55Dnull
 𝕞 U+1D55Enull
 𝕟 U+1D55Fnull
 𝕠 U+1D560null
 𝕡 U+1D561null
 𝕢 U+1D562null
 𝕣 U+1D563null
 𝕤 U+1D564null
 𝕥 U+1D565null
 𝕦 U+1D566null
 𝕧 U+1D567null
 𝕨 U+1D568null
 𝕩 U+1D569null
 𝕪 U+1D56Anull
 𝕫 U+1D56Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold Fraktur symbols
items: 26

 𝖆 U+1D586null
 𝖇 U+1D587null
 𝖈 U+1D588null
 𝖉 U+1D589null
 𝖊 U+1D58Anull
 𝖋 U+1D58Bnull
 𝖌 U+1D58Cnull
 𝖍 U+1D58Dnull
 𝖎 U+1D58Enull
 𝖏 U+1D58Fnull
 𝖐 U+1D590null
 𝖑 U+1D591null
 𝖒 U+1D592null
 𝖓 U+1D593null
 𝖔 U+1D594null
 𝖕 U+1D595null
 𝖖 U+1D596null
 𝖗 U+1D597null
 𝖘 U+1D598null
 𝖙 U+1D599null
 𝖚 U+1D59Anull
 𝖛 U+1D59Bnull
 𝖜 U+1D59Cnull
 𝖝 U+1D59Dnull
 𝖞 U+1D59Enull
 𝖟 U+1D59Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif symbols
items: 26

 𝖺 U+1D5BAnull
 𝖻 U+1D5BBnull
 𝖼 U+1D5BCnull
 𝖽 U+1D5BDnull
 𝖾 U+1D5BEnull
 𝖿 U+1D5BFnull
 𝗀 U+1D5C0null
 𝗁 U+1D5C1null
 𝗂 U+1D5C2null
 𝗃 U+1D5C3null
 𝗄 U+1D5C4null
 𝗅 U+1D5C5null
 𝗆 U+1D5C6null
 𝗇 U+1D5C7null
 𝗈 U+1D5C8null
 𝗉 U+1D5C9null
 𝗊 U+1D5CAnull
 𝗋 U+1D5CBnull
 𝗌 U+1D5CCnull
 𝗍 U+1D5CDnull
 𝗎 U+1D5CEnull
 𝗏 U+1D5CFnull
 𝗐 U+1D5D0null
 𝗑 U+1D5D1null
 𝗒 U+1D5D2null
 𝗓 U+1D5D3null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold symbols
items: 26

 𝗮 U+1D5EEnull
 𝗯 U+1D5EFnull
 𝗰 U+1D5F0null
 𝗱 U+1D5F1null
 𝗲 U+1D5F2null
 𝗳 U+1D5F3null
 𝗴 U+1D5F4null
 𝗵 U+1D5F5null
 𝗶 U+1D5F6null
 𝗷 U+1D5F7null
 𝗸 U+1D5F8null
 𝗹 U+1D5F9null
 𝗺 U+1D5FAnull
 𝗻 U+1D5FBnull
 𝗼 U+1D5FCnull
 𝗽 U+1D5FDnull
 𝗾 U+1D5FEnull
 𝗿 U+1D5FFnull
 𝘀 U+1D600null
 𝘁 U+1D601null
 𝘂 U+1D602null
 𝘃 U+1D603null
 𝘄 U+1D604null
 𝘅 U+1D605null
 𝘆 U+1D606null
 𝘇 U+1D607null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif italic symbols
items: 26

 𝘢 U+1D622null
 𝘣 U+1D623null
 𝘤 U+1D624null
 𝘥 U+1D625null
 𝘦 U+1D626null
 𝘧 U+1D627null
 𝘨 U+1D628null
 𝘩 U+1D629null
 𝘪 U+1D62Anull
 𝘫 U+1D62Bnull
 𝘬 U+1D62Cnull
 𝘭 U+1D62Dnull
 𝘮 U+1D62Enull
 𝘯 U+1D62Fnull
 𝘰 U+1D630null
 𝘱 U+1D631null
 𝘲 U+1D632null
 𝘳 U+1D633null
 𝘴 U+1D634null
 𝘵 U+1D635null
 𝘶 U+1D636null
 𝘷 U+1D637null
 𝘸 U+1D638null
 𝘹 U+1D639null
 𝘺 U+1D63Anull
 𝘻 U+1D63Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold italic symbols
items: 26

 𝙖 U+1D656null
 𝙗 U+1D657null
 𝙘 U+1D658null
 𝙙 U+1D659null
 𝙚 U+1D65Anull
 𝙛 U+1D65Bnull
 𝙜 U+1D65Cnull
 𝙝 U+1D65Dnull
 𝙞 U+1D65Enull
 𝙟 U+1D65Fnull
 𝙠 U+1D660null
 𝙡 U+1D661null
 𝙢 U+1D662null
 𝙣 U+1D663null
 𝙤 U+1D664null
 𝙥 U+1D665null
 𝙦 U+1D666null
 𝙧 U+1D667null
 𝙨 U+1D668null
 𝙩 U+1D669null
 𝙪 U+1D66Anull
 𝙫 U+1D66Bnull
 𝙬 U+1D66Cnull
 𝙭 U+1D66Dnull
 𝙮 U+1D66Enull
 𝙯 U+1D66Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsMonospace symbols
items: 26

 𝚊 U+1D68Anull
 𝚋 U+1D68Bnull
 𝚌 U+1D68Cnull
 𝚍 U+1D68Dnull
 𝚎 U+1D68Enull
 𝚏 U+1D68Fnull
 𝚐 U+1D690null
 𝚑 U+1D691null
 𝚒 U+1D692null
 𝚓 U+1D693null
 𝚔 U+1D694null
 𝚕 U+1D695null
 𝚖 U+1D696null
 𝚗 U+1D697null
 𝚘 U+1D698null
 𝚙 U+1D699null
 𝚚 U+1D69Anull
 𝚛 U+1D69Bnull
 𝚜 U+1D69Cnull
 𝚝 U+1D69Dnull
 𝚞 U+1D69Enull
 𝚟 U+1D69Fnull
 𝚠 U+1D6A0null
 𝚡 U+1D6A1null
 𝚢 U+1D6A2null
 𝚣 U+1D6A3null

Mathematical Alphanumeric SymbolsDotless symbols
items: 2

 𝚤 U+1D6A4null
 𝚥 U+1D6A5null

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold Greek symbols
items: 32

 𝛂 U+1D6C2null
 𝛃 U+1D6C3null
 𝛄 U+1D6C4null
 𝛅 U+1D6C5null
 𝛆 U+1D6C6null
 𝛇 U+1D6C7null
 𝛈 U+1D6C8null
 𝛉 U+1D6C9null
 𝛊 U+1D6CAnull
 𝛋 U+1D6CBnull
 𝛌 U+1D6CCnull
 𝛍 U+1D6CDnull
 𝛎 U+1D6CEnull
 𝛏 U+1D6CFnull
 𝛐 U+1D6D0null
 𝛑 U+1D6D1null
 𝛒 U+1D6D2null
 𝛓 U+1D6D3null
 𝛔 U+1D6D4null
 𝛕 U+1D6D5null
 𝛖 U+1D6D6null
 𝛗 U+1D6D7null
 𝛘 U+1D6D8null
 𝛙 U+1D6D9null
 𝛚 U+1D6DAnull
 𝛜 U+1D6DCnull
 𝛝 U+1D6DDnull
 𝛞 U+1D6DEnull
 𝛟 U+1D6DFnull
 𝛠 U+1D6E0null
 𝛡 U+1D6E1null
 𝟋 U+1D7CBnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsItalic Greek symbols
items: 31

 𝛼 U+1D6FCnull
 𝛽 U+1D6FDnull
 𝛾 U+1D6FEnull
 𝛿 U+1D6FFnull
 𝜀 U+1D700null
 𝜁 U+1D701null
 𝜂 U+1D702null
 𝜃 U+1D703null
 𝜄 U+1D704null
 𝜅 U+1D705null
 𝜆 U+1D706null
 𝜇 U+1D707null
 𝜈 U+1D708null
 𝜉 U+1D709null
 𝜊 U+1D70Anull
 𝜋 U+1D70Bnull
 𝜌 U+1D70Cnull
 𝜍 U+1D70Dnull
 𝜎 U+1D70Enull
 𝜏 U+1D70Fnull
 𝜐 U+1D710null
 𝜑 U+1D711null
 𝜒 U+1D712null
 𝜓 U+1D713null
 𝜔 U+1D714null
 𝜖 U+1D716null
 𝜗 U+1D717null
 𝜘 U+1D718null
 𝜙 U+1D719null
 𝜚 U+1D71Anull
 𝜛 U+1D71Bnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold italic Greek symbols
items: 31

 𝜶 U+1D736null
 𝜷 U+1D737null
 𝜸 U+1D738null
 𝜹 U+1D739null
 𝜺 U+1D73Anull
 𝜻 U+1D73Bnull
 𝜼 U+1D73Cnull
 𝜽 U+1D73Dnull
 𝜾 U+1D73Enull
 𝜿 U+1D73Fnull
 𝝀 U+1D740null
 𝝁 U+1D741null
 𝝂 U+1D742null
 𝝃 U+1D743null
 𝝄 U+1D744null
 𝝅 U+1D745null
 𝝆 U+1D746null
 𝝇 U+1D747null
 𝝈 U+1D748null
 𝝉 U+1D749null
 𝝊 U+1D74Anull
 𝝋 U+1D74Bnull
 𝝌 U+1D74Cnull
 𝝍 U+1D74Dnull
 𝝎 U+1D74Enull
 𝝐 U+1D750null
 𝝑 U+1D751null
 𝝒 U+1D752null
 𝝓 U+1D753null
 𝝔 U+1D754null
 𝝕 U+1D755null

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold Greek symbols
items: 31

 𝝰 U+1D770null
 𝝱 U+1D771null
 𝝲 U+1D772null
 𝝳 U+1D773null
 𝝴 U+1D774null
 𝝵 U+1D775null
 𝝶 U+1D776null
 𝝷 U+1D777null
 𝝸 U+1D778null
 𝝹 U+1D779null
 𝝺 U+1D77Anull
 𝝻 U+1D77Bnull
 𝝼 U+1D77Cnull
 𝝽 U+1D77Dnull
 𝝾 U+1D77Enull
 𝝿 U+1D77Fnull
 𝞀 U+1D780null
 𝞁 U+1D781null
 𝞂 U+1D782null
 𝞃 U+1D783null
 𝞄 U+1D784null
 𝞅 U+1D785null
 𝞆 U+1D786null
 𝞇 U+1D787null
 𝞈 U+1D788null
 𝞊 U+1D78Anull
 𝞋 U+1D78Bnull
 𝞌 U+1D78Cnull
 𝞍 U+1D78Dnull
 𝞎 U+1D78Enull
 𝞏 U+1D78Fnull

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold italic Greek symbols
items: 31

 𝞪 U+1D7AAnull
 𝞫 U+1D7ABnull
 𝞬 U+1D7ACnull
 𝞭 U+1D7ADnull
 𝞮 U+1D7AEnull
 𝞯 U+1D7AFnull
 𝞰 U+1D7B0null
 𝞱 U+1D7B1null
 𝞲 U+1D7B2null
 𝞳 U+1D7B3null
 𝞴 U+1D7B4null
 𝞵 U+1D7B5null
 𝞶 U+1D7B6null
 𝞷 U+1D7B7null
 𝞸 U+1D7B8null
 𝞹 U+1D7B9null
 𝞺 U+1D7BAnull
 𝞻 U+1D7BBnull
 𝞼 U+1D7BCnull
 𝞽 U+1D7BDnull
 𝞾 U+1D7BEnull
 𝞿 U+1D7BFnull
 𝟀 U+1D7C0null
 𝟁 U+1D7C1null
 𝟂 U+1D7C2null
 𝟄 U+1D7C4null
 𝟅 U+1D7C5null
 𝟆 U+1D7C6null
 𝟇 U+1D7C7null
 𝟈 U+1D7C8null
 𝟉 U+1D7C9null

AdlamSmall letters
items: 28

 ‎𞤢‎ U+1E922null
 ‎𞤣‎ U+1E923null
 ‎𞤤‎ U+1E924null
 ‎𞤥‎ U+1E925null
 ‎𞤦‎ U+1E926null
 ‎𞤧‎ U+1E927null
 ‎𞤨‎ U+1E928null
 ‎𞤩‎ U+1E929null
 ‎𞤪‎ U+1E92Anull
 ‎𞤫‎ U+1E92Bnull
 ‎𞤬‎ U+1E92Cnull
 ‎𞤭‎ U+1E92Dnull
 ‎𞤮‎ U+1E92Enull
 ‎𞤯‎ U+1E92Fnull
 ‎𞤰‎ U+1E930null
 ‎𞤱‎ U+1E931null
 ‎𞤲‎ U+1E932null
 ‎𞤳‎ U+1E933null
 ‎𞤴‎ U+1E934null
 ‎𞤵‎ U+1E935null
 ‎𞤶‎ U+1E936null
 ‎𞤷‎ U+1E937null
 ‎𞤸‎ U+1E938null
 ‎𞤹‎ U+1E939null
 ‎𞤺‎ U+1E93Anull
 ‎𞤻‎ U+1E93Bnull
 ‎𞤼‎ U+1E93Cnull
 ‎𞤽‎ U+1E93Dnull

AdlamSupplementary small letters
items: 6

 ‎𞤾‎ U+1E93Enull
 ‎𞤿‎ U+1E93Fnull
 ‎𞥀‎ U+1E940null
 ‎𞥁‎ U+1E941null
 ‎𞥂‎ U+1E942null
 ‎𞥃‎ U+1E943null

Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.

Version 3.9; ICU version: 63.1; Unicode version: 12.0;