Unicode Utilities: UnicodeSet

Properties use ICU for Unicode V15.0; the beta properties support Unicode V15.1β. For more information, see Unicode Utilities Beta.

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

2,544 Code Points


[ͅ ℹ aa𝐚𝑎𝒂𝒶𝓪𝔞𝕒𝖆𝖺𝗮𝘢𝙖𝚊ⓐªᵃₐᴬ áàăắằẵẳâấầẫẩǎåǻäꞛǟãȧǡ ąꟁāảȁȃạặậḁ ꜳ𐞀 æᴭ𐞃ǽǣ ꜵ ꜷ ꜹꜻ ꜽ ẚ ᴀ ⱥ ᶏ ꞻ ᴁ ᴂᵆ ꬱ ɐᵄ ɑᵅ ꬰ ᶐ ɒᶛ ꭤ bb𝐛𝑏𝒃𝒷𝓫𝔟𝕓𝖇𝖻𝗯𝘣𝙗𝚋ⓑᵇᴮḃḅ ḇ ʙ𐞄 ƀ ᴯ ᴃ ᵬ ꞗ ᶀ ɓ𐞅 ƃ ꞵ ccⅽ𝐜𝑐𝒄𝒸𝓬𝔠𝕔𝖈𝖼𝗰𝘤𝙘𝚌ⓒᶜꟲć ĉčċçḉ ᴄ ȼ ꞓ ꞔ 𝼝 ƈ ɕᶝ ↄ ꜿ ddⅾⅆ𝐝𝑑𝒅𝒹𝓭𝔡𝕕𝖉𝖽𝗱𝘥𝙙𝚍ⓓᵈᴰ ďḋḑđḍḓḏðᶞꝺ ȸ dzʣ𐞇dž ꭦ𐞈 ʥ𐞉 ʤ𐞊 𝼒 𝼙 ᴅ ᴆ ꟈ ᵭ ᶁ ɖ𐞋 ɗ𐞌 𝼥 ᶑ𐞍 ƌ ȡ ꝱ ẟ eeℯⅇ𝐞𝑒𝒆𝓮𝔢𝕖𝖊𝖾𝗲𝘦𝙚𝚎ⓔᵉₑᴱ éèĕêếềễểěëẽėȩḝęēḗḕẻȅȇ ẹệḙḛ ᴇ ꬲ ꬳ ɇ ᶒ ꬴ ⱸ ǝᴲ ⱻ əᵊₔ ᶕ ɛᵋ ᶓ ɘ𐞎 ɚ ɜᶟ ᶔ ᴈᵌ ɝ ɞ𐞏 ʚ ɤ𐞑 ff𝐟𝑓𝒇𝒻𝓯𝔣𝕗𝖋𝖿𝗳𝘧𝙛𝚏ⓕᶠꟳḟꝼ ff ffi ffl fi fl ʩ𐞐𝼀 ꜰ ꬵ ꞙ ᵮ ᶂ ƒ ⅎ ggℊ𝐠𝑔𝒈𝓰𝔤𝕘𝖌𝗀𝗴𝘨𝙜𝚐ⓖᵍᴳǵğ ĝǧġģḡꞡᵹ ꟑ ɡᶢ 𝼁 ꬶ ɢ𐞒 ǥ ᶃ ɠ𐞓 ʛ𐞔 ᵷ 𝼂 ꝿ ɣˠ ƣ hhℎ𝐡𝒉𝒽𝓱𝔥𝕙𝖍𝗁𝗵𝘩𝙝𝚑ⓗʰₕᴴĥ ȟḧḣḩħℏꟸ𐞕ḥḫẖ ʜ𐞖 ƕ ꞕ ɦʱ ⱨ ⱶ ꟶ ꜧꭜ ɧ𐞗 iiⅰⅈ𝐢𝑖𝒊𝒾𝓲𝔦𝕚𝖎𝗂𝗶𝘪𝙞𝚒ⓘⁱᵢ ᴵíìĭîǐïḯĩįīỉȉȋịḭ ⅱ ⅲ ij ⅳ ⅸ ı𝚤 ɪᶦ ᴉᵎ ɨᶤ ᵻᶧ 𝼚 ᶖ ꞽ ɩᶥ ᵼ jjⅉ𝐣𝑗𝒋𝒿𝓳𝔧𝕛𝖏𝗃𝗷𝘫𝙟𝚓ⓙʲⱼᴶ ĵǰ ȷ𝚥 ᴊ ɉ ʝᶨ ɟᶡ ʄ𐞘 kk𝐤𝑘𝒌𝓀𝓴𝔨𝕜𝖐𝗄𝗸𝘬𝙠𝚔ⓚᵏₖᴷḱ ǩķꞣḳḵ ᴋ ᶄ ƙ ⱪ ꝁ ꝃ ꝅ 𝼃 ʞ 𝼐 llⅼℓ𝐥𝑙𝒍𝓁𝓵𝔩𝕝𝖑𝗅𝗹𝘭𝙡𝚕ⓛˡₗ ᴸĺľļłḷḹḽḻŀ lj ỻ ʪ𐞙 ʫ𐞚 ʟᶫ ꝇ ᴌ ꝉ ƚ ⱡ ɫꭞ ꬸ ꬹ ɬ𐞛 𝼄𐞜 𝼓 ꬷꭝ ᶅᶪ ɭᶩ 𝼦 ꞎ𐞝 𝼑 ȴ ꝲ ɮ𐞞 𝼅𐞟 ꞁ ƛ ʎ𐞠 𝼆𐞡 mmⅿ𝐦𝑚𝒎𝓂𝓶𝔪𝕞𝖒𝗆𝗺𝘮𝙢𝚖ⓜᵐₘᴹ ḿṁṃ ᴍ ᵯ ᶆ ɱᶬ ꬺ ꝳ nn𝐧𝑛𝒏𝓃𝓷𝔫𝕟𝖓𝗇𝗻𝘯𝙣𝚗ⓝⁿₙᴺń ǹňñṅņꞥṇṋṉ nj ɴᶰ ᴻ ᴎ ᵰ ɲᶮ ƞ ꞑ ᶇ ɳᶯ 𝼧 ȵ ꬻ ꝴ ŋᵑ ꬼ 𝼔 𝼇 ooℴ𝐨𝑜𝒐𝓸𝔬𝕠𝖔𝗈𝗼𝘰𝙤𝚘ⓞºᵒₒᴼ óòŏôốồỗổǒöꞝȫőõṍṏȭȯȱø𐞢 ǿǫǭōṓṑỏȍȏơớờỡởợọộ œꟹ ꝏ ᴏ ᴑ ꬽ ɶ𐞣 ᴔ ꭁ ꭂ ꭀ ꭃ ꭄ ᴓ ꬾ 𝼛 ɔᵓ ᴐ ᴒ ꬿ ᶗ ꭢ ꝍ ᴖᵔ ᴗᵕ ⱺ ɵᶱ ꝋ ɷ𐞤 ꞷ ȣᴽ ᴕ pp𝐩𝑝𝒑𝓅𝓹𝔭𝕡𝖕𝗉𝗽𝘱𝙥𝚙ⓟᵖₚᴾṕ ṗ ᴘ ᵽ ꝑ ᵱ ᶈ ƥ ꝓ ꝕ ɸᶲ ⱷ qq𝐪𝑞𝒒𝓆𝓺𝔮𝕢𝖖𝗊𝗾𝘲𝙦𝚚ⓠ𐞥ꟴ ȹ ꞯ ꝗ ꝙ ʠ ɋ ĸ rr𝐫𝑟𝒓𝓇𝓻𝔯𝕣𝖗𝗋𝗿𝘳𝙧𝚛ⓡʳᵣᴿŕ řṙŗꞧȑȓṛṝṟꞃꝛ ꭅ ʀ𐞪 ꭆ ᴙ ɍ ᵲ ɹʴ ᴚ ɺ𐞦 𝼈𐞧 ɻʵ ⱹ ᶉ ɼ ɽ𐞨 𝼨 ꭉ ɾ𐞩 ᵳ 𝼖 ɿ ꭇ ꭈ ꭊ-ꭌ ʁʶ ꭨ 𝼕 ꝵ ꝶ ꝝ ss𝐬𝑠𝒔𝓈𝓼𝔰𝕤𝖘𝗌𝘀𝘴𝙨𝚜ⓢˢₛśṥ ŝšṧṡşꞩṣṩșſẛꞅꟙ ß stſt ꜱ ꟊ ᵴ ᶊ ʂᶳ 𝼩 𝼞𐞺 ȿ ꟗ ẜ ẝ ʃᶴ ꭍ ᶋ ᶘ ƪ ʅ ʆ 𝼋 𝼌 tt𝐭𝑡𝒕𝓉𝓽𝔱𝕥𝖙𝗍𝘁𝘵𝙩𝚝ⓣᵗₜᵀť ẗṫţṭțṱṯꞇ ʨ𐞫 ᵺ ƾʦ𐞬 ꭧ𐞭 ʧ𐞮 𝼗 𝼜 ꜩ ᴛ ŧ ⱦ ᵵ ƫᶵ ƭ ʈ𐞯 𝼪 𝼉 ȶ ꝷ ʇ 𝼍 uu𝐮𝑢𝒖𝓊𝓾𝔲𝕦𝖚𝗎𝘂𝘶𝙪𝚞ⓤᵘᵤᵁú ùŭûǔůüꞟǘǜǚǖűũṹųūṻủȕȗư ứừữửựụṳṷṵ ᴜᶸ ꭎ ᴝᵙ ᴞ ᵫ ꭐ ꭑ ʉᶶ ꭏ ꞹ ᵾ ᶙ ꭒꭟ ꞿ ɥᶣ ʮ ʯ ɯᵚ ꟺ ᴟ ɰᶭ ʊᶷ ᵿ vvⅴ𝐯𝑣𝒗𝓋𝓿𝔳𝕧𝖛𝗏𝘃𝘷𝙫𝚟ⓥᵛᵥⱽ ṽṿ ⅵ-ⅷ ꝡ ᴠ ꝟ ᶌ ʋᶹ ⱱ𐞰 ⱴ ỽ ʌᶺ ww𝐰𝑤𝒘𝓌𝔀𝔴𝕨𝖜𝗐𝘄𝘸𝙬𝚠ⓦʷᵂẃẁ ŵẘẅẇẉꟃ ᴡ ⱳ ʍꭩ xxⅹ𝐱𝑥𝒙𝓍𝔁𝔵𝕩𝖝𝗑𝘅𝘹𝙭𝚡ⓧˣₓẍ ẋ ⅺ ⅻ ᶍ ꭖ-ꭙ ꭓ-ꭕ yy𝐲𝑦𝒚𝓎𝔂𝔶𝕪𝖞𝗒𝘆𝘺𝙮𝚢ⓨʸýỳŷ ẙÿỹẏȳỷỵ ʏ𐞲 ɏ ƴ ỿ ꭚ ȝ zz𝐳𝑧𝒛𝓏𝔃𝔷𝕫𝖟𝗓𝘇𝘻𝙯𝚣ⓩᶻźẑž żẓẕ ƍ ᴢ ƶ ᵶ ᶎ ȥ ʐᶼ ʑᶽ ɀ ⱬ ꝣ ʒᶾǯ ᴣ ƹ 𝼘 ᶚ ƺ ʓ þ ꟓ ꝥ ꝧ ƿ ꟕ ꝩ ꭠ ꭡ ꭣ ꝫ ꝭ ꝯ ꝰ ꝸ ꜫ ꜭ ꜯ ƨ ƽ ƅ ɂ ˀ ʼn ꜣ ꞌ ʕˤ ˁ ᴤ ᴥᵜ ꜥ ʡ𐞳 ʢ𐞴 ʖ 𝼎 𐞶-𐞹 ʗ 𝼏 ʘ𐞵 ʬ ʭ α𝛂𝛼𝜶𝝰𝞪ἀἄᾄἂᾂἆᾆᾀἁἅᾅἃᾃἇ ᾇᾁάάᾴὰᾲᾰᾶᾷᾱᾳ βϐ𝛃𝛽𝜷𝝱𝞫ᵝᵦ γℽ𝛄𝛾𝜸𝝲𝞬ᵞᵧ ᴦ δ𝛅𝛿𝜹𝝳𝞭ᵟ εϵ𝛆𝛜𝜀𝜖𝜺𝝐𝝴𝞊𝞮𝟄ἐἔἒἑἕἓέέ ὲ ϝ𝟋 ͷ ϛ ζ𝛇𝜁𝜻𝝵𝞯 ͱ η𝛈𝜂𝜼𝝶𝞰ἠἤᾔἢᾒἦᾖᾐἡἥᾕἣᾓἧ ᾗᾑήήῄὴῂῆῇῃ θϑ𝛉𝛝𝜃𝜗𝜽𝝑𝝷𝞋𝞱𝟅ᶿ ιιͺ𝛊𝜄𝜾𝝸𝞲ἰἴἲἶἱἵἳἷίίὶῐ ῖϊΐΐῒῗῑ ϳ κϰ𝛋𝛞𝜅𝜘𝜿𝝒𝝹𝞌𝞳𝟆 ϗ λ𝛌𝜆𝝀𝝺𝞴 ᴧ μµ𝛍𝜇𝝁𝝻𝞵 ν𝛎𝜈𝝂𝝼𝞶 ξ𝛏𝜉𝝃𝝽𝞷 ο𝛐𝜊𝝄𝝾𝞸ὀὄὂὁὅὃόόὸ πϖℼ𝛑𝛡𝜋𝜛𝝅𝝕𝝿𝞏𝞹𝟉 ᴨ ϻ ϟ ϙ ρϱ𝛒𝛠𝜌𝜚𝝆𝝔𝞀𝞎𝞺𝟈ᵨῤῥ ᴩ ϼ σϲ𝛓𝛔𝜍𝜎𝝇𝝈𝞁𝞂𝞻𝞼ς ͼ ͻ ͽ τ𝛕𝜏𝝉𝞃𝞽 υ𝛖𝜐𝝊𝞄𝞾ὐὔὒὖὑὕὓὗύύὺῠῦϋ ΰΰῢῧῡ φϕ𝛗𝛟𝜑𝜙𝝋𝝓𝞅𝞍𝞿𝟇ᵠᵩ χ𝛘𝜒𝝌𝞆𝟀ᵡᵪ ψ𝛙𝜓𝝍𝞇𝟁 ᴪ ω𝛚𝜔𝝎𝞈𝟂ὠὤᾤὢᾢὦᾦᾠὡὥᾥὣᾣὧ ᾧᾡώώῴὼῲῶῷῳ ꭥ ϡ ͳ ϸ ⲁ ⲃ ⲅ ⲇ ⲉ ⲷ ⲋ ⲍ ⲏ ⲑ ⲓ ⲕ ⳤ ⲹ ⲗ ⲙ ⲛ ⲻ ⲽ ⲝ ⲟ ⲡ ⲣ ⲥ ⲧ ⲩ ⲫ ⲭ ⲯ ⲱ ⲿ ⳁ ϣ ⳬ ⳃ ⳅ ⳇ ϥ ϧ ⳳ ⳉ ϩ ⳋ ⳍ ⳏ ⳑ ⳓ ⳕ ϫ ⳮ ⳗ ϭ ⳙ ⳛ ⳝ ϯ ⲳ ⲵ ⳟ ⳡ ⳣ а𞀰𞁑ӑӓ ә𞁋ӛ ӕ б𞀱𞁒 вᲀ𞀲𞁓 г𞀳𞁔ѓ𞁧ґ ғ ӻ ҕ ӷ дᲁ𞀴𞁕 ԁ ꚁ ђ ꙣ ԃ ҙ е𞀵𞁖ѐӗё є ж𞀶𞁗ӂӝ ԫ ꚅ җ з𞀷𞁘ӟ ꙁ ԅ ԑ ꙃ ѕ𞁩 ꙅ ӡ ꚉ𞁊 ԇ ꚃ и𞀸𞁙ѝӥӣ ҋ і𞁌𞁨ї ꙇ й ј𞁍 ꙉ к𞀹𞁚ќ қ ӄ ҡ ҟ ҝ ԟ ԛ л𞀺𞁛 ᴫ ӆ ԯ ԓ ԡ љ ꙥ ԉ ԕ м𞀻 ӎ ꙧ нᵸ ԩ ӊ ң ӈ ԣ ҥ њ ԋ оᲂꙩꙫꙭꚙꚛ𞀼𞁜ӧ ө𞁎ӫ п𞀽𞁝 ԥ ҧ ҁ р𞀾 ҏ ԗ сᲃ𞀿𞁞 ԍ ҫ𞁫 тᲄᲅ𞁀 ꚍ ԏ ҭ ꚋ ћ у𞁁𞁟ўӱӳӯ ү𞁏 ұ𞁭 ꙋᲈ ѹ ф𞁂𞁠 х𞁃𞁡 ӽ ӿ ҳ һ ԧ ꚕ ѡ ѿ ꙍ ѽ ѻ ц𞁄𞁢 ꙡ ꚏ ҵ ꚑ ч𞁅𞁣ӵ ԭ ꚓ ҷ ӌ ҹ ꚇ ҽ ҿ џ𞁪 ш𞁆𞁤 ꚗ щ ꙏ ъᲆꚜ𞁥 ꙑ𞁬 ы𞁇𞁦ӹ ьꚝ ҍ ѣᲇ ꙓ э𞁈ӭ ю𞁉 ꙕ ꙗ я ԙ ѥ ѧ ꙙ ѫ ꙛ ѩ ꙝ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵѷ ꙟ ҩ ԝ ӏ𞁐 ⰰ-ⱟ ა ⴀ ბ ⴁ გ ⴂ დ ⴃ ე ⴄ ვ ⴅ ზ ⴆ ჱ ⴡ თ ⴇ ი ⴈ კ ⴉ ლ ⴊ მ ⴋ ნჼ ⴌ ჲ ⴢ ო ⴍ პ ⴎ ჟ ⴏ რ ⴐ ს ⴑ ტ ⴒ ჳ ⴣ უ ⴓ ფ ⴔ ქ ⴕ ღ ⴖ ყ ⴗ შ ⴘ ჩ ⴙ ც ⴚ ძ ⴛ წ ⴜ ჭ ⴝ ხ ⴞ ჴ ⴤ ჯ ⴟ ჰ ⴠ ჵ ⴥ ჶ ჷ ⴧ ჸ-ჺ ჽ ⴭ ჾ ჿ ա ՠ բ-ե և զ-մ ﬔ ﬕ ﬗ ﬓ յ ֈ ն-վ ﬖ տ-ֆ ꭰ-ꮿ ᏸ-ᏽ 𐓘-𐓻 𐳀-𐳲 𖹠-𖹿 𞤢-𞥃 𑣀-𑣟 𐐨-𐑏 𐖗-𐖡 𐖣-𐖱 𐖳-𐖹 𐖻 𐖼]


Basic LatinLowercase Latin alphabet
items: 26

 a U+0061LATIN SMALL LETTER A
 b U+0062LATIN SMALL LETTER B
 c U+0063LATIN SMALL LETTER C
 d U+0064LATIN SMALL LETTER D
 e U+0065LATIN SMALL LETTER E
 f U+0066LATIN SMALL LETTER F
 g U+0067LATIN SMALL LETTER G
 h U+0068LATIN SMALL LETTER H
 i U+0069LATIN SMALL LETTER I
 j U+006ALATIN SMALL LETTER J
 k U+006BLATIN SMALL LETTER K
 l U+006CLATIN SMALL LETTER L
 m U+006DLATIN SMALL LETTER M
 n U+006ELATIN SMALL LETTER N
 o U+006FLATIN SMALL LETTER O
 p U+0070LATIN SMALL LETTER P
 q U+0071LATIN SMALL LETTER Q
 r U+0072LATIN SMALL LETTER R
 s U+0073LATIN SMALL LETTER S
 t U+0074LATIN SMALL LETTER T
 u U+0075LATIN SMALL LETTER U
 v U+0076LATIN SMALL LETTER V
 w U+0077LATIN SMALL LETTER W
 x U+0078LATIN SMALL LETTER X
 y U+0079LATIN SMALL LETTER Y
 z U+007ALATIN SMALL LETTER Z

Latin 1 SupplementLatin-1 punctuation and symbols
items: 3

 ª U+00AAFEMININE ORDINAL INDICATOR
 µ U+00B5MICRO SIGN
 º U+00BAMASCULINE ORDINAL INDICATOR

Latin 1 SupplementLowercase letters
items: 32

 ß U+00DFLATIN SMALL LETTER SHARP S
 à U+00E0LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
 á U+00E1LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
 â U+00E2LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
 ã U+00E3LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
 ä U+00E4LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
 å U+00E5LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
 æ U+00E6LATIN SMALL LETTER AE
 ç U+00E7LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
 è U+00E8LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
 é U+00E9LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
 ê U+00EALATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
 ë U+00EBLATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
 ì U+00ECLATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
 í U+00EDLATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
 î U+00EELATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
 ï U+00EFLATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
 ð U+00F0LATIN SMALL LETTER ETH
 ñ U+00F1LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
 ò U+00F2LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
 ó U+00F3LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
 ô U+00F4LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
 õ U+00F5LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
 ö U+00F6LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
 ø U+00F8LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
 ù U+00F9LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
 ú U+00FALATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
 û U+00FBLATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
 ü U+00FCLATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
 ý U+00FDLATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
 þ U+00FELATIN SMALL LETTER THORN
 ÿ U+00FFLATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

Latin Extended AEuropean Latin
items: 64

 ā U+0101LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
 ă U+0103LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
 ą U+0105LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
 ć U+0107LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
 ĉ U+0109LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
 ċ U+010BLATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
 č U+010DLATIN SMALL LETTER C WITH CARON
 ď U+010FLATIN SMALL LETTER D WITH CARON
 đ U+0111LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
 ē U+0113LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
 ĕ U+0115LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
 ė U+0117LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
 ę U+0119LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
 ě U+011BLATIN SMALL LETTER E WITH CARON
 ĝ U+011DLATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
 ğ U+011FLATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
 ġ U+0121LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
 ģ U+0123LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
 ĥ U+0125LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
 ħ U+0127LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
 ĩ U+0129LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
 ī U+012BLATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
 ĭ U+012DLATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
 į U+012FLATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
 ı U+0131LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
 ij U+0133LATIN SMALL LIGATURE IJ
 ĵ U+0135LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
 ķ U+0137LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
 ĸ U+0138LATIN SMALL LETTER KRA
 ĺ U+013ALATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
 ļ U+013CLATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
 ľ U+013ELATIN SMALL LETTER L WITH CARON
 ŀ U+0140LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
 ł U+0142LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
 ń U+0144LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
 ņ U+0146LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
 ň U+0148LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
 ŋ U+014BLATIN SMALL LETTER ENG
 ō U+014DLATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
 ŏ U+014FLATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
 ő U+0151LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
 œ U+0153LATIN SMALL LIGATURE OE
 ŕ U+0155LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
 ŗ U+0157LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
 ř U+0159LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
 ś U+015BLATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
 ŝ U+015DLATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
 ş U+015FLATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
 š U+0161LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
 ţ U+0163LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
 ť U+0165LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
 ŧ U+0167LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
 ũ U+0169LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
 ū U+016BLATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
 ŭ U+016DLATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
 ů U+016FLATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
 ű U+0171LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
 ų U+0173LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
 ŵ U+0175LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
 ŷ U+0177LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
 ź U+017ALATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
 ż U+017CLATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
 ž U+017ELATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
 ſ U+017FLATIN SMALL LETTER LONG S

Latin Extended ADeprecated letter
items: 1

 ʼn U+0149LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE

Latin Extended BNon-European and historic Latin
items: 27

 ƀ U+0180LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE
 ƃ U+0183LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR
 ƅ U+0185LATIN SMALL LETTER TONE SIX
 ƈ U+0188LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK
 ƌ U+018CLATIN SMALL LETTER D WITH TOPBAR
 ƍ U+018DLATIN SMALL LETTER TURNED DELTA
 ƒ U+0192LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
 ƕ U+0195LATIN SMALL LETTER HV
 ƙ U+0199LATIN SMALL LETTER K WITH HOOK
 ƚ U+019ALATIN SMALL LETTER L WITH BAR
 ƛ U+019BLATIN SMALL LETTER LAMBDA WITH STROKE
 ƞ U+019ELATIN SMALL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG
 ơ U+01A1LATIN SMALL LETTER O WITH HORN
 ƣ U+01A3LATIN SMALL LETTER OI
 ƥ U+01A5LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK
 ƨ U+01A8LATIN SMALL LETTER TONE TWO
 ƪ U+01AALATIN LETTER REVERSED ESH LOOP
 ƫ U+01ABLATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK
 ƭ U+01ADLATIN SMALL LETTER T WITH HOOK
 ư U+01B0LATIN SMALL LETTER U WITH HORN
 ƴ U+01B4LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK
 ƶ U+01B6LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE
 ƹ U+01B9LATIN SMALL LETTER EZH REVERSED
 ƺ U+01BALATIN SMALL LETTER EZH WITH TAIL
 ƽ U+01BDLATIN SMALL LETTER TONE FIVE
 ƾ U+01BELATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP WITH STROKE
 ƿ U+01BFLATIN LETTER WYNN

Latin Extended BLatin digraphs matching Serbian Cyrillic letters
items: 3

 dž U+01C6LATIN SMALL LETTER DZ WITH CARON
 lj U+01C9LATIN SMALL LETTER LJ
 nj U+01CCLATIN SMALL LETTER NJ

Latin Extended BPinyin diacritic-vowel combinations
items: 8

 ǎ U+01CELATIN SMALL LETTER A WITH CARON
 ǐ U+01D0LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
 ǒ U+01D2LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
 ǔ U+01D4LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
 ǖ U+01D6LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON
 ǘ U+01D8LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE
 ǚ U+01DALATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON
 ǜ U+01DCLATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE

Latin Extended BPhonetic and historic letters
items: 17

 ǝ U+01DDLATIN SMALL LETTER TURNED E
 ǟ U+01DFLATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON
 ǡ U+01E1LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON
 ǣ U+01E3LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON
 ǥ U+01E5LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
 ǧ U+01E7LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
 ǩ U+01E9LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
 ǫ U+01EBLATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
 ǭ U+01EDLATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON
 ǯ U+01EFLATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON
 ǰ U+01F0LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
 dz U+01F3LATIN SMALL LETTER DZ
 ǵ U+01F5LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
 ǹ U+01F9LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE
 ǻ U+01FBLATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE
 ǽ U+01FDLATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE
 ǿ U+01FFLATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE

Latin Extended BAdditions for Slovenian
items: 12

 ȁ U+0201LATIN SMALL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE
 ȃ U+0203LATIN SMALL LETTER A WITH INVERTED BREVE
 ȅ U+0205LATIN SMALL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE
 ȇ U+0207LATIN SMALL LETTER E WITH INVERTED BREVE
 ȉ U+0209LATIN SMALL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE
 ȋ U+020BLATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE
 ȍ U+020DLATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE
 ȏ U+020FLATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED BREVE
 ȑ U+0211LATIN SMALL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE
 ȓ U+0213LATIN SMALL LETTER R WITH INVERTED BREVE
 ȕ U+0215LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE
 ȗ U+0217LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE

Latin Extended BAdditions for Romanian
items: 2

 ș U+0219LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
 ț U+021BLATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW

Latin Extended BMiscellaneous addition
items: 14

 ȝ U+021DLATIN SMALL LETTER YOGH
 ȟ U+021FLATIN SMALL LETTER H WITH CARON
 ȡ U+0221LATIN SMALL LETTER D WITH CURL
 ȣ U+0223LATIN SMALL LETTER OU
 ȥ U+0225LATIN SMALL LETTER Z WITH HOOK
 ȧ U+0227LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE
 ȩ U+0229LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA
 ȷ U+0237LATIN SMALL LETTER DOTLESS J
 ɂ U+0242LATIN SMALL LETTER GLOTTAL STOP
 ɇ U+0247LATIN SMALL LETTER E WITH STROKE
 ɉ U+0249LATIN SMALL LETTER J WITH STROKE
 ɋ U+024BLATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK TAIL
 ɍ U+024DLATIN SMALL LETTER R WITH STROKE
 ɏ U+024FLATIN SMALL LETTER Y WITH STROKE

Latin Extended BAdditions for Livonian
items: 5

 ȫ U+022BLATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON
 ȭ U+022DLATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND MACRON
 ȯ U+022FLATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE
 ȱ U+0231LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON
 ȳ U+0233LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON

Latin Extended BAdditions for Sinology
items: 3

 ȴ U+0234LATIN SMALL LETTER L WITH CURL
 ȵ U+0235LATIN SMALL LETTER N WITH CURL
 ȶ U+0236LATIN SMALL LETTER T WITH CURL

Latin Extended BAdditions for Africanist linguistics
items: 4

 ȸ U+0238LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH
 ȹ U+0239LATIN SMALL LETTER QP DIGRAPH
 ȿ U+023FLATIN SMALL LETTER S WITH SWASH TAIL
 ɀ U+0240LATIN SMALL LETTER Z WITH SWASH TAIL

Latin Extended BAdditions for Sencoten
items: 1

 ȼ U+023CLATIN SMALL LETTER C WITH STROKE

IPA ExtensionsIPA extension
items: 88

 ɐ U+0250LATIN SMALL LETTER TURNED A
 ɑ U+0251LATIN SMALL LETTER ALPHA
 ɒ U+0252LATIN SMALL LETTER TURNED ALPHA
 ɓ U+0253LATIN SMALL LETTER B WITH HOOK
 ɔ U+0254LATIN SMALL LETTER OPEN O
 ɕ U+0255LATIN SMALL LETTER C WITH CURL
 ɖ U+0256LATIN SMALL LETTER D WITH TAIL
 ɗ U+0257LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK
 ɘ U+0258LATIN SMALL LETTER REVERSED E
 ə U+0259LATIN SMALL LETTER SCHWA
 ɚ U+025ALATIN SMALL LETTER SCHWA WITH HOOK
 ɛ U+025BLATIN SMALL LETTER OPEN E
 ɜ U+025CLATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E
 ɝ U+025DLATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH HOOK
 ɞ U+025ELATIN SMALL LETTER CLOSED REVERSED OPEN E
 ɟ U+025FLATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE
 ɠ U+0260LATIN SMALL LETTER G WITH HOOK
 ɡ U+0261LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
 ɢ U+0262LATIN LETTER SMALL CAPITAL G
 ɣ U+0263LATIN SMALL LETTER GAMMA
 ɤ U+0264LATIN SMALL LETTER RAMS HORN
 ɥ U+0265LATIN SMALL LETTER TURNED H
 ɦ U+0266LATIN SMALL LETTER H WITH HOOK
 ɧ U+0267LATIN SMALL LETTER HENG WITH HOOK
 ɨ U+0268LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE
 ɩ U+0269LATIN SMALL LETTER IOTA
 ɪ U+026ALATIN LETTER SMALL CAPITAL I
 ɫ U+026BLATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE TILDE
 ɬ U+026CLATIN SMALL LETTER L WITH BELT
 ɭ U+026DLATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK
 ɮ U+026ELATIN SMALL LETTER LEZH
 ɯ U+026FLATIN SMALL LETTER TURNED M
 ɰ U+0270LATIN SMALL LETTER TURNED M WITH LONG LEG
 ɱ U+0271LATIN SMALL LETTER M WITH HOOK
 ɲ U+0272LATIN SMALL LETTER N WITH LEFT HOOK
 ɳ U+0273LATIN SMALL LETTER N WITH RETROFLEX HOOK
 ɴ U+0274LATIN LETTER SMALL CAPITAL N
 ɵ U+0275LATIN SMALL LETTER BARRED O
 ɶ U+0276LATIN LETTER SMALL CAPITAL OE
 ɷ U+0277LATIN SMALL LETTER CLOSED OMEGA
 ɸ U+0278LATIN SMALL LETTER PHI
 ɹ U+0279LATIN SMALL LETTER TURNED R
 ɺ U+027ALATIN SMALL LETTER TURNED R WITH LONG LEG
 ɻ U+027BLATIN SMALL LETTER TURNED R WITH HOOK
 ɼ U+027CLATIN SMALL LETTER R WITH LONG LEG
 ɽ U+027DLATIN SMALL LETTER R WITH TAIL
 ɾ U+027ELATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK
 ɿ U+027FLATIN SMALL LETTER REVERSED R WITH FISHHOOK
 ʀ U+0280LATIN LETTER SMALL CAPITAL R
 ʁ U+0281LATIN LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R
 ʂ U+0282LATIN SMALL LETTER S WITH HOOK
 ʃ U+0283LATIN SMALL LETTER ESH
 ʄ U+0284LATIN SMALL LETTER DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK
 ʅ U+0285LATIN SMALL LETTER SQUAT REVERSED ESH
 ʆ U+0286LATIN SMALL LETTER ESH WITH CURL
 ʇ U+0287LATIN SMALL LETTER TURNED T
 ʈ U+0288LATIN SMALL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK
 ʉ U+0289LATIN SMALL LETTER U BAR
 ʊ U+028ALATIN SMALL LETTER UPSILON
 ʋ U+028BLATIN SMALL LETTER V WITH HOOK
 ʌ U+028CLATIN SMALL LETTER TURNED V
 ʍ U+028DLATIN SMALL LETTER TURNED W
 ʎ U+028ELATIN SMALL LETTER TURNED Y
 ʏ U+028FLATIN LETTER SMALL CAPITAL Y
 ʐ U+0290LATIN SMALL LETTER Z WITH RETROFLEX HOOK
 ʑ U+0291LATIN SMALL LETTER Z WITH CURL
 ʒ U+0292LATIN SMALL LETTER EZH
 ʓ U+0293LATIN SMALL LETTER EZH WITH CURL
 ʕ U+0295LATIN LETTER PHARYNGEAL VOICED FRICATIVE
 ʖ U+0296LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP
 ʗ U+0297LATIN LETTER STRETCHED C
 ʘ U+0298LATIN LETTER BILABIAL CLICK
 ʙ U+0299LATIN LETTER SMALL CAPITAL B
 ʚ U+029ALATIN SMALL LETTER CLOSED OPEN E
 ʛ U+029BLATIN LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK
 ʜ U+029CLATIN LETTER SMALL CAPITAL H
 ʝ U+029DLATIN SMALL LETTER J WITH CROSSED-TAIL
 ʞ U+029ELATIN SMALL LETTER TURNED K
 ʟ U+029FLATIN LETTER SMALL CAPITAL L
 ʠ U+02A0LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK
 ʡ U+02A1LATIN LETTER GLOTTAL STOP WITH STROKE
 ʢ U+02A2LATIN LETTER REVERSED GLOTTAL STOP WITH STROKE
 ʣ U+02A3LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH
 ʤ U+02A4LATIN SMALL LETTER DEZH DIGRAPH
 ʥ U+02A5LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH WITH CURL
 ʦ U+02A6LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH
 ʧ U+02A7LATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH
 ʨ U+02A8LATIN SMALL LETTER TC DIGRAPH WITH CURL

IPA ExtensionsIPA characters for disordered speech
items: 5

 ʩ U+02A9LATIN SMALL LETTER FENG DIGRAPH
 ʪ U+02AALATIN SMALL LETTER LS DIGRAPH
 ʫ U+02ABLATIN SMALL LETTER LZ DIGRAPH
 ʬ U+02ACLATIN LETTER BILABIAL PERCUSSIVE
 ʭ U+02ADLATIN LETTER BIDENTAL PERCUSSIVE

IPA ExtensionsAdditions for Sinology
items: 2

 ʮ U+02AELATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK
 ʯ U+02AFLATIN SMALL LETTER TURNED H WITH FISHHOOK AND TAIL

Spacing Modifier LettersLatin superscript modifier letters
items: 9

 ʰ U+02B0MODIFIER LETTER SMALL H
 ʱ U+02B1MODIFIER LETTER SMALL H WITH HOOK
 ʲ U+02B2MODIFIER LETTER SMALL J
 ʳ U+02B3MODIFIER LETTER SMALL R
 ʴ U+02B4MODIFIER LETTER SMALL TURNED R
 ʵ U+02B5MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH HOOK
 ʶ U+02B6MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R
 ʷ U+02B7MODIFIER LETTER SMALL W
 ʸ U+02B8MODIFIER LETTER SMALL Y

Spacing Modifier LettersMiscellaneous phonetic modifiers
items: 2

 ˀ U+02C0MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP
 ˁ U+02C1MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP

Spacing Modifier LettersAdditions based on 1989 IPA
items: 5

 ˠ U+02E0MODIFIER LETTER SMALL GAMMA
 ˡ U+02E1MODIFIER LETTER SMALL L
 ˢ U+02E2MODIFIER LETTER SMALL S
 ˣ U+02E3MODIFIER LETTER SMALL X
 ˤ U+02E4MODIFIER LETTER SMALL REVERSED GLOTTAL STOP

Combining Diacritical MarksAdditions for Greek
items: 1

 ͅ U+0345COMBINING GREEK YPOGEGRAMMENI

Greek And CopticArchaic letter
items: 9

 ͱ U+0371GREEK SMALL LETTER HETA
 ͳ U+0373GREEK SMALL LETTER ARCHAIC SAMPI
 ͷ U+0377GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA
 ϙ U+03D9GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA
 ϛ U+03DBGREEK SMALL LETTER STIGMA
 ϝ U+03DDGREEK SMALL LETTER DIGAMMA
 ϟ U+03DFGREEK SMALL LETTER KOPPA
 ϡ U+03E1GREEK SMALL LETTER SAMPI
 ϻ U+03FBGREEK SMALL LETTER SAN

Greek And CopticIota subscript
items: 1

 ͺ U+037AGREEK YPOGEGRAMMENI

Greek And CopticLowercase of editorial symbols
items: 3

 ͻ U+037BGREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL
 ͼ U+037CGREEK SMALL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL
 ͽ U+037DGREEK SMALL REVERSED DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL

Greek And CopticLetter
items: 37

 ΐ U+0390GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
 ά U+03ACGREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
 έ U+03ADGREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
 ή U+03AEGREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
 ί U+03AFGREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
 ΰ U+03B0GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
 α U+03B1GREEK SMALL LETTER ALPHA
 β U+03B2GREEK SMALL LETTER BETA
 γ U+03B3GREEK SMALL LETTER GAMMA
 δ U+03B4GREEK SMALL LETTER DELTA
 ε U+03B5GREEK SMALL LETTER EPSILON
 ζ U+03B6GREEK SMALL LETTER ZETA
 η U+03B7GREEK SMALL LETTER ETA
 θ U+03B8GREEK SMALL LETTER THETA
 ι U+03B9GREEK SMALL LETTER IOTA
 κ U+03BAGREEK SMALL LETTER KAPPA
 λ U+03BBGREEK SMALL LETTER LAMDA
 μ U+03BCGREEK SMALL LETTER MU
 ν U+03BDGREEK SMALL LETTER NU
 ξ U+03BEGREEK SMALL LETTER XI
 ο U+03BFGREEK SMALL LETTER OMICRON
 π U+03C0GREEK SMALL LETTER PI
 ρ U+03C1GREEK SMALL LETTER RHO
 ς U+03C2GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
 σ U+03C3GREEK SMALL LETTER SIGMA
 τ U+03C4GREEK SMALL LETTER TAU
 υ U+03C5GREEK SMALL LETTER UPSILON
 φ U+03C6GREEK SMALL LETTER PHI
 χ U+03C7GREEK SMALL LETTER CHI
 ψ U+03C8GREEK SMALL LETTER PSI
 ω U+03C9GREEK SMALL LETTER OMEGA
 ϊ U+03CAGREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
 ϋ U+03CBGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
 ό U+03CCGREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
 ύ U+03CDGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
 ώ U+03CEGREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
 ϳ U+03F3GREEK LETTER YOT

Greek And CopticVariant letterform
items: 8

 ϐ U+03D0GREEK BETA SYMBOL
 ϑ U+03D1GREEK THETA SYMBOL
 ϕ U+03D5GREEK PHI SYMBOL
 ϖ U+03D6GREEK PI SYMBOL
 ϗ U+03D7GREEK KAI SYMBOL
 ϰ U+03F0GREEK KAPPA SYMBOL
 ϱ U+03F1GREEK RHO SYMBOL
 ϲ U+03F2GREEK LUNATE SIGMA SYMBOL

Greek And CopticCoptic letters derived from Demotic
items: 7

 ϣ U+03E3COPTIC SMALL LETTER SHEI
 ϥ U+03E5COPTIC SMALL LETTER FEI
 ϧ U+03E7COPTIC SMALL LETTER KHEI
 ϩ U+03E9COPTIC SMALL LETTER HORI
 ϫ U+03EBCOPTIC SMALL LETTER GANGIA
 ϭ U+03EDCOPTIC SMALL LETTER SHIMA
 ϯ U+03EFCOPTIC SMALL LETTER DEI

Greek And CopticVariant letterforms and symbols
items: 1

 ϵ U+03F5GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL

Greek And CopticAdditional archaic letters for Bactrian
items: 1

 ϸ U+03F8GREEK SMALL LETTER SHO

Greek And CopticSign
items: 1

 ϼ U+03FCGREEK RHO WITH STROKE SYMBOL

CyrillicBasic Russian alphabet
items: 32

 а U+0430CYRILLIC SMALL LETTER A
 б U+0431CYRILLIC SMALL LETTER BE
 в U+0432CYRILLIC SMALL LETTER VE
 г U+0433CYRILLIC SMALL LETTER GHE
 д U+0434CYRILLIC SMALL LETTER DE
 е U+0435CYRILLIC SMALL LETTER IE
 ж U+0436CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
 з U+0437CYRILLIC SMALL LETTER ZE
 и U+0438CYRILLIC SMALL LETTER I
 й U+0439CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
 к U+043ACYRILLIC SMALL LETTER KA
 л U+043BCYRILLIC SMALL LETTER EL
 м U+043CCYRILLIC SMALL LETTER EM
 н U+043DCYRILLIC SMALL LETTER EN
 о U+043ECYRILLIC SMALL LETTER O
 п U+043FCYRILLIC SMALL LETTER PE
 р U+0440CYRILLIC SMALL LETTER ER
 с U+0441CYRILLIC SMALL LETTER ES
 т U+0442CYRILLIC SMALL LETTER TE
 у U+0443CYRILLIC SMALL LETTER U
 ф U+0444CYRILLIC SMALL LETTER EF
 х U+0445CYRILLIC SMALL LETTER HA
 ц U+0446CYRILLIC SMALL LETTER TSE
 ч U+0447CYRILLIC SMALL LETTER CHE
 ш U+0448CYRILLIC SMALL LETTER SHA
 щ U+0449CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
 ъ U+044ACYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
 ы U+044BCYRILLIC SMALL LETTER YERU
 ь U+044CCYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
 э U+044DCYRILLIC SMALL LETTER E
 ю U+044ECYRILLIC SMALL LETTER YU
 я U+044FCYRILLIC SMALL LETTER YA

CyrillicCyrillic extensions
items: 16

 ѐ U+0450CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE
 ё U+0451CYRILLIC SMALL LETTER IO
 ђ U+0452CYRILLIC SMALL LETTER DJE
 ѓ U+0453CYRILLIC SMALL LETTER GJE
 є U+0454CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
 ѕ U+0455CYRILLIC SMALL LETTER DZE
 і U+0456CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 ї U+0457CYRILLIC SMALL LETTER YI
 ј U+0458CYRILLIC SMALL LETTER JE
 љ U+0459CYRILLIC SMALL LETTER LJE
 њ U+045ACYRILLIC SMALL LETTER NJE
 ћ U+045BCYRILLIC SMALL LETTER TSHE
 ќ U+045CCYRILLIC SMALL LETTER KJE
 ѝ U+045DCYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
 ў U+045ECYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
 џ U+045FCYRILLIC SMALL LETTER DZHE

CyrillicArchaic letter
items: 16

 ѡ U+0461CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA
 ѣ U+0463CYRILLIC SMALL LETTER YAT
 ѥ U+0465CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED E
 ѧ U+0467CYRILLIC SMALL LETTER LITTLE YUS
 ѩ U+0469CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
 ѫ U+046BCYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS
 ѭ U+046DCYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED BIG YUS
 ѯ U+046FCYRILLIC SMALL LETTER KSI
 ѱ U+0471CYRILLIC SMALL LETTER PSI
 ѳ U+0473CYRILLIC SMALL LETTER FITA
 ѵ U+0475CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA
 ѷ U+0477CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT
 ѻ U+047BCYRILLIC SMALL LETTER ROUND OMEGA
 ѽ U+047DCYRILLIC SMALL LETTER OMEGA WITH TITLO
 ѿ U+047FCYRILLIC SMALL LETTER OT
 ҁ U+0481CYRILLIC SMALL LETTER KOPPA

CyrillicHistoric digraphs
items: 1

 ѹ U+0479CYRILLIC SMALL LETTER UK

CyrillicExtended Cyrillic
items: 56

 ҋ U+048BCYRILLIC SMALL LETTER SHORT I WITH TAIL
 ҍ U+048DCYRILLIC SMALL LETTER SEMISOFT SIGN
 ҏ U+048FCYRILLIC SMALL LETTER ER WITH TICK
 ґ U+0491CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
 ғ U+0493CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE
 ҕ U+0495CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
 җ U+0497CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER
 ҙ U+0499CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER
 қ U+049BCYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER
 ҝ U+049DCYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
 ҟ U+049FCYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE
 ҡ U+04A1CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA
 ң U+04A3CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER
 ҥ U+04A5CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE
 ҧ U+04A7CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
 ҩ U+04A9CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA
 ҫ U+04ABCYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER
 ҭ U+04ADCYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER
 ү U+04AFCYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U
 ұ U+04B1CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
 ҳ U+04B3CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER
 ҵ U+04B5CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE
 ҷ U+04B7CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER
 ҹ U+04B9CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
 һ U+04BBCYRILLIC SMALL LETTER SHHA
 ҽ U+04BDCYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE
 ҿ U+04BFCYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
 ӂ U+04C2CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE
 ӄ U+04C4CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK
 ӆ U+04C6CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH TAIL
 ӈ U+04C8CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK
 ӊ U+04CACYRILLIC SMALL LETTER EN WITH TAIL
 ӌ U+04CCCYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE
 ӎ U+04CECYRILLIC SMALL LETTER EM WITH TAIL
 ӏ U+04CFCYRILLIC SMALL LETTER PALOCHKA
 ӑ U+04D1CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE
 ӓ U+04D3CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
 ӕ U+04D5CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE
 ӗ U+04D7CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE
 ә U+04D9CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA
 ӛ U+04DBCYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
 ӝ U+04DDCYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
 ӟ U+04DFCYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS
 ӡ U+04E1CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE
 ӣ U+04E3CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON
 ӥ U+04E5CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
 ӧ U+04E7CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
 ө U+04E9CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O
 ӫ U+04EBCYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
 ӭ U+04EDCYRILLIC SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
 ӯ U+04EFCYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON
 ӱ U+04F1CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
 ӳ U+04F3CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
 ӵ U+04F5CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS
 ӷ U+04F7CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH DESCENDER
 ӹ U+04F9CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS

CyrillicAdditions for Nivkh
items: 3

 ӻ U+04FBCYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE AND HOOK
 ӽ U+04FDCYRILLIC SMALL LETTER HA WITH HOOK
 ӿ U+04FFCYRILLIC SMALL LETTER HA WITH STROKE

Cyrillic SupplementKomi letters
items: 10

 ԁ U+0501CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DE
 ԃ U+0503CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DJE
 ԅ U+0505CYRILLIC SMALL LETTER KOMI ZJE
 ԇ U+0507CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DZJE
 ԉ U+0509CYRILLIC SMALL LETTER KOMI LJE
 ԋ U+050BCYRILLIC SMALL LETTER KOMI NJE
 ԍ U+050DCYRILLIC SMALL LETTER KOMI SJE
 ԏ U+050FCYRILLIC SMALL LETTER KOMI TJE
 ԫ U+052BCYRILLIC SMALL LETTER DZZHE
 ԭ U+052DCYRILLIC SMALL LETTER DCHE

Cyrillic SupplementKhanty letters
items: 2

 ԑ U+0511CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED ZE
 ԯ U+052FCYRILLIC SMALL LETTER EL WITH DESCENDER

Cyrillic SupplementChukchi letters
items: 1

 ԓ U+0513CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH HOOK

Cyrillic SupplementMordvin letters
items: 3

 ԕ U+0515CYRILLIC SMALL LETTER LHA
 ԗ U+0517CYRILLIC SMALL LETTER RHA
 ԙ U+0519CYRILLIC SMALL LETTER YAE

Cyrillic SupplementKurdish letters
items: 2

 ԛ U+051BCYRILLIC SMALL LETTER QA
 ԝ U+051DCYRILLIC SMALL LETTER WE

Cyrillic SupplementAleut letters
items: 1

 ԟ U+051FCYRILLIC SMALL LETTER ALEUT KA

Cyrillic SupplementChuvash letters
items: 2

 ԡ U+0521CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
 ԣ U+0523CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK

Cyrillic SupplementAbkhaz letters
items: 1

 ԥ U+0525CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH DESCENDER

Cyrillic SupplementAzerbaijani letters
items: 1

 ԧ U+0527CYRILLIC SMALL LETTER SHHA WITH DESCENDER

Cyrillic SupplementOrok letters
items: 1

 ԩ U+0529CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH LEFT HOOK

ArmenianLowercase letters
items: 41

 ՠ U+0560ARMENIAN SMALL LETTER TURNED AYB
 ա U+0561ARMENIAN SMALL LETTER AYB
 բ U+0562ARMENIAN SMALL LETTER BEN
 գ U+0563ARMENIAN SMALL LETTER GIM
 դ U+0564ARMENIAN SMALL LETTER DA
 ե U+0565ARMENIAN SMALL LETTER ECH
 զ U+0566ARMENIAN SMALL LETTER ZA
 է U+0567ARMENIAN SMALL LETTER EH
 ը U+0568ARMENIAN SMALL LETTER ET
 թ U+0569ARMENIAN SMALL LETTER TO
 ժ U+056AARMENIAN SMALL LETTER ZHE
 ի U+056BARMENIAN SMALL LETTER INI
 լ U+056CARMENIAN SMALL LETTER LIWN
 խ U+056DARMENIAN SMALL LETTER XEH
 ծ U+056EARMENIAN SMALL LETTER CA
 կ U+056FARMENIAN SMALL LETTER KEN
 հ U+0570ARMENIAN SMALL LETTER HO
 ձ U+0571ARMENIAN SMALL LETTER JA
 ղ U+0572ARMENIAN SMALL LETTER GHAD
 ճ U+0573ARMENIAN SMALL LETTER CHEH
 մ U+0574ARMENIAN SMALL LETTER MEN
 յ U+0575ARMENIAN SMALL LETTER YI
 ն U+0576ARMENIAN SMALL LETTER NOW
 շ U+0577ARMENIAN SMALL LETTER SHA
 ո U+0578ARMENIAN SMALL LETTER VO
 չ U+0579ARMENIAN SMALL LETTER CHA
 պ U+057AARMENIAN SMALL LETTER PEH
 ջ U+057BARMENIAN SMALL LETTER JHEH
 ռ U+057CARMENIAN SMALL LETTER RA
 ս U+057DARMENIAN SMALL LETTER SEH
 վ U+057EARMENIAN SMALL LETTER VEW
 տ U+057FARMENIAN SMALL LETTER TIWN
 ր U+0580ARMENIAN SMALL LETTER REH
 ց U+0581ARMENIAN SMALL LETTER CO
 ւ U+0582ARMENIAN SMALL LETTER YIWN
 փ U+0583ARMENIAN SMALL LETTER PIWR
 ք U+0584ARMENIAN SMALL LETTER KEH
 օ U+0585ARMENIAN SMALL LETTER OH
 ֆ U+0586ARMENIAN SMALL LETTER FEH
 և U+0587ARMENIAN SMALL LIGATURE ECH YIWN
 ֈ U+0588ARMENIAN SMALL LETTER YI WITH STROKE

GeorgianMkhedruli
items: 33

 ა U+10D0GEORGIAN LETTER AN
 ბ U+10D1GEORGIAN LETTER BAN
 გ U+10D2GEORGIAN LETTER GAN
 დ U+10D3GEORGIAN LETTER DON
 ე U+10D4GEORGIAN LETTER EN
 ვ U+10D5GEORGIAN LETTER VIN
 ზ U+10D6GEORGIAN LETTER ZEN
 თ U+10D7GEORGIAN LETTER TAN
 ი U+10D8GEORGIAN LETTER IN
 კ U+10D9GEORGIAN LETTER KAN
 ლ U+10DAGEORGIAN LETTER LAS
 მ U+10DBGEORGIAN LETTER MAN
 ნ U+10DCGEORGIAN LETTER NAR
 ო U+10DDGEORGIAN LETTER ON
 პ U+10DEGEORGIAN LETTER PAR
 ჟ U+10DFGEORGIAN LETTER ZHAR
 რ U+10E0GEORGIAN LETTER RAE
 ს U+10E1GEORGIAN LETTER SAN
 ტ U+10E2GEORGIAN LETTER TAR
 უ U+10E3GEORGIAN LETTER UN
 ფ U+10E4GEORGIAN LETTER PHAR
 ქ U+10E5GEORGIAN LETTER KHAR
 ღ U+10E6GEORGIAN LETTER GHAN
 ყ U+10E7GEORGIAN LETTER QAR
 შ U+10E8GEORGIAN LETTER SHIN
 ჩ U+10E9GEORGIAN LETTER CHIN
 ც U+10EAGEORGIAN LETTER CAN
 ძ U+10EBGEORGIAN LETTER JIL
 წ U+10ECGEORGIAN LETTER CIL
 ჭ U+10EDGEORGIAN LETTER CHAR
 ხ U+10EEGEORGIAN LETTER XAN
 ჯ U+10EFGEORGIAN LETTER JHAN
 ჰ U+10F0GEORGIAN LETTER HAE

GeorgianArchaic letter
items: 6

 ჱ U+10F1GEORGIAN LETTER HE
 ჲ U+10F2GEORGIAN LETTER HIE
 ჳ U+10F3GEORGIAN LETTER WE
 ჴ U+10F4GEORGIAN LETTER HAR
 ჵ U+10F5GEORGIAN LETTER HOE
 ჶ U+10F6GEORGIAN LETTER FI

GeorgianAdditional letters for Mingrelian and Svan
items: 2

 ჷ U+10F7GEORGIAN LETTER YN
 ჸ U+10F8GEORGIAN LETTER ELIFI

GeorgianLetter
items: 2

 ჹ U+10F9GEORGIAN LETTER TURNED GAN
 ჺ U+10FAGEORGIAN LETTER AIN

GeorgianModifier letter
items: 1

 ჼ U+10FCMODIFIER LETTER GEORGIAN NAR

GeorgianAdditional letters for Ossetian and Abkhaz
items: 3

 ჽ U+10FDGEORGIAN LETTER AEN
 ჾ U+10FEGEORGIAN LETTER HARD SIGN
 ჿ U+10FFGEORGIAN LETTER LABIAL SIGN

CherokeeLowercase syllables
items: 5

 ᏸ U+13F8CHEROKEE SMALL LETTER YE
 ᏹ U+13F9CHEROKEE SMALL LETTER YI
 ᏺ U+13FACHEROKEE SMALL LETTER YO
 ᏻ U+13FBCHEROKEE SMALL LETTER YU
 ᏼ U+13FCCHEROKEE SMALL LETTER YV

CherokeeArchaic lowercase syllable
items: 1

 ᏽ U+13FDCHEROKEE SMALL LETTER MV

Cyrillic Extended CHistoric letter variants
items: 9

 ᲀ U+1C80CYRILLIC SMALL LETTER ROUNDED VE
 ᲁ U+1C81CYRILLIC SMALL LETTER LONG-LEGGED DE
 ᲂ U+1C82CYRILLIC SMALL LETTER NARROW O
 ᲃ U+1C83CYRILLIC SMALL LETTER WIDE ES
 ᲄ U+1C84CYRILLIC SMALL LETTER TALL TE
 ᲅ U+1C85CYRILLIC SMALL LETTER THREE-LEGGED TE
 ᲆ U+1C86CYRILLIC SMALL LETTER TALL HARD SIGN
 ᲇ U+1C87CYRILLIC SMALL LETTER TALL YAT
 ᲈ U+1C88CYRILLIC SMALL LETTER UNBLENDED UK

Phonetic ExtensionsLatin letters
items: 38

 ᴀ U+1D00LATIN LETTER SMALL CAPITAL A
 ᴁ U+1D01LATIN LETTER SMALL CAPITAL AE
 ᴂ U+1D02LATIN SMALL LETTER TURNED AE
 ᴃ U+1D03LATIN LETTER SMALL CAPITAL BARRED B
 ᴄ U+1D04LATIN LETTER SMALL CAPITAL C
 ᴅ U+1D05LATIN LETTER SMALL CAPITAL D
 ᴆ U+1D06LATIN LETTER SMALL CAPITAL ETH
 ᴇ U+1D07LATIN LETTER SMALL CAPITAL E
 ᴈ U+1D08LATIN SMALL LETTER TURNED OPEN E
 ᴉ U+1D09LATIN SMALL LETTER TURNED I
 ᴊ U+1D0ALATIN LETTER SMALL CAPITAL J
 ᴋ U+1D0BLATIN LETTER SMALL CAPITAL K
 ᴌ U+1D0CLATIN LETTER SMALL CAPITAL L WITH STROKE
 ᴍ U+1D0DLATIN LETTER SMALL CAPITAL M
 ᴎ U+1D0ELATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED N
 ᴏ U+1D0FLATIN LETTER SMALL CAPITAL O
 ᴐ U+1D10LATIN LETTER SMALL CAPITAL OPEN O
 ᴑ U+1D11LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O
 ᴒ U+1D12LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS OPEN O
 ᴓ U+1D13LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O WITH STROKE
 ᴔ U+1D14LATIN SMALL LETTER TURNED OE
 ᴕ U+1D15LATIN LETTER SMALL CAPITAL OU
 ᴖ U+1D16LATIN SMALL LETTER TOP HALF O
 ᴗ U+1D17LATIN SMALL LETTER BOTTOM HALF O
 ᴘ U+1D18LATIN LETTER SMALL CAPITAL P
 ᴙ U+1D19LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED R
 ᴚ U+1D1ALATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED R
 ᴛ U+1D1BLATIN LETTER SMALL CAPITAL T
 ᴜ U+1D1CLATIN LETTER SMALL CAPITAL U
 ᴝ U+1D1DLATIN SMALL LETTER SIDEWAYS U
 ᴞ U+1D1ELATIN SMALL LETTER SIDEWAYS DIAERESIZED U
 ᴟ U+1D1FLATIN SMALL LETTER SIDEWAYS TURNED M
 ᴠ U+1D20LATIN LETTER SMALL CAPITAL V
 ᴡ U+1D21LATIN LETTER SMALL CAPITAL W
 ᴢ U+1D22LATIN LETTER SMALL CAPITAL Z
 ᴣ U+1D23LATIN LETTER SMALL CAPITAL EZH
 ᴤ U+1D24LATIN LETTER VOICED LARYNGEAL SPIRANT
 ᴥ U+1D25LATIN LETTER AIN

Phonetic ExtensionsGreek letters
items: 5

 ᴦ U+1D26GREEK LETTER SMALL CAPITAL GAMMA
 ᴧ U+1D27GREEK LETTER SMALL CAPITAL LAMDA
 ᴨ U+1D28GREEK LETTER SMALL CAPITAL PI
 ᴩ U+1D29GREEK LETTER SMALL CAPITAL RHO
 ᴪ U+1D2AGREEK LETTER SMALL CAPITAL PSI

Phonetic ExtensionsCyrillic letter
items: 1

 ᴫ U+1D2BCYRILLIC LETTER SMALL CAPITAL EL

Phonetic ExtensionsLatin superscript modifier letters
items: 49

 ᴬ U+1D2CMODIFIER LETTER CAPITAL A
 ᴭ U+1D2DMODIFIER LETTER CAPITAL AE
 ᴮ U+1D2EMODIFIER LETTER CAPITAL B
 ᴯ U+1D2FMODIFIER LETTER CAPITAL BARRED B
 ᴰ U+1D30MODIFIER LETTER CAPITAL D
 ᴱ U+1D31MODIFIER LETTER CAPITAL E
 ᴲ U+1D32MODIFIER LETTER CAPITAL REVERSED E
 ᴳ U+1D33MODIFIER LETTER CAPITAL G
 ᴴ U+1D34MODIFIER LETTER CAPITAL H
 ᴵ U+1D35MODIFIER LETTER CAPITAL I
 ᴶ U+1D36MODIFIER LETTER CAPITAL J
 ᴷ U+1D37MODIFIER LETTER CAPITAL K
 ᴸ U+1D38MODIFIER LETTER CAPITAL L
 ᴹ U+1D39MODIFIER LETTER CAPITAL M
 ᴺ U+1D3AMODIFIER LETTER CAPITAL N
 ᴻ U+1D3BMODIFIER LETTER CAPITAL REVERSED N
 ᴼ U+1D3CMODIFIER LETTER CAPITAL O
 ᴽ U+1D3DMODIFIER LETTER CAPITAL OU
 ᴾ U+1D3EMODIFIER LETTER CAPITAL P
 ᴿ U+1D3FMODIFIER LETTER CAPITAL R
 ᵀ U+1D40MODIFIER LETTER CAPITAL T
 ᵁ U+1D41MODIFIER LETTER CAPITAL U
 ᵂ U+1D42MODIFIER LETTER CAPITAL W
 ᵃ U+1D43MODIFIER LETTER SMALL A
 ᵄ U+1D44MODIFIER LETTER SMALL TURNED A
 ᵅ U+1D45MODIFIER LETTER SMALL ALPHA
 ᵆ U+1D46MODIFIER LETTER SMALL TURNED AE
 ᵇ U+1D47MODIFIER LETTER SMALL B
 ᵈ U+1D48MODIFIER LETTER SMALL D
 ᵉ U+1D49MODIFIER LETTER SMALL E
 ᵊ U+1D4AMODIFIER LETTER SMALL SCHWA
 ᵋ U+1D4BMODIFIER LETTER SMALL OPEN E
 ᵌ U+1D4CMODIFIER LETTER SMALL TURNED OPEN E
 ᵍ U+1D4DMODIFIER LETTER SMALL G
 ᵎ U+1D4EMODIFIER LETTER SMALL TURNED I
 ᵏ U+1D4FMODIFIER LETTER SMALL K
 ᵐ U+1D50MODIFIER LETTER SMALL M
 ᵑ U+1D51MODIFIER LETTER SMALL ENG
 ᵒ U+1D52MODIFIER LETTER SMALL O
 ᵓ U+1D53MODIFIER LETTER SMALL OPEN O
 ᵔ U+1D54MODIFIER LETTER SMALL TOP HALF O
 ᵕ U+1D55MODIFIER LETTER SMALL BOTTOM HALF O
 ᵖ U+1D56MODIFIER LETTER SMALL P
 ᵗ U+1D57MODIFIER LETTER SMALL T
 ᵘ U+1D58MODIFIER LETTER SMALL U
 ᵙ U+1D59MODIFIER LETTER SMALL SIDEWAYS U
 ᵚ U+1D5AMODIFIER LETTER SMALL TURNED M
 ᵛ U+1D5BMODIFIER LETTER SMALL V
 ᵜ U+1D5CMODIFIER LETTER SMALL AIN

Phonetic ExtensionsGreek superscript modifier letters
items: 5

 ᵝ U+1D5DMODIFIER LETTER SMALL BETA
 ᵞ U+1D5EMODIFIER LETTER SMALL GREEK GAMMA
 ᵟ U+1D5FMODIFIER LETTER SMALL DELTA
 ᵠ U+1D60MODIFIER LETTER SMALL GREEK PHI
 ᵡ U+1D61MODIFIER LETTER SMALL CHI

Phonetic ExtensionsLatin subscript modifier letters
items: 4

 ᵢ U+1D62LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER I
 ᵣ U+1D63LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER R
 ᵤ U+1D64LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER U
 ᵥ U+1D65LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER V

Phonetic ExtensionsGreek subscript modifier letters
items: 5

 ᵦ U+1D66GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER BETA
 ᵧ U+1D67GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER GAMMA
 ᵨ U+1D68GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER RHO
 ᵩ U+1D69GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER PHI
 ᵪ U+1D6AGREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER CHI

Phonetic ExtensionsLatin letter for American lexicography
items: 1

 ᵫ U+1D6BLATIN SMALL LETTER UE

Phonetic ExtensionsLatin letters with middle tilde
items: 11

 ᵬ U+1D6CLATIN SMALL LETTER B WITH MIDDLE TILDE
 ᵭ U+1D6DLATIN SMALL LETTER D WITH MIDDLE TILDE
 ᵮ U+1D6ELATIN SMALL LETTER F WITH MIDDLE TILDE
 ᵯ U+1D6FLATIN SMALL LETTER M WITH MIDDLE TILDE
 ᵰ U+1D70LATIN SMALL LETTER N WITH MIDDLE TILDE
 ᵱ U+1D71LATIN SMALL LETTER P WITH MIDDLE TILDE
 ᵲ U+1D72LATIN SMALL LETTER R WITH MIDDLE TILDE
 ᵳ U+1D73LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK AND MIDDLE TILDE
 ᵴ U+1D74LATIN SMALL LETTER S WITH MIDDLE TILDE
 ᵵ U+1D75LATIN SMALL LETTER T WITH MIDDLE TILDE
 ᵶ U+1D76LATIN SMALL LETTER Z WITH MIDDLE TILDE

Phonetic ExtensionsLetters for Caucasian linguistics
items: 2

 ᵷ U+1D77LATIN SMALL LETTER TURNED G
 ᵸ U+1D78MODIFIER LETTER CYRILLIC EN

Phonetic ExtensionsPhonetic sign
items: 7

 ᵹ U+1D79LATIN SMALL LETTER INSULAR G
 ᵺ U+1D7ALATIN SMALL LETTER TH WITH STRIKETHROUGH
 ᵻ U+1D7BLATIN SMALL CAPITAL LETTER I WITH STROKE
 ᵼ U+1D7CLATIN SMALL LETTER IOTA WITH STROKE
 ᵽ U+1D7DLATIN SMALL LETTER P WITH STROKE
 ᵾ U+1D7ELATIN SMALL CAPITAL LETTER U WITH STROKE
 ᵿ U+1D7FLATIN SMALL LETTER UPSILON WITH STROKE

Phonetic Extensions SupplementLatin letters with palatal hook
items: 15

 ᶀ U+1D80LATIN SMALL LETTER B WITH PALATAL HOOK
 ᶁ U+1D81LATIN SMALL LETTER D WITH PALATAL HOOK
 ᶂ U+1D82LATIN SMALL LETTER F WITH PALATAL HOOK
 ᶃ U+1D83LATIN SMALL LETTER G WITH PALATAL HOOK
 ᶄ U+1D84LATIN SMALL LETTER K WITH PALATAL HOOK
 ᶅ U+1D85LATIN SMALL LETTER L WITH PALATAL HOOK
 ᶆ U+1D86LATIN SMALL LETTER M WITH PALATAL HOOK
 ᶇ U+1D87LATIN SMALL LETTER N WITH PALATAL HOOK
 ᶈ U+1D88LATIN SMALL LETTER P WITH PALATAL HOOK
 ᶉ U+1D89LATIN SMALL LETTER R WITH PALATAL HOOK
 ᶊ U+1D8ALATIN SMALL LETTER S WITH PALATAL HOOK
 ᶋ U+1D8BLATIN SMALL LETTER ESH WITH PALATAL HOOK
 ᶌ U+1D8CLATIN SMALL LETTER V WITH PALATAL HOOK
 ᶍ U+1D8DLATIN SMALL LETTER X WITH PALATAL HOOK
 ᶎ U+1D8ELATIN SMALL LETTER Z WITH PALATAL HOOK

Phonetic Extensions SupplementLatin letters with retroflex hook
items: 12

 ᶏ U+1D8FLATIN SMALL LETTER A WITH RETROFLEX HOOK
 ᶐ U+1D90LATIN SMALL LETTER ALPHA WITH RETROFLEX HOOK
 ᶑ U+1D91LATIN SMALL LETTER D WITH HOOK AND TAIL
 ᶒ U+1D92LATIN SMALL LETTER E WITH RETROFLEX HOOK
 ᶓ U+1D93LATIN SMALL LETTER OPEN E WITH RETROFLEX HOOK
 ᶔ U+1D94LATIN SMALL LETTER REVERSED OPEN E WITH RETROFLEX HOOK
 ᶕ U+1D95LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH RETROFLEX HOOK
 ᶖ U+1D96LATIN SMALL LETTER I WITH RETROFLEX HOOK
 ᶗ U+1D97LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH RETROFLEX HOOK
 ᶘ U+1D98LATIN SMALL LETTER ESH WITH RETROFLEX HOOK
 ᶙ U+1D99LATIN SMALL LETTER U WITH RETROFLEX HOOK
 ᶚ U+1D9ALATIN SMALL LETTER EZH WITH RETROFLEX HOOK

Phonetic Extensions SupplementModifier letter
items: 37

 ᶛ U+1D9BMODIFIER LETTER SMALL TURNED ALPHA
 ᶜ U+1D9CMODIFIER LETTER SMALL C
 ᶝ U+1D9DMODIFIER LETTER SMALL C WITH CURL
 ᶞ U+1D9EMODIFIER LETTER SMALL ETH
 ᶟ U+1D9FMODIFIER LETTER SMALL REVERSED OPEN E
 ᶠ U+1DA0MODIFIER LETTER SMALL F
 ᶡ U+1DA1MODIFIER LETTER SMALL DOTLESS J WITH STROKE
 ᶢ U+1DA2MODIFIER LETTER SMALL SCRIPT G
 ᶣ U+1DA3MODIFIER LETTER SMALL TURNED H
 ᶤ U+1DA4MODIFIER LETTER SMALL I WITH STROKE
 ᶥ U+1DA5MODIFIER LETTER SMALL IOTA
 ᶦ U+1DA6MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL I
 ᶧ U+1DA7MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL I WITH STROKE
 ᶨ U+1DA8MODIFIER LETTER SMALL J WITH CROSSED-TAIL
 ᶩ U+1DA9MODIFIER LETTER SMALL L WITH RETROFLEX HOOK
 ᶪ U+1DAAMODIFIER LETTER SMALL L WITH PALATAL HOOK
 ᶫ U+1DABMODIFIER LETTER SMALL CAPITAL L
 ᶬ U+1DACMODIFIER LETTER SMALL M WITH HOOK
 ᶭ U+1DADMODIFIER LETTER SMALL TURNED M WITH LONG LEG
 ᶮ U+1DAEMODIFIER LETTER SMALL N WITH LEFT HOOK
 ᶯ U+1DAFMODIFIER LETTER SMALL N WITH RETROFLEX HOOK
 ᶰ U+1DB0MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL N
 ᶱ U+1DB1MODIFIER LETTER SMALL BARRED O
 ᶲ U+1DB2MODIFIER LETTER SMALL PHI
 ᶳ U+1DB3MODIFIER LETTER SMALL S WITH HOOK
 ᶴ U+1DB4MODIFIER LETTER SMALL ESH
 ᶵ U+1DB5MODIFIER LETTER SMALL T WITH PALATAL HOOK
 ᶶ U+1DB6MODIFIER LETTER SMALL U BAR
 ᶷ U+1DB7MODIFIER LETTER SMALL UPSILON
 ᶸ U+1DB8MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL U
 ᶹ U+1DB9MODIFIER LETTER SMALL V WITH HOOK
 ᶺ U+1DBAMODIFIER LETTER SMALL TURNED V
 ᶻ U+1DBBMODIFIER LETTER SMALL Z
 ᶼ U+1DBCMODIFIER LETTER SMALL Z WITH RETROFLEX HOOK
 ᶽ U+1DBDMODIFIER LETTER SMALL Z WITH CURL
 ᶾ U+1DBEMODIFIER LETTER SMALL EZH
 ᶿ U+1DBFMODIFIER LETTER SMALL THETA

Latin Extended AdditionalLatin general extensions
items: 85

 ḁ U+1E01LATIN SMALL LETTER A WITH RING BELOW
 ḃ U+1E03LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
 ḅ U+1E05LATIN SMALL LETTER B WITH DOT BELOW
 ḇ U+1E07LATIN SMALL LETTER B WITH LINE BELOW
 ḉ U+1E09LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA AND ACUTE
 ḋ U+1E0BLATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
 ḍ U+1E0DLATIN SMALL LETTER D WITH DOT BELOW
 ḏ U+1E0FLATIN SMALL LETTER D WITH LINE BELOW
 ḑ U+1E11LATIN SMALL LETTER D WITH CEDILLA
 ḓ U+1E13LATIN SMALL LETTER D WITH CIRCUMFLEX BELOW
 ḕ U+1E15LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND GRAVE
 ḗ U+1E17LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON AND ACUTE
 ḙ U+1E19LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX BELOW
 ḛ U+1E1BLATIN SMALL LETTER E WITH TILDE BELOW
 ḝ U+1E1DLATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA AND BREVE
 ḟ U+1E1FLATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
 ḡ U+1E21LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON
 ḣ U+1E23LATIN SMALL LETTER H WITH DOT ABOVE
 ḥ U+1E25LATIN SMALL LETTER H WITH DOT BELOW
 ḧ U+1E27LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS
 ḩ U+1E29LATIN SMALL LETTER H WITH CEDILLA
 ḫ U+1E2BLATIN SMALL LETTER H WITH BREVE BELOW
 ḭ U+1E2DLATIN SMALL LETTER I WITH TILDE BELOW
 ḯ U+1E2FLATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS AND ACUTE
 ḱ U+1E31LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE
 ḳ U+1E33LATIN SMALL LETTER K WITH DOT BELOW
 ḵ U+1E35LATIN SMALL LETTER K WITH LINE BELOW
 ḷ U+1E37LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW
 ḹ U+1E39LATIN SMALL LETTER L WITH DOT BELOW AND MACRON
 ḻ U+1E3BLATIN SMALL LETTER L WITH LINE BELOW
 ḽ U+1E3DLATIN SMALL LETTER L WITH CIRCUMFLEX BELOW
 ḿ U+1E3FLATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE
 ṁ U+1E41LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
 ṃ U+1E43LATIN SMALL LETTER M WITH DOT BELOW
 ṅ U+1E45LATIN SMALL LETTER N WITH DOT ABOVE
 ṇ U+1E47LATIN SMALL LETTER N WITH DOT BELOW
 ṉ U+1E49LATIN SMALL LETTER N WITH LINE BELOW
 ṋ U+1E4BLATIN SMALL LETTER N WITH CIRCUMFLEX BELOW
 ṍ U+1E4DLATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND ACUTE
 ṏ U+1E4FLATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND DIAERESIS
 ṑ U+1E51LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND GRAVE
 ṓ U+1E53LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON AND ACUTE
 ṕ U+1E55LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE
 ṗ U+1E57LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
 ṙ U+1E59LATIN SMALL LETTER R WITH DOT ABOVE
 ṛ U+1E5BLATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW
 ṝ U+1E5DLATIN SMALL LETTER R WITH DOT BELOW AND MACRON
 ṟ U+1E5FLATIN SMALL LETTER R WITH LINE BELOW
 ṡ U+1E61LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
 ṣ U+1E63LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW
 ṥ U+1E65LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE AND DOT ABOVE
 ṧ U+1E67LATIN SMALL LETTER S WITH CARON AND DOT ABOVE
 ṩ U+1E69LATIN SMALL LETTER S WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
 ṫ U+1E6BLATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
 ṭ U+1E6DLATIN SMALL LETTER T WITH DOT BELOW
 ṯ U+1E6FLATIN SMALL LETTER T WITH LINE BELOW
 ṱ U+1E71LATIN SMALL LETTER T WITH CIRCUMFLEX BELOW
 ṳ U+1E73LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS BELOW
 ṵ U+1E75LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE BELOW
 ṷ U+1E77LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX BELOW
 ṹ U+1E79LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE AND ACUTE
 ṻ U+1E7BLATIN SMALL LETTER U WITH MACRON AND DIAERESIS
 ṽ U+1E7DLATIN SMALL LETTER V WITH TILDE
 ṿ U+1E7FLATIN SMALL LETTER V WITH DOT BELOW
 ẁ U+1E81LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
 ẃ U+1E83LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
 ẅ U+1E85LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
 ẇ U+1E87LATIN SMALL LETTER W WITH DOT ABOVE
 ẉ U+1E89LATIN SMALL LETTER W WITH DOT BELOW
 ẋ U+1E8BLATIN SMALL LETTER X WITH DOT ABOVE
 ẍ U+1E8DLATIN SMALL LETTER X WITH DIAERESIS
 ẏ U+1E8FLATIN SMALL LETTER Y WITH DOT ABOVE
 ẑ U+1E91LATIN SMALL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
 ẓ U+1E93LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT BELOW
 ẕ U+1E95LATIN SMALL LETTER Z WITH LINE BELOW
 ẖ U+1E96LATIN SMALL LETTER H WITH LINE BELOW
 ẗ U+1E97LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS
 ẘ U+1E98LATIN SMALL LETTER W WITH RING ABOVE
 ẙ U+1E99LATIN SMALL LETTER Y WITH RING ABOVE
 ẚ U+1E9ALATIN SMALL LETTER A WITH RIGHT HALF RING
 ẛ U+1E9BLATIN SMALL LETTER LONG S WITH DOT ABOVE
 ỳ U+1EF3LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
 ỵ U+1EF5LATIN SMALL LETTER Y WITH DOT BELOW
 ỷ U+1EF7LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK ABOVE
 ỹ U+1EF9LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE

Latin Extended AdditionalMedievalist addition
items: 6

 ẜ U+1E9CLATIN SMALL LETTER LONG S WITH DIAGONAL STROKE
 ẝ U+1E9DLATIN SMALL LETTER LONG S WITH HIGH STROKE
 ẟ U+1E9FLATIN SMALL LETTER DELTA
 ỻ U+1EFBLATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH LL
 ỽ U+1EFDLATIN SMALL LETTER MIDDLE-WELSH V
 ỿ U+1EFFLATIN SMALL LETTER Y WITH LOOP

Latin Extended AdditionalLatin extensions for Vietnamese
items: 41

 ạ U+1EA1LATIN SMALL LETTER A WITH DOT BELOW
 ả U+1EA3LATIN SMALL LETTER A WITH HOOK ABOVE
 ấ U+1EA5LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
 ầ U+1EA7LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
 ẩ U+1EA9LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
 ẫ U+1EABLATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
 ậ U+1EADLATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
 ắ U+1EAFLATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND ACUTE
 ằ U+1EB1LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND GRAVE
 ẳ U+1EB3LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND HOOK ABOVE
 ẵ U+1EB5LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND TILDE
 ặ U+1EB7LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE AND DOT BELOW
 ẹ U+1EB9LATIN SMALL LETTER E WITH DOT BELOW
 ẻ U+1EBBLATIN SMALL LETTER E WITH HOOK ABOVE
 ẽ U+1EBDLATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
 ế U+1EBFLATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
 ề U+1EC1LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
 ể U+1EC3LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
 ễ U+1EC5LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
 ệ U+1EC7LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
 ỉ U+1EC9LATIN SMALL LETTER I WITH HOOK ABOVE
 ị U+1ECBLATIN SMALL LETTER I WITH DOT BELOW
 ọ U+1ECDLATIN SMALL LETTER O WITH DOT BELOW
 ỏ U+1ECFLATIN SMALL LETTER O WITH HOOK ABOVE
 ố U+1ED1LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND ACUTE
 ồ U+1ED3LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND GRAVE
 ổ U+1ED5LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND HOOK ABOVE
 ỗ U+1ED7LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND TILDE
 ộ U+1ED9LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX AND DOT BELOW
 ớ U+1EDBLATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND ACUTE
 ờ U+1EDDLATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND GRAVE
 ở U+1EDFLATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND HOOK ABOVE
 ỡ U+1EE1LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND TILDE
 ợ U+1EE3LATIN SMALL LETTER O WITH HORN AND DOT BELOW
 ụ U+1EE5LATIN SMALL LETTER U WITH DOT BELOW
 ủ U+1EE7LATIN SMALL LETTER U WITH HOOK ABOVE
 ứ U+1EE9LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND ACUTE
 ừ U+1EEBLATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND GRAVE
 ử U+1EEDLATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND HOOK ABOVE
 ữ U+1EEFLATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND TILDE
 ự U+1EF1LATIN SMALL LETTER U WITH HORN AND DOT BELOW

Greek ExtendedPrecomposed polytonic Greek
items: 122

 ἀ U+1F00GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI
 ἁ U+1F01GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA
 ἂ U+1F02GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA
 ἃ U+1F03GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA
 ἄ U+1F04GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA
 ἅ U+1F05GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA
 ἆ U+1F06GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 ἇ U+1F07GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 ἐ U+1F10GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI
 ἑ U+1F11GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA
 ἒ U+1F12GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND VARIA
 ἓ U+1F13GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND VARIA
 ἔ U+1F14GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH PSILI AND OXIA
 ἕ U+1F15GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH DASIA AND OXIA
 ἠ U+1F20GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI
 ἡ U+1F21GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA
 ἢ U+1F22GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA
 ἣ U+1F23GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA
 ἤ U+1F24GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA
 ἥ U+1F25GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA
 ἦ U+1F26GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 ἧ U+1F27GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 ἰ U+1F30GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI
 ἱ U+1F31GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA
 ἲ U+1F32GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND VARIA
 ἳ U+1F33GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND VARIA
 ἴ U+1F34GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND OXIA
 ἵ U+1F35GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND OXIA
 ἶ U+1F36GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 ἷ U+1F37GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 ὀ U+1F40GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI
 ὁ U+1F41GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA
 ὂ U+1F42GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND VARIA
 ὃ U+1F43GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND VARIA
 ὄ U+1F44GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH PSILI AND OXIA
 ὅ U+1F45GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH DASIA AND OXIA
 ὐ U+1F50GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI
 ὑ U+1F51GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA
 ὒ U+1F52GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND VARIA
 ὓ U+1F53GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND VARIA
 ὔ U+1F54GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND OXIA
 ὕ U+1F55GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND OXIA
 ὖ U+1F56GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PSILI AND PERISPOMENI
 ὗ U+1F57GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DASIA AND PERISPOMENI
 ὠ U+1F60GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI
 ὡ U+1F61GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA
 ὢ U+1F62GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA
 ὣ U+1F63GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA
 ὤ U+1F64GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA
 ὥ U+1F65GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA
 ὦ U+1F66GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI
 ὧ U+1F67GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI
 ὰ U+1F70GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA
 ά U+1F71GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH OXIA
 ὲ U+1F72GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH VARIA
 έ U+1F73GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH OXIA
 ὴ U+1F74GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA
 ή U+1F75GREEK SMALL LETTER ETA WITH OXIA
 ὶ U+1F76GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VARIA
 ί U+1F77GREEK SMALL LETTER IOTA WITH OXIA
 ὸ U+1F78GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH VARIA
 ό U+1F79GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH OXIA
 ὺ U+1F7AGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VARIA
 ύ U+1F7BGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH OXIA
 ὼ U+1F7CGREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA
 ώ U+1F7DGREEK SMALL LETTER OMEGA WITH OXIA
 ᾀ U+1F80GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾁ U+1F81GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾂ U+1F82GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾃ U+1F83GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾄ U+1F84GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾅ U+1F85GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾆ U+1F86GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾇ U+1F87GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾐ U+1F90GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾑ U+1F91GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾒ U+1F92GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾓ U+1F93GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾔ U+1F94GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾕ U+1F95GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾖ U+1F96GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾗ U+1F97GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾠ U+1FA0GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾡ U+1FA1GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾢ U+1FA2GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾣ U+1FA3GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾤ U+1FA4GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾥ U+1FA5GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾦ U+1FA6GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾧ U+1FA7GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ᾰ U+1FB0GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VRACHY
 ᾱ U+1FB1GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH MACRON
 ᾲ U+1FB2GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾳ U+1FB3GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH YPOGEGRAMMENI
 ᾴ U+1FB4GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ᾶ U+1FB6GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PERISPOMENI
 ᾷ U+1FB7GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ι U+1FBEGREEK PROSGEGRAMMENI
 ῂ U+1FC2GREEK SMALL LETTER ETA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ῃ U+1FC3GREEK SMALL LETTER ETA WITH YPOGEGRAMMENI
 ῄ U+1FC4GREEK SMALL LETTER ETA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ῆ U+1FC6GREEK SMALL LETTER ETA WITH PERISPOMENI
 ῇ U+1FC7GREEK SMALL LETTER ETA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI
 ῐ U+1FD0GREEK SMALL LETTER IOTA WITH VRACHY
 ῑ U+1FD1GREEK SMALL LETTER IOTA WITH MACRON
 ῒ U+1FD2GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND VARIA
 ΐ U+1FD3GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND OXIA
 ῖ U+1FD6GREEK SMALL LETTER IOTA WITH PERISPOMENI
 ῗ U+1FD7GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND PERISPOMENI
 ῠ U+1FE0GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH VRACHY
 ῡ U+1FE1GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH MACRON
 ῢ U+1FE2GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND VARIA
 ΰ U+1FE3GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND OXIA
 ῤ U+1FE4GREEK SMALL LETTER RHO WITH PSILI
 ῥ U+1FE5GREEK SMALL LETTER RHO WITH DASIA
 ῦ U+1FE6GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH PERISPOMENI
 ῧ U+1FE7GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND PERISPOMENI
 ῲ U+1FF2GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH VARIA AND YPOGEGRAMMENI
 ῳ U+1FF3GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH YPOGEGRAMMENI
 ῴ U+1FF4GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH OXIA AND YPOGEGRAMMENI
 ῶ U+1FF6GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PERISPOMENI
 ῷ U+1FF7GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PERISPOMENI AND YPOGEGRAMMENI

Superscripts And SubscriptsSuperscripts
items: 2

 ⁱ U+2071SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I
 ⁿ U+207FSUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N

Superscripts And SubscriptsSubscripts
items: 5

 ₐ U+2090LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER A
 ₑ U+2091LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER E
 ₒ U+2092LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER O
 ₓ U+2093LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER X
 ₔ U+2094LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER SCHWA

Superscripts And SubscriptsSubscripts for UPA
items: 8

 ₕ U+2095LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER H
 ₖ U+2096LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER K
 ₗ U+2097LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER L
 ₘ U+2098LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER M
 ₙ U+2099LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER N
 ₚ U+209ALATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER P
 ₛ U+209BLATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER S
 ₜ U+209CLATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER T

Letterlike SymbolsLetterlike symbol
items: 9

 ℊ U+210ASCRIPT SMALL G
 ℎ U+210EPLANCK CONSTANT
 ℏ U+210FPLANCK CONSTANT OVER TWO PI
 ℓ U+2113SCRIPT SMALL L
 ℯ U+212FSCRIPT SMALL E
 ℴ U+2134SCRIPT SMALL O
 ℹ U+2139INFORMATION SOURCE
 ℼ U+213CDOUBLE-STRUCK SMALL PI
 ℽ U+213DDOUBLE-STRUCK SMALL GAMMA

Letterlike SymbolsDouble-struck italic math symbols
items: 4

 ⅆ U+2146DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D
 ⅇ U+2147DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E
 ⅈ U+2148DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I
 ⅉ U+2149DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL J

Letterlike SymbolsLowercase Claudian letter
items: 1

 ⅎ U+214ETURNED SMALL F

Number FormsRoman numerals
items: 16

 ⅰ U+2170SMALL ROMAN NUMERAL ONE
 ⅱ U+2171SMALL ROMAN NUMERAL TWO
 ⅲ U+2172SMALL ROMAN NUMERAL THREE
 ⅳ U+2173SMALL ROMAN NUMERAL FOUR
 ⅴ U+2174SMALL ROMAN NUMERAL FIVE
 ⅵ U+2175SMALL ROMAN NUMERAL SIX
 ⅶ U+2176SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN
 ⅷ U+2177SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT
 ⅸ U+2178SMALL ROMAN NUMERAL NINE
 ⅹ U+2179SMALL ROMAN NUMERAL TEN
 ⅺ U+217ASMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN
 ⅻ U+217BSMALL ROMAN NUMERAL TWELVE
 ⅼ U+217CSMALL ROMAN NUMERAL FIFTY
 ⅽ U+217DSMALL ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
 ⅾ U+217ESMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
 ⅿ U+217FSMALL ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND

Number FormsLowercase Claudian letter
items: 1

 ↄ U+2184LATIN SMALL LETTER REVERSED C

Enclosed AlphanumericsCircled Latin letters
items: 26

 ⓐ U+24D0CIRCLED LATIN SMALL LETTER A
 ⓑ U+24D1CIRCLED LATIN SMALL LETTER B
 ⓒ U+24D2CIRCLED LATIN SMALL LETTER C
 ⓓ U+24D3CIRCLED LATIN SMALL LETTER D
 ⓔ U+24D4CIRCLED LATIN SMALL LETTER E
 ⓕ U+24D5CIRCLED LATIN SMALL LETTER F
 ⓖ U+24D6CIRCLED LATIN SMALL LETTER G
 ⓗ U+24D7CIRCLED LATIN SMALL LETTER H
 ⓘ U+24D8CIRCLED LATIN SMALL LETTER I
 ⓙ U+24D9CIRCLED LATIN SMALL LETTER J
 ⓚ U+24DACIRCLED LATIN SMALL LETTER K
 ⓛ U+24DBCIRCLED LATIN SMALL LETTER L
 ⓜ U+24DCCIRCLED LATIN SMALL LETTER M
 ⓝ U+24DDCIRCLED LATIN SMALL LETTER N
 ⓞ U+24DECIRCLED LATIN SMALL LETTER O
 ⓟ U+24DFCIRCLED LATIN SMALL LETTER P
 ⓠ U+24E0CIRCLED LATIN SMALL LETTER Q
 ⓡ U+24E1CIRCLED LATIN SMALL LETTER R
 ⓢ U+24E2CIRCLED LATIN SMALL LETTER S
 ⓣ U+24E3CIRCLED LATIN SMALL LETTER T
 ⓤ U+24E4CIRCLED LATIN SMALL LETTER U
 ⓥ U+24E5CIRCLED LATIN SMALL LETTER V
 ⓦ U+24E6CIRCLED LATIN SMALL LETTER W
 ⓧ U+24E7CIRCLED LATIN SMALL LETTER X
 ⓨ U+24E8CIRCLED LATIN SMALL LETTER Y
 ⓩ U+24E9CIRCLED LATIN SMALL LETTER Z

GlagoliticSmall letters
items: 48

 ⰰ U+2C30GLAGOLITIC SMALL LETTER AZU
 ⰱ U+2C31GLAGOLITIC SMALL LETTER BUKY
 ⰲ U+2C32GLAGOLITIC SMALL LETTER VEDE
 ⰳ U+2C33GLAGOLITIC SMALL LETTER GLAGOLI
 ⰴ U+2C34GLAGOLITIC SMALL LETTER DOBRO
 ⰵ U+2C35GLAGOLITIC SMALL LETTER YESTU
 ⰶ U+2C36GLAGOLITIC SMALL LETTER ZHIVETE
 ⰷ U+2C37GLAGOLITIC SMALL LETTER DZELO
 ⰸ U+2C38GLAGOLITIC SMALL LETTER ZEMLJA
 ⰹ U+2C39GLAGOLITIC SMALL LETTER IZHE
 ⰺ U+2C3AGLAGOLITIC SMALL LETTER INITIAL IZHE
 ⰻ U+2C3BGLAGOLITIC SMALL LETTER I
 ⰼ U+2C3CGLAGOLITIC SMALL LETTER DJERVI
 ⰽ U+2C3DGLAGOLITIC SMALL LETTER KAKO
 ⰾ U+2C3EGLAGOLITIC SMALL LETTER LJUDIJE
 ⰿ U+2C3FGLAGOLITIC SMALL LETTER MYSLITE
 ⱀ U+2C40GLAGOLITIC SMALL LETTER NASHI
 ⱁ U+2C41GLAGOLITIC SMALL LETTER ONU
 ⱂ U+2C42GLAGOLITIC SMALL LETTER POKOJI
 ⱃ U+2C43GLAGOLITIC SMALL LETTER RITSI
 ⱄ U+2C44GLAGOLITIC SMALL LETTER SLOVO
 ⱅ U+2C45GLAGOLITIC SMALL LETTER TVRIDO
 ⱆ U+2C46GLAGOLITIC SMALL LETTER UKU
 ⱇ U+2C47GLAGOLITIC SMALL LETTER FRITU
 ⱈ U+2C48GLAGOLITIC SMALL LETTER HERU
 ⱉ U+2C49GLAGOLITIC SMALL LETTER OTU
 ⱊ U+2C4AGLAGOLITIC SMALL LETTER PE
 ⱋ U+2C4BGLAGOLITIC SMALL LETTER SHTA
 ⱌ U+2C4CGLAGOLITIC SMALL LETTER TSI
 ⱍ U+2C4DGLAGOLITIC SMALL LETTER CHRIVI
 ⱎ U+2C4EGLAGOLITIC SMALL LETTER SHA
 ⱏ U+2C4FGLAGOLITIC SMALL LETTER YERU
 ⱐ U+2C50GLAGOLITIC SMALL LETTER YERI
 ⱑ U+2C51GLAGOLITIC SMALL LETTER YATI
 ⱒ U+2C52GLAGOLITIC SMALL LETTER SPIDERY HA
 ⱓ U+2C53GLAGOLITIC SMALL LETTER YU
 ⱔ U+2C54GLAGOLITIC SMALL LETTER SMALL YUS
 ⱕ U+2C55GLAGOLITIC SMALL LETTER SMALL YUS WITH TAIL
 ⱖ U+2C56GLAGOLITIC SMALL LETTER YO
 ⱗ U+2C57GLAGOLITIC SMALL LETTER IOTATED SMALL YUS
 ⱘ U+2C58GLAGOLITIC SMALL LETTER BIG YUS
 ⱙ U+2C59GLAGOLITIC SMALL LETTER IOTATED BIG YUS
 ⱚ U+2C5AGLAGOLITIC SMALL LETTER FITA
 ⱛ U+2C5BGLAGOLITIC SMALL LETTER IZHITSA
 ⱜ U+2C5CGLAGOLITIC SMALL LETTER SHTAPIC
 ⱝ U+2C5DGLAGOLITIC SMALL LETTER TROKUTASTI A
 ⱞ U+2C5EGLAGOLITIC SMALL LETTER LATINATE MYSLITE
 ⱟ U+2C5FGLAGOLITIC SMALL LETTER CAUDATE CHRIVI

Latin Extended COrthographic Latin additions
items: 3

 ⱡ U+2C61LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE BAR
 ⱥ U+2C65LATIN SMALL LETTER A WITH STROKE
 ⱦ U+2C66LATIN SMALL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE

Latin Extended CAdditions for Uyghur
items: 3

 ⱨ U+2C68LATIN SMALL LETTER H WITH DESCENDER
 ⱪ U+2C6ALATIN SMALL LETTER K WITH DESCENDER
 ⱬ U+2C6CLATIN SMALL LETTER Z WITH DESCENDER

Latin Extended CMiscellaneous addition
items: 3

 ⱱ U+2C71LATIN SMALL LETTER V WITH RIGHT HOOK
 ⱳ U+2C73LATIN SMALL LETTER W WITH HOOK
 ⱴ U+2C74LATIN SMALL LETTER V WITH CURL

Latin Extended CClaudian letters
items: 1

 ⱶ U+2C76LATIN SMALL LETTER HALF H

Latin Extended CAddition for UPA
items: 7

 ⱷ U+2C77LATIN SMALL LETTER TAILLESS PHI
 ⱸ U+2C78LATIN SMALL LETTER E WITH NOTCH
 ⱹ U+2C79LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH TAIL
 ⱺ U+2C7ALATIN SMALL LETTER O WITH LOW RING INSIDE
 ⱻ U+2C7BLATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED E
 ⱼ U+2C7CLATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER J
 ⱽ U+2C7DMODIFIER LETTER CAPITAL V

CopticBohairic Coptic letters
items: 26

 ⲁ U+2C81COPTIC SMALL LETTER ALFA
 ⲃ U+2C83COPTIC SMALL LETTER VIDA
 ⲅ U+2C85COPTIC SMALL LETTER GAMMA
 ⲇ U+2C87COPTIC SMALL LETTER DALDA
 ⲉ U+2C89COPTIC SMALL LETTER EIE
 ⲋ U+2C8BCOPTIC SMALL LETTER SOU
 ⲍ U+2C8DCOPTIC SMALL LETTER ZATA
 ⲏ U+2C8FCOPTIC SMALL LETTER HATE
 ⲑ U+2C91COPTIC SMALL LETTER THETHE
 ⲓ U+2C93COPTIC SMALL LETTER IAUDA
 ⲕ U+2C95COPTIC SMALL LETTER KAPA
 ⲗ U+2C97COPTIC SMALL LETTER LAULA
 ⲙ U+2C99COPTIC SMALL LETTER MI
 ⲛ U+2C9BCOPTIC SMALL LETTER NI
 ⲝ U+2C9DCOPTIC SMALL LETTER KSI
 ⲟ U+2C9FCOPTIC SMALL LETTER O
 ⲡ U+2CA1COPTIC SMALL LETTER PI
 ⲣ U+2CA3COPTIC SMALL LETTER RO
 ⲥ U+2CA5COPTIC SMALL LETTER SIMA
 ⲧ U+2CA7COPTIC SMALL LETTER TAU
 ⲩ U+2CA9COPTIC SMALL LETTER UA
 ⲫ U+2CABCOPTIC SMALL LETTER FI
 ⲭ U+2CADCOPTIC SMALL LETTER KHI
 ⲯ U+2CAFCOPTIC SMALL LETTER PSI
 ⲱ U+2CB1COPTIC SMALL LETTER OOU
 ⳳ U+2CF3COPTIC SMALL LETTER BOHAIRIC KHEI

CopticOld Coptic and dialect letters
items: 21

 ⲳ U+2CB3COPTIC SMALL LETTER DIALECT-P ALEF
 ⲵ U+2CB5COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC AIN
 ⲷ U+2CB7COPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC EIE
 ⲹ U+2CB9COPTIC SMALL LETTER DIALECT-P KAPA
 ⲻ U+2CBBCOPTIC SMALL LETTER DIALECT-P NI
 ⲽ U+2CBDCOPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC NI
 ⲿ U+2CBFCOPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC OOU
 ⳁ U+2CC1COPTIC SMALL LETTER SAMPI
 ⳃ U+2CC3COPTIC SMALL LETTER CROSSED SHEI
 ⳅ U+2CC5COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC SHEI
 ⳇ U+2CC7COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC ESH
 ⳉ U+2CC9COPTIC SMALL LETTER AKHMIMIC KHEI
 ⳋ U+2CCBCOPTIC SMALL LETTER DIALECT-P HORI
 ⳍ U+2CCDCOPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HORI
 ⳏ U+2CCFCOPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HA
 ⳑ U+2CD1COPTIC SMALL LETTER L-SHAPED HA
 ⳓ U+2CD3COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HEI
 ⳕ U+2CD5COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HAT
 ⳗ U+2CD7COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC GANGIA
 ⳙ U+2CD9COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC DJA
 ⳛ U+2CDBCOPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC SHIMA

CopticOld Nubian letters
items: 4

 ⳝ U+2CDDCOPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN SHIMA
 ⳟ U+2CDFCOPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN NGI
 ⳡ U+2CE1COPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN NYI
 ⳣ U+2CE3COPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN WAU

CopticSign
items: 1

 ⳤ U+2CE4COPTIC SYMBOL KAI

CopticCryptogrammic letters
items: 2

 ⳬ U+2CECCOPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC SHEI
 ⳮ U+2CEECOPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC GANGIA

Georgian SupplementSmall letters (Khutsuri)
items: 38

 ⴀ U+2D00GEORGIAN SMALL LETTER AN
 ⴁ U+2D01GEORGIAN SMALL LETTER BAN
 ⴂ U+2D02GEORGIAN SMALL LETTER GAN
 ⴃ U+2D03GEORGIAN SMALL LETTER DON
 ⴄ U+2D04GEORGIAN SMALL LETTER EN
 ⴅ U+2D05GEORGIAN SMALL LETTER VIN
 ⴆ U+2D06GEORGIAN SMALL LETTER ZEN
 ⴇ U+2D07GEORGIAN SMALL LETTER TAN
 ⴈ U+2D08GEORGIAN SMALL LETTER IN
 ⴉ U+2D09GEORGIAN SMALL LETTER KAN
 ⴊ U+2D0AGEORGIAN SMALL LETTER LAS
 ⴋ U+2D0BGEORGIAN SMALL LETTER MAN
 ⴌ U+2D0CGEORGIAN SMALL LETTER NAR
 ⴍ U+2D0DGEORGIAN SMALL LETTER ON
 ⴎ U+2D0EGEORGIAN SMALL LETTER PAR
 ⴏ U+2D0FGEORGIAN SMALL LETTER ZHAR
 ⴐ U+2D10GEORGIAN SMALL LETTER RAE
 ⴑ U+2D11GEORGIAN SMALL LETTER SAN
 ⴒ U+2D12GEORGIAN SMALL LETTER TAR
 ⴓ U+2D13GEORGIAN SMALL LETTER UN
 ⴔ U+2D14GEORGIAN SMALL LETTER PHAR
 ⴕ U+2D15GEORGIAN SMALL LETTER KHAR
 ⴖ U+2D16GEORGIAN SMALL LETTER GHAN
 ⴗ U+2D17GEORGIAN SMALL LETTER QAR
 ⴘ U+2D18GEORGIAN SMALL LETTER SHIN
 ⴙ U+2D19GEORGIAN SMALL LETTER CHIN
 ⴚ U+2D1AGEORGIAN SMALL LETTER CAN
 ⴛ U+2D1BGEORGIAN SMALL LETTER JIL
 ⴜ U+2D1CGEORGIAN SMALL LETTER CIL
 ⴝ U+2D1DGEORGIAN SMALL LETTER CHAR
 ⴞ U+2D1EGEORGIAN SMALL LETTER XAN
 ⴟ U+2D1FGEORGIAN SMALL LETTER JHAN
 ⴠ U+2D20GEORGIAN SMALL LETTER HAE
 ⴡ U+2D21GEORGIAN SMALL LETTER HE
 ⴢ U+2D22GEORGIAN SMALL LETTER HIE
 ⴣ U+2D23GEORGIAN SMALL LETTER WE
 ⴤ U+2D24GEORGIAN SMALL LETTER HAR
 ⴥ U+2D25GEORGIAN SMALL LETTER HOE

Georgian SupplementLetter
items: 1

 ⴧ U+2D27GEORGIAN SMALL LETTER YN

Georgian SupplementAdditional letter for Ossetian
items: 1

 ⴭ U+2D2DGEORGIAN SMALL LETTER AEN

Cyrillic Extended BLetters for Old Cyrillic
items: 25

 ꙁ U+A641CYRILLIC SMALL LETTER ZEMLYA
 ꙃ U+A643CYRILLIC SMALL LETTER DZELO
 ꙅ U+A645CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED DZE
 ꙇ U+A647CYRILLIC SMALL LETTER IOTA
 ꙉ U+A649CYRILLIC SMALL LETTER DJERV
 ꙋ U+A64BCYRILLIC SMALL LETTER MONOGRAPH UK
 ꙍ U+A64DCYRILLIC SMALL LETTER BROAD OMEGA
 ꙏ U+A64FCYRILLIC SMALL LETTER NEUTRAL YER
 ꙑ U+A651CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH BACK YER
 ꙓ U+A653CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED YAT
 ꙕ U+A655CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED YU
 ꙗ U+A657CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED A
 ꙙ U+A659CYRILLIC SMALL LETTER CLOSED LITTLE YUS
 ꙛ U+A65BCYRILLIC SMALL LETTER BLENDED YUS
 ꙝ U+A65DCYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED CLOSED LITTLE YUS
 ꙟ U+A65FCYRILLIC SMALL LETTER YN
 ꙡ U+A661CYRILLIC SMALL LETTER REVERSED TSE
 ꙣ U+A663CYRILLIC SMALL LETTER SOFT DE
 ꙥ U+A665CYRILLIC SMALL LETTER SOFT EL
 ꙧ U+A667CYRILLIC SMALL LETTER SOFT EM
 ꙩ U+A669CYRILLIC SMALL LETTER MONOCULAR O
 ꙫ U+A66BCYRILLIC SMALL LETTER BINOCULAR O
 ꙭ U+A66DCYRILLIC SMALL LETTER DOUBLE MONOCULAR O
 ꚙ U+A699CYRILLIC SMALL LETTER DOUBLE O
 ꚛ U+A69BCYRILLIC SMALL LETTER CROSSED O

Cyrillic Extended BLetters for Old Abkhasian orthography
items: 12

 ꚁ U+A681CYRILLIC SMALL LETTER DWE
 ꚃ U+A683CYRILLIC SMALL LETTER DZWE
 ꚅ U+A685CYRILLIC SMALL LETTER ZHWE
 ꚇ U+A687CYRILLIC SMALL LETTER CCHE
 ꚉ U+A689CYRILLIC SMALL LETTER DZZE
 ꚋ U+A68BCYRILLIC SMALL LETTER TE WITH MIDDLE HOOK
 ꚍ U+A68DCYRILLIC SMALL LETTER TWE
 ꚏ U+A68FCYRILLIC SMALL LETTER TSWE
 ꚑ U+A691CYRILLIC SMALL LETTER TSSE
 ꚓ U+A693CYRILLIC SMALL LETTER TCHE
 ꚕ U+A695CYRILLIC SMALL LETTER HWE
 ꚗ U+A697CYRILLIC SMALL LETTER SHWE

Cyrillic Extended BIntonation marks for Lithuanian dialectology
items: 2

 ꚜ U+A69CMODIFIER LETTER CYRILLIC HARD SIGN
 ꚝ U+A69DMODIFIER LETTER CYRILLIC SOFT SIGN

Latin Extended DEgyptological additions
items: 2

 ꜣ U+A723LATIN SMALL LETTER EGYPTOLOGICAL ALEF
 ꜥ U+A725LATIN SMALL LETTER EGYPTOLOGICAL AIN

Latin Extended DMayanist additions
items: 5

 ꜧ U+A727LATIN SMALL LETTER HENG
 ꜩ U+A729LATIN SMALL LETTER TZ
 ꜫ U+A72BLATIN SMALL LETTER TRESILLO
 ꜭ U+A72DLATIN SMALL LETTER CUATRILLO
 ꜯ U+A72FLATIN SMALL LETTER CUATRILLO WITH COMMA

Latin Extended DMedievalist addition
items: 42

 ꜰ U+A730LATIN LETTER SMALL CAPITAL F
 ꜱ U+A731LATIN LETTER SMALL CAPITAL S
 ꜳ U+A733LATIN SMALL LETTER AA
 ꜵ U+A735LATIN SMALL LETTER AO
 ꜷ U+A737LATIN SMALL LETTER AU
 ꜹ U+A739LATIN SMALL LETTER AV
 ꜻ U+A73BLATIN SMALL LETTER AV WITH HORIZONTAL BAR
 ꜽ U+A73DLATIN SMALL LETTER AY
 ꜿ U+A73FLATIN SMALL LETTER REVERSED C WITH DOT
 ꝁ U+A741LATIN SMALL LETTER K WITH STROKE
 ꝃ U+A743LATIN SMALL LETTER K WITH DIAGONAL STROKE
 ꝅ U+A745LATIN SMALL LETTER K WITH STROKE AND DIAGONAL STROKE
 ꝇ U+A747LATIN SMALL LETTER BROKEN L
 ꝉ U+A749LATIN SMALL LETTER L WITH HIGH STROKE
 ꝋ U+A74BLATIN SMALL LETTER O WITH LONG STROKE OVERLAY
 ꝍ U+A74DLATIN SMALL LETTER O WITH LOOP
 ꝏ U+A74FLATIN SMALL LETTER OO
 ꝑ U+A751LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER
 ꝓ U+A753LATIN SMALL LETTER P WITH FLOURISH
 ꝕ U+A755LATIN SMALL LETTER P WITH SQUIRREL TAIL
 ꝗ U+A757LATIN SMALL LETTER Q WITH STROKE THROUGH DESCENDER
 ꝙ U+A759LATIN SMALL LETTER Q WITH DIAGONAL STROKE
 ꝛ U+A75BLATIN SMALL LETTER R ROTUNDA
 ꝝ U+A75DLATIN SMALL LETTER RUM ROTUNDA
 ꝟ U+A75FLATIN SMALL LETTER V WITH DIAGONAL STROKE
 ꝡ U+A761LATIN SMALL LETTER VY
 ꝣ U+A763LATIN SMALL LETTER VISIGOTHIC Z
 ꝥ U+A765LATIN SMALL LETTER THORN WITH STROKE
 ꝧ U+A767LATIN SMALL LETTER THORN WITH STROKE THROUGH DESCENDER
 ꝩ U+A769LATIN SMALL LETTER VEND
 ꝫ U+A76BLATIN SMALL LETTER ET
 ꝭ U+A76DLATIN SMALL LETTER IS
 ꝯ U+A76FLATIN SMALL LETTER CON
 ꝰ U+A770MODIFIER LETTER US
 ꝱ U+A771LATIN SMALL LETTER DUM
 ꝲ U+A772LATIN SMALL LETTER LUM
 ꝳ U+A773LATIN SMALL LETTER MUM
 ꝴ U+A774LATIN SMALL LETTER NUM
 ꝵ U+A775LATIN SMALL LETTER RUM
 ꝶ U+A776LATIN LETTER SMALL CAPITAL RUM
 ꝷ U+A777LATIN SMALL LETTER TUM
 ꝸ U+A778LATIN SMALL LETTER UM

Latin Extended DInsular and Celticist letters
items: 7

 ꝺ U+A77ALATIN SMALL LETTER INSULAR D
 ꝼ U+A77CLATIN SMALL LETTER INSULAR F
 ꝿ U+A77FLATIN SMALL LETTER TURNED INSULAR G
 ꞁ U+A781LATIN SMALL LETTER TURNED L
 ꞃ U+A783LATIN SMALL LETTER INSULAR R
 ꞅ U+A785LATIN SMALL LETTER INSULAR S
 ꞇ U+A787LATIN SMALL LETTER INSULAR T

Latin Extended DOrthographic letters for glottals
items: 1

 ꞌ U+A78CLATIN SMALL LETTER SALTILLO

Latin Extended DPhonetic sign
items: 1

 ꞎ U+A78ELATIN SMALL LETTER L WITH RETROFLEX HOOK AND BELT

Latin Extended DLetter
items: 2

 ꞑ U+A791LATIN SMALL LETTER N WITH DESCENDER
 ꞓ U+A793LATIN SMALL LETTER C WITH BAR

Latin Extended DAdditions for Lithuanian dialectology
items: 2

 ꞔ U+A794LATIN SMALL LETTER C WITH PALATAL HOOK
 ꞕ U+A795LATIN SMALL LETTER H WITH PALATAL HOOK

Latin Extended DLetters for Middle Vietnamese
items: 1

 ꞗ U+A797LATIN SMALL LETTER B WITH FLOURISH

Latin Extended DArchaic letters for Ewe
items: 1

 ꞙ U+A799LATIN SMALL LETTER F WITH STROKE

Latin Extended DArchaic letters for Volapük
items: 3

 ꞛ U+A79BLATIN SMALL LETTER VOLAPUK AE
 ꞝ U+A79DLATIN SMALL LETTER VOLAPUK OE
 ꞟ U+A79FLATIN SMALL LETTER VOLAPUK UE

Latin Extended DLetters for pre-1921 Latvian orthography
items: 5

 ꞡ U+A7A1LATIN SMALL LETTER G WITH OBLIQUE STROKE
 ꞣ U+A7A3LATIN SMALL LETTER K WITH OBLIQUE STROKE
 ꞥ U+A7A5LATIN SMALL LETTER N WITH OBLIQUE STROKE
 ꞧ U+A7A7LATIN SMALL LETTER R WITH OBLIQUE STROKE
 ꞩ U+A7A9LATIN SMALL LETTER S WITH OBLIQUE STROKE

Latin Extended DLetter for Japanese phonemic transcription
items: 1

 ꞯ U+A7AFLATIN LETTER SMALL CAPITAL Q

Latin Extended DLetter for African languages
items: 2

 ꞵ U+A7B5LATIN SMALL LETTER BETA
 ꞷ U+A7B7LATIN SMALL LETTER OMEGA

Latin Extended DLetters for Mazahua (México)
items: 1

 ꞹ U+A7B9LATIN SMALL LETTER U WITH STROKE

Latin Extended DLetters for Ugaritic and Egyptological transliteration
items: 3

 ꞻ U+A7BBLATIN SMALL LETTER GLOTTAL A
 ꞽ U+A7BDLATIN SMALL LETTER GLOTTAL I
 ꞿ U+A7BFLATIN SMALL LETTER GLOTTAL U

Latin Extended DAdditional medieval letters
items: 2

 ꟁ U+A7C1LATIN SMALL LETTER OLD POLISH O
 ꟃ U+A7C3LATIN SMALL LETTER ANGLICANA W

Latin Extended DAdditional letters for Gaulish
items: 2

 ꟈ U+A7C8LATIN SMALL LETTER D WITH SHORT STROKE OVERLAY
 ꟊ U+A7CALATIN SMALL LETTER S WITH SHORT STROKE OVERLAY

Latin Extended DLetters used in the Middle English Ormulum
items: 3

 ꟑ U+A7D1LATIN SMALL LETTER CLOSED INSULAR G
 ꟓ U+A7D3LATIN SMALL LETTER DOUBLE THORN
 ꟕ U+A7D5LATIN SMALL LETTER DOUBLE WYNN

Latin Extended DLetters used in medieval palaeography
items: 2

 ꟗ U+A7D7LATIN SMALL LETTER MIDDLE SCOTS S
 ꟙ U+A7D9LATIN SMALL LETTER SIGMOID S

Latin Extended DModifier letters for Chatino (México)
items: 2

 ꟲ U+A7F2MODIFIER LETTER CAPITAL C
 ꟳ U+A7F3MODIFIER LETTER CAPITAL F

Latin Extended DModifier letter for Japanese phonemic transcription
items: 1

 ꟴ U+A7F4MODIFIER LETTER CAPITAL Q

Latin Extended DAncient Gaulish and Celtic epigraphic letters
items: 1

 ꟶ U+A7F6LATIN SMALL LETTER REVERSED HALF H

Latin Extended DAdditions for IPA
items: 2

 ꟸ U+A7F8MODIFIER LETTER CAPITAL H WITH STROKE
 ꟹ U+A7F9MODIFIER LETTER SMALL LIGATURE OE

Latin Extended DAddition for UPA
items: 1

 ꟺ U+A7FALATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED M

Latin Extended ELetter for German dialectology
items: 43

 ꬰ U+AB30LATIN SMALL LETTER BARRED ALPHA
 ꬱ U+AB31LATIN SMALL LETTER A REVERSED-SCHWA
 ꬲ U+AB32LATIN SMALL LETTER BLACKLETTER E
 ꬳ U+AB33LATIN SMALL LETTER BARRED E
 ꬴ U+AB34LATIN SMALL LETTER E WITH FLOURISH
 ꬵ U+AB35LATIN SMALL LETTER LENIS F
 ꬶ U+AB36LATIN SMALL LETTER SCRIPT G WITH CROSSED-TAIL
 ꬷ U+AB37LATIN SMALL LETTER L WITH INVERTED LAZY S
 ꬸ U+AB38LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE
 ꬹ U+AB39LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE RING
 ꬺ U+AB3ALATIN SMALL LETTER M WITH CROSSED-TAIL
 ꬻ U+AB3BLATIN SMALL LETTER N WITH CROSSED-TAIL
 ꬼ U+AB3CLATIN SMALL LETTER ENG WITH CROSSED-TAIL
 ꬽ U+AB3DLATIN SMALL LETTER BLACKLETTER O
 ꬾ U+AB3ELATIN SMALL LETTER BLACKLETTER O WITH STROKE
 ꬿ U+AB3FLATIN SMALL LETTER OPEN O WITH STROKE
 ꭀ U+AB40LATIN SMALL LETTER INVERTED OE
 ꭁ U+AB41LATIN SMALL LETTER TURNED OE WITH STROKE
 ꭂ U+AB42LATIN SMALL LETTER TURNED OE WITH HORIZONTAL STROKE
 ꭃ U+AB43LATIN SMALL LETTER TURNED O OPEN-O
 ꭄ U+AB44LATIN SMALL LETTER TURNED O OPEN-O WITH STROKE
 ꭅ U+AB45LATIN SMALL LETTER STIRRUP R
 ꭆ U+AB46LATIN LETTER SMALL CAPITAL R WITH RIGHT LEG
 ꭇ U+AB47LATIN SMALL LETTER R WITHOUT HANDLE
 ꭈ U+AB48LATIN SMALL LETTER DOUBLE R
 ꭉ U+AB49LATIN SMALL LETTER R WITH CROSSED-TAIL
 ꭊ U+AB4ALATIN SMALL LETTER DOUBLE R WITH CROSSED-TAIL
 ꭋ U+AB4BLATIN SMALL LETTER SCRIPT R
 ꭌ U+AB4CLATIN SMALL LETTER SCRIPT R WITH RING
 ꭍ U+AB4DLATIN SMALL LETTER BASELINE ESH
 ꭎ U+AB4ELATIN SMALL LETTER U WITH SHORT RIGHT LEG
 ꭏ U+AB4FLATIN SMALL LETTER U BAR WITH SHORT RIGHT LEG
 ꭐ U+AB50LATIN SMALL LETTER UI
 ꭑ U+AB51LATIN SMALL LETTER TURNED UI
 ꭒ U+AB52LATIN SMALL LETTER U WITH LEFT HOOK
 ꭓ U+AB53LATIN SMALL LETTER CHI
 ꭔ U+AB54LATIN SMALL LETTER CHI WITH LOW RIGHT RING
 ꭕ U+AB55LATIN SMALL LETTER CHI WITH LOW LEFT SERIF
 ꭖ U+AB56LATIN SMALL LETTER X WITH LOW RIGHT RING
 ꭗ U+AB57LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG
 ꭘ U+AB58LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG AND LOW RIGHT RING
 ꭙ U+AB59LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG WITH SERIF
 ꭚ U+AB5ALATIN SMALL LETTER Y WITH SHORT RIGHT LEG

Latin Extended EModifier letters for German dialectology
items: 4

 ꭜ U+AB5CMODIFIER LETTER SMALL HENG
 ꭝ U+AB5DMODIFIER LETTER SMALL L WITH INVERTED LAZY S
 ꭞ U+AB5EMODIFIER LETTER SMALL L WITH MIDDLE TILDE
 ꭟ U+AB5FMODIFIER LETTER SMALL U WITH LEFT HOOK

Latin Extended EHistoric letters for Sakha (Yakut)
items: 4

 ꭠ U+AB60LATIN SMALL LETTER SAKHA YAT
 ꭡ U+AB61LATIN SMALL LETTER IOTIFIED E
 ꭢ U+AB62LATIN SMALL LETTER OPEN OE
 ꭣ U+AB63LATIN SMALL LETTER UO

Latin Extended ELetters for Americanist orthographies
items: 2

 ꭤ U+AB64LATIN SMALL LETTER INVERTED ALPHA
 ꭥ U+AB65GREEK LETTER SMALL CAPITAL OMEGA

Latin Extended ELetters for sinological and Tibetanist phonetic transcription
items: 2

 ꭦ U+AB66LATIN SMALL LETTER DZ DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
 ꭧ U+AB67LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK

Latin Extended ELetters for Scots dialectology
items: 2

 ꭨ U+AB68LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH MIDDLE TILDE
 ꭩ U+AB69MODIFIER LETTER SMALL TURNED W

Cherokee SupplementLowercase syllables
items: 80

 ꭰ U+AB70CHEROKEE SMALL LETTER A
 ꭱ U+AB71CHEROKEE SMALL LETTER E
 ꭲ U+AB72CHEROKEE SMALL LETTER I
 ꭳ U+AB73CHEROKEE SMALL LETTER O
 ꭴ U+AB74CHEROKEE SMALL LETTER U
 ꭵ U+AB75CHEROKEE SMALL LETTER V
 ꭶ U+AB76CHEROKEE SMALL LETTER GA
 ꭷ U+AB77CHEROKEE SMALL LETTER KA
 ꭸ U+AB78CHEROKEE SMALL LETTER GE
 ꭹ U+AB79CHEROKEE SMALL LETTER GI
 ꭺ U+AB7ACHEROKEE SMALL LETTER GO
 ꭻ U+AB7BCHEROKEE SMALL LETTER GU
 ꭼ U+AB7CCHEROKEE SMALL LETTER GV
 ꭽ U+AB7DCHEROKEE SMALL LETTER HA
 ꭾ U+AB7ECHEROKEE SMALL LETTER HE
 ꭿ U+AB7FCHEROKEE SMALL LETTER HI
 ꮀ U+AB80CHEROKEE SMALL LETTER HO
 ꮁ U+AB81CHEROKEE SMALL LETTER HU
 ꮂ U+AB82CHEROKEE SMALL LETTER HV
 ꮃ U+AB83CHEROKEE SMALL LETTER LA
 ꮄ U+AB84CHEROKEE SMALL LETTER LE
 ꮅ U+AB85CHEROKEE SMALL LETTER LI
 ꮆ U+AB86CHEROKEE SMALL LETTER LO
 ꮇ U+AB87CHEROKEE SMALL LETTER LU
 ꮈ U+AB88CHEROKEE SMALL LETTER LV
 ꮉ U+AB89CHEROKEE SMALL LETTER MA
 ꮊ U+AB8ACHEROKEE SMALL LETTER ME
 ꮋ U+AB8BCHEROKEE SMALL LETTER MI
 ꮌ U+AB8CCHEROKEE SMALL LETTER MO
 ꮍ U+AB8DCHEROKEE SMALL LETTER MU
 ꮎ U+AB8ECHEROKEE SMALL LETTER NA
 ꮏ U+AB8FCHEROKEE SMALL LETTER HNA
 ꮐ U+AB90CHEROKEE SMALL LETTER NAH
 ꮑ U+AB91CHEROKEE SMALL LETTER NE
 ꮒ U+AB92CHEROKEE SMALL LETTER NI
 ꮓ U+AB93CHEROKEE SMALL LETTER NO
 ꮔ U+AB94CHEROKEE SMALL LETTER NU
 ꮕ U+AB95CHEROKEE SMALL LETTER NV
 ꮖ U+AB96CHEROKEE SMALL LETTER QUA
 ꮗ U+AB97CHEROKEE SMALL LETTER QUE
 ꮘ U+AB98CHEROKEE SMALL LETTER QUI
 ꮙ U+AB99CHEROKEE SMALL LETTER QUO
 ꮚ U+AB9ACHEROKEE SMALL LETTER QUU
 ꮛ U+AB9BCHEROKEE SMALL LETTER QUV
 ꮜ U+AB9CCHEROKEE SMALL LETTER SA
 ꮝ U+AB9DCHEROKEE SMALL LETTER S
 ꮞ U+AB9ECHEROKEE SMALL LETTER SE
 ꮟ U+AB9FCHEROKEE SMALL LETTER SI
 ꮠ U+ABA0CHEROKEE SMALL LETTER SO
 ꮡ U+ABA1CHEROKEE SMALL LETTER SU
 ꮢ U+ABA2CHEROKEE SMALL LETTER SV
 ꮣ U+ABA3CHEROKEE SMALL LETTER DA
 ꮤ U+ABA4CHEROKEE SMALL LETTER TA
 ꮥ U+ABA5CHEROKEE SMALL LETTER DE
 ꮦ U+ABA6CHEROKEE SMALL LETTER TE
 ꮧ U+ABA7CHEROKEE SMALL LETTER DI
 ꮨ U+ABA8CHEROKEE SMALL LETTER TI
 ꮩ U+ABA9CHEROKEE SMALL LETTER DO
 ꮪ U+ABAACHEROKEE SMALL LETTER DU
 ꮫ U+ABABCHEROKEE SMALL LETTER DV
 ꮬ U+ABACCHEROKEE SMALL LETTER DLA
 ꮭ U+ABADCHEROKEE SMALL LETTER TLA
 ꮮ U+ABAECHEROKEE SMALL LETTER TLE
 ꮯ U+ABAFCHEROKEE SMALL LETTER TLI
 ꮰ U+ABB0CHEROKEE SMALL LETTER TLO
 ꮱ U+ABB1CHEROKEE SMALL LETTER TLU
 ꮲ U+ABB2CHEROKEE SMALL LETTER TLV
 ꮳ U+ABB3CHEROKEE SMALL LETTER TSA
 ꮴ U+ABB4CHEROKEE SMALL LETTER TSE
 ꮵ U+ABB5CHEROKEE SMALL LETTER TSI
 ꮶ U+ABB6CHEROKEE SMALL LETTER TSO
 ꮷ U+ABB7CHEROKEE SMALL LETTER TSU
 ꮸ U+ABB8CHEROKEE SMALL LETTER TSV
 ꮹ U+ABB9CHEROKEE SMALL LETTER WA
 ꮺ U+ABBACHEROKEE SMALL LETTER WE
 ꮻ U+ABBBCHEROKEE SMALL LETTER WI
 ꮼ U+ABBCCHEROKEE SMALL LETTER WO
 ꮽ U+ABBDCHEROKEE SMALL LETTER WU
 ꮾ U+ABBECHEROKEE SMALL LETTER WV
 ꮿ U+ABBFCHEROKEE SMALL LETTER YA

Alphabetic Presentation FormsLatin ligatures
items: 7

 ff U+FB00LATIN SMALL LIGATURE FF
 fi U+FB01LATIN SMALL LIGATURE FI
 fl U+FB02LATIN SMALL LIGATURE FL
 ffi U+FB03LATIN SMALL LIGATURE FFI
 ffl U+FB04LATIN SMALL LIGATURE FFL
 ſt U+FB05LATIN SMALL LIGATURE LONG S T
 st U+FB06LATIN SMALL LIGATURE ST

Alphabetic Presentation FormsArmenian ligatures
items: 5

 ﬓ U+FB13ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN NOW
 ﬔ U+FB14ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN ECH
 ﬕ U+FB15ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN INI
 ﬖ U+FB16ARMENIAN SMALL LIGATURE VEW NOW
 ﬗ U+FB17ARMENIAN SMALL LIGATURE MEN XEH

Halfwidth And Fullwidth FormsFullwidth ASCII variants
items: 26

 a U+FF41FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER A
 b U+FF42FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER B
 c U+FF43FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER C
 d U+FF44FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER D
 e U+FF45FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER E
 f U+FF46FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER F
 g U+FF47FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER G
 h U+FF48FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER H
 i U+FF49FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER I
 j U+FF4AFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER J
 k U+FF4BFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER K
 l U+FF4CFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER L
 m U+FF4DFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER M
 n U+FF4EFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER N
 o U+FF4FFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O
 p U+FF50FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER P
 q U+FF51FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Q
 r U+FF52FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER R
 s U+FF53FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER S
 t U+FF54FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER T
 u U+FF55FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER U
 v U+FF56FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER V
 w U+FF57FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER W
 x U+FF58FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER X
 y U+FF59FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Y
 z U+FF5AFULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Z

DeseretLowercase letters
items: 40

 𐐨 U+10428DESERET SMALL LETTER LONG I
 𐐩 U+10429DESERET SMALL LETTER LONG E
 𐐪 U+1042ADESERET SMALL LETTER LONG A
 𐐫 U+1042BDESERET SMALL LETTER LONG AH
 𐐬 U+1042CDESERET SMALL LETTER LONG O
 𐐭 U+1042DDESERET SMALL LETTER LONG OO
 𐐮 U+1042EDESERET SMALL LETTER SHORT I
 𐐯 U+1042FDESERET SMALL LETTER SHORT E
 𐐰 U+10430DESERET SMALL LETTER SHORT A
 𐐱 U+10431DESERET SMALL LETTER SHORT AH
 𐐲 U+10432DESERET SMALL LETTER SHORT O
 𐐳 U+10433DESERET SMALL LETTER SHORT OO
 𐐴 U+10434DESERET SMALL LETTER AY
 𐐵 U+10435DESERET SMALL LETTER OW
 𐐶 U+10436DESERET SMALL LETTER WU
 𐐷 U+10437DESERET SMALL LETTER YEE
 𐐸 U+10438DESERET SMALL LETTER H
 𐐹 U+10439DESERET SMALL LETTER PEE
 𐐺 U+1043ADESERET SMALL LETTER BEE
 𐐻 U+1043BDESERET SMALL LETTER TEE
 𐐼 U+1043CDESERET SMALL LETTER DEE
 𐐽 U+1043DDESERET SMALL LETTER CHEE
 𐐾 U+1043EDESERET SMALL LETTER JEE
 𐐿 U+1043FDESERET SMALL LETTER KAY
 𐑀 U+10440DESERET SMALL LETTER GAY
 𐑁 U+10441DESERET SMALL LETTER EF
 𐑂 U+10442DESERET SMALL LETTER VEE
 𐑃 U+10443DESERET SMALL LETTER ETH
 𐑄 U+10444DESERET SMALL LETTER THEE
 𐑅 U+10445DESERET SMALL LETTER ES
 𐑆 U+10446DESERET SMALL LETTER ZEE
 𐑇 U+10447DESERET SMALL LETTER ESH
 𐑈 U+10448DESERET SMALL LETTER ZHEE
 𐑉 U+10449DESERET SMALL LETTER ER
 𐑊 U+1044ADESERET SMALL LETTER EL
 𐑋 U+1044BDESERET SMALL LETTER EM
 𐑌 U+1044CDESERET SMALL LETTER EN
 𐑍 U+1044DDESERET SMALL LETTER ENG
 𐑎 U+1044EDESERET SMALL LETTER OI
 𐑏 U+1044FDESERET SMALL LETTER EW

OsageLowercase letters
items: 36

 𐓘 U+104D8OSAGE SMALL LETTER A
 𐓙 U+104D9OSAGE SMALL LETTER AI
 𐓚 U+104DAOSAGE SMALL LETTER AIN
 𐓛 U+104DBOSAGE SMALL LETTER AH
 𐓜 U+104DCOSAGE SMALL LETTER BRA
 𐓝 U+104DDOSAGE SMALL LETTER CHA
 𐓞 U+104DEOSAGE SMALL LETTER EHCHA
 𐓟 U+104DFOSAGE SMALL LETTER E
 𐓠 U+104E0OSAGE SMALL LETTER EIN
 𐓡 U+104E1OSAGE SMALL LETTER HA
 𐓢 U+104E2OSAGE SMALL LETTER HYA
 𐓣 U+104E3OSAGE SMALL LETTER I
 𐓤 U+104E4OSAGE SMALL LETTER KA
 𐓥 U+104E5OSAGE SMALL LETTER EHKA
 𐓦 U+104E6OSAGE SMALL LETTER KYA
 𐓧 U+104E7OSAGE SMALL LETTER LA
 𐓨 U+104E8OSAGE SMALL LETTER MA
 𐓩 U+104E9OSAGE SMALL LETTER NA
 𐓪 U+104EAOSAGE SMALL LETTER O
 𐓫 U+104EBOSAGE SMALL LETTER OIN
 𐓬 U+104ECOSAGE SMALL LETTER PA
 𐓭 U+104EDOSAGE SMALL LETTER EHPA
 𐓮 U+104EEOSAGE SMALL LETTER SA
 𐓯 U+104EFOSAGE SMALL LETTER SHA
 𐓰 U+104F0OSAGE SMALL LETTER TA
 𐓱 U+104F1OSAGE SMALL LETTER EHTA
 𐓲 U+104F2OSAGE SMALL LETTER TSA
 𐓳 U+104F3OSAGE SMALL LETTER EHTSA
 𐓴 U+104F4OSAGE SMALL LETTER TSHA
 𐓵 U+104F5OSAGE SMALL LETTER DHA
 𐓶 U+104F6OSAGE SMALL LETTER U
 𐓷 U+104F7OSAGE SMALL LETTER WA
 𐓸 U+104F8OSAGE SMALL LETTER KHA
 𐓹 U+104F9OSAGE SMALL LETTER GHA
 𐓺 U+104FAOSAGE SMALL LETTER ZA
 𐓻 U+104FBOSAGE SMALL LETTER ZHA

VithkuqiSmall letters
items: 35

 𐖗 U+10597VITHKUQI SMALL LETTER A
 𐖘 U+10598VITHKUQI SMALL LETTER BBE
 𐖙 U+10599VITHKUQI SMALL LETTER BE
 𐖚 U+1059AVITHKUQI SMALL LETTER CE
 𐖛 U+1059BVITHKUQI SMALL LETTER CHE
 𐖜 U+1059CVITHKUQI SMALL LETTER DE
 𐖝 U+1059DVITHKUQI SMALL LETTER DHE
 𐖞 U+1059EVITHKUQI SMALL LETTER EI
 𐖟 U+1059FVITHKUQI SMALL LETTER E
 𐖠 U+105A0VITHKUQI SMALL LETTER FE
 𐖡 U+105A1VITHKUQI SMALL LETTER GA
 𐖣 U+105A3VITHKUQI SMALL LETTER HA
 𐖤 U+105A4VITHKUQI SMALL LETTER HHA
 𐖥 U+105A5VITHKUQI SMALL LETTER I
 𐖦 U+105A6VITHKUQI SMALL LETTER IJE
 𐖧 U+105A7VITHKUQI SMALL LETTER JE
 𐖨 U+105A8VITHKUQI SMALL LETTER KA
 𐖩 U+105A9VITHKUQI SMALL LETTER LA
 𐖪 U+105AAVITHKUQI SMALL LETTER LLA
 𐖫 U+105ABVITHKUQI SMALL LETTER ME
 𐖬 U+105ACVITHKUQI SMALL LETTER NE
 𐖭 U+105ADVITHKUQI SMALL LETTER NJE
 𐖮 U+105AEVITHKUQI SMALL LETTER O
 𐖯 U+105AFVITHKUQI SMALL LETTER PE
 𐖰 U+105B0VITHKUQI SMALL LETTER QA
 𐖱 U+105B1VITHKUQI SMALL LETTER RE
 𐖳 U+105B3VITHKUQI SMALL LETTER SE
 𐖴 U+105B4VITHKUQI SMALL LETTER SHE
 𐖵 U+105B5VITHKUQI SMALL LETTER TE
 𐖶 U+105B6VITHKUQI SMALL LETTER THE
 𐖷 U+105B7VITHKUQI SMALL LETTER U
 𐖸 U+105B8VITHKUQI SMALL LETTER VE
 𐖹 U+105B9VITHKUQI SMALL LETTER XE
 𐖻 U+105BBVITHKUQI SMALL LETTER Y
 𐖼 U+105BCVITHKUQI SMALL LETTER ZE

Latin Extended FModifier letter for VoQS
items: 1

 𐞀 U+10780MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL AA

Latin Extended FModifier letters for IPA
items: 54

 𐞃 U+10783MODIFIER LETTER SMALL AE
 𐞄 U+10784MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL B
 𐞅 U+10785MODIFIER LETTER SMALL B WITH HOOK
 𐞇 U+10787MODIFIER LETTER SMALL DZ DIGRAPH
 𐞈 U+10788MODIFIER LETTER SMALL DZ DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
 𐞉 U+10789MODIFIER LETTER SMALL DZ DIGRAPH WITH CURL
 𐞊 U+1078AMODIFIER LETTER SMALL DEZH DIGRAPH
 𐞋 U+1078BMODIFIER LETTER SMALL D WITH TAIL
 𐞌 U+1078CMODIFIER LETTER SMALL D WITH HOOK
 𐞍 U+1078DMODIFIER LETTER SMALL D WITH HOOK AND TAIL
 𐞎 U+1078EMODIFIER LETTER SMALL REVERSED E
 𐞏 U+1078FMODIFIER LETTER SMALL CLOSED REVERSED OPEN E
 𐞐 U+10790MODIFIER LETTER SMALL FENG DIGRAPH
 𐞑 U+10791MODIFIER LETTER SMALL RAMS HORN
 𐞒 U+10792MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL G
 𐞓 U+10793MODIFIER LETTER SMALL G WITH HOOK
 𐞔 U+10794MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL G WITH HOOK
 𐞕 U+10795MODIFIER LETTER SMALL H WITH STROKE
 𐞖 U+10796MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL H
 𐞗 U+10797MODIFIER LETTER SMALL HENG WITH HOOK
 𐞘 U+10798MODIFIER LETTER SMALL DOTLESS J WITH STROKE AND HOOK
 𐞙 U+10799MODIFIER LETTER SMALL LS DIGRAPH
 𐞚 U+1079AMODIFIER LETTER SMALL LZ DIGRAPH
 𐞛 U+1079BMODIFIER LETTER SMALL L WITH BELT
 𐞜 U+1079CMODIFIER LETTER SMALL CAPITAL L WITH BELT
 𐞝 U+1079DMODIFIER LETTER SMALL L WITH RETROFLEX HOOK AND BELT
 𐞞 U+1079EMODIFIER LETTER SMALL LEZH
 𐞟 U+1079FMODIFIER LETTER SMALL LEZH WITH RETROFLEX HOOK
 𐞠 U+107A0MODIFIER LETTER SMALL TURNED Y
 𐞡 U+107A1MODIFIER LETTER SMALL TURNED Y WITH BELT
 𐞢 U+107A2MODIFIER LETTER SMALL O WITH STROKE
 𐞣 U+107A3MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL OE
 𐞤 U+107A4MODIFIER LETTER SMALL CLOSED OMEGA
 𐞥 U+107A5MODIFIER LETTER SMALL Q
 𐞦 U+107A6MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH LONG LEG
 𐞧 U+107A7MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH LONG LEG AND RETROFLEX HOOK
 𐞨 U+107A8MODIFIER LETTER SMALL R WITH TAIL
 𐞩 U+107A9MODIFIER LETTER SMALL R WITH FISHHOOK
 𐞪 U+107AAMODIFIER LETTER SMALL CAPITAL R
 𐞫 U+107ABMODIFIER LETTER SMALL TC DIGRAPH WITH CURL
 𐞬 U+107ACMODIFIER LETTER SMALL TS DIGRAPH
 𐞭 U+107ADMODIFIER LETTER SMALL TS DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
 𐞮 U+107AEMODIFIER LETTER SMALL TESH DIGRAPH
 𐞯 U+107AFMODIFIER LETTER SMALL T WITH RETROFLEX HOOK
 𐞰 U+107B0MODIFIER LETTER SMALL V WITH RIGHT HOOK
 𐞲 U+107B2MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL Y
 𐞳 U+107B3MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP WITH STROKE
 𐞴 U+107B4MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP WITH STROKE
 𐞵 U+107B5MODIFIER LETTER BILABIAL CLICK
 𐞶 U+107B6MODIFIER LETTER DENTAL CLICK
 𐞷 U+107B7MODIFIER LETTER LATERAL CLICK
 𐞸 U+107B8MODIFIER LETTER ALVEOLAR CLICK
 𐞹 U+107B9MODIFIER LETTER RETROFLEX CLICK WITH RETROFLEX HOOK
 𐞺 U+107BAMODIFIER LETTER SMALL S WITH CURL

Old HungarianLowercase letters
items: 51

 ‎𐳀‎ U+10CC0OLD HUNGARIAN SMALL LETTER A
 ‎𐳁‎ U+10CC1OLD HUNGARIAN SMALL LETTER AA
 ‎𐳂‎ U+10CC2OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EB
 ‎𐳃‎ U+10CC3OLD HUNGARIAN SMALL LETTER AMB
 ‎𐳄‎ U+10CC4OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EC
 ‎𐳅‎ U+10CC5OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ENC
 ‎𐳆‎ U+10CC6OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ECS
 ‎𐳇‎ U+10CC7OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ED
 ‎𐳈‎ U+10CC8OLD HUNGARIAN SMALL LETTER AND
 ‎𐳉‎ U+10CC9OLD HUNGARIAN SMALL LETTER E
 ‎𐳊‎ U+10CCAOLD HUNGARIAN SMALL LETTER CLOSE E
 ‎𐳋‎ U+10CCBOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EE
 ‎𐳌‎ U+10CCCOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EF
 ‎𐳍‎ U+10CCDOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EG
 ‎𐳎‎ U+10CCEOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EGY
 ‎𐳏‎ U+10CCFOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EH
 ‎𐳐‎ U+10CD0OLD HUNGARIAN SMALL LETTER I
 ‎𐳑‎ U+10CD1OLD HUNGARIAN SMALL LETTER II
 ‎𐳒‎ U+10CD2OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EJ
 ‎𐳓‎ U+10CD3OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EK
 ‎𐳔‎ U+10CD4OLD HUNGARIAN SMALL LETTER AK
 ‎𐳕‎ U+10CD5OLD HUNGARIAN SMALL LETTER UNK
 ‎𐳖‎ U+10CD6OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EL
 ‎𐳗‎ U+10CD7OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ELY
 ‎𐳘‎ U+10CD8OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EM
 ‎𐳙‎ U+10CD9OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EN
 ‎𐳚‎ U+10CDAOLD HUNGARIAN SMALL LETTER ENY
 ‎𐳛‎ U+10CDBOLD HUNGARIAN SMALL LETTER O
 ‎𐳜‎ U+10CDCOLD HUNGARIAN SMALL LETTER OO
 ‎𐳝‎ U+10CDDOLD HUNGARIAN SMALL LETTER NIKOLSBURG OE
 ‎𐳞‎ U+10CDEOLD HUNGARIAN SMALL LETTER RUDIMENTA OE
 ‎𐳟‎ U+10CDFOLD HUNGARIAN SMALL LETTER OEE
 ‎𐳠‎ U+10CE0OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EP
 ‎𐳡‎ U+10CE1OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EMP
 ‎𐳢‎ U+10CE2OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ER
 ‎𐳣‎ U+10CE3OLD HUNGARIAN SMALL LETTER SHORT ER
 ‎𐳤‎ U+10CE4OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ES
 ‎𐳥‎ U+10CE5OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ESZ
 ‎𐳦‎ U+10CE6OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ET
 ‎𐳧‎ U+10CE7OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ENT
 ‎𐳨‎ U+10CE8OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ETY
 ‎𐳩‎ U+10CE9OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ECH
 ‎𐳪‎ U+10CEAOLD HUNGARIAN SMALL LETTER U
 ‎𐳫‎ U+10CEBOLD HUNGARIAN SMALL LETTER UU
 ‎𐳬‎ U+10CECOLD HUNGARIAN SMALL LETTER NIKOLSBURG UE
 ‎𐳭‎ U+10CEDOLD HUNGARIAN SMALL LETTER RUDIMENTA UE
 ‎𐳮‎ U+10CEEOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EV
 ‎𐳯‎ U+10CEFOLD HUNGARIAN SMALL LETTER EZ
 ‎𐳰‎ U+10CF0OLD HUNGARIAN SMALL LETTER EZS
 ‎𐳱‎ U+10CF1OLD HUNGARIAN SMALL LETTER ENT-SHAPED SIGN
 ‎𐳲‎ U+10CF2OLD HUNGARIAN SMALL LETTER US

Warang CitiLowercase vowels
items: 10

 𑣀 U+118C0WARANG CITI SMALL LETTER NGAA
 𑣁 U+118C1WARANG CITI SMALL LETTER A
 𑣂 U+118C2WARANG CITI SMALL LETTER WI
 𑣃 U+118C3WARANG CITI SMALL LETTER YU
 𑣄 U+118C4WARANG CITI SMALL LETTER YA
 𑣅 U+118C5WARANG CITI SMALL LETTER YO
 𑣆 U+118C6WARANG CITI SMALL LETTER II
 𑣇 U+118C7WARANG CITI SMALL LETTER UU
 𑣈 U+118C8WARANG CITI SMALL LETTER E
 𑣉 U+118C9WARANG CITI SMALL LETTER O

Warang CitiLowercase consonants
items: 22

 𑣊 U+118CAWARANG CITI SMALL LETTER ANG
 𑣋 U+118CBWARANG CITI SMALL LETTER GA
 𑣌 U+118CCWARANG CITI SMALL LETTER KO
 𑣍 U+118CDWARANG CITI SMALL LETTER ENY
 𑣎 U+118CEWARANG CITI SMALL LETTER YUJ
 𑣏 U+118CFWARANG CITI SMALL LETTER UC
 𑣐 U+118D0WARANG CITI SMALL LETTER ENN
 𑣑 U+118D1WARANG CITI SMALL LETTER ODD
 𑣒 U+118D2WARANG CITI SMALL LETTER TTE
 𑣓 U+118D3WARANG CITI SMALL LETTER NUNG
 𑣔 U+118D4WARANG CITI SMALL LETTER DA
 𑣕 U+118D5WARANG CITI SMALL LETTER AT
 𑣖 U+118D6WARANG CITI SMALL LETTER AM
 𑣗 U+118D7WARANG CITI SMALL LETTER BU
 𑣘 U+118D8WARANG CITI SMALL LETTER PU
 𑣙 U+118D9WARANG CITI SMALL LETTER HIYO
 𑣚 U+118DAWARANG CITI SMALL LETTER HOLO
 𑣛 U+118DBWARANG CITI SMALL LETTER HORR
 𑣜 U+118DCWARANG CITI SMALL LETTER HAR
 𑣝 U+118DDWARANG CITI SMALL LETTER SSUU
 𑣞 U+118DEWARANG CITI SMALL LETTER SII
 𑣟 U+118DFWARANG CITI SMALL LETTER VIYO

MedefaidrinLowercase letters
items: 32

 𖹠 U+16E60MEDEFAIDRIN SMALL LETTER M
 𖹡 U+16E61MEDEFAIDRIN SMALL LETTER S
 𖹢 U+16E62MEDEFAIDRIN SMALL LETTER V
 𖹣 U+16E63MEDEFAIDRIN SMALL LETTER W
 𖹤 U+16E64MEDEFAIDRIN SMALL LETTER ATIU
 𖹥 U+16E65MEDEFAIDRIN SMALL LETTER Z
 𖹦 U+16E66MEDEFAIDRIN SMALL LETTER KP
 𖹧 U+16E67MEDEFAIDRIN SMALL LETTER P
 𖹨 U+16E68MEDEFAIDRIN SMALL LETTER T
 𖹩 U+16E69MEDEFAIDRIN SMALL LETTER G
 𖹪 U+16E6AMEDEFAIDRIN SMALL LETTER F
 𖹫 U+16E6BMEDEFAIDRIN SMALL LETTER I
 𖹬 U+16E6CMEDEFAIDRIN SMALL LETTER K
 𖹭 U+16E6DMEDEFAIDRIN SMALL LETTER A
 𖹮 U+16E6EMEDEFAIDRIN SMALL LETTER J
 𖹯 U+16E6FMEDEFAIDRIN SMALL LETTER E
 𖹰 U+16E70MEDEFAIDRIN SMALL LETTER B
 𖹱 U+16E71MEDEFAIDRIN SMALL LETTER C
 𖹲 U+16E72MEDEFAIDRIN SMALL LETTER U
 𖹳 U+16E73MEDEFAIDRIN SMALL LETTER YU
 𖹴 U+16E74MEDEFAIDRIN SMALL LETTER L
 𖹵 U+16E75MEDEFAIDRIN SMALL LETTER Q
 𖹶 U+16E76MEDEFAIDRIN SMALL LETTER HP
 𖹷 U+16E77MEDEFAIDRIN SMALL LETTER NY
 𖹸 U+16E78MEDEFAIDRIN SMALL LETTER X
 𖹹 U+16E79MEDEFAIDRIN SMALL LETTER D
 𖹺 U+16E7AMEDEFAIDRIN SMALL LETTER OE
 𖹻 U+16E7BMEDEFAIDRIN SMALL LETTER N
 𖹼 U+16E7CMEDEFAIDRIN SMALL LETTER R
 𖹽 U+16E7DMEDEFAIDRIN SMALL LETTER O
 𖹾 U+16E7EMEDEFAIDRIN SMALL LETTER AI
 𖹿 U+16E7FMEDEFAIDRIN SMALL LETTER Y

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold symbols
items: 26

 𝐚 U+1D41AMATHEMATICAL BOLD SMALL A
 𝐛 U+1D41BMATHEMATICAL BOLD SMALL B
 𝐜 U+1D41CMATHEMATICAL BOLD SMALL C
 𝐝 U+1D41DMATHEMATICAL BOLD SMALL D
 𝐞 U+1D41EMATHEMATICAL BOLD SMALL E
 𝐟 U+1D41FMATHEMATICAL BOLD SMALL F
 𝐠 U+1D420MATHEMATICAL BOLD SMALL G
 𝐡 U+1D421MATHEMATICAL BOLD SMALL H
 𝐢 U+1D422MATHEMATICAL BOLD SMALL I
 𝐣 U+1D423MATHEMATICAL BOLD SMALL J
 𝐤 U+1D424MATHEMATICAL BOLD SMALL K
 𝐥 U+1D425MATHEMATICAL BOLD SMALL L
 𝐦 U+1D426MATHEMATICAL BOLD SMALL M
 𝐧 U+1D427MATHEMATICAL BOLD SMALL N
 𝐨 U+1D428MATHEMATICAL BOLD SMALL O
 𝐩 U+1D429MATHEMATICAL BOLD SMALL P
 𝐪 U+1D42AMATHEMATICAL BOLD SMALL Q
 𝐫 U+1D42BMATHEMATICAL BOLD SMALL R
 𝐬 U+1D42CMATHEMATICAL BOLD SMALL S
 𝐭 U+1D42DMATHEMATICAL BOLD SMALL T
 𝐮 U+1D42EMATHEMATICAL BOLD SMALL U
 𝐯 U+1D42FMATHEMATICAL BOLD SMALL V
 𝐰 U+1D430MATHEMATICAL BOLD SMALL W
 𝐱 U+1D431MATHEMATICAL BOLD SMALL X
 𝐲 U+1D432MATHEMATICAL BOLD SMALL Y
 𝐳 U+1D433MATHEMATICAL BOLD SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsItalic symbols
items: 25

 𝑎 U+1D44EMATHEMATICAL ITALIC SMALL A
 𝑏 U+1D44FMATHEMATICAL ITALIC SMALL B
 𝑐 U+1D450MATHEMATICAL ITALIC SMALL C
 𝑑 U+1D451MATHEMATICAL ITALIC SMALL D
 𝑒 U+1D452MATHEMATICAL ITALIC SMALL E
 𝑓 U+1D453MATHEMATICAL ITALIC SMALL F
 𝑔 U+1D454MATHEMATICAL ITALIC SMALL G
 𝑖 U+1D456MATHEMATICAL ITALIC SMALL I
 𝑗 U+1D457MATHEMATICAL ITALIC SMALL J
 𝑘 U+1D458MATHEMATICAL ITALIC SMALL K
 𝑙 U+1D459MATHEMATICAL ITALIC SMALL L
 𝑚 U+1D45AMATHEMATICAL ITALIC SMALL M
 𝑛 U+1D45BMATHEMATICAL ITALIC SMALL N
 𝑜 U+1D45CMATHEMATICAL ITALIC SMALL O
 𝑝 U+1D45DMATHEMATICAL ITALIC SMALL P
 𝑞 U+1D45EMATHEMATICAL ITALIC SMALL Q
 𝑟 U+1D45FMATHEMATICAL ITALIC SMALL R
 𝑠 U+1D460MATHEMATICAL ITALIC SMALL S
 𝑡 U+1D461MATHEMATICAL ITALIC SMALL T
 𝑢 U+1D462MATHEMATICAL ITALIC SMALL U
 𝑣 U+1D463MATHEMATICAL ITALIC SMALL V
 𝑤 U+1D464MATHEMATICAL ITALIC SMALL W
 𝑥 U+1D465MATHEMATICAL ITALIC SMALL X
 𝑦 U+1D466MATHEMATICAL ITALIC SMALL Y
 𝑧 U+1D467MATHEMATICAL ITALIC SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold italic symbols
items: 26

 𝒂 U+1D482MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL A
 𝒃 U+1D483MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL B
 𝒄 U+1D484MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL C
 𝒅 U+1D485MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL D
 𝒆 U+1D486MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL E
 𝒇 U+1D487MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL F
 𝒈 U+1D488MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL G
 𝒉 U+1D489MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL H
 𝒊 U+1D48AMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL I
 𝒋 U+1D48BMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL J
 𝒌 U+1D48CMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL K
 𝒍 U+1D48DMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL L
 𝒎 U+1D48EMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL M
 𝒏 U+1D48FMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL N
 𝒐 U+1D490MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL O
 𝒑 U+1D491MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL P
 𝒒 U+1D492MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Q
 𝒓 U+1D493MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL R
 𝒔 U+1D494MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL S
 𝒕 U+1D495MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL T
 𝒖 U+1D496MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL U
 𝒗 U+1D497MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL V
 𝒘 U+1D498MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL W
 𝒙 U+1D499MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL X
 𝒚 U+1D49AMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Y
 𝒛 U+1D49BMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsScript symbols
items: 23

 𝒶 U+1D4B6MATHEMATICAL SCRIPT SMALL A
 𝒷 U+1D4B7MATHEMATICAL SCRIPT SMALL B
 𝒸 U+1D4B8MATHEMATICAL SCRIPT SMALL C
 𝒹 U+1D4B9MATHEMATICAL SCRIPT SMALL D
 𝒻 U+1D4BBMATHEMATICAL SCRIPT SMALL F
 𝒽 U+1D4BDMATHEMATICAL SCRIPT SMALL H
 𝒾 U+1D4BEMATHEMATICAL SCRIPT SMALL I
 𝒿 U+1D4BFMATHEMATICAL SCRIPT SMALL J
 𝓀 U+1D4C0MATHEMATICAL SCRIPT SMALL K
 𝓁 U+1D4C1MATHEMATICAL SCRIPT SMALL L
 𝓂 U+1D4C2MATHEMATICAL SCRIPT SMALL M
 𝓃 U+1D4C3MATHEMATICAL SCRIPT SMALL N
 𝓅 U+1D4C5MATHEMATICAL SCRIPT SMALL P
 𝓆 U+1D4C6MATHEMATICAL SCRIPT SMALL Q
 𝓇 U+1D4C7MATHEMATICAL SCRIPT SMALL R
 𝓈 U+1D4C8MATHEMATICAL SCRIPT SMALL S
 𝓉 U+1D4C9MATHEMATICAL SCRIPT SMALL T
 𝓊 U+1D4CAMATHEMATICAL SCRIPT SMALL U
 𝓋 U+1D4CBMATHEMATICAL SCRIPT SMALL V
 𝓌 U+1D4CCMATHEMATICAL SCRIPT SMALL W
 𝓍 U+1D4CDMATHEMATICAL SCRIPT SMALL X
 𝓎 U+1D4CEMATHEMATICAL SCRIPT SMALL Y
 𝓏 U+1D4CFMATHEMATICAL SCRIPT SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold script symbols
items: 26

 𝓪 U+1D4EAMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL A
 𝓫 U+1D4EBMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL B
 𝓬 U+1D4ECMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL C
 𝓭 U+1D4EDMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL D
 𝓮 U+1D4EEMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL E
 𝓯 U+1D4EFMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL F
 𝓰 U+1D4F0MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL G
 𝓱 U+1D4F1MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL H
 𝓲 U+1D4F2MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL I
 𝓳 U+1D4F3MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL J
 𝓴 U+1D4F4MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL K
 𝓵 U+1D4F5MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL L
 𝓶 U+1D4F6MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL M
 𝓷 U+1D4F7MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL N
 𝓸 U+1D4F8MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL O
 𝓹 U+1D4F9MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL P
 𝓺 U+1D4FAMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Q
 𝓻 U+1D4FBMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL R
 𝓼 U+1D4FCMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL S
 𝓽 U+1D4FDMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL T
 𝓾 U+1D4FEMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL U
 𝓿 U+1D4FFMATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL V
 𝔀 U+1D500MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL W
 𝔁 U+1D501MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL X
 𝔂 U+1D502MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Y
 𝔃 U+1D503MATHEMATICAL BOLD SCRIPT SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsFraktur symbols
items: 26

 𝔞 U+1D51EMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A
 𝔟 U+1D51FMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B
 𝔠 U+1D520MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C
 𝔡 U+1D521MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D
 𝔢 U+1D522MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E
 𝔣 U+1D523MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F
 𝔤 U+1D524MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G
 𝔥 U+1D525MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H
 𝔦 U+1D526MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I
 𝔧 U+1D527MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J
 𝔨 U+1D528MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K
 𝔩 U+1D529MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L
 𝔪 U+1D52AMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M
 𝔫 U+1D52BMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N
 𝔬 U+1D52CMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O
 𝔭 U+1D52DMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P
 𝔮 U+1D52EMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q
 𝔯 U+1D52FMATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R
 𝔰 U+1D530MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S
 𝔱 U+1D531MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T
 𝔲 U+1D532MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U
 𝔳 U+1D533MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V
 𝔴 U+1D534MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W
 𝔵 U+1D535MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X
 𝔶 U+1D536MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y
 𝔷 U+1D537MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsDouble-struck symbols
items: 26

 𝕒 U+1D552MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL A
 𝕓 U+1D553MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL B
 𝕔 U+1D554MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL C
 𝕕 U+1D555MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL D
 𝕖 U+1D556MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL E
 𝕗 U+1D557MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL F
 𝕘 U+1D558MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL G
 𝕙 U+1D559MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL H
 𝕚 U+1D55AMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL I
 𝕛 U+1D55BMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL J
 𝕜 U+1D55CMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL K
 𝕝 U+1D55DMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL L
 𝕞 U+1D55EMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL M
 𝕟 U+1D55FMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL N
 𝕠 U+1D560MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL O
 𝕡 U+1D561MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL P
 𝕢 U+1D562MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Q
 𝕣 U+1D563MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL R
 𝕤 U+1D564MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL S
 𝕥 U+1D565MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL T
 𝕦 U+1D566MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL U
 𝕧 U+1D567MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL V
 𝕨 U+1D568MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL W
 𝕩 U+1D569MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL X
 𝕪 U+1D56AMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Y
 𝕫 U+1D56BMATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold Fraktur symbols
items: 26

 𝖆 U+1D586MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL A
 𝖇 U+1D587MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL B
 𝖈 U+1D588MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL C
 𝖉 U+1D589MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL D
 𝖊 U+1D58AMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL E
 𝖋 U+1D58BMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL F
 𝖌 U+1D58CMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL G
 𝖍 U+1D58DMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL H
 𝖎 U+1D58EMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL I
 𝖏 U+1D58FMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL J
 𝖐 U+1D590MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL K
 𝖑 U+1D591MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL L
 𝖒 U+1D592MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL M
 𝖓 U+1D593MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL N
 𝖔 U+1D594MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL O
 𝖕 U+1D595MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL P
 𝖖 U+1D596MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Q
 𝖗 U+1D597MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL R
 𝖘 U+1D598MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL S
 𝖙 U+1D599MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL T
 𝖚 U+1D59AMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL U
 𝖛 U+1D59BMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL V
 𝖜 U+1D59CMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL W
 𝖝 U+1D59DMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL X
 𝖞 U+1D59EMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Y
 𝖟 U+1D59FMATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif symbols
items: 26

 𝖺 U+1D5BAMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL A
 𝖻 U+1D5BBMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL B
 𝖼 U+1D5BCMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL C
 𝖽 U+1D5BDMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL D
 𝖾 U+1D5BEMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL E
 𝖿 U+1D5BFMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL F
 𝗀 U+1D5C0MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL G
 𝗁 U+1D5C1MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL H
 𝗂 U+1D5C2MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL I
 𝗃 U+1D5C3MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL J
 𝗄 U+1D5C4MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL K
 𝗅 U+1D5C5MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL L
 𝗆 U+1D5C6MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL M
 𝗇 U+1D5C7MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL N
 𝗈 U+1D5C8MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL O
 𝗉 U+1D5C9MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL P
 𝗊 U+1D5CAMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Q
 𝗋 U+1D5CBMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL R
 𝗌 U+1D5CCMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL S
 𝗍 U+1D5CDMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL T
 𝗎 U+1D5CEMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL U
 𝗏 U+1D5CFMATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL V
 𝗐 U+1D5D0MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL W
 𝗑 U+1D5D1MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL X
 𝗒 U+1D5D2MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Y
 𝗓 U+1D5D3MATHEMATICAL SANS-SERIF SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold symbols
items: 26

 𝗮 U+1D5EEMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL A
 𝗯 U+1D5EFMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL B
 𝗰 U+1D5F0MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL C
 𝗱 U+1D5F1MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL D
 𝗲 U+1D5F2MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL E
 𝗳 U+1D5F3MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL F
 𝗴 U+1D5F4MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL G
 𝗵 U+1D5F5MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL H
 𝗶 U+1D5F6MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL I
 𝗷 U+1D5F7MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL J
 𝗸 U+1D5F8MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL K
 𝗹 U+1D5F9MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL L
 𝗺 U+1D5FAMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL M
 𝗻 U+1D5FBMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL N
 𝗼 U+1D5FCMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL O
 𝗽 U+1D5FDMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL P
 𝗾 U+1D5FEMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL Q
 𝗿 U+1D5FFMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL R
 𝘀 U+1D600MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL S
 𝘁 U+1D601MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL T
 𝘂 U+1D602MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL U
 𝘃 U+1D603MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL V
 𝘄 U+1D604MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL W
 𝘅 U+1D605MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL X
 𝘆 U+1D606MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL Y
 𝘇 U+1D607MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif italic symbols
items: 26

 𝘢 U+1D622MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL A
 𝘣 U+1D623MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL B
 𝘤 U+1D624MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL C
 𝘥 U+1D625MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL D
 𝘦 U+1D626MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL E
 𝘧 U+1D627MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL F
 𝘨 U+1D628MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL G
 𝘩 U+1D629MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL H
 𝘪 U+1D62AMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL I
 𝘫 U+1D62BMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL J
 𝘬 U+1D62CMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL K
 𝘭 U+1D62DMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL L
 𝘮 U+1D62EMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL M
 𝘯 U+1D62FMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL N
 𝘰 U+1D630MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL O
 𝘱 U+1D631MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL P
 𝘲 U+1D632MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL Q
 𝘳 U+1D633MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL R
 𝘴 U+1D634MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL S
 𝘵 U+1D635MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL T
 𝘶 U+1D636MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL U
 𝘷 U+1D637MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL V
 𝘸 U+1D638MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL W
 𝘹 U+1D639MATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL X
 𝘺 U+1D63AMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL Y
 𝘻 U+1D63BMATHEMATICAL SANS-SERIF ITALIC SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold italic symbols
items: 26

 𝙖 U+1D656MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL A
 𝙗 U+1D657MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL B
 𝙘 U+1D658MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL C
 𝙙 U+1D659MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL D
 𝙚 U+1D65AMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL E
 𝙛 U+1D65BMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL F
 𝙜 U+1D65CMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL G
 𝙝 U+1D65DMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL H
 𝙞 U+1D65EMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL I
 𝙟 U+1D65FMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL J
 𝙠 U+1D660MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL K
 𝙡 U+1D661MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL L
 𝙢 U+1D662MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL M
 𝙣 U+1D663MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL N
 𝙤 U+1D664MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL O
 𝙥 U+1D665MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL P
 𝙦 U+1D666MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL Q
 𝙧 U+1D667MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL R
 𝙨 U+1D668MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL S
 𝙩 U+1D669MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL T
 𝙪 U+1D66AMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL U
 𝙫 U+1D66BMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL V
 𝙬 U+1D66CMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL W
 𝙭 U+1D66DMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL X
 𝙮 U+1D66EMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL Y
 𝙯 U+1D66FMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsMonospace symbols
items: 26

 𝚊 U+1D68AMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL A
 𝚋 U+1D68BMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL B
 𝚌 U+1D68CMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL C
 𝚍 U+1D68DMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL D
 𝚎 U+1D68EMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL E
 𝚏 U+1D68FMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL F
 𝚐 U+1D690MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL G
 𝚑 U+1D691MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL H
 𝚒 U+1D692MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL I
 𝚓 U+1D693MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL J
 𝚔 U+1D694MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL K
 𝚕 U+1D695MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL L
 𝚖 U+1D696MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL M
 𝚗 U+1D697MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL N
 𝚘 U+1D698MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL O
 𝚙 U+1D699MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL P
 𝚚 U+1D69AMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL Q
 𝚛 U+1D69BMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL R
 𝚜 U+1D69CMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL S
 𝚝 U+1D69DMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL T
 𝚞 U+1D69EMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL U
 𝚟 U+1D69FMATHEMATICAL MONOSPACE SMALL V
 𝚠 U+1D6A0MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL W
 𝚡 U+1D6A1MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL X
 𝚢 U+1D6A2MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL Y
 𝚣 U+1D6A3MATHEMATICAL MONOSPACE SMALL Z

Mathematical Alphanumeric SymbolsDotless symbols
items: 2

 𝚤 U+1D6A4MATHEMATICAL ITALIC SMALL DOTLESS I
 𝚥 U+1D6A5MATHEMATICAL ITALIC SMALL DOTLESS J

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold Greek symbols
items: 32

 𝛂 U+1D6C2MATHEMATICAL BOLD SMALL ALPHA
 𝛃 U+1D6C3MATHEMATICAL BOLD SMALL BETA
 𝛄 U+1D6C4MATHEMATICAL BOLD SMALL GAMMA
 𝛅 U+1D6C5MATHEMATICAL BOLD SMALL DELTA
 𝛆 U+1D6C6MATHEMATICAL BOLD SMALL EPSILON
 𝛇 U+1D6C7MATHEMATICAL BOLD SMALL ZETA
 𝛈 U+1D6C8MATHEMATICAL BOLD SMALL ETA
 𝛉 U+1D6C9MATHEMATICAL BOLD SMALL THETA
 𝛊 U+1D6CAMATHEMATICAL BOLD SMALL IOTA
 𝛋 U+1D6CBMATHEMATICAL BOLD SMALL KAPPA
 𝛌 U+1D6CCMATHEMATICAL BOLD SMALL LAMDA
 𝛍 U+1D6CDMATHEMATICAL BOLD SMALL MU
 𝛎 U+1D6CEMATHEMATICAL BOLD SMALL NU
 𝛏 U+1D6CFMATHEMATICAL BOLD SMALL XI
 𝛐 U+1D6D0MATHEMATICAL BOLD SMALL OMICRON
 𝛑 U+1D6D1MATHEMATICAL BOLD SMALL PI
 𝛒 U+1D6D2MATHEMATICAL BOLD SMALL RHO
 𝛓 U+1D6D3MATHEMATICAL BOLD SMALL FINAL SIGMA
 𝛔 U+1D6D4MATHEMATICAL BOLD SMALL SIGMA
 𝛕 U+1D6D5MATHEMATICAL BOLD SMALL TAU
 𝛖 U+1D6D6MATHEMATICAL BOLD SMALL UPSILON
 𝛗 U+1D6D7MATHEMATICAL BOLD SMALL PHI
 𝛘 U+1D6D8MATHEMATICAL BOLD SMALL CHI
 𝛙 U+1D6D9MATHEMATICAL BOLD SMALL PSI
 𝛚 U+1D6DAMATHEMATICAL BOLD SMALL OMEGA
 𝛜 U+1D6DCMATHEMATICAL BOLD EPSILON SYMBOL
 𝛝 U+1D6DDMATHEMATICAL BOLD THETA SYMBOL
 𝛞 U+1D6DEMATHEMATICAL BOLD KAPPA SYMBOL
 𝛟 U+1D6DFMATHEMATICAL BOLD PHI SYMBOL
 𝛠 U+1D6E0MATHEMATICAL BOLD RHO SYMBOL
 𝛡 U+1D6E1MATHEMATICAL BOLD PI SYMBOL
 𝟋 U+1D7CBMATHEMATICAL BOLD SMALL DIGAMMA

Mathematical Alphanumeric SymbolsItalic Greek symbols
items: 31

 𝛼 U+1D6FCMATHEMATICAL ITALIC SMALL ALPHA
 𝛽 U+1D6FDMATHEMATICAL ITALIC SMALL BETA
 𝛾 U+1D6FEMATHEMATICAL ITALIC SMALL GAMMA
 𝛿 U+1D6FFMATHEMATICAL ITALIC SMALL DELTA
 𝜀 U+1D700MATHEMATICAL ITALIC SMALL EPSILON
 𝜁 U+1D701MATHEMATICAL ITALIC SMALL ZETA
 𝜂 U+1D702MATHEMATICAL ITALIC SMALL ETA
 𝜃 U+1D703MATHEMATICAL ITALIC SMALL THETA
 𝜄 U+1D704MATHEMATICAL ITALIC SMALL IOTA
 𝜅 U+1D705MATHEMATICAL ITALIC SMALL KAPPA
 𝜆 U+1D706MATHEMATICAL ITALIC SMALL LAMDA
 𝜇 U+1D707MATHEMATICAL ITALIC SMALL MU
 𝜈 U+1D708MATHEMATICAL ITALIC SMALL NU
 𝜉 U+1D709MATHEMATICAL ITALIC SMALL XI
 𝜊 U+1D70AMATHEMATICAL ITALIC SMALL OMICRON
 𝜋 U+1D70BMATHEMATICAL ITALIC SMALL PI
 𝜌 U+1D70CMATHEMATICAL ITALIC SMALL RHO
 𝜍 U+1D70DMATHEMATICAL ITALIC SMALL FINAL SIGMA
 𝜎 U+1D70EMATHEMATICAL ITALIC SMALL SIGMA
 𝜏 U+1D70FMATHEMATICAL ITALIC SMALL TAU
 𝜐 U+1D710MATHEMATICAL ITALIC SMALL UPSILON
 𝜑 U+1D711MATHEMATICAL ITALIC SMALL PHI
 𝜒 U+1D712MATHEMATICAL ITALIC SMALL CHI
 𝜓 U+1D713MATHEMATICAL ITALIC SMALL PSI
 𝜔 U+1D714MATHEMATICAL ITALIC SMALL OMEGA
 𝜖 U+1D716MATHEMATICAL ITALIC EPSILON SYMBOL
 𝜗 U+1D717MATHEMATICAL ITALIC THETA SYMBOL
 𝜘 U+1D718MATHEMATICAL ITALIC KAPPA SYMBOL
 𝜙 U+1D719MATHEMATICAL ITALIC PHI SYMBOL
 𝜚 U+1D71AMATHEMATICAL ITALIC RHO SYMBOL
 𝜛 U+1D71BMATHEMATICAL ITALIC PI SYMBOL

Mathematical Alphanumeric SymbolsBold italic Greek symbols
items: 31

 𝜶 U+1D736MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL ALPHA
 𝜷 U+1D737MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL BETA
 𝜸 U+1D738MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL GAMMA
 𝜹 U+1D739MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL DELTA
 𝜺 U+1D73AMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL EPSILON
 𝜻 U+1D73BMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL ZETA
 𝜼 U+1D73CMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL ETA
 𝜽 U+1D73DMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL THETA
 𝜾 U+1D73EMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL IOTA
 𝜿 U+1D73FMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL KAPPA
 𝝀 U+1D740MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL LAMDA
 𝝁 U+1D741MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL MU
 𝝂 U+1D742MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL NU
 𝝃 U+1D743MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL XI
 𝝄 U+1D744MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL OMICRON
 𝝅 U+1D745MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL PI
 𝝆 U+1D746MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL RHO
 𝝇 U+1D747MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL FINAL SIGMA
 𝝈 U+1D748MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL SIGMA
 𝝉 U+1D749MATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL TAU
 𝝊 U+1D74AMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL UPSILON
 𝝋 U+1D74BMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL PHI
 𝝌 U+1D74CMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL CHI
 𝝍 U+1D74DMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL PSI
 𝝎 U+1D74EMATHEMATICAL BOLD ITALIC SMALL OMEGA
 𝝐 U+1D750MATHEMATICAL BOLD ITALIC EPSILON SYMBOL
 𝝑 U+1D751MATHEMATICAL BOLD ITALIC THETA SYMBOL
 𝝒 U+1D752MATHEMATICAL BOLD ITALIC KAPPA SYMBOL
 𝝓 U+1D753MATHEMATICAL BOLD ITALIC PHI SYMBOL
 𝝔 U+1D754MATHEMATICAL BOLD ITALIC RHO SYMBOL
 𝝕 U+1D755MATHEMATICAL BOLD ITALIC PI SYMBOL

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold Greek symbols
items: 31

 𝝰 U+1D770MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL ALPHA
 𝝱 U+1D771MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL BETA
 𝝲 U+1D772MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL GAMMA
 𝝳 U+1D773MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL DELTA
 𝝴 U+1D774MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL EPSILON
 𝝵 U+1D775MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL ZETA
 𝝶 U+1D776MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL ETA
 𝝷 U+1D777MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL THETA
 𝝸 U+1D778MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL IOTA
 𝝹 U+1D779MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL KAPPA
 𝝺 U+1D77AMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL LAMDA
 𝝻 U+1D77BMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL MU
 𝝼 U+1D77CMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL NU
 𝝽 U+1D77DMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL XI
 𝝾 U+1D77EMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL OMICRON
 𝝿 U+1D77FMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL PI
 𝞀 U+1D780MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL RHO
 𝞁 U+1D781MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL FINAL SIGMA
 𝞂 U+1D782MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL SIGMA
 𝞃 U+1D783MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL TAU
 𝞄 U+1D784MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL UPSILON
 𝞅 U+1D785MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL PHI
 𝞆 U+1D786MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL CHI
 𝞇 U+1D787MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL PSI
 𝞈 U+1D788MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD SMALL OMEGA
 𝞊 U+1D78AMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD EPSILON SYMBOL
 𝞋 U+1D78BMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD THETA SYMBOL
 𝞌 U+1D78CMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD KAPPA SYMBOL
 𝞍 U+1D78DMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD PHI SYMBOL
 𝞎 U+1D78EMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD RHO SYMBOL
 𝞏 U+1D78FMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD PI SYMBOL

Mathematical Alphanumeric SymbolsSans-serif bold italic Greek symbols
items: 31

 𝞪 U+1D7AAMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL ALPHA
 𝞫 U+1D7ABMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL BETA
 𝞬 U+1D7ACMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL GAMMA
 𝞭 U+1D7ADMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL DELTA
 𝞮 U+1D7AEMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL EPSILON
 𝞯 U+1D7AFMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL ZETA
 𝞰 U+1D7B0MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL ETA
 𝞱 U+1D7B1MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL THETA
 𝞲 U+1D7B2MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL IOTA
 𝞳 U+1D7B3MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL KAPPA
 𝞴 U+1D7B4MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL LAMDA
 𝞵 U+1D7B5MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL MU
 𝞶 U+1D7B6MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL NU
 𝞷 U+1D7B7MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL XI
 𝞸 U+1D7B8MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL OMICRON
 𝞹 U+1D7B9MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL PI
 𝞺 U+1D7BAMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL RHO
 𝞻 U+1D7BBMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL FINAL SIGMA
 𝞼 U+1D7BCMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL SIGMA
 𝞽 U+1D7BDMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL TAU
 𝞾 U+1D7BEMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL UPSILON
 𝞿 U+1D7BFMATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL PHI
 𝟀 U+1D7C0MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL CHI
 𝟁 U+1D7C1MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL PSI
 𝟂 U+1D7C2MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC SMALL OMEGA
 𝟄 U+1D7C4MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC EPSILON SYMBOL
 𝟅 U+1D7C5MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC THETA SYMBOL
 𝟆 U+1D7C6MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC KAPPA SYMBOL
 𝟇 U+1D7C7MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC PHI SYMBOL
 𝟈 U+1D7C8MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC RHO SYMBOL
 𝟉 U+1D7C9MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD ITALIC PI SYMBOL

Latin Extended GExtended IPA for disordered speech
items: 8

 𝼀 U+1DF00LATIN SMALL LETTER FENG DIGRAPH WITH TRILL
 𝼁 U+1DF01LATIN SMALL LETTER REVERSED SCRIPT G
 𝼂 U+1DF02LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED G
 𝼃 U+1DF03LATIN SMALL LETTER REVERSED K
 𝼄 U+1DF04LATIN LETTER SMALL CAPITAL L WITH BELT
 𝼅 U+1DF05LATIN SMALL LETTER LEZH WITH RETROFLEX HOOK
 𝼆 U+1DF06LATIN SMALL LETTER TURNED Y WITH BELT
 𝼇 U+1DF07LATIN SMALL LETTER REVERSED ENG

Latin Extended GIPA extension
items: 3

 𝼈 U+1DF08LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH LONG LEG AND RETROFLEX HOOK
 𝼉 U+1DF09LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK AND RETROFLEX HOOK
 𝼞 U+1DF1ELATIN SMALL LETTER S WITH CURL

Latin Extended GClicks
items: 6

 𝼋 U+1DF0BLATIN SMALL LETTER ESH WITH DOUBLE BAR
 𝼌 U+1DF0CLATIN SMALL LETTER ESH WITH DOUBLE BAR AND CURL
 𝼍 U+1DF0DLATIN SMALL LETTER TURNED T WITH CURL
 𝼎 U+1DF0ELATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP WITH CURL
 𝼏 U+1DF0FLATIN LETTER STRETCHED C WITH CURL
 𝼐 U+1DF10LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED K

Latin Extended GLateral
items: 1

 𝼑 U+1DF11LATIN SMALL LETTER L WITH FISHHOOK

Latin Extended GLetters with palatal hooks
items: 7

 𝼒 U+1DF12LATIN SMALL LETTER DEZH DIGRAPH WITH PALATAL HOOK
 𝼓 U+1DF13LATIN SMALL LETTER L WITH BELT AND PALATAL HOOK
 𝼔 U+1DF14LATIN SMALL LETTER ENG WITH PALATAL HOOK
 𝼕 U+1DF15LATIN SMALL LETTER TURNED R WITH PALATAL HOOK
 𝼖 U+1DF16LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK AND PALATAL HOOK
 𝼗 U+1DF17LATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH WITH PALATAL HOOK
 𝼘 U+1DF18LATIN SMALL LETTER EZH WITH PALATAL HOOK

Latin Extended GLetters with retroflex hooks
items: 5

 𝼙 U+1DF19LATIN SMALL LETTER DEZH DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
 𝼚 U+1DF1ALATIN SMALL LETTER I WITH STROKE AND RETROFLEX HOOK
 𝼛 U+1DF1BLATIN SMALL LETTER O WITH RETROFLEX HOOK
 𝼜 U+1DF1CLATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH WITH RETROFLEX HOOK
 𝼝 U+1DF1DLATIN SMALL LETTER C WITH RETROFLEX HOOK

Latin Extended GLetters for Malayalam transliteration
items: 6

 𝼥 U+1DF25LATIN SMALL LETTER D WITH MID-HEIGHT LEFT HOOK
 𝼦 U+1DF26LATIN SMALL LETTER L WITH MID-HEIGHT LEFT HOOK
 𝼧 U+1DF27LATIN SMALL LETTER N WITH MID-HEIGHT LEFT HOOK
 𝼨 U+1DF28LATIN SMALL LETTER R WITH MID-HEIGHT LEFT HOOK
 𝼩 U+1DF29LATIN SMALL LETTER S WITH MID-HEIGHT LEFT HOOK
 𝼪 U+1DF2ALATIN SMALL LETTER T WITH MID-HEIGHT LEFT HOOK

Cyrillic Extended DSuperscript modifier letters
items: 36

 𞀰 U+1E030MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL A
 𞀱 U+1E031MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL BE
 𞀲 U+1E032MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL VE
 𞀳 U+1E033MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL GHE
 𞀴 U+1E034MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL DE
 𞀵 U+1E035MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL IE
 𞀶 U+1E036MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL ZHE
 𞀷 U+1E037MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL ZE
 𞀸 U+1E038MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL I
 𞀹 U+1E039MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL KA
 𞀺 U+1E03AMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL EL
 𞀻 U+1E03BMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL EM
 𞀼 U+1E03CMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL O
 𞀽 U+1E03DMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL PE
 𞀾 U+1E03EMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL ER
 𞀿 U+1E03FMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL ES
 𞁀 U+1E040MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL TE
 𞁁 U+1E041MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL U
 𞁂 U+1E042MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL EF
 𞁃 U+1E043MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL HA
 𞁄 U+1E044MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL TSE
 𞁅 U+1E045MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL CHE
 𞁆 U+1E046MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL SHA
 𞁇 U+1E047MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL YERU
 𞁈 U+1E048MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL E
 𞁉 U+1E049MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL YU
 𞁊 U+1E04AMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL DZZE
 𞁋 U+1E04BMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL SCHWA
 𞁌 U+1E04CMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 𞁍 U+1E04DMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL JE
 𞁎 U+1E04EMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL BARRED O
 𞁏 U+1E04FMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL STRAIGHT U
 𞁐 U+1E050MODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL PALOCHKA
 𞁫 U+1E06BMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL ES WITH DESCENDER
 𞁬 U+1E06CMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL YERU WITH BACK YER
 𞁭 U+1E06DMODIFIER LETTER CYRILLIC SMALL STRAIGHT U WITH STROKE

Cyrillic Extended DSubscript modifier letters
items: 26

 𞁑 U+1E051CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER A
 𞁒 U+1E052CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER BE
 𞁓 U+1E053CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER VE
 𞁔 U+1E054CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER GHE
 𞁕 U+1E055CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER DE
 𞁖 U+1E056CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER IE
 𞁗 U+1E057CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER ZHE
 𞁘 U+1E058CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER ZE
 𞁙 U+1E059CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER I
 𞁚 U+1E05ACYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER KA
 𞁛 U+1E05BCYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER EL
 𞁜 U+1E05CCYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER O
 𞁝 U+1E05DCYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER PE
 𞁞 U+1E05ECYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER ES
 𞁟 U+1E05FCYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER U
 𞁠 U+1E060CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER EF
 𞁡 U+1E061CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER HA
 𞁢 U+1E062CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER TSE
 𞁣 U+1E063CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER CHE
 𞁤 U+1E064CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER SHA
 𞁥 U+1E065CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER HARD SIGN
 𞁦 U+1E066CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER YERU
 𞁧 U+1E067CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER GHE WITH UPTURN
 𞁨 U+1E068CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I
 𞁩 U+1E069CYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER DZE
 𞁪 U+1E06ACYRILLIC SUBSCRIPT SMALL LETTER DZHE

AdlamSmall letters
items: 28

 ‎𞤢‎ U+1E922ADLAM SMALL LETTER ALIF
 ‎𞤣‎ U+1E923ADLAM SMALL LETTER DAALI
 ‎𞤤‎ U+1E924ADLAM SMALL LETTER LAAM
 ‎𞤥‎ U+1E925ADLAM SMALL LETTER MIIM
 ‎𞤦‎ U+1E926ADLAM SMALL LETTER BA
 ‎𞤧‎ U+1E927ADLAM SMALL LETTER SINNYIIYHE
 ‎𞤨‎ U+1E928ADLAM SMALL LETTER PE
 ‎𞤩‎ U+1E929ADLAM SMALL LETTER BHE
 ‎𞤪‎ U+1E92AADLAM SMALL LETTER RA
 ‎𞤫‎ U+1E92BADLAM SMALL LETTER E
 ‎𞤬‎ U+1E92CADLAM SMALL LETTER FA
 ‎𞤭‎ U+1E92DADLAM SMALL LETTER I
 ‎𞤮‎ U+1E92EADLAM SMALL LETTER O
 ‎𞤯‎ U+1E92FADLAM SMALL LETTER DHA
 ‎𞤰‎ U+1E930ADLAM SMALL LETTER YHE
 ‎𞤱‎ U+1E931ADLAM SMALL LETTER WAW
 ‎𞤲‎ U+1E932ADLAM SMALL LETTER NUN
 ‎𞤳‎ U+1E933ADLAM SMALL LETTER KAF
 ‎𞤴‎ U+1E934ADLAM SMALL LETTER YA
 ‎𞤵‎ U+1E935ADLAM SMALL LETTER U
 ‎𞤶‎ U+1E936ADLAM SMALL LETTER JIIM
 ‎𞤷‎ U+1E937ADLAM SMALL LETTER CHI
 ‎𞤸‎ U+1E938ADLAM SMALL LETTER HA
 ‎𞤹‎ U+1E939ADLAM SMALL LETTER QAAF
 ‎𞤺‎ U+1E93AADLAM SMALL LETTER GA
 ‎𞤻‎ U+1E93BADLAM SMALL LETTER NYA
 ‎𞤼‎ U+1E93CADLAM SMALL LETTER TU
 ‎𞤽‎ U+1E93DADLAM SMALL LETTER NHA

AdlamSupplementary small letters
items: 6

 ‎𞤾‎ U+1E93EADLAM SMALL LETTER VA
 ‎𞤿‎ U+1E93FADLAM SMALL LETTER KHA
 ‎𞥀‎ U+1E940ADLAM SMALL LETTER GBE
 ‎𞥁‎ U+1E941ADLAM SMALL LETTER ZAL
 ‎𞥂‎ U+1E942ADLAM SMALL LETTER KPO
 ‎𞥃‎ U+1E943ADLAM SMALL LETTER SHA

Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.

Version 3.9; ICU version: 72.0; Unicode/Emoji version: 15.0; Unicodeβ version: 15.0;