Unicode Utilities: UnicodeSet

Properties use ICU for Unicode V15.0; the beta properties support Unicode V15.1β. For more information, see Unicode Utilities Beta.

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

399 Code Points


[가 개 갸 걔 거 게 겨 계 고 과 괘 괴 교 구 궈 궤 귀 규 그 긔 기 까 깨 꺄 꺠 꺼 께 껴 꼐 꼬 꽈 꽤 꾀 꾜 꾸 꿔 꿰 뀌 뀨 끄 끠 끼 나 내 냐 냬 너 네 녀 녜 노 놔 놰 뇌 뇨 누 눠 눼 뉘 뉴 느 늬 니 다 대 댜 댸 더 데 뎌 뎨 도 돠 돼 되 됴 두 둬 뒈 뒤 듀 드 듸 디 따 때 땨 떄 떠 떼 뗘 뗴 또 똬 뙈 뙤 뚀 뚜 뚸 뛔 뛰 뜌 뜨 띄 띠 라 래 랴 럐 러 레 려 례 로 롸 뢔 뢰 료 루 뤄 뤠 뤼 류 르 릐 리 마 매 먀 먜 머 메 며 몌 모 뫄 뫠 뫼 묘 무 뭐 뭬 뮈 뮤 므 믜 미 바 배 뱌 뱨 버 베 벼 볘 보 봐 봬 뵈 뵤 부 붜 붸 뷔 뷰 브 븨 비 빠 빼 뺘 뺴 뻐 뻬 뼈 뼤 뽀 뽜 뽸 뾔 뾰 뿌 뿨 쀄 쀠 쀼 쁘 쁴 삐 사 새 샤 섀 서 세 셔 셰 소 솨 쇄 쇠 쇼 수 숴 쉐 쉬 슈 스 싀 시 싸 쌔 쌰 썌 써 쎄 쎠 쎼 쏘 쏴 쐐 쐬 쑈 쑤 쒀 쒜 쒸 쓔 쓰 씌 씨 아 애 야 얘 어 에 여 예 오 와 왜 외 요 우 워 웨 위 유 으 의 이 자 재 쟈 쟤 저 제 져 졔 조 좌 좨 죄 죠 주 줘 줴 쥐 쥬 즈 즤 지 짜 째 쨔 쨰 쩌 쩨 쪄 쪠 쪼 쫘 쫴 쬐 쬬 쭈 쭤 쮀 쮜 쮸 쯔 쯰 찌 차 채 챠 챼 처 체 쳐 쳬 초 촤 쵀 최 쵸 추 춰 췌 취 츄 츠 츼 치 카 캐 캬 컈 커 케 켜 켸 코 콰 쾌 쾨 쿄 쿠 쿼 퀘 퀴 큐 크 킈 키 타 태 탸 턔 터 테 텨 톄 토 톼 퇘 퇴 툐 투 퉈 퉤 튀 튜 트 틔 티 파 패 퍄 퍠 퍼 페 펴 폐 포 퐈 퐤 푀 표 푸 풔 풰 퓌 퓨 프 픠 피 하 해 햐 햬 허 헤 혀 혜 호 화 홰 회 효 후 훠 훼 휘 휴 흐 희 히]


Hangul Syllablesno subhead
items: 399

 가 U+AC00HANGUL SYLLABLE GA
 개 U+AC1CHANGUL SYLLABLE GAE
 갸 U+AC38HANGUL SYLLABLE GYA
 걔 U+AC54HANGUL SYLLABLE GYAE
 거 U+AC70HANGUL SYLLABLE GEO
 게 U+AC8CHANGUL SYLLABLE GE
 겨 U+ACA8HANGUL SYLLABLE GYEO
 계 U+ACC4HANGUL SYLLABLE GYE
 고 U+ACE0HANGUL SYLLABLE GO
 과 U+ACFCHANGUL SYLLABLE GWA
 괘 U+AD18HANGUL SYLLABLE GWAE
 괴 U+AD34HANGUL SYLLABLE GOE
 교 U+AD50HANGUL SYLLABLE GYO
 구 U+AD6CHANGUL SYLLABLE GU
 궈 U+AD88HANGUL SYLLABLE GWEO
 궤 U+ADA4HANGUL SYLLABLE GWE
 귀 U+ADC0HANGUL SYLLABLE GWI
 규 U+ADDCHANGUL SYLLABLE GYU
 그 U+ADF8HANGUL SYLLABLE GEU
 긔 U+AE14HANGUL SYLLABLE GYI
 기 U+AE30HANGUL SYLLABLE GI
 까 U+AE4CHANGUL SYLLABLE GGA
 깨 U+AE68HANGUL SYLLABLE GGAE
 꺄 U+AE84HANGUL SYLLABLE GGYA
 꺠 U+AEA0HANGUL SYLLABLE GGYAE
 꺼 U+AEBCHANGUL SYLLABLE GGEO
 께 U+AED8HANGUL SYLLABLE GGE
 껴 U+AEF4HANGUL SYLLABLE GGYEO
 꼐 U+AF10HANGUL SYLLABLE GGYE
 꼬 U+AF2CHANGUL SYLLABLE GGO
 꽈 U+AF48HANGUL SYLLABLE GGWA
 꽤 U+AF64HANGUL SYLLABLE GGWAE
 꾀 U+AF80HANGUL SYLLABLE GGOE
 꾜 U+AF9CHANGUL SYLLABLE GGYO
 꾸 U+AFB8HANGUL SYLLABLE GGU
 꿔 U+AFD4HANGUL SYLLABLE GGWEO
 꿰 U+AFF0HANGUL SYLLABLE GGWE
 뀌 U+B00CHANGUL SYLLABLE GGWI
 뀨 U+B028HANGUL SYLLABLE GGYU
 끄 U+B044HANGUL SYLLABLE GGEU
 끠 U+B060HANGUL SYLLABLE GGYI
 끼 U+B07CHANGUL SYLLABLE GGI
 나 U+B098HANGUL SYLLABLE NA
 내 U+B0B4HANGUL SYLLABLE NAE
 냐 U+B0D0HANGUL SYLLABLE NYA
 냬 U+B0ECHANGUL SYLLABLE NYAE
 너 U+B108HANGUL SYLLABLE NEO
 네 U+B124HANGUL SYLLABLE NE
 녀 U+B140HANGUL SYLLABLE NYEO
 녜 U+B15CHANGUL SYLLABLE NYE
 노 U+B178HANGUL SYLLABLE NO
 놔 U+B194HANGUL SYLLABLE NWA
 놰 U+B1B0HANGUL SYLLABLE NWAE
 뇌 U+B1CCHANGUL SYLLABLE NOE
 뇨 U+B1E8HANGUL SYLLABLE NYO
 누 U+B204HANGUL SYLLABLE NU
 눠 U+B220HANGUL SYLLABLE NWEO
 눼 U+B23CHANGUL SYLLABLE NWE
 뉘 U+B258HANGUL SYLLABLE NWI
 뉴 U+B274HANGUL SYLLABLE NYU
 느 U+B290HANGUL SYLLABLE NEU
 늬 U+B2ACHANGUL SYLLABLE NYI
 니 U+B2C8HANGUL SYLLABLE NI
 다 U+B2E4HANGUL SYLLABLE DA
 대 U+B300HANGUL SYLLABLE DAE
 댜 U+B31CHANGUL SYLLABLE DYA
 댸 U+B338HANGUL SYLLABLE DYAE
 더 U+B354HANGUL SYLLABLE DEO
 데 U+B370HANGUL SYLLABLE DE
 뎌 U+B38CHANGUL SYLLABLE DYEO
 뎨 U+B3A8HANGUL SYLLABLE DYE
 도 U+B3C4HANGUL SYLLABLE DO
 돠 U+B3E0HANGUL SYLLABLE DWA
 돼 U+B3FCHANGUL SYLLABLE DWAE
 되 U+B418HANGUL SYLLABLE DOE
 됴 U+B434HANGUL SYLLABLE DYO
 두 U+B450HANGUL SYLLABLE DU
 둬 U+B46CHANGUL SYLLABLE DWEO
 뒈 U+B488HANGUL SYLLABLE DWE
 뒤 U+B4A4HANGUL SYLLABLE DWI
 듀 U+B4C0HANGUL SYLLABLE DYU
 드 U+B4DCHANGUL SYLLABLE DEU
 듸 U+B4F8HANGUL SYLLABLE DYI
 디 U+B514HANGUL SYLLABLE DI
 따 U+B530HANGUL SYLLABLE DDA
 때 U+B54CHANGUL SYLLABLE DDAE
 땨 U+B568HANGUL SYLLABLE DDYA
 떄 U+B584HANGUL SYLLABLE DDYAE
 떠 U+B5A0HANGUL SYLLABLE DDEO
 떼 U+B5BCHANGUL SYLLABLE DDE
 뗘 U+B5D8HANGUL SYLLABLE DDYEO
 뗴 U+B5F4HANGUL SYLLABLE DDYE
 또 U+B610HANGUL SYLLABLE DDO
 똬 U+B62CHANGUL SYLLABLE DDWA
 뙈 U+B648HANGUL SYLLABLE DDWAE
 뙤 U+B664HANGUL SYLLABLE DDOE
 뚀 U+B680HANGUL SYLLABLE DDYO
 뚜 U+B69CHANGUL SYLLABLE DDU
 뚸 U+B6B8HANGUL SYLLABLE DDWEO
 뛔 U+B6D4HANGUL SYLLABLE DDWE
 뛰 U+B6F0HANGUL SYLLABLE DDWI
 뜌 U+B70CHANGUL SYLLABLE DDYU
 뜨 U+B728HANGUL SYLLABLE DDEU
 띄 U+B744HANGUL SYLLABLE DDYI
 띠 U+B760HANGUL SYLLABLE DDI
 라 U+B77CHANGUL SYLLABLE RA
 래 U+B798HANGUL SYLLABLE RAE
 랴 U+B7B4HANGUL SYLLABLE RYA
 럐 U+B7D0HANGUL SYLLABLE RYAE
 러 U+B7ECHANGUL SYLLABLE REO
 레 U+B808HANGUL SYLLABLE RE
 려 U+B824HANGUL SYLLABLE RYEO
 례 U+B840HANGUL SYLLABLE RYE
 로 U+B85CHANGUL SYLLABLE RO
 롸 U+B878HANGUL SYLLABLE RWA
 뢔 U+B894HANGUL SYLLABLE RWAE
 뢰 U+B8B0HANGUL SYLLABLE ROE
 료 U+B8CCHANGUL SYLLABLE RYO
 루 U+B8E8HANGUL SYLLABLE RU
 뤄 U+B904HANGUL SYLLABLE RWEO
 뤠 U+B920HANGUL SYLLABLE RWE
 뤼 U+B93CHANGUL SYLLABLE RWI
 류 U+B958HANGUL SYLLABLE RYU
 르 U+B974HANGUL SYLLABLE REU
 릐 U+B990HANGUL SYLLABLE RYI
 리 U+B9ACHANGUL SYLLABLE RI
 마 U+B9C8HANGUL SYLLABLE MA
 매 U+B9E4HANGUL SYLLABLE MAE
 먀 U+BA00HANGUL SYLLABLE MYA
 먜 U+BA1CHANGUL SYLLABLE MYAE
 머 U+BA38HANGUL SYLLABLE MEO
 메 U+BA54HANGUL SYLLABLE ME
 며 U+BA70HANGUL SYLLABLE MYEO
 몌 U+BA8CHANGUL SYLLABLE MYE
 모 U+BAA8HANGUL SYLLABLE MO
 뫄 U+BAC4HANGUL SYLLABLE MWA
 뫠 U+BAE0HANGUL SYLLABLE MWAE
 뫼 U+BAFCHANGUL SYLLABLE MOE
 묘 U+BB18HANGUL SYLLABLE MYO
 무 U+BB34HANGUL SYLLABLE MU
 뭐 U+BB50HANGUL SYLLABLE MWEO
 뭬 U+BB6CHANGUL SYLLABLE MWE
 뮈 U+BB88HANGUL SYLLABLE MWI
 뮤 U+BBA4HANGUL SYLLABLE MYU
 므 U+BBC0HANGUL SYLLABLE MEU
 믜 U+BBDCHANGUL SYLLABLE MYI
 미 U+BBF8HANGUL SYLLABLE MI
 바 U+BC14HANGUL SYLLABLE BA
 배 U+BC30HANGUL SYLLABLE BAE
 뱌 U+BC4CHANGUL SYLLABLE BYA
 뱨 U+BC68HANGUL SYLLABLE BYAE
 버 U+BC84HANGUL SYLLABLE BEO
 베 U+BCA0HANGUL SYLLABLE BE
 벼 U+BCBCHANGUL SYLLABLE BYEO
 볘 U+BCD8HANGUL SYLLABLE BYE
 보 U+BCF4HANGUL SYLLABLE BO
 봐 U+BD10HANGUL SYLLABLE BWA
 봬 U+BD2CHANGUL SYLLABLE BWAE
 뵈 U+BD48HANGUL SYLLABLE BOE
 뵤 U+BD64HANGUL SYLLABLE BYO
 부 U+BD80HANGUL SYLLABLE BU
 붜 U+BD9CHANGUL SYLLABLE BWEO
 붸 U+BDB8HANGUL SYLLABLE BWE
 뷔 U+BDD4HANGUL SYLLABLE BWI
 뷰 U+BDF0HANGUL SYLLABLE BYU
 브 U+BE0CHANGUL SYLLABLE BEU
 븨 U+BE28HANGUL SYLLABLE BYI
 비 U+BE44HANGUL SYLLABLE BI
 빠 U+BE60HANGUL SYLLABLE BBA
 빼 U+BE7CHANGUL SYLLABLE BBAE
 뺘 U+BE98HANGUL SYLLABLE BBYA
 뺴 U+BEB4HANGUL SYLLABLE BBYAE
 뻐 U+BED0HANGUL SYLLABLE BBEO
 뻬 U+BEECHANGUL SYLLABLE BBE
 뼈 U+BF08HANGUL SYLLABLE BBYEO
 뼤 U+BF24HANGUL SYLLABLE BBYE
 뽀 U+BF40HANGUL SYLLABLE BBO
 뽜 U+BF5CHANGUL SYLLABLE BBWA
 뽸 U+BF78HANGUL SYLLABLE BBWAE
 뾔 U+BF94HANGUL SYLLABLE BBOE
 뾰 U+BFB0HANGUL SYLLABLE BBYO
 뿌 U+BFCCHANGUL SYLLABLE BBU
 뿨 U+BFE8HANGUL SYLLABLE BBWEO
 쀄 U+C004HANGUL SYLLABLE BBWE
 쀠 U+C020HANGUL SYLLABLE BBWI
 쀼 U+C03CHANGUL SYLLABLE BBYU
 쁘 U+C058HANGUL SYLLABLE BBEU
 쁴 U+C074HANGUL SYLLABLE BBYI
 삐 U+C090HANGUL SYLLABLE BBI
 사 U+C0ACHANGUL SYLLABLE SA
 새 U+C0C8HANGUL SYLLABLE SAE
 샤 U+C0E4HANGUL SYLLABLE SYA
 섀 U+C100HANGUL SYLLABLE SYAE
 서 U+C11CHANGUL SYLLABLE SEO
 세 U+C138HANGUL SYLLABLE SE
 셔 U+C154HANGUL SYLLABLE SYEO
 셰 U+C170HANGUL SYLLABLE SYE
 소 U+C18CHANGUL SYLLABLE SO
 솨 U+C1A8HANGUL SYLLABLE SWA
 쇄 U+C1C4HANGUL SYLLABLE SWAE
 쇠 U+C1E0HANGUL SYLLABLE SOE
 쇼 U+C1FCHANGUL SYLLABLE SYO
 수 U+C218HANGUL SYLLABLE SU
 숴 U+C234HANGUL SYLLABLE SWEO
 쉐 U+C250HANGUL SYLLABLE SWE
 쉬 U+C26CHANGUL SYLLABLE SWI
 슈 U+C288HANGUL SYLLABLE SYU
 스 U+C2A4HANGUL SYLLABLE SEU
 싀 U+C2C0HANGUL SYLLABLE SYI
 시 U+C2DCHANGUL SYLLABLE SI
 싸 U+C2F8HANGUL SYLLABLE SSA
 쌔 U+C314HANGUL SYLLABLE SSAE
 쌰 U+C330HANGUL SYLLABLE SSYA
 썌 U+C34CHANGUL SYLLABLE SSYAE
 써 U+C368HANGUL SYLLABLE SSEO
 쎄 U+C384HANGUL SYLLABLE SSE
 쎠 U+C3A0HANGUL SYLLABLE SSYEO
 쎼 U+C3BCHANGUL SYLLABLE SSYE
 쏘 U+C3D8HANGUL SYLLABLE SSO
 쏴 U+C3F4HANGUL SYLLABLE SSWA
 쐐 U+C410HANGUL SYLLABLE SSWAE
 쐬 U+C42CHANGUL SYLLABLE SSOE
 쑈 U+C448HANGUL SYLLABLE SSYO
 쑤 U+C464HANGUL SYLLABLE SSU
 쒀 U+C480HANGUL SYLLABLE SSWEO
 쒜 U+C49CHANGUL SYLLABLE SSWE
 쒸 U+C4B8HANGUL SYLLABLE SSWI
 쓔 U+C4D4HANGUL SYLLABLE SSYU
 쓰 U+C4F0HANGUL SYLLABLE SSEU
 씌 U+C50CHANGUL SYLLABLE SSYI
 씨 U+C528HANGUL SYLLABLE SSI
 아 U+C544HANGUL SYLLABLE A
 애 U+C560HANGUL SYLLABLE AE
 야 U+C57CHANGUL SYLLABLE YA
 얘 U+C598HANGUL SYLLABLE YAE
 어 U+C5B4HANGUL SYLLABLE EO
 에 U+C5D0HANGUL SYLLABLE E
 여 U+C5ECHANGUL SYLLABLE YEO
 예 U+C608HANGUL SYLLABLE YE
 오 U+C624HANGUL SYLLABLE O
 와 U+C640HANGUL SYLLABLE WA
 왜 U+C65CHANGUL SYLLABLE WAE
 외 U+C678HANGUL SYLLABLE OE
 요 U+C694HANGUL SYLLABLE YO
 우 U+C6B0HANGUL SYLLABLE U
 워 U+C6CCHANGUL SYLLABLE WEO
 웨 U+C6E8HANGUL SYLLABLE WE
 위 U+C704HANGUL SYLLABLE WI
 유 U+C720HANGUL SYLLABLE YU
 으 U+C73CHANGUL SYLLABLE EU
 의 U+C758HANGUL SYLLABLE YI
 이 U+C774HANGUL SYLLABLE I
 자 U+C790HANGUL SYLLABLE JA
 재 U+C7ACHANGUL SYLLABLE JAE
 쟈 U+C7C8HANGUL SYLLABLE JYA
 쟤 U+C7E4HANGUL SYLLABLE JYAE
 저 U+C800HANGUL SYLLABLE JEO
 제 U+C81CHANGUL SYLLABLE JE
 져 U+C838HANGUL SYLLABLE JYEO
 졔 U+C854HANGUL SYLLABLE JYE
 조 U+C870HANGUL SYLLABLE JO
 좌 U+C88CHANGUL SYLLABLE JWA
 좨 U+C8A8HANGUL SYLLABLE JWAE
 죄 U+C8C4HANGUL SYLLABLE JOE
 죠 U+C8E0HANGUL SYLLABLE JYO
 주 U+C8FCHANGUL SYLLABLE JU
 줘 U+C918HANGUL SYLLABLE JWEO
 줴 U+C934HANGUL SYLLABLE JWE
 쥐 U+C950HANGUL SYLLABLE JWI
 쥬 U+C96CHANGUL SYLLABLE JYU
 즈 U+C988HANGUL SYLLABLE JEU
 즤 U+C9A4HANGUL SYLLABLE JYI
 지 U+C9C0HANGUL SYLLABLE JI
 짜 U+C9DCHANGUL SYLLABLE JJA
 째 U+C9F8HANGUL SYLLABLE JJAE
 쨔 U+CA14HANGUL SYLLABLE JJYA
 쨰 U+CA30HANGUL SYLLABLE JJYAE
 쩌 U+CA4CHANGUL SYLLABLE JJEO
 쩨 U+CA68HANGUL SYLLABLE JJE
 쪄 U+CA84HANGUL SYLLABLE JJYEO
 쪠 U+CAA0HANGUL SYLLABLE JJYE
 쪼 U+CABCHANGUL SYLLABLE JJO
 쫘 U+CAD8HANGUL SYLLABLE JJWA
 쫴 U+CAF4HANGUL SYLLABLE JJWAE
 쬐 U+CB10HANGUL SYLLABLE JJOE
 쬬 U+CB2CHANGUL SYLLABLE JJYO
 쭈 U+CB48HANGUL SYLLABLE JJU
 쭤 U+CB64HANGUL SYLLABLE JJWEO
 쮀 U+CB80HANGUL SYLLABLE JJWE
 쮜 U+CB9CHANGUL SYLLABLE JJWI
 쮸 U+CBB8HANGUL SYLLABLE JJYU
 쯔 U+CBD4HANGUL SYLLABLE JJEU
 쯰 U+CBF0HANGUL SYLLABLE JJYI
 찌 U+CC0CHANGUL SYLLABLE JJI
 차 U+CC28HANGUL SYLLABLE CA
 채 U+CC44HANGUL SYLLABLE CAE
 챠 U+CC60HANGUL SYLLABLE CYA
 챼 U+CC7CHANGUL SYLLABLE CYAE
 처 U+CC98HANGUL SYLLABLE CEO
 체 U+CCB4HANGUL SYLLABLE CE
 쳐 U+CCD0HANGUL SYLLABLE CYEO
 쳬 U+CCECHANGUL SYLLABLE CYE
 초 U+CD08HANGUL SYLLABLE CO
 촤 U+CD24HANGUL SYLLABLE CWA
 쵀 U+CD40HANGUL SYLLABLE CWAE
 최 U+CD5CHANGUL SYLLABLE COE
 쵸 U+CD78HANGUL SYLLABLE CYO
 추 U+CD94HANGUL SYLLABLE CU
 춰 U+CDB0HANGUL SYLLABLE CWEO
 췌 U+CDCCHANGUL SYLLABLE CWE
 취 U+CDE8HANGUL SYLLABLE CWI
 츄 U+CE04HANGUL SYLLABLE CYU
 츠 U+CE20HANGUL SYLLABLE CEU
 츼 U+CE3CHANGUL SYLLABLE CYI
 치 U+CE58HANGUL SYLLABLE CI
 카 U+CE74HANGUL SYLLABLE KA
 캐 U+CE90HANGUL SYLLABLE KAE
 캬 U+CEACHANGUL SYLLABLE KYA
 컈 U+CEC8HANGUL SYLLABLE KYAE
 커 U+CEE4HANGUL SYLLABLE KEO
 케 U+CF00HANGUL SYLLABLE KE
 켜 U+CF1CHANGUL SYLLABLE KYEO
 켸 U+CF38HANGUL SYLLABLE KYE
 코 U+CF54HANGUL SYLLABLE KO
 콰 U+CF70HANGUL SYLLABLE KWA
 쾌 U+CF8CHANGUL SYLLABLE KWAE
 쾨 U+CFA8HANGUL SYLLABLE KOE
 쿄 U+CFC4HANGUL SYLLABLE KYO
 쿠 U+CFE0HANGUL SYLLABLE KU
 쿼 U+CFFCHANGUL SYLLABLE KWEO
 퀘 U+D018HANGUL SYLLABLE KWE
 퀴 U+D034HANGUL SYLLABLE KWI
 큐 U+D050HANGUL SYLLABLE KYU
 크 U+D06CHANGUL SYLLABLE KEU
 킈 U+D088HANGUL SYLLABLE KYI
 키 U+D0A4HANGUL SYLLABLE KI
 타 U+D0C0HANGUL SYLLABLE TA
 태 U+D0DCHANGUL SYLLABLE TAE
 탸 U+D0F8HANGUL SYLLABLE TYA
 턔 U+D114HANGUL SYLLABLE TYAE
 터 U+D130HANGUL SYLLABLE TEO
 테 U+D14CHANGUL SYLLABLE TE
 텨 U+D168HANGUL SYLLABLE TYEO
 톄 U+D184HANGUL SYLLABLE TYE
 토 U+D1A0HANGUL SYLLABLE TO
 톼 U+D1BCHANGUL SYLLABLE TWA
 퇘 U+D1D8HANGUL SYLLABLE TWAE
 퇴 U+D1F4HANGUL SYLLABLE TOE
 툐 U+D210HANGUL SYLLABLE TYO
 투 U+D22CHANGUL SYLLABLE TU
 퉈 U+D248HANGUL SYLLABLE TWEO
 퉤 U+D264HANGUL SYLLABLE TWE
 튀 U+D280HANGUL SYLLABLE TWI
 튜 U+D29CHANGUL SYLLABLE TYU
 트 U+D2B8HANGUL SYLLABLE TEU
 틔 U+D2D4HANGUL SYLLABLE TYI
 티 U+D2F0HANGUL SYLLABLE TI
 파 U+D30CHANGUL SYLLABLE PA
 패 U+D328HANGUL SYLLABLE PAE
 퍄 U+D344HANGUL SYLLABLE PYA
 퍠 U+D360HANGUL SYLLABLE PYAE
 퍼 U+D37CHANGUL SYLLABLE PEO
 페 U+D398HANGUL SYLLABLE PE
 펴 U+D3B4HANGUL SYLLABLE PYEO
 폐 U+D3D0HANGUL SYLLABLE PYE
 포 U+D3ECHANGUL SYLLABLE PO
 퐈 U+D408HANGUL SYLLABLE PWA
 퐤 U+D424HANGUL SYLLABLE PWAE
 푀 U+D440HANGUL SYLLABLE POE
 표 U+D45CHANGUL SYLLABLE PYO
 푸 U+D478HANGUL SYLLABLE PU
 풔 U+D494HANGUL SYLLABLE PWEO
 풰 U+D4B0HANGUL SYLLABLE PWE
 퓌 U+D4CCHANGUL SYLLABLE PWI
 퓨 U+D4E8HANGUL SYLLABLE PYU
 프 U+D504HANGUL SYLLABLE PEU
 픠 U+D520HANGUL SYLLABLE PYI
 피 U+D53CHANGUL SYLLABLE PI
 하 U+D558HANGUL SYLLABLE HA
 해 U+D574HANGUL SYLLABLE HAE
 햐 U+D590HANGUL SYLLABLE HYA
 햬 U+D5ACHANGUL SYLLABLE HYAE
 허 U+D5C8HANGUL SYLLABLE HEO
 헤 U+D5E4HANGUL SYLLABLE HE
 혀 U+D600HANGUL SYLLABLE HYEO
 혜 U+D61CHANGUL SYLLABLE HYE
 호 U+D638HANGUL SYLLABLE HO
 화 U+D654HANGUL SYLLABLE HWA
 홰 U+D670HANGUL SYLLABLE HWAE
 회 U+D68CHANGUL SYLLABLE HOE
 효 U+D6A8HANGUL SYLLABLE HYO
 후 U+D6C4HANGUL SYLLABLE HU
 훠 U+D6E0HANGUL SYLLABLE HWEO
 훼 U+D6FCHANGUL SYLLABLE HWE
 휘 U+D718HANGUL SYLLABLE HWI
 휴 U+D734HANGUL SYLLABLE HYU
 흐 U+D750HANGUL SYLLABLE HEU
 희 U+D76CHANGUL SYLLABLE HYI
 히 U+D788HANGUL SYLLABLE HI

Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.

Version 3.9; ICU version: 72.0; Unicode/Emoji version: 15.0; Unicodeβ version: 15.0;