Unicode Utilities: UnicodeSet

help | character | properties | confusables | unicode-set | compare-sets | regex | bnf-regex | breaks | transform | bidi | bidi-c | idna | languageid

Input
              

0 Code Points


The value '��>' is illegal. Values for Confusable_MA must be in [ , !, '', º/₀, &, ', (, ), *, +, ,, -, ., /, O, l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, <, =, >, ?, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, \, ^, _, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, rn, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, }, ~, c̸, £, Y̵, ©, ®, ˉ, °, μ, ¶, ·, º, Å, AE, C̦, D̵, Ö, O̸, Þ, ß, å, ae, c̦, ∂̵, ة, ÷, o̸, þ, Ă, ă, d̵, Ĕ, ĕ, Ğ, ğ, ģ, H̵, h̵, Ĭ, ĭ, lJ, ij, ĸ, l·, L̸, l̸, ɲ, 'n, Ŏ, ŏ, OE, oe, Ţ, ƫ, T̵, t̵, Ŭ, ŭ, b̵, 'B, b̄, ƅ, Ɔ, C', 'D, d̄, Ǝ, Ə, Ɛ, F̦, f̦, G', l̵, K', k̔, N̦, n̩, O̵, O', o', 'P, p̔, ƨ, Ʃ, 'T, t̔, T̨, Ʊ, 'Y, y̔, Z̵, z̵, 2̵, ll, DŽ, Dž, dž, LJ, Lj, lj, NJ, Nj, nj, ǝ, G̵, g̵, DZ, Dz, dz, Ƕ, Ó̸, ȝ, Z̦, z̦, ȷ, T̸, ɂ, U̵, Ʌ, E̸, e̸, J̵, j̵, ɋ, r̵, y̵, b̔, ɔ, d̨, d̔, ǝ˞, ꞓ, ɜ, ɞ, g̔, ɢ, h̔, i̵, l̴, l̨, lȝ, ɰ, rn̦, n̨, o̵, oᴇ, ɷ, ɸ, r̩, r̨, ɿ, ʀ, s̨, ʃ, ʌ, ʍ, z̨, ʘ, ʙ, ʚ, ʜ, ʟ, q̔, ʡ, dȝ, dʑ, ts, tʃ, tɕ, fŋ, ls, lz, ᣴ, ՙ, ˁ, ˇ, ˏ, ॱ, ᣳ, ᣵ, ˪, ˫, ˳, ̀, ́, ̂, ̃, ̄, ̆, ̇, ̈, ̉, ̊, ̋, ٰ, ̎, ̆̇, ̒, ̓, ̔, ̖, ِ, ̱, ̦, ̨, ̣, ̤, ̥, ̩, ̫, ̭, ̮, ̳, ̵, ̸, ͐, ͒, ͔, ͕, ͣ, ͤ, ͨ, ͯ, Ⱶ, И, ᴎ, ꜿ, Γ, Δ, Ξ, Π, Φ, Ψ, Ω, ẟ, ζ, λ, ξ, π, ς, ᴛ, χ, ψ, ω, ϗ, Ϙ, ϝ, Ϭ, Ꜿ, Ꞓ, Ћ, Ѝ, Ш, bl, Э, lO, й, л, ш, ˉb, ƅi, ᴙ, љ, Ѡ, Ѡ҆҇, w҆҇, Ѝ̦, й̦, Γ', r', Γ̵, Ж̩, ж̩, 3̦, ɜ̦, K̩, ĸ̩, K̵, ĸ̵, H̩, ʜ̩, T̩, ᴛ̩, X̩, Ҷ, ҷ, Ҽ̨, ę, Ӄ, Ʌ̦, л̦, H̦, ʜ̦, M̦, ʍ̦, Ӿ, ኮ, ሆ, Ո, ጣ, ቡ, Ք, ձ, եւ, ֖, ֘, ֙, ֚, א, ב, ג, ד, ה, כ, ל, ם, ע, ר, ת, l', º/₀₀, º/₀₀₀, ،, ع, ؛, ؟, ء, آ, lٴ, وٴ, lٕ, ىٴ, ب, ت, ىۛ, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, سۛ, ص, ض, ط, ظ, غ, ى̂, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ى, ٌ, ٍ, ٕ, ٢, ٣, ٤, ٦, ٩, ڡ, ٱ, و̓ٴ, ىؕ, ٺ, ٻ, ٿ, ڀ, حٔ, ڃ, ڄ, حۛ, چ, ڇ, دؕ, ڊؕ, ڌ, ڍ, دۛ, رؕ, ر̆, رۛ, صۛ, طۛ, ڡۛ, ڦ, ڬ, كۛ, گ, ڱ, ڳ, گۛ, ل̆, لۛ, ۀ, ۅ, و̆, و̓, وٰ, و̂, وۛ, ى̆, ۓ, ۛ, د̂, ر̂, ء͈, م͈, ô, ܼ, بۛ, ݔ, نؕ, ن̆, رٔ, ڗؕ, س̂, بٔ, ڢۛ, مۛ, ىٔ, د̤̣, ص̤̣, ز̂, بۢ, ىۛۢ, ر̆̇, ى̆̇, अॆ, अा, र्इ, एॅ, एॆ, एे, अॉ, अाॆ, अाे, अाै, ऺ, ऽ, ु, ू, ॆ, ्, ।, ।।, २, ३, ४, ८, ॰, ঃ, অা, ঘ, চ, জ, ঞ, ট, ড, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ব, ম, য, র, ল, ষ, স, ঽ, া, ি, ে, ো, ৌ, ্, ৗ, ঋৃ, ১, ২, ৬, ਅਾ, ੲਿ, ੲੀ, ੳੁ, ੳੂ, ੲੇ, ਅੈ, ਅੌ, અા, અૅ, અે, અૈ, અાૅ, અાે, અાૈ, ଅା, அ, ஈ, உ, உள, எ, ஐ, க, ச, ண, ன, ய, ள, ழ, ஶ, ஷ, ி, ெஈ, ேஈ, ெள, ஈு, சு, சூ, ௳, மீ, எவ, நீ, అ, ఆ, ఇ, ఒ, ఒౕ, ఒౌ, జ, ఞ, రּ, డ̣, ణ, ధּ, బ̣, వు, య, ఱ, ల, వ̣, వా, ుా, ృా, ఋా, ఌా, ౧, ౨, ౯, ಌಾ, ഇൗ, உൗ, നു, എെ, ഒാ, ഒൗ, ഞ, ര, டி, ു, െെ, ന്മ, oരo, ര്, ദ്ര, ന്ന, വ്ര, ന്, ഹ്മ, ජ, ද, ෨ා, ෨ී, ข, ค, ฆ, จ, ช, ฎ, ฑ, บ, ป, ฝ, พ, ฟ, ภ, ย, ฯ, า, ̊า, ิ, ี, ึ, ื, ุ, ู, เเ, ่, ้, ๊, ๋, ๏, ๚, ๛, ̊າ, ຫນ, ຫມ, ཨོཾ, འུྂཿ, འུྂ༔, ་, །།, ༚༚, ༝༝, ༚༝, ར, ྲཱྀ, ླཱྀ, ༝༚, 卐, 卍, ဂာ, oာ, ပာ, သြ, သြော်, ၁, ၊၊, ပှ, ပာှ, ဃှ, ၽှ, ဂှ, ႃ̊, Ꞇ, ᄀ, ᄀᄀ, ᄂ, ᄃ, ᄃᄃ, ᄅ, ᄆ, ᄇ, ᄇᄇ, ᄉ, ᄉᄉ, ᄋ, ᄌ, ᄌᄌ, ᄎ, ᄏ, ᄐ, ᄑ, ᄒ, ᄂᄀ, ᄂᄂ, ᄂᄃ, ᄂᄇ, ᄃᄀ, ᄅᄂ, ᄅᄅ, ᄅᄒ, ᄅᄋ, ᄆᄇ, ᄆᄋ, ᄇᄀ, ᄇᄂ, ᄇᄃ, ᄇᄉ, ᄇᄉᄀ, ᄇᄉᄃ, ᄇᄉᄇ, ᄇᄉᄉ, ᄇᄉᄌ, ᄇᄌ, ᄇᄎ, ᄇᄐ, ᄇᄑ, ᄇᄋ, ᄇᄇᄋ, ᄉᄀ, ᄉᄂ, ᄉᄃ, ᄉᄅ, ᄉᄆ, ᄉᄇ, ᄉᄇᄀ, ᄉᄉᄉ, ᄉᄋ, ᄉᄌ, ᄉᄎ, ᄉᄏ, ᄉᄐ, ᄉᄑ, ᄼᄼ, ᄾᄾ, ᅀ, ᄋᄀ, ᄋᄃ, ᄋᄆ, ᄋᄇ, ᄋᄉ, ᄋᅀ, ᄋᄋ, ᄋᄌ, ᄋᄎ, ᄋᄐ, ᄋᄑ, ᅌ, ᄌᄋ, ᅎᅎ, ᅐᅐ, ᄎᄏ, ᄎᄒ, ᄑᄇ, ᄑᄋ, ᄒᄒ, ᅙ, ᄀᄃ, ᄂᄉ, ᄂᄌ, ᄂᄒ, ᄃᄅ, ᅠ, ᅡ, ᅡ丨, ᅣ, ᅣ丨, ᅥ, ᅥ丨, ᅧ, ᅧ丨, ᅩ, ᅩᅡ, ᅩᅡ丨, ᅩ丨, ᅭ, ᅮ, ᅮᅥ, ᅮᅥ丨, ᅮ丨, ᅲ, ー, ー丨, 丨, ᅡᅩ, ᅡᅮ, ᅣᅩ, ᅣᅭ, ᅥᅩ, ᅥᅮ, ᅥー, ᅧᅩ, ᅧᅮ, ᅩᅥ, ᅩᅥ丨, ᅩᅧ丨, ᅩᅩ, ᅩᅮ, ᅭᅣ, ᅭᅣ丨, ᅭᅩ, ᅭ丨, ᅮᅡ, ᅮᅡ丨, ᅮᅥー, ᅮᅧ丨, ᅮᅮ, ᅲᅡ, ᅲᅥ, ᅲᅥ丨, ᅲᅧ, ᅲᅧ丨, ᅲᅮ, ᅲ丨, ーᅮ, ーー, ー丨ᅮ, 丨ᅡ, 丨ᅣ, 丨ᅩ, 丨ᅮ, 丨ー, 丨ᆞ, ᆞ, ᆞᅥ, ᆞᅮ, ᆞ丨, ᆞᆞ, ᅡー, ᅣᅮ, ᅧᅣ, ᅩᅣ, ᅩᅣ丨, ᄀᄉ, ᄅᄀ, ᄅᄆ, ᄅᄇ, ᄅᄉ, ᄅᄐ, ᄅᄑ, ᄀᄅ, ᄀᄉᄀ, ᄂᅀ, ᄂᄐ, ᄅᄀᄉ, ᄅᄃ, ᄅᄃᄒ, ᄅᄆᄀ, ᄅᄆᄉ, ᄅᄇᄉ, ᄅᄇᄒ, ᄅᄇᄋ, ᄅᄉᄉ, ᄅᅀ, ᄅᄏ, ᄅᅙ, ᄆᄀ, ᄆᄅ, ᄆᄉ, ᄆᄉᄉ, ᄆᅀ, ᄆᄎ, ᄆᄒ, ᄇᄅ, ᄇᄒ, ᄋᄀᄀ, ᄋᄏ, ᄒᄂ, ᄒᄅ, ᄒᄆ, ᄒᄇ, ᄀᄂ, ᄀᄇ, ᄀᄎ, ᄀᄏ, ᄀᄒ, Ꮿ, ·ᐁ, ᐁ·, ·Δ, Δ·, ·ᐄ, ᐄ·, ·ᐅ, ᐅ·, ·ᐆ, ᐆ·, ·ᐊ, ᐊ·, ·ᐋ, ᐋ·, ᐡ, ᐩ, ᐁᐠ, Δᐠ, ᐅᐠ, ᐊᐠ, ᐵ, ·>, ·V, V·, ·Ʌ, Ʌ·, ·ᐲ, ᐲ·, >·, ·ᐴ, ᐴ·, ·<, <·, ·ᐹ, ᐹ·, ᑐ, ·ᑐ, ᑕ, ·U, U·, ·Ո, Ո·, ·ᑏ, ᑏ·, ᑐ·, ·ᑑ, ᑑ·, ·ᑕ, ᑕ·, ·ᑖ, ᑖ·, U', Ո', ᑐ', ᑕ', ḃ, ·ᑫ, ᑫ·, ·P, p·, ·ᑮ, ᑮ·, ·d, d·, ·ᑰ, ᑰ·, ·b, b·, ·ḃ, ḃ·, ᑫ', P', d', b', ᒉ, ᒐ, ·ᒉ, ᒉ·, ·ᒋ, ᒋ·, ·ᒌ, ᒌ·, ·J, J·, ·ᒎ, ᒎ·, ·ᒐ, ᒐ·, ·ᒑ, ᒑ·, ·ᒣ, ᒣ·, ·Γ, Γ·, ·ᒦ, ᒦ·, ·ᒧ, ᒧ·, ·ᒨ, ᒨ·, ·L, ·ᒫ, ᒫ·, ·ᓀ, ᓀ·, ·ᓇ, ᓇ·, ·ᓈ, ᓈ·, ᓓ, ᓚ, ·ᓓ, ᓓ·, ·ᓕ, ᓕ·, ·ᓖ, ᓖ·, ·ᓗ, ᓗ·, ·ᓘ, ᓘ·, ·ᓚ, ᓚ·, ·ᓛ, ᓛ·, ·ᓭ, ᓭ·, ·ᓯ, ᓯ·, ·ᓰ, ᓰ·, ·ᓱ, ᓱ·, ·ᓲ, ᓲ·, ·ᓴ, ᓴ·, ·ᓵ, ᓵ·, ᔋ<, ᔋᑕ, ᔋb, ᔋᒐ, ·ᔐ, ᔐ·, ·ᔑ, ᔑ·, ·ᔒ, ᔒ·, ·ᔓ, ᔓ·, ·ᔔ, ᔔ·, ·ᔕ, ᔕ·, ·ᔖ, ᔖ·, ·4, 4·, ·ᔨ, ᔨ·, ·ᔩ, ᔩ·, ·ᔪ, ᔪ·, ·ᔫ, ᔫ·, ·ᔭ, ᔭ·, ·ᔮ, ᔮ·, ᕃ, ᕆ, ᕊ, ·ᕌ, ᕌ·, ·ᕚ, ᕚ·, ·ᕧ, ᕧ·, ᕐᑬ, ᕐP, ᕐᑮ, ᕐd, ᕐᑰ, ᕐb, ᕐḃ, ᕐᒃ, ᖕᒊ, ᖕᒋ, ᖕᒌ, ᖕJ, ᖕᒎ, ᖕᒐ, ᖕᒑ, Ⅎ, ꟻ, Ɐ, ᗒ, ᗕ, ᗡ, ᙆ, ᙠ, ᕐᑫ, ᖕᒉ, ᖖᒋ, ᖖᒌ, ᖖJ, ᖖᒎ, ᖖᒐ, ᖖᒑ, ᖧ·, ᖨ·, ᖩ·, ᖪ·, ᖫ·, ᖬ·, ᖭ·, ᚹ, ᚼ, ᚽ, ᛋ, ᛏ, ᛐ, ᛚ, ᛜ, ᛞ, ᛦ, ᛨ, ᛯ, អ, ᠵ, ᡜ, ·ᢱ, ·ᢴ, ·ᢸ, ·ᣀ, ·ᓂ, ᓂ·, ·ᓃ, ᓃ·, ·ᓄ, ᓄ·, ·ᓅ, ᓅ·, ·ᕃ, ·ᕆ, ·ᕇ, ·ᕈ, ·ᕉ, ·ᕋ, ᣔ, ᣖ, ᣟᐞ, ᐞᣟ, ᕃ·, ᕞ·, ᕦ·, ᕫ·, ᖆ·, ᖗ·, Ѡ·, ᗴ·, ᘛ·, ᦞ, ᦱ, ᩅ, ᪨᪨, ᪪᪨, ᬍ, ᬑ, ᬨ, ᭐, ᭞᭞, ᰻᰻, ᱾᱾, ᴀ, ᴅ, ᴇ, ᴊ, ǝo, ᴘ, ᴴ, ᵋ, ᵍ, ue, f̴, rn̴, n̴, r̴, ɾ̴, s̴, t̴, z̴, p̵, u̵, ʊ̵, ᷟ, ⷬ, ꭑ, ả, ῴ, .., ..., ''', !!, ??, ?!, !?, '''', ⵗ, ⵂ, ꝰ, C⃫, rn̸, Rs, W̵, ḏ̵, T⃫, lt, ₸, ⃩, a/c, a/s, °C, c/o, c/u, °F, No, ℗, TEL, FAX, ꓨ, ꓶ, 𖼀, ⅄, lll, lV, Vl, Vll, Vlll, lX, Xl, Xll, ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix, xi, xii, ↞, ↟, ↠, ↡, ↲, 🄎, ∂, ∅, ∇, ∎, ∐, +̇, oo, ∠, ∧, ʃʃ, ʃʃʃ, ∮∮, ∮∮∮, ∴, ∵, ∷, -̇, ≈, ≏, =̇, =̣̇, =̊, =̂, =̆, =ͫ, ≡, <<, >>, ⊍, ⊎, ⊏, ⊐, ⊓, ⊔, 𐊨, ⊗, ⊛, ⊠, ⊡, ꓕ, ⊲, ⊳, <<<, >>>, ···, ⌇, ⌒, ⌙, ⌤, ❬, ❭, ⌻, ⌾, 〼, ⍂, ⍉, ⍋, ⍎, ⍕, Δ̲, ᛜ̲, °̲, T̈, ∇̈, ⋆̈, °̈, ~̈, ∇̴, ⍭, a̲, ꞓ̲, i̲, ω̲, ⎈, ⏜, ⏝, ⏞, ⏟, ⏠, ⏡, ⏥, ₁₀, ⏻, ☾, \\, ➀, ➁, ➂, ➃, ➄, ➅, ➆, ➇, ➈, ➉, (l), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (lO), (ll), (l2), (l3), (l4), (l5), (l6), (l7), (l8), (l9), (2O), l., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., lO., ll., l2., l3., l4., l5., l6., l7., l8., l9., 2O., (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (rn), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), Ⓘ, 🄍, │, ┌, ├, ▌, ▖, ▘, □, ▪, ▶, 𐊼, 𐦞, ☧, ☩, Ⲷ, ☽, 𝅘𝅥, 𝅘𝅥𝅮, \ᑕ, ᑐ/, ⟦, ⟧, ᛐᛚ, ⇃⇂, ᛐ⇂, ⇃ᛚ, ⦚, 𐋀, ⧟, :→, /̄, ʃʃʃʃ, ⨟, +̊, +̂, +̃, +̣, +̰, +₂, -̓, -̣, ẋ, ~̇, =⃰, ::=, ==, ===, ><, ᑐᑕ, ///, //, ⰿ, Ɒ, ⱶ, ⳨, ⵀ, -̈, ~̣, ((, )), 乛, 乚, 亻, 刂, 㔾, 兀, 尣, 尢, 巳, 幺, 彑, 忄, 㣺, 扌, 攵, 旡, 歺, 母, 民, 氵, 氺, 灬, 爫, 丬, 犭, 罒, 礻, 糹, 罓, 耂, 肀, 艹, 虎, 衤, 覀, 西, 见, 讠, 贝, 车, 辶, 阝, 钅, 長, 镸, 长, 门, 青, 韦, 页, 风, 飞, 食, 飠, 饣, 马, 鬼, 鱼, 麦, 黄, 斉, 齐, 歯, 齿, 竜, 龙, 亀, 龟, 乙, 亅, 二, 亠, 人, 儿, 入, 八, 冂, 冖, 冫, 几, 凵, 刀, 力, 勹, 匕, 匚, 匸, 十, 卜, 卩, 厂, 厶, 又, 口, 土, 夂, 夊, 夕, 大, 女, 子, 宀, 寸, 小, 尸, 屮, 山, 巛, 工, 己, 巾, 干, 广, 廴, 廾, 弋, 弓, 彐, 彡, 彳, 心, 戈, 戶, 手, 支, 攴, 文, 斗, 斤, 方, 无, 日, 曰, 月, 木, 欠, 止, 歹, 殳, 毋, 比, 毛, 氏, 气, 水, 火, 爪, 父, 爻, 爿, 片, 牙, 牛, 犬, 玄, 玉, 瓜, 瓦, 甘, 生, 用, 田, 疋, 疒, 癶, 白, 皮, 皿, 目, 矛, 矢, 石, 示, 禸, 禾, 穴, 立, 竹, 米, 糸, 缶, 网, 羊, 羽, 老, 而, 耒, 耳, 聿, 肉, 臣, 自, 至, 臼, 舌, 舛, 舟, 艮, 色, 艸, 虍, 虫, 血, 行, 衣, 襾, 見, 角, 言, 谷, 豆, 豕, 豸, 貝, 赤, 走, 足, 身, 車, 辛, 辰, 辵, 邑, 酉, 釆, 里, 金, 門, 阜, 隶, 隹, 雨, 靑, 非, 面, 革, 韋, 韭, 音, 頁, 風, 飛, 首, 香, 馬, 骨, 高, 髟, 鬥, 鬯, 鬲, 魚, 鳥, 鹵, 鹿, 麥, 麻, 黃, 黍, 黑, 黹, 黽, 鼎, 鼓, 鼠, 鼻, 齊, 齒, 龍, 龜, 龠, 〜, 卄, 卅, へ, ゙, ゚, (ᄀ), (ᄂ), (ᄃ), (ᄅ), (ᄆ), (ᄇ), (ᄉ), (ᄋ), (ᄌ), (ᄎ), (ᄏ), (ᄐ), (ᄑ), (ᄒ), (가), (나), (다), (라), (마), (바), (사), (아), (자), (차), (카), (타), (파), (하), (주), (오전), (오후), (ー), (二), (三), (四), (五), (六), (七), (八), (九), (十), (月), (火), (水), (木), (金), (土), (日), (株), (有), (社), (名), (特), (財), (祝), (労), (代), (呼), (学), (監), (企), (資), (協), (祭), (休), (自), (至), l月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, lO月, ll月, l2月, O点, l点, 2点, 3点, 4点, 5点, 6点, 7点, 8点, 9点, lO点, ll点, l2点, l3点, l4点, l5点, l6点, l7点, l8点, l9点, 2O点, 2l点, 22点, 23点, 24点, l日, 2日, 3日, 4日, 5日, 6日, 7日, 8日, 9日, lO日, ll日, l2日, l3日, l4日, l5日, l6日, l7日, l8日, l9日, 2O日, 2l日, 22日, 23日, 24日, 25日, 26日, 27日, 28日, 29日, 3O日, 3l日, 㒞, 㒹, 㒻, 㓟, 㔕, 㖈, 㘽, 㛮, 㛼, 㞁, 㠯, 㡢, 㡼, 㣇, 㣣, 㤜, 㤺, 㨮, 㩁, 㩬, 㫚, 㫤, 㬈, 㬙, 㬵, 㬺, 㬻, 㭉, 㮝, 㮣, 㰘, 㱎, 㴳, 㶖, 㺬, 㺸, 㼛, 㿼, 䀈, 䀘, 䀹, 䀿, 䁆, 䂖, 䃣, 䄯, 䈂, 䈧, 䊠, 䌁, 䌴, 䍙, 䏕, 䏙, 䐋, 䑃, 䑫, 䔫, 䕝, 䕡, 䕫, 䗗, 䗹, 䘵, 䚶, 䚾, 䛇, 䦕, 䧦, 䩮, 䩶, 䪲, 䬳, 䯎, 䳎, 䳭, 䳸, 䵖, 不, 並, 串, 丸, 丹, 丽, 乁, 亂, 了, 亮, 什, 仌, 令, 你, 併, 侀, 來, 例, 侮, 侻, 便, 値, 倫, 偺, 備, 像, 僚, 僧, 充, 免, 兔, 兤, 內, 全, 兩, 六, 具, 冀, 再, 冒, 冕, 冗, 冤, 冬, 况, 冷, 凉, 凌, 凜, 凞, 刃, 切, 列, 利, 刺, 刻, 剆, 割, 剷, 劉, 劣, 劳, 勇, 勉, 勒, 勞, 勤, 勵, 勺, 包, 匆, 北, 匿, 卉, 卑, 博, 即, 卵, 卽, 卿, 參, 及, 叟, 句, 叫, 叱, 吆, 吏, 吝, 吸, 呂, 呈, 周, 咞, 咢, 咽, 哶, 唐, 啓, 啕, 啣, 善, 喇, 喙, 喝, 喫, 喳, 嗀, 嗂, 嗢, 嘆, 噑, 器, 噴, 囹, 圖, 圗, 型, 城, 埴, 堍, 報, 堲, 塀, 塚, 塞, 塡, 墨, 墫, 墬, 墳, 壘, 壟, 壮, 売, 壷, 夆, 多, 夢, 奄, 奈, 契, 奔, 奢, 姘, 姬, 娛, 娧, 婢, 婦, 媯, 媵, 嬈, 嬨, 嬾, 宅, 寃, 寘, 寧, 寮, 寳, 寿, 将, 尿, 屠, 屢, 層, 履, 岍, 峀, 崙, 嵃, 嵐, 嵫, 嵮, 嵼, 嶲, 嶺, 巡, 巢, 巽, 帡, 帨, 帽, 幩, 年, 度, 庰, 庳, 庶, 廉, 廊, 廒, 廓, 廙, 廬, 弄, 弢, 当, 形, 彩, 彫, 律, 徚, 復, 徭, 忍, 志, 念, 忹, 怒, 怜, 恵, 悁, 悔, 惇, 惘, 惡, 愈, 慄, 慈, 慌, 慎, 慠, 慨, 慺, 憎, 憐, 憤, 憯, 憲, 懞, 懲, 懶, 戀, 成, 戛, 戮, 戴, 扝, 抱, 拉, 拏, 拓, 拔, 拼, 拾, 挽, 捐, 捨, 捻, 掃, 掠, 掩, 揄, 揅, 揤, 搜, 搢, 摒, 摩, 摷, 摾, 撚, 撝, 擄, 敏, 敖, 敬, 數, 料, 旅, 既, 旣, 易, 晉, 晚, 晴, 暈, 暑, 暜, 暴, 曆, 更, 書, 最, 朌, 朏, 朐, 朓, 朗, 朘, 望, 朡, 朣, 李, 杓, 杖, 杞, 杮, 杻, 枅, 林, 柳, 柺, 栗, 栟, 桒, 梁, 梅, 梎, 梨, 椔, 楂, 榝, 榣, 槪, 樂, 樓, 檨, 櫓, 櫛, 欄, 次, 歔, 歲, 歷, 殟, 殮, 殺, 殻, 汎, 汧, 沈, 沿, 泌, 泍, 泥, 洖, 洛, 洞, 洴, 派, 流, 浩, 浪, 海, 浸, 涅, 淋, 淚, 淪, 淹, 渚, 港, 湮, 溈, 溜, 溺, 滇, 滋, 滑, 滛, 漏, 漢, 漣, 潮, 濆, 濫, 濾, 瀛, 瀞, 瀹, 灊, 灰, 灷, 災, 炙, 炭, 烈, 烙, 煅, 煉, 煮, 熜, 燎, 燐, 爐, 爛, 爨, 爵, 牐, 牢, 犀, 犕, 犯, 狀, 狼, 猪, 獵, 獺, 率, 王, 玥, 玲, 珞, 理, 琉, 琢, 瑇, 瑜, 瑩, 瑱, 璅, 璉, 璘, 瓊, 甆, 甤, 画, 甾, 留, 略, 異, 痢, 瘐, 瘝, 瘟, 療, 癩, 益, 盛, 盧, 直, 省, 眞, 真, 着, 睊, 瞋, 瞧, 研, 硎, 硫, 碌, 碑, 磊, 磌, 磻, 礪, 礼, 社, 祈, 祉, 祐, 祖, 祝, 神, 祥, 祿, 禍, 禎, 福, 禮, 秊, 秫, 稜, 穀, 穊, 穏, 突, 窱, 竮, 笠, 節, 篆, 築, 簾, 籠, 类, 粒, 精, 糒, 糖, 糣, 糧, 糨, 紀, 紐, 索, 累, 絕, 絛, 絣, 綠, 綾, 緇, 練, 縂, 縉, 縷, 繁, 繅, 缾, 署, 罹, 罺, 羅, 羕, 羚, 翺, 者, 聆, 聠, 聯, 聰, 聾, 肋, 肭, 育, 胼, 脃, 脾, 臘, 臨, 臭, 舁, 舄, 舘, 良, 芋, 芑, 芝, 花, 芳, 芽, 若, 苦, 茝, 茣, 茶, 荒, 荓, 荣, 莭, 莽, 菉, 菊, 菌, 菜, 菧, 華, 菱, 落, 葉, 著, 蒍, 蓮, 蓱, 蓳, 蓼, 蔖, 蕤, 藍, 藺, 蘆, 蘒, 蘭, 蘷, 蘿, 虐, 虜, 虧, 虩, 蚈, 蚩, 蛢, 蜎, 蜨, 蝫, 蝹, 螆, 螺, 蟡, 蠁, 蠟, 衠, 裂, 裏, 裗, 裞, 裡, 裸, 裺, 褐, 襁, 襤, 覆, 視, 訮, 誠, 說, 調, 請, 諒, 論, 諭, 諸, 諾, 謁, 謹, 識, 讀, 讆, 變, 豈, 豜, 貫, 賁, 賂, 賈, 賓, 贈, 贛, 起, 赿, 趼, 跋, 跥, 路, 跰, 躗, 軔, 軿, 輦, 輪, 輸, 輻, 轢, 辞, 連, 逸, 遲, 遼, 邏, 邔, 郎, 郱, 都, 鄑, 鄛, 酪, 醙, 醴, 量, 鈴, 鈸, 鉶, 鉼, 鋗, 鋘, 錄, 鍊, 鎭, 鏹, 鐕, 開, 閭, 閷, 阮, 陋, 降, 陵, 陸, 陼, 隆, 隣, 隷, 雃, 離, 難, 零, 雷, 霣, 露, 靈, 靖, 韛, 韠, 響, 頋, 領, 頩, 頻, 類, 飢, 飯, 飼, 館, 餩, 馧, 駂, 駱, 駾, 驪, 鬒, 魯, 鱀, 鱗, 鳽, 鵧, 鶴, 鷺, 鸞, 鹂, 麗, 麟, 黎, 黾, 鼅, 鼏, 鼖, 齃, 龎, ꁊ, ꁐ, ꃀ, ꄲ, ꉙ, ꊱ, ꋍ, ꎫ, ꎵ, ꎿ, ꏂ, ꑘ, ꓤ, .,, -., Ꙍ, Ъl, ˉbi, Ꙙ, ꙩ, OO, ꛳꛳, ꜧ, T3, tȝ, AA, aa, AO, ao, AU, au, AV, av, AY, ay, w̦, tf, Ꝺ, 𐐒, 𐐺, ꣻ, ꣼, ᄃᄆ, ᄃᄇ, ᄃᄉ, ᄃᄌ, ᄅᄀᄀ, ᄅᄃᄃ, ᄅᄇᄇ, ᄅᄌ, ᄆᄃ, ᄇᄉᄐ, ᄇᄏ, ᄉᄉᄇ, ᄋᄅ, ᄋᄒ, ᄌᄌᄒ, ᄐᄐ, ᄑᄒ, ᄒᄉ, ᅙᅙ, ꦝ, ꧐, ꨁ, ꨣ, ɔ̸, ǝo̸, ǝo̵, ɔe, uo, ơ, ᅩᅧ, ᅩᅩ丨, ᅭᅡ, ᅭᅡ丨, ᅭᅥ, ᅮᅧ, ᅮ丨丨, ᅲᅡ丨, ᅲᅩ, ーᅡ, ーᅥ, ーᅥ丨, ーᅩ, 丨ᅣᅩ, 丨ᅣ丨, 丨ᅧ, 丨ᅧ丨, 丨ᅩ丨, 丨ᅭ, 丨ᅲ, 丨丨, ᆞᅡ, ᆞᅥ丨, ᄂᄅ, ᄂᄎ, ᄃᄃᄇ, ᄃᄉᄀ, ᄃᄎ, ᄃᄐ, ᄅᄀᄒ, ᄅᄅᄏ, ᄅᄆᄒ, ᄅᄇᄃ, ᄅᄇᄑ, ᄅᅌ, ᄅᅙᄒ, ᄆᄂ, ᄆᄂᄂ, ᄆᄆ, ᄆᄇᄉ, ᄆᄌ, ᄇᄅᄑ, ᄇᄆ, ᄉᄇᄋ, ᄉᄉᄀ, ᄉᄉᄃ, ᄉᅀ, ᅀᄇ, ᅀᄇᄋ, ᅌᄆ, ᅌᄒ, ᄌᄇ, ᄌᄇᄇ, ᄑᄉ, ᄑᄐ, 𤋮, 𢡊, 𢡄, 𣏕, 𥉉, 𥳐, 𧻓, ff, fi, fl, ffi, ffl, st, մն, մե, մի, վն, մխ, יִ, שׁ, שּׁ, אַ, אל, ىٴl, ىٴo, ىٴو, ىٴو̓, ىٴو̆, ىٴوٰ, ىٴٻ, ىٴى, ىٴج, ىٴح, ىٴم, بج, بح, بخ, بم, بى, تج, تح, تخ, تم, تى, ىۛج, ىۛم, ىۛى, جح, جم, حج, حم, خج, خح, خم, سج, سح, سخ, سم, صح, صم, ضج, ضح, ضخ, ضم, طح, طم, ظم, عج, عم, غج, غم, فج, فح, فخ, فم, فى, قح, قم, قى, كl, كج, كح, كخ, كل, كم, كى, لج, لح, لخ, لم, لى, مج, مح, مخ, مم, مى, نح, نخ, نم, نى, oج, oم, oى, ىج, ىح, ىخ, ىم, ىى, ذٰ, رٰ, ىٰ, ﹲّ, ﹴّ, ﹶّ, ﹸّ, ﹺّ, ﹼٰ, ىٴر, ىٴز, ىٴن, بر, بز, بن, تر, تز, تن, ىۛر, ىۛز, ىۛن, مl, نر, نز, نن, ىر, ىز, ىن, ىٴخ, بo, تo, صخ, لo, نo, oٰ, ىo, ىۛo, سo, سۛم, سۛo, ﹷّ, ﹹّ, ﹻّ, طى, عى, غى, سى, سۛى, حى, جى, خى, صى, ضى, سۛج, سۛح, سۛخ, سۛر, سر, صر, ضر, l̋, تجم, تحج, تحم, تخم, تمج, تمح, تمخ, جمح, حمى, سحج, سجح, سجى, سمح, سمج, سمم, صحح, صمم, سۛحم, سۛجى, سۛمخ, سۛمم, ضحى, ضخم, طمح, طمم, طمى, عجم, عمم, عمى, غمم, غمى, فخم, قمح, قمم, لحم, لحى, لجج, لخم, لمح, محج, محم, محى, مجح, مجم, مخج, مخم, مجخ, oمج, oمم, نحم, نحى, نجم, نجى, نمى, ىمم, بخى, تجى, تخى, تمى, جمى, جحى, سخى, صحى, سۛحى, لجى, لمى, ىحى, ىجى, ىمى, ممى, قمى, كمى, نجح, مخى, لجم, كمم, حجى, مجى, فمى, بحى, صلى, قلى, lللّٰo, lكبر, محمد, صلعم, رسول, علىo, وسلم, صلى lللo علىo وسلم, جل جلlلo, رىlل, ︿, لآ, لlٴ, لlٕ, لl, N̊, X̵, V̵, l̵l̵S̵, l̵l̵, 𐎂, 𐎓, 𐎚, 𐒆, 𐩖𐩖, 𐲂, 𐲥, 𑐴𑑂𑐒, 𑐴𑑂𑐘, 𑐴𑑂𑐣, 𑐴𑑂𑐩, 𑐴𑑂𑐬, 𑐴𑑂𑐮, 𑑋𑑋, ẇ, 𑖂, 𑖃, 𑖄, 𑖲, 𑖳, 𑙁𑙁, 𑫥𑫯, 𑫥𑫰, 𑫥𑫥, 𑫥𑫥𑫯, 𑫥𑫥𑫰, 𑫫𑫯, 𑫫𑫫, 𑫫𑫫𑫯, 𑫳𑫯, 𑫳𑫰, 𑫳𑫳, 𑫳𑫳𑫯, 𑫳𑫳𑫰, 𑱁𑱁, 𑲪, O., O,, l,, 2,, 3,, 4,, 5,, 6,, 7,, 8,, 9,, $⃠, (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (J), (K), (L), (M), (N), (O), (P), (Q), (R), (S), (T), (U), (V), (W), (X), (Y), (Z), ㏄ ⃝, C⃠, (本), (安), (点), (打), (盗), (勝), (敗), QE, AR, Vᷤ, sss, MB, VB, 𠄢, 𠔜, 𠔥, 𠕋, 𠘺, 𠠄, 𠣞, 𠨬, 𠭣, 𡓤, 𡚨, 𡛪, 𡧈, 𡬘, 𡴋, 𡷤, 𡷦, 𢆃, 𢆟, 𢌱, 𢛔, 𢬌, 𢯱, 𣀊, 𣊸, 𣍟, 𣎓, 𣎜, 𣏃, 𣑭, 𣚣, 𣢧, 𣪍, 𣫺, 𣲼, 𣴞, 𣻑, 𣽞, 𣾎, 𤉣, 𤎫, 𤘈, 𤜵, 𤠔, 𤰶, 𤲒, 𤾡, 𤾸, 𥁄, 𥃲, 𥃳, 𥄙, 𥄳, 𥐝, 𥘦, 𥚚, 𥛅, 𥥼, 𥪧, 𥮫, 𥲀, 𥾆, 𦇚, 𦈨, 𦉇, 𦋙, 𦌾, 𦓚, 𦔣, 𦖨, 𦞧, 𦞵, 𦬼, 𦰶, 𦳕, 𦵫, 𦼬, 𦾱, 𧃒, 𧏊, 𧙧, 𧢮, 𧥦, 𧲨, 𧼯, 𨗒, 𨗭, 𨜮, 𨯺, 𨵷, 𩅅, 𩇟, 𩈚, 𩐊, 𩒖, 𩖶, 𩬰, 𪃎, 𪄅, 𪈎, 𪊑, 𪎒, 𪘀] or in []Fonts and Display. If you don't have a good set of Unicode fonts (and modern browser), you may not be able to read some of the characters. Some suggested fonts that you can add for coverage are: Noto Fonts site, Unicode Fonts for Ancient Scripts, Large, multi-script Unicode fonts. See also: Unicode Display Problems.

Version 3.9; ICU version: 72.0; Unicode/Emoji version: 15.0;